منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان
‌فصل اول - درياي سرزميني
‌ماده 1 - حاكميت. جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر‌منطقه‌اي از آبهاي متصل به خط مبداء كه درياي سرزميني ناميده مي‌شود نيز حاكميت دارد.
‌اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي‌باشد.
‌ماده 2 - حد خارجي. عرض درياي سرزميني از خط مبداء 12 (‌دوازده) مايل دريايي مي‌باشد. مايل دريايي برابر با 1853 متر است.
‌جزاير متعلق به ايران اعم از اين كه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند، طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.
‌ماده 3 - خط مبداء. محاسبه خط مبداء درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 67 -2.250 مورخ 1352.4.31 تعيين گرديده است. (‌مصوبه مذكور ضميمه اين قانون مي‌باشد) در ساير مناطق و جزاير ملاك حد پست‌ترين جزر آب در‌امتداد ساحل خواهد بود.
‌آبهاي واقع بين خط مبداء درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض‌درياي سرزميني تجاوز نكند، جزء آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌ماده 4 - تحديد حدود در مواردي كه درياي سرزميني ايران با درياي سرزميني دول مجاور يا مقابل تداخل پيدا كند مادامي كه ترتيب ديگري بين‌طرفين توافق نشده باشد، حد فاصل بين درياي سرزميني ايران و آن كشور خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به‌يك فاصله باشد.
‌ماده 5 - عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي خارجي به استثناء موارد مندرج در ماده (9)، از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت‌كشور نباشد تابع اصل عبور بي‌ضرر است.
‌عبور به جز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.
‌ماده 6 - شرايط عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي خارجي در صورت مبادرت به هر يك از اقدامات زير بي‌ضرر تلقي نشده و بر حسب مورد مشمول‌مقررات جزايي و مدني خواهد بود.
‌الف - هر گونه تهديد يا استفاده از زور عليه حاكميت، تماميت ارضي و استقلال جمهوري اسلامي ايران يا اقدام به هر نحو ديگري كه ناقض اصول‌حقوق بين‌الملل باشد.
ب - اقدام به تمرين يا مانور با هر نوع سلاح.
ج - جمع‌آوري هر گونه اطلاعاتي كه به زيان امنيت ملي، امور دفاعي يا منافع اقتصادي كشور باشد.
‌د - هر گونه تبليغاتي كه منظور از آن لطمه زدن به امنيت ملي، امور دفاعي و يا منافع اقتصادي كشور باشد.
ه - پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپيما و هليكوپتر و ادوات نظامي و نيرو به واحدهاي شناور ديگر و ساحل.
‌و - نقل و انتقال افراد، بارگيري يا تخليه هر نوع كالا و پول بر خلاف قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.
‌ز - ايجاد هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي بر خلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ح - هر گونه فعاليت صيادي و بهره‌برداري از منابع دريايي.
ط - انجام هر نوع پژوهش علمي، نقشه‌برداري، لرزه‌نگاري و نمونه‌برداري.
ي - ايجاد اختلال در سيستمهاي ارتباطي يا ساير تأسيسات كشور.
ك - انجام هر نوع فعاليت ديگري كه لازمه عبور كشتي نباشد.
‌ماده 7 - مقررات تكميلي. به منظور حفظ مصالح كشور و حسن اجراي عبور بي‌ضرر، دولت جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد مقررات‌ضروري ديگر را وضع خواهد كرد.
‌ماده 8 - تعليق عبور بي‌ضرر. به منظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند عبور و توقف كليه‌شناورهاي خارجي را در قسمتهايي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد.
‌ماده 9 - مستثنيات عبور بي‌ضرر. عبور شناورهاي جنگي، زيردرياييها، شناورهاي با سوخت هسته‌اي و هر نوع وسيله غوطه‌ور ديگر و همچنين‌شناورها و زيردرياييهاي حامل مواد اتمي و يا خطرناك و يا زيان‌آور براي حفظ محيط زيست و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از درياي سرزميني منوط به‌موافقت قبلي مقامات صالحه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. زيردرياييها بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند.
‌ماده 10 - صلاحيت كيفري. تعقيب، رسيدگي و مجازات جرائم ارتكابي در كشتيهاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت‌مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران گردد.
ب - چنانچه جرم ارتكابي مخل صلح و نظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني باشد.
ج - چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد.
‌د - چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروري باشد.
‌ماده 11 - صلاحيت مدني. مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مي‌توانند در موارد زير به منظور اجراي قرار تأمين و يا احكام‌محكوميت، نسبت به متوقف كردن تغيير مسير و يا توقيف كشتي و بازداشت سرنشينان آن اقدام نمايند.
‌الف - كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد.
ب - كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد.
ج - كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر اين كه منشاء قرار تأمين و يا حكم محكوميت، تعهدات و يا الزامات ناشي از‌مسئوليت مدني همان كشتي باشد.
‌فصل دوم - منطقه نظارت
‌ماده 12 - تعريف. منطقه نظارت منطقه‌اي است در مجاورت درياي سرزميني كه حد خارجي آن از خط مبداء 24 مايل دريايي مي‌باشد.
‌ماده 13 - صلاحيت مدني و كيفري. به منظور پيشگيري از نقض قوانين و مقررات كشور از جمله مقررات امنيتي، گمركي، دريايي، مالي، مهاجرتي،‌بهداشتي، زيست محيطي و تعقيب و مجازات متخلفين، دولت جمهوري اسلامي ايران در منطقه نظارت لازم را معمول خواهد داشت.
‌فصل سوم - منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره
‌ماده 14 - حقوق حاكمه و صلاحيت در منطقه انحصاري اقتصادي - حقوق حاكمه و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در ماوراي درياي سرزميني‌كه منطقه انحصاري اقتصادي ناميده مي‌شود به شرح زير اعمال مي‌گردد:
‌الف - اكتشاف و بهره‌برداري و حفاظت و اداره كليه منابع طبيعي جاندار و بيجان بستر و زير بستر دريا و آبهاي روي آن و انجام ساير فعاليتهاي‌اقتصادي مرتبط با بهره‌برداري از آب، باد و جريانهاي دريايي جهت توليد انرژي.
‌حقوق مذكور در اين منطقه انحصار است.
ب - وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب به ويژه در زمينه فعاليتهاي زير.
1 - احداث و استفاده از جزاير مصنوعي و ساير تأسيسات و بناها و تعبيه كابل و لوله‌هاي زيردريايي و تعيين حريم‌هاي امنيتي و ايمني مربوط.
2 - انجام هر گونه پژوهش.
3 - حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي.
ج - اعمال حقوق حاكمه كه به موجب معاهدات بين‌المللي و منطقه‌اي تفويض شده است.
‌ماده 15 - حقوق حاكمه و صلاحيت در فلات قاره. حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران نسبت به فلات قاره كه دنباله طبيعي قلمرو‌خشكي و شامل بستر و زير بستر مناطق دريايي مجاور و ماوراي درياي سرزميني ايران مي‌باشد نيز طبق مفاد ماده (14) بر حسب مورد اعمال مي‌گردد.
‌ماده 16 - فعاليتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعاليتها و تمرينات نظامي بيگانه جمع‌آوري اطلاعات و هر گونه عملي كه با منافع و حقوق جمهوري‌اسلامي ايران در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
‌ماده 17 - فعاليت، كاوش و تحقيقات علمي. انجام هر گونه فعاليت جهت دستيابي به اشياء مغروق، كاوش و تحقيقات علمي در منطقه انحصاري‌اقتصادي و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذيربط جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌ماده 18 - حفظ محيط زيست و منابع طبيعي. دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي و استفاده مطلوب از‌منابع جاندار و ساير ذخائر منطقه‌اي انحصاري اقتصادي و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
‌ماده 19 - تحديد حدود. حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جمهوري اسلامي ايران مادامي كه به موجب موافقتنامه‌هاي دوجانبه تعيين‌نشده باشد منطبق بر خطي خواهد بود كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به يك فاصله باشد.
‌ماده 20 - صلاحيتهاي كيفري و مدني. جمهوري اسلامي ايران صلاحيت‌هاي كيفري و مدني خود را درباره متخلفين از مقررات منطقه انحصاري‌اقتصادي و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسي و يا توقيف آنها اقدام خواهد كرد.
‌ماده 21 - حق تعقيب فوري. دولت جمهوري اسلامي ايران حق تعقيب فوري متخلفين از مقررات مربوط به آبهاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه‌نظارت منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره را در مناطق مزبور و درياي آزاد، براي خود محفوظ مي‌دارد.
‌فصل چهارم - مواد نهايي.
‌ماده 22 - آيين‌نامه‌هاي اجرايي. هيأت وزيران حدود اختيارات و مسئوليتهاي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مجري اين قانون را تعيين خواهد نمود.
‌وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مزبور مكلفند ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي لازم را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسانند.
‌مادامي كه آيين‌نامه‌هاي اجرايي جديد به تصويب نرسيده‌اند، آيين‌نامه‌ها و نظامنامه‌هاي موجود معتبر خواهند بود.
‌ماده 23 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده در جلسه روز سه شنبه سي و يكم فرودين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1372.2.12 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري 
[z]‌تصويبنامه شماره 67 -2.250 مورخ 1352.4.31 موضوع ماده 3 قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1352.4.30 بنا به پيشنهاد شماره 9652 مورخ 1352.4.6 وزارت امور خارجه تصويب نمودند:
1 - خط مبداء مقرر در قانون مصوب 22 فروردين 1338 راجع به اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب 24 تير ماه1313 به شرح زير تعيين مي‌گردد:
‌الف - خطوط مستقيمي كه نقاط زير را به ترتيب به يكديگر وصل مي‌كند:
1 - نقطه (1) در محل تلاقي خط‌القعر (‌تالوگ) شط‌العرب با خط مستقيمي كه دو طرف دهانه شط را در حد پست‌ترين جزو به يكديگر متصل مي‌كند.
2 - نقطه (2) در دهانه بهرگان به طول جغرافيايي 49 درجه و 33 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 29 درجه و 59 دقيقه و 50 ثانيه.
3 - نقطه (3) در جنوب جزيره خارك به طول جغرافيايي 50 درجه و 18 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 29 درجه و 12 دقيقه و 29 ثانيه.
4 - نقطه (4) در جنوب جزيره نخيلو به طول جغرافيايي 51 درجه و 27 دقيقه و 15 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 50 دقيقه و 40 ثانيه.
5 - نقطه (5) در جزيره لاوان به طول جغرافيايي 53 درجه و 13 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 47 دقيقه و 25 ثانيه.
6 - نقطه (6) در جنوب غربي در جزيره كيش به طول جغرافيايي 53 درجه و 55 دقيقه و 10 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 30 دقيقه و55 ثانيه.
7 - نقطه (7) در جنوب شرقي جزيره كيش به طول جغرافيايي 53 درجه و 59 دقيقه و 20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 30 دقيقه و 10‌ثانيه.
8 - نقطه (8) در رأس‌الشناس به طول جغرافيايي 54 درجه و 47 دقيقه و 20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 29 دقيقه و 35 ثانيه.
9 - نقطه (9) در جنوب غربي جزيره قشم به طول جغرافيايي 55 درجه و 16 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 32 دقيقه و 25‌ثانيه.
10 - نقطه (10) در جنوب جزيره هنگام به طول جغرافيايي 55 درجه و 51 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 36 دقيقه و 40‌ثانيه.
11 - نقطه (11) در جنوب جزيره لارك به طول جغرافيايي 56 درجه و 21 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 49 دقيقه و 30‌ثانيه.
12 - نقطه (12) در شرق جزيره لارك به طول جغرافيايي 56 درجه و 24 دقيقه و 5 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 26 درجه و 51 دقيقه و 15 ثانيه.
13 - نقطه (13) در شرق جزيره هرمز به طول جغرافيايي 56 درجه و 29 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 2 دقيقه و 30 ثانيه.
14 - نقطه (14) به طول جغرافيايي 35 درجه و 35 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 27 درجه و 8 دقيقه و 30 ثانيه.
15 - نقطه (15) به طول جغرافيايي 57 درجه و 19 دقيقه و 55 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 47 دقيقه و 10 ثانيه.
16 - نقطه (16) به طول جغرافيايي 57 درجه و 45 دقيقه و 30 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 38 دقيقه و 10 ثانيه.
17 - نقطه (17) به طول جغرافيايي 58 درجه و 5 دقيقه و 20 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 33 دقيقه و 20 ثانيه.
18 - نقطه (18) به طول جغرافيايي 59 درجه و 5 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 24 دقيقه و 5 ثانيه.
19 - نقطه (19) به طول جغرافيايي 59 درجه و 35 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 23 دقيقه و 45 ثانيه.
20 - نقطه (20) به طول جغرافيايي 60 درجه و 12 دقيقه و 10 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 19 دقيقه و 20 ثانيه.
21 - نقطه (21) به طول جغرافيايي 60 درجه و 24 دقيقه و 50 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 17 دقيقه و 25 ثانيه.
22 - نقطه (22) به طول جغرافيايي 60 درجه و 27 دقيقه و 30 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 16 دقيقه و 36 ثانيه.
23 - نقطه (23) به طول جغرافيايي 60 درجه و 26 دقيقه و 40 ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 16 دقيقه و 20 ثانيه.
24 - نقطه (24) به طول جغرافيايي 61 درجه و 25 دقيقه و صفر ثانيه شرقي و به عرض جغرافيايي 25 درجه و 3 دقيقه و 30 ثانيه.
25 - نقطه (25) محل تلاقي نصف‌النهار 61 درجه و 37 دقيقه و 3 ثانيه طول شرقي با خط مستقيمي كه دو طرف خليج گواتر را در حد پست‌ترين جزر‌به يكديگر متصل مي‌سازد.
ب - بين نقاط 6 و 7 در جزيره كيش 11 و 12 در جزيره لارك و 14 و 15 در تنگه هرمز خط مبداء خط پست‌ترين جزر در امتداد ساحل خواهد بود.
2 - خط مبداء اندازه‌گيري عرض درياي سرزميني ايران روي نقشه دريايي خليج فارس به مقياس 1500000 :1 چاپ يكم سازمان جغرافيايي كشور(‌شهريور 1349) ترسيم گرديده و ضميمه گرديده و ضميمه اين تصويب‌نامه است.
‌اصل تصويبنامه در دفتر نخست‌وزير است.
 

دانلود به صورت PDF