منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشكيل گارد صنعت نفت ‌مصوب 51.4.11
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشكيل گارد صنعت نفت
‌مصوب 51.4.11
‌ماده واحده - براي حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازماني به نام گارد صنعت نفت در شركت ملي نفت ايران تشكيل مي‌شود و‌افراد سازمان مزبور در اجراي قانون مجازات اخلالگران در صنايع نفت مصوب سال 1336 در موقع نگهباني "‌داراي وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي‌ضابطين نظامي خواهند بود" و طبق اين قانون و آيين‌نامه‌اي كه وسيله وزارت دارايي و وزارت جنگ تهيه و به تصويب كميسيونهاي نظام و جنگ و‌دادگستري مجلسين مي‌رسد حق استعمال اسلحه خواهند داشت.
‌تبصره 1 - مقررات استخدامي و آموزشي و نحوه انجام وظيفه افراد گارد منحصراً طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط شركت ملي نفت ايران‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌تبصره 2 - شركت ملي نفت ايران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشي از انجام وظيفه همچنين مسئوليت مدني، آنها را در‌قبال اشخاص ثالث كه ناشي از انجام وظيفه مذكور باشد نزد شركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايد.
‌تبصره 3 - افراد گارد از لحاظ مقررات انضباطي و كيفري مشمول قوانين و آيين‌نامه‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.3.29، در جلسه روز يكشنبه يازدهم تير ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF