منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تعيين تكليف كتب مصادره‌اي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تعيين تكليف كتب مصادره‌اي
‌ماده واحده - كتابهايي كه با نظر حاكم شرع به صورت شرعي و قانوني از افراد و مؤسسات و سازمانها و بنيادهاي منحله كه به موجب مصوبه شماره1462 جلسه مورخ 1359.1.26 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران گردآوري شده و يا در دست گردآوري است در اختيار كتابخانه مركزي دانشگاه‌تهران به عنوان گنجينه شماره 2 (‌زير نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالي) قرار مي‌گيرد تا با اين كتابها يك مركز تحقيقاتي براي استفاده عمومي به وجود‌آيد.
‌تبصره 1 - كتابهاي خطي (‌اعم از نادر و غير آن) و نيز كتب چاپي مصادره شده‌اي كه در تهران و شهرستان‌ها در اختيار بنياد مستضعفان و يا ساير‌نهادها و بنيادها است و تاكنون طبق مصوبه مزبور شوراي انقلاب جمع‌آوري نشده است بايد حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌تحويل كتابخانه مركزي دانشگاه گردد.
‌تبصره 2 - كتابخانه مركزي دانشگاه موظف است در حفظ و نگهداري كتب خطي ناياب و كمياب و نيز كتب چاپي با ارزش طبق اصول فني‌كتابداري اقدامات لازم را معمول دارد.
‌تبصره 3 - چنانچه در احكام مصادره از طرف دادگاههاي صالحه تجديد نظري انجام گيرد و از قسمتي از اين كتب رفع مصادره شود وزارت فرهنگ‌و آموزش عالي موظف است نسبت به تحصيل رضايت صاحبان آن يا استرداد آن قسمت از كتب اقدام نمايد.
‌تبصره 4 - محل ساختمان باشگاه سابق نخست‌وزيري كه فعلا قسمتي از كتب مصادره‌اي در آن گردآوري شده است با كليه وسائل و اثاثيه موجود‌در آن به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتقل مي‌گردد.
‌تبصره 5 - كتابخانه مركزي دانشگاه تهران موظف است از كتب تكراري و مازاد مشمول طرح بيش از سه نسخه نگهداري ننموده بقيه را در صورت‌نياز به كتابخانه‌هايي كه نام برده مي‌شود به ترتيب اولويت اهداء نمايد.
1 - كتابخانه شماره يك مجلس شوراي اسلامي.
2 - كتابخانه ملي.
3 - كتابخانه مسجد اعظم در قم.
4 - كتابخانه دفتر تبليغات در قم.
5 - كتابخانه آستان قدس رضوي در مشهد.
6 - كتابخانه‌هاي عمومي وزارت ارشاد اسلامي.
‌تبصره 6 - كليه كتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماري بهائيت به مركز مدارك علمي وابسته به وزارت ارشاد اسلامي منتقل مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF