منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون بيمه محصولات كشاورزي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون بيمه محصولات كشاورزي
‌ماده واحده - به منظور انجام بيمه انواع محصولات كشاورزي، دام، طيور، زنبور عسل، كرم ابريشم و آبزيان پرورشي در مقابل خسارتهاي ناشي از‌سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، طوفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي، يخبندان، آتش‌سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و‌قرنطينه‌اي امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه‌اي به عنوان وسيله‌اي براي نيل به اهداف و سياستهاي بخش كشاورزي، صندوق بيمه كشاورزي در‌بانك كشاورزي تأسيس مي‌شود.
‌تبصره 1 - صندوق بيمه محصولات كشاورزي داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي است و بر اساس مقررات قانوني شركتهاي دولتي اداره و‌داراي شوراي عالي مركب از وزراء كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه به رياست وزير كشاورزي‌مي‌باشد، حدود وظايف و اختيارات شوراي عالي در اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي خواهد آمد.
‌تبصره 2 - شوراي عالي بيمه محصولات كشاورزي داراي كميته فني مركب از نمايندگان ذيصلاح و تام‌الاختيار اعضاي شوراي عالي و صندوق با‌وظايف زير خواهد بود.
1 - بررسي و تأييد كليه طرحها و برنامه‌ها و مسائلي كه از طريق صندوق به شوراي عالي احاله مي‌گردد.
2 - نظارت بر حسن اجراي طرحها و برنامه‌هاي مصوب به نيابت از طرف شوراي عالي.
3 - بررسي و اظهار نظر مشورتي در مورد مسائل و مشكلاتي كه توسط صندوق ارجاع مي‌شود.
‌تبصره 3 - هيأت مديره صندوق مركب از 5 نفر شامل مدير عامل بانك كشاورزي و يك نفر از هيأت مديره بانك كشاورزي و يك نماينده از جهاد‌سازندگي و دو نفر ديگر به معرفي وزير كشاورزي و تصويب شوراي عالي مي‌باشد. مدير عامل بانك كشاورزي سمت مدير عامل صندوق بيمه‌محصولات كشاورزي را نيز به عهده خواهد داشت.
‌تبصره 4 - سرمايه اوليه صندوق بيمه كشاورزي مبلغ يك ميليارد ريال مي‌باشد كه به پيشنهاد وزارت كشاورزي از طريق دولت تأمين و پرداخت‌مي‌گردد. سرمايه صندوق طبق اساسنامه مربوطه و با تصويب شوراي عالي بيمه محصولات كشاورزي قابل افزايش مي‌باشد.
‌تبصره 5 - دولت موظف است اساسنامه فوق را ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين لايحه تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.
‌تبصره 6 - كمك دولت بابت تأمين قسمتي از سهم حق بيمه كشاورز و جبران زيانهاي احتمالي عمليات بيمه به پيشنهاد شوراي عالي صندوق بيمه‌محصولات كشاورزي و تصويب هيأت وزيران هرساله در بودجه كل كشور منظور و به صندوق پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 7 - به تدريج كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي آمادگي لازم را براي انجام وظايف خود بر اساس اين لايحه در هر منطقه و براي هر‌محصول اعلام نمايد صندوق كمك به توليدكنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي به فعاليتهاي خود در آن منطقه و براي آن محصول‌خاتمه داده و منابع و امكانات مربوط را به صندوق بيمه محصولات كشاورزي منتقل خواهد نمود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF