منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشويق پس‌انداز مسكن ‌مصوب 1346.4.10
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشويق پس‌انداز مسكن
‌مصوب 1346.4.10
‌ماده اول - به منظور كمك به خانه‌سازي و تهيه موجبات تأمين مسكن از طريق جلب پس‌اندازهاي خصوصي بانك رهني ايران و صندوق پس‌انداز‌مسكن آن طبق مواد مندرج در اين قانون عمل خواهند كرد.
‌ماده دوم - صندوق پس‌انداز مسكن وابسته به بانك رهني ايران بوده و بانك مذكور مسئول عمليات آن مي‌باشد.
‌ماده سوم - بانك رهني ايران تعرفه و آيين‌نامه خاصي براي تعيين ميزان بهره و جوائز حسابهاي صندوق پس‌انداز مسكن پيشنهاد خواهد كرد كه پس‌از تصويب شوراي پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده چهارم - بانك رهني ايران مي‌تواند براي تأمين احتياجات صندوق پس‌انداز مسكن وامهاي كوتاه مدت و بلند مدت از بانك مركزي ايران‌دريافت دارد. بانك مركزي ايران مي‌تواند وامهاي مذكور را از منابع خود و يا از محلهاي ذيل تأمين كند:
‌الف - وام و كمكهاي خارجي كه از طريق مذاكره بانك مركزي ايران با دول و بانكهاي خارجي و مؤسسات مالي بين‌المللي طبق قوانين مربوط‌فراهم شود.
ب - سپرده‌هاي بلند مدت كه به وسيله سازمان برنامه از طريق بانك مركزي براي كمك به صندوق پس‌انداز مسكن در اختيار بانك رهني ايران‌گذاشته مي‌شود.
‌تبصره - حداكثر مبلغ وام دريافتي به موجب اين ماده نبايد از دو برابر موجودي حسابهاي پس‌انداز و سپرده‌هاي مدت‌دار صندوق پس‌انداز مسكن‌تجاوز كند.
‌ماده پنجم - در نقاطي كه بانك رهني ايران مقتضي بداند مي‌تواند موجبات تأسيس شركتهاي تعاوني مسكن و يا شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن‌متشكل از پس‌اندازكنندگان و وام‌گيرندگان را فراهم نمايد.
‌تبصره - شركتهاي تعاوني مسكن تابع قانون شركتهاي تعاوني خواهند بود و شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن مذكور در اين ماده از لحاظ تأسيس و‌اداره و جلب پس‌اندازها و روابط شركاء با شركت و پرداخت بهره پس‌اندازها و تأديه سود سهام و حدود نظارت بانك رهني تابع مقررات خاصي‌خواهند بود كه از طرف بانك رهني ايران تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبارات خواهد رسيد.
‌ماده ششم - بانك مركزي ايران مي‌تواند طبق شرايطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد وجوهي به عنوان وام بلند مدت از طريق و‌يا ضمانت بانك رهني ايران در اختيار شركتهاي مذكور بگذارد.
‌ماده هفتم - بانك رهني ايران مجاز است به شركتهاي پس‌انداز و وام مسكن و شركتهاي تعاوني مسكن وام و يا اعتبار بدهد. اين قبيل شركتها‌منطقه‌اي بوده و حدود فعاليت آنها از طريق بانك رهني ايران تعيين مي‌گردد و اساسنامه آنها پس از موافقت شوراي پول و اعتبار به پيشنهاد بانك رهني‌ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌ماده هشتم - مؤسساتي كه به موجب قانون بانكي و پولي كشور مكلفند وجوه خود را نزد بانك مركزي ايران نگاهدارند مي‌توانند به تقاضاي بانك‌رهني ايران و موافقت بانك مركزي ايران و وزارت دارايي در بانك رهني ايران داراي سپرده مدت‌دار باشند. وجوه حسابهاي مزبور ممكن است كلاً و‌جزئاً به موجب قرارداد بين بانك رهني ايران و دارنده حساب به منظور اعطاء وام مسكن به كاركنان مؤسسه دارنده حساب مورد استفاده قرار گيرد. قانون‌بالا مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.
‌نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر شفيع امين
‌قانون فوق در روز شنبه 1346.3.10 به تصويب مجلس سنا رسيده است
 

دانلود به صورت PDF