منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي ‌مصوب 1353.4.9
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشكيل سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
‌مصوب 1353.4.9
‌ماده 1 - به منظور تمركز و توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و هماهنگ كردن اين فعاليتها با پيشرفته‌ترين برنامه‌هاي‌تحقيقاتي جهاني از تاريخ تصويب اين قانون سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود در وزارت كشاورزي و‌منابع طبيعي تشكيل مي‌گردد و كليه مؤسسات و مراكز تحقيقاتي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تابع اين سازمان خواهند بود.
‌ماده 2 - سازمان داراي اركان زير است:
1 - هيأت امناء.
2 - شورا.
‌ماده 3 - هيأت امناء مركب از افراد زير است:
1 - وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
2 - وزير علوم و آموزش عالي يا معاون آن وزارت به معرفي وزير علوم و آموزش عالي.
3 - وزير دارايي يا معاون آن وزارت به معرفي وزير دارايي.
4 - رييس سازمان برنامه و بودجه يا معاون آن سازمان به معرفي رييس سازمان مزبور.
5 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور يا معاون آن سازمان به معرفي دبير كل سازمان.
6 - چهار نفر از كارشناسان صاحب نظر و بصير در رشته‌هاي مختلف كشاورزي.
‌تبصره 1 - رياست هيأت امناء با وزير كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
‌تبصره 2 - رييس اين سازمان در جلسات هيأت امناء بدون حق رأي شركت مي‌كند.
‌تبصره 3 - اعضاء موضوع بند 6 اين ماده به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي با فرمان همايوني براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
‌تبصره 4 - نحوه تشكيل جلسات و ترتيب كار هيأت امناء طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت مذكور خواهد رسيد.
‌ماده 4 - وظايف و اختيارات هيأت امناء سازمان به شرح زير است:
‌الف - تصويب تشكيلات سازمان و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي مربوط به پيشنهاد رييس سازمان.
ب - تصويب نظامات و ضوابط كلي و مقررات عمومي استخدامي شاغلين خدمات علمي و تحقيقاتي سازمان و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي‌مربوط، به استثناي پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين شاغل خدمات علمي و تحقيقاتي سازمان.
‌مقررات مربوط به پايه حقوق و حقوق بازنشستگي مستخدمين شاغل خدمات علمي و تحقيقاتي سازمان به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي پس‌از تصويب كميسيونهاي دارايي و كشاورزي و منابع طبيعي و علوم و آموزش عالي و استخدام مجلسين قابل اجرا است.
ج - رسيدگي و تصويب بودجه سازمان (‌اعم از سازمان مركزي و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تابع).
‌د - تصويب تعرفه‌هاي خدمات و ضوابط تعيين بهاي فروش توليدات مؤسسات و مراكز تحقيقاتي سازمان.
ه - اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهايي كه از طرف رييس سازمان مطرح مي‌شود.
‌تبصره 1 - ساير شاغلين سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌هاي مربوط خواهند بود و به هر حال مزاياي دريافتي فعلي اين‌قبيل كارمندان در مؤسسه رازي در اثر اجراي اين قانون كسر نخواهد شد.
‌تبصره 2 - آيين‌نامه ضوابط تشخيص محققان با نظر شورا و وزارت علوم و آموزش عالي با رعايت ضوابط مربوط به استخدام هيأتهاي علمي‌دانشگاه‌ها تهيه و پس از تصويب هيأت امناء به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
‌ماده 5 - شوراي تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سازمان مركب از افراد زير است:
1 - رييس سازمان.
2 - رؤساي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي.
3 - سه نفر از متخصصان در رشته‌هاي مختلف كشاورزي از بخش خصوصي كه با روشهاي پيشرفته به كار توليد اشتغال دارند به انتخاب وزير‌كشاورزي و منابع طبيعي.
‌تبصره - رييس سازمان سمت رياست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
‌ماده 6 - وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است:
1 - اظهار نظر در آيين‌نامه ضوابط تشخيص محققان و درجات آنها.
2 - اظهار نظر در مورد تشكيلات مؤسسات و مراكز تحقيقاتي.
3 - بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي و تعيين اولويت‌ها با توجه به اعتبارات مصوب.
4 - بررسي بودجه و اعتبارات سازمان (‌اعم از سازمان مركزي و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تابع).
5 - اظهار نظر درباره تعرفه خدمات و بهاي فروش توليدات مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تابع.
‌ماده 7 - سازمان داراي يك نفر رييس خواهد بود كه از بين كارشناساني كه داراي تحصيلات عالي در يكي از رشته‌هاي كشاورزي، منابع طبيعي و‌علوم بوده و حداقل 15 سال سابقه خدمت داشته باشند بنا به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع طبيعي و به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شود.
‌تبصره - رييس سازمان سمت معاونت تحقيقات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خواهد داشت و در اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به‌سازمان محول شده همچنين مصوبات هيأت امناء و اداره امور مالي و فني و اداري سازمان با اختياراتي كه وزير كشاورزي و منابع طبيعي به او محول‌مي‌نمايد اقدام خواهد كرد.
‌ماده 8 - رؤساي مؤسسات و مراكز تحقيقاتي از بين كارمندان رسمي دولت كه متخصص در رشته‌هاي مختلف كشاورزي يا علوم باشند به پيشنهاد‌رييس سازمان و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي و به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شوند.
‌ماده 9 - بودجه سازمان شامل اعتبار كمك مصوب در قانون بودجه كل كشور و اعتبارات عمراني و درآمدهايي است كه از طريق انجام خدمات‌علمي و فني و تحقيقاتي و ساير منابع به دست مي‌آيد.
‌تبصره 9 - اعتبار كمك دولت به سازمان همه‌ساله به طور يك قلم در بودجه كل كشور منظور خواهد شد و مانده اعتبار بودجه هر سال سازمان به‌سال بعد منتقل و جزو منابع بودجه سال آينده سازمان منظور و طبق تصويب هيأت امناء به مصرف اجراي طرحهاي تحقيقاتي و توسعه و تجهيز و‌ايجاد مؤسسات و مراكز تحقيقاتي خواهد رسيد.
‌تبصره 2 - بودجه تفصيلي سازمان (‌اعم از سازمان مركزي و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تابع) بر مبناي اعتبارات مندرج در ماده 9 تنظيم و پس از‌تصويب هيأت امناء به مورد اجراء گذارده خواهد شد
‌ماده 10 - سازمان و هر يك از مؤسسات و مراكز تحقيقاتي كه تشكيلات آن طبق ماده 4 به تصويب هيأت امناء مي‌رسد داراي يك ذيحساب خواهد‌بود كه توسط وزارت دارايي انتخاب مي‌گردد.
‌ماده 11 - سازمان عنداللزوم مي‌تواند با موافقت وزارت دارايي از منابع داخلي وام دريافت نمايد. ميزان وام به پيشنهاد وزير كشاورزي و منابع‌طبيعي و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 12 - سازمان مجاز است با تصويب هيأت امناء روابط تحقيقاتي و علمي و فني با مؤسسات و سازمانهاي مشابه خارجي برقرار نمايد و يا به‌عضويت مؤسسات و سازمانهاي مذكور درآيد. حق عضويت سازمان در اين قبيل مؤسسات با تصويب هيأت امناء قابل پرداخت خواهد بود.
‌ماده 13 - سازمان و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي تابع مي‌توانند از اشخاص حقيقي يا حقوقي داخلي و خارجي هدايايي را قبول و يا در مقابل انجام‌خدمات حق‌الزحمه دريافت كنند و يا بالعكس انجام تحقيقاتي را به مؤسسات صلاحيتدار واگذار نموده و هزينه‌هاي مربوط را از بودجه خود پرداخت‌كنند.
‌ماده 14 - رييس سازمان مي‌تواند براي تأمين نيروي انساني كارآزموده همه‌ساله از بين كارشناسان سازمان كساني را كه حداقل پنج سال سابقه‌كارهاي علمي و تحقيقاتي داشته باشند طبق ضوابطي كه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد براي تحصيلات عالي و گرفتن درجه تخصصي به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي معتبر داخلي يا خارجي اعزام دارد.
‌اشخاص مذكور بايد قبل از عزيمت با معرفي ضامن معتبر تعهد نمايند كه در خاتمه مدت مأموريت آموزشي حداقل دو برابر مدت تحصيل براي انجام‌وظايفي كه در سازمان به آنان ارجاع خواهد شد خدمت نمايند و در صورت عدم رعايت تعهد دو برابر وجوهي را كه بابت فوق‌العاده و هزينه سفر و‌حقوق و مزايا و هزينه‌هاي تحصيلي مصرف شده به تشخيص رييس سازمان مسترد دارند.
‌ماده 15 - درآمدهاي حاصل از توليد و فروش مواد بيولوژيكي، شيميايي، بذر و نهال و نظائر آن همچنين وجوه حاصل از فروش اموال و خدمات كه‌به وسيله هر يك از مؤسسات و مراكز تحقيقاتي سازمان به دست مي‌آيد جزو منابع اعتبار بودجه سازمان منظور مي‌شود و به پيشنهاد رييس سازمان و‌طبق بودجه‌هاي مصوب هيأت امناء به مصرف خواهد رسيد.
‌تبصره - درآمد حاصل از پلمب كردن پوست تا آخر سال 1353 طبق اين ماده به مصرف خواهد رسيد و از سال 1354 به درآمد عمومي كشور‌منظور و از طريق خزانه در اختيار اين سازمان گذارده خواهد شد.
‌ماده 16 - سازمان مي‌تواند بر اساس ضوابطي كه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد براي انجام تحقيقات علمي مورد نياز از كارشناسان خارجي‌حداكثر براي مدت شش ماه دعوت و استفاده كرده و هزينه‌هاي مربوط را پرداخت نمايد و اشتغال بيش از شش ماه منوط به رعايت قانون استخدام‌متخصصان فني خارجي مصوب 1349.4.7 خواهد بود.
‌ماده 17 - سازمان مجاز است طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد به منظور تشويق محققان و كارشناسان كشور كه اجراي‌طرحهاي تحقيقاتي آنها در افزايش توليدات كشاورزي كشور نقش مؤثري داشته است جوائز نقدي بپردازد.
‌ميزان جايزه در هر مورد به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب هيأت امناء تعيين خواهد شد.
‌ماده 18 - امور مربوط به تهيه مايه‌ها و سرمها و ساير مواد لازم جهت تشخيص بيماريها و مطالعات و تحقيقات علمي مربوط به مبارزه با بيماريهاي‌واگير دام و طيور در مؤسسه رازي متمركز و انجام خواهد گرفت.
‌تبصره - اشتغال به كار تهيه مايه و سرمها توسط بخش خصوصي كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار مي‌گيرد مستلزم موافقت و‌اخذ پروانه از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
‌ماده 19 - مؤسسه رازي كليه سرمها و مايه‌هاي مورد احتياج كشاورزي را كه تهيه مي‌نمايد به طور رايگان و يا با اخذ بها بر اساس ضوابط مصوب‌وزارت كشاورزي و منابع طبيعي براي اجراي برنامه‌ها و طرحهاي مبارزه با بيماريهاي دام و طيور در اختيار سازمانهاي مسئول و يا مراجعان ديگر‌خواهد گذاشت. به علاوه مؤسسه رازي مجاز است بنا به پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي داروهاي شيميايي ضد‌بيماريهاي انگلي دام و طيور و همچنين مايه‌ها و سرمهاي مورد نياز سازمان‌هاي بهداشتي خصوصي و دولتي را ساخته و به بهاي تمام شده با سود‌عادلانه به فروش برساند.
‌وجوه حاصل پس از وضع هزينه ساختن موادي كه به فروش مي‌رسد طبق ماده 15 به مصرف خواهد رسيد.
‌ماده 20 - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران ورود هر نوع نهال و بذري را كه مصلحت نمي‌داند ممنوع اعلام‌نمايد، همچنين كشت و تهيه بذر چغندر و پنبه را در مناطقي كه مقتضي نمي‌داند شش ماه قبل از فصل كشت ممنوع اعلام كرده و در صورت تخلف‌كشت ممنوع شده را معدوم نمايد.
‌تبصره - وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌تواند در موارد بروز بيماري، انتقال هر نوع نهال را از هر نقطه كشور به نقطه ديگر ممنوع و در صورت‌تخلف نهالهايي را كه بر خلاف اين تبصره حمل شده معدوم كند.
‌ماده 21 - از تاريخ تصويب اين قانون، قانون تأسيس مؤسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي مصوب سال 1344 و قانون تشكيل مؤسسه تحقيقات‌منابع طبيعي مصوب 13 دي ماه سال 1348 و قانون تبديل بنگاه اصلاح و تهيه بذر چغندر قند ايران به شركت سهامي مصوب 1350.12.5 و قانون‌مؤسسه رازي مصوب 37.12.26 و قانون مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر مصوب 4 مهر ماه 1338 و آن قسمت از تبصره 62 قانون بودجه اصلاحي‌سال 1343 كل كشور مربوط به مؤسسه خاك‌شناسي لغو مي‌گردد.
‌تبصره 1 - اختيارات موضوع مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 قانون تأسيس بنگاه اصلاح و تهيه بذر چغندر قند مصوب 1334.4.6 كميسيونهاي مشترك‌مجلسين به مؤسسه تحقيقات و اصلاح و تهيه بذر چغندر قند تابع اين سازمان كه تشكيلات و مقررات استخدامي آن طبق اين قانون با تصويب هيأت‌امناء تعيين و جانشين آن بنگاه خواهد شد تفويض مي‌گردد.
‌تبصره - تا زماني كه تشكيلات و مقررات سازمان و مؤسسات و مراكز تحقيقاتي مربوط به تصويب نرسيده است تشكيلات و مقررات فعلي هر يك‌از مؤسسات و مراكز و واحدهاي تحقيقاتي موجود معتبر خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و پانزده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.3.6، در جلسه روز يكشنبه نهم تير ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF