منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشكيل صندوق رفاه دانشجويان ‌مصوب 1352.5.17
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشكيل صندوق رفاه دانشجويان
‌مصوب 1352.5.17
‌ماده واحده - به وزارت علوم و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود با استفاده از اعتبارات دولتي و كمكهاي بخش خصوصي صندوق رفاه دانشجويان‌را تشكيل دهد.
‌صندوق مزبور زير نظر هيأت امناء اداره خواهد شد وظايف صندوق و تركيب هيأت امناء و اختيارات آنها و ترتيب اداره و بهره‌برداري از وجوه صندوق‌و ضوابط و شرايط اعطاي وام و كمك به دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و دولتي و نحوه بازپرداخت وامهاي دريافتي دانشجويان تابع‌اساسنامه‌اي است كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي به تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
‌اعتبار لازم براي كمك سالانه دولت به صندوق به همين عنوان در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود و در اختيار صندوق رفاه دانشجويان قرار‌مي‌گيرد.
‌وزارت علوم و آموزش عالي به منظور رفاه دانشجويان خارج از كشور و دانشجويان مؤسسات آموزش عالي غير دولتي نيز صندوقهاي جداگانه تشكيل‌مي‌دهد و اساسنامه مربوط را به ترتيب مذكور پس از تصويب به موقع اجرا مي‌گذارد.
‌تبصره - مؤسسات آموزش عالي غير دولتي براي استفاده از صندوق رفاه دانشجويان هر سال درصدي متناسب از درآمد خود را طبق اساسنامه اين‌قانون به صندوق مربوط پرداخت خواهند كرد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه 4 مرداد ماه 1352 در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF