منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تعويض اراضي سياهدشتك مصوب شوراي انقلاب به اراضي ديگر
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تعويض اراضي سياهدشتك مصوب شوراي انقلاب به اراضي ديگر
‌ماده واحده - به موجب اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به جاي اراضي سياهدشتك موضوع مصوبه 58.7.8 شوراي انقلاب‌اسلامي طبق ضوابط شهرسازي مصوب و طبق تصويبنامه مورخ 60.3.13 شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران از اراضي باقلازار (‌شمال شرقي‌تهران) و اراضي سليمانيه (‌جنوب شرقي تهران) به عنوان معوض به واجدين شرايط واگذار نمايد و در صورت امكان مي‌تواند از ساير اراضي دولتي‌واگذار نمايد.
‌تبصره 1 - وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند به تقاضاي مالكين مذكور در ساير شهرستانها زمين معوض واگذار نمايد.
‌تبصره 2 - زمينهاي معوض مورد واگذاري موضوع اين ماده واحده از شمول ضوابط تفكيك معاف بوده و نسبت به مساحت مازاد بر زمين اوليه‌مالك يك دهم ارزشهاي معاملاتي زمين (‌ارزش منطقه‌اي) دريافت خواهد شد.
‌تبصره 3 - واگذاري اراضي سياهدشتك پائين كه قبل از تصويب اين قانون صورت گرفته به قوت خود باقي است و شهرداري تهران موظف است‌براي اراضي مذكور پروانه ساختماني صادر نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
 

دانلود به صورت PDF