منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون جمع‌آوري و فروش كالاهاي ممنوع و غير مجاز ‌مصوب 1349.12.23
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون جمع‌آوري و فروش كالاهاي ممنوع و غير مجاز
‌مصوب 1349.12.23
‌ماده 1 - كالايي كه موقع ترخيص از گمرك مجاز بوده و بعداً طبق قانون يا مقررات مربوط به واردات سالانه ممنوع و يا غير مجاز شده يا بشود و از‌تاريخ ترخيص آن كالا از گمرك در مورد مواد خوراكي بيش از شش ماه و در مورد كالاي ديگر بيش از دو سال گذشته باشد فروش آن تحت نظارت دولت‌طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف وزارت دارايي و وزارت اقتصاد پيشنهاد و به تصويب كميسيونهاي دارايي و اقتصاد مجلسين خواهد رسيد.
‌ماده 2 - پس از انقضاي مهلت مقرر در آيين‌نامه كالاي مشمول مقررات فوق هر جا كه به منظور فروش يافت شود اداره كل گمرك آن را ضبط و طبق‌آيين‌نامه گمركي نسبت به آن عمل خواهد كرد.
‌ماده 3 - كالاي غير مجازي كه به عنوان هديه و سوغات و يا همراه مسافر براي مصارف شخصي به كشور وارد شده يا مي‌شود در صورتي كه به‌معرض فروش گذاشته شود مشمول ماده 2 اين قانون بوده و ضبط خواهد شد.
‌تبصره - به دارندگان كالاهاي مذكور در اين ماده كه قبل از تصويب اين قانون به كشور وارد و به معرض فروش گذارده شده از تاريخ تصويب اين‌قانون چهار ماه مهلت داده مي‌شود و پس از انقضاي مهلت طبق اين ماده رفتار خواهد شد.
‌ماده 4 - قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب 1314.6.16 از تاريخ تصويب اين قانون لغو و در مورد كالايي كه اداره كل گمرك در اجراي‌قانون مزبور تا تاريخ اجراي اين قانون كشف و ضبط نموده در صورتي كه موضوع طبق قانون كيفر مرتكبين قاچاق قطعيت نيافته باشد طبق مقررات اين‌قانون عمل خواهد شد.
‌ماده 5 - وزارت دارايي و وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 1349.12.15 در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم اسفند‌ماه يك هزار و سيصد و چهل و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF