منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور ‌مصوب 1350.12.29
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور
‌مصوب 1350.12.29
‌ماده واحده - دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك سال به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و پيشنهاد تنقيح آنها سازماني‌به نام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور زير نظر نخست وزير تأسيس كند. اين سازمان كليه قوانين و مقررات لازم‌الاجرا را با نظر‌متخصصان فن بر حسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعه‌ها تنظيم و تدوين خواهد كرد.
‌در مورد قوانيني كه با يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و مغايرت را تعيين و به كميسيون دادگستري مجلسين كه به طور مشترك‌تشكيل خواهد شد تقديم مي‌كند.
‌نظر كميسيون در اين موارد لازم‌الاجرا است و مادام كه تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل نيامده به اعتبار خود باقي است.
‌تبصره - آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 1350.12.21 در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم اسفند ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF