منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تعاون قضايي ‌مصوب 24 تير ماه 1309
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تعاون قضايي
‌مصوب 24 تير ماه 1309
‌ماده واحده - محاكم عدليه و مستنطقين ايران مي‌توانند تقاضايي را كه از طرف محاكم و يا مستنطقين ممالك خارجه راجع به استماع شهادت شهود‌و يا تحقيقات ديگر از اين قبيل از آنها مي‌شود انجام دهند مشروط بر اينكه محاكم و مستنطقين مملكتي نيز كه اين تحقيقات را تقاضا مي‌نمايند نظير اين‌تقاضا را از طرف محاكم و مستنطقين ايران بپذيرند.
‌چون به موجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 "‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (‌قانون تعاون قضايي) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيست و‌چهارم تير ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.
 

دانلود به صورت PDF