منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تأسيس مؤسسات بيمه غير دولتي
 
‌ماده واحده - به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه در كشور، افزايش رقابت و كارآئي در بازار بيمه، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت‌اجتماعي و اقتصادي، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44)‌قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده زير اجازه تأسيس مؤسسه بيمه غير دولتي به اشخاص داخلي داده مي‌شود:
1 - سياستگذاري در صنعت بيمه، اعمال نظارت بر فعاليتهاي بيمه‌اي و صدور مجوز فعاليت بيمه‌اي كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار‌دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد بود.
2 - ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه داخلي از قبيل شرايط اخذ مجوز تأسيس و لغو آن، نحوه انتقال عمليات و ادغام،‌انحلال و ورشكستگي مؤسسات بيمه‌اي، محدوده فعاليت بيمه‌اي و بيمه اتكائي شامل انواع معاملات بيمه، حق بيمه و كارمزد مربوط به رشته‌هاي‌مختلف بيمه، ميزان ذخاير فني و اندوخته‌هاي قانوني و نحوه سرمايه‌گذاري آنها براساس "‌قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب1350.3.30 و اصلاحيه بعدي" و "‌قانون بيمه مصوب 1316.2.7" تعيين خواهد شد.
3 - حداقل سرمايه مؤسسات بيمه موضوع ماده (36) قانون "‌تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري مصوب 1350.3.30" براي مؤسسات بيمه‌غير دولتي با پيشنهاد بيمه مركزي ايران و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1380.6.27 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دانلود به صورت PDF