منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش
‌ماده 1 - گزينش مربيان پرورشي، معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 1361.10.15 حضرت امام خميني (‌ره) به شرح‌زير خواهد بود:
‌ضوابط:
‌ماده 2 - ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش، مدارس غير انتفاعي، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه اعم از‌داوطلبان مراكز تربيت معلم، دانشسراي تربيت‌معلم، تعهد دبيري، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال، بورسيه‌هاي داخل و خارج، اعزام مأمورين‌ثابت، مأمورين و منتقلين ساير دستگاه‌ها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام، (‌صلاحيت علمي و توانائي‌جسمي و رواني)، به قرار ذيل است:
1 - اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
2 - التزام عملي به احكام اسلام.
3 - اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانوني اساسي.
4 - عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق.
5 - عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هائي كه غير قانوني بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا‌مي‌شود مگر آن كه توبه ايشان احراز شود.
6 - عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
7 - عدم اعتياد به مواد مخدر.
‌تبصره 1 - در خصوص بند 2 اقليت‌هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابع شرائط‌خاص خود مي‌باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند.
‌تبصره 2 - ايثارگران در گزينش داراي اولويت مي‌باشند ودر موارد محدوديت ظرفيت و كثرت تقاضا، ملاك‌هاي تقدم (‌مانند مناطق محروم، فعاليت‌در نهادهاي انقلاب، شركت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر براي خواهران) نيز نسبت به داوطلبان اعمال مي‌گردد.
‌تبصره 3 - تشخيص بند 5 ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيأت عالي گزينش مي‌باشد.
‌تركيب و وظايف هيأت عالي گزينش:
‌ماده 3 - اركان گزينش كشور عبارتند از:
1 - رئيس جمهوري.
2 - هيأت عالي گزينش.
3 - هيأت‌هاي مركزي.
4 - هسته‌هاي گزينش.
‌ماده 4 - رئيس جمهور براي انجام وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (‌ره) هيأت عالي‌گزينش را با تركيب زير تشكيل مي‌دهد:
1 - نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه.
2 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور (‌در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.)
3 - وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد.
4 - دو نماينده از كميسيون‌هاي امور اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
‌تبصره - دبيرخانه هيأت عالي گزينش كه زير نظر دبير هيأت و در نهاد رياست جمهوري مي‌باشد، داراي رديف مستقل بودجه بوده و كماكان از كليه‌امكاناتي كه در اختيار دارد استفاده خواهد نمود.
‌ماده 5 - وظايف رئيس جمهور در اجراي گزينش كشور به شرح ذيل مي‌باشد:
1 - تعيين سياست‌ها، خط مشي‌ها، تطبيق ضوابط مربوط به امر گزينش با موازين شرعي، تعيين ضوابط، تعيين شرايط و مرجع احراز توبه و‌تغييرات مربوطه.
2 - ايجاد، تفكيك، ادغام و انحلال هيأت‌هاي مركزي گزينش و عنداللزوم انحلال هسته‌ها.
3 - تدوين و تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، فرم‌هاي لازم جهت حسن انجام امور گزينشي كشور.
4 - بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأت‌هاي مركزي، مسئول و معاونين دبيرخانه، مدير و اعضاء هسته‌هاي گزينش كشور و عنداللزوم در ساير‌موارد مربوطه.
5 - مرجع عالي تفسير و توضيح آيين‌نامه‌ها، شرح وظايف، نظارت و بازرسي، هماهنگي، رسيدگي به شكايات، آموزش و پژوهش، احراز‌صلاحيت، ارزشيابي عملكرد، عزل و نصب كادر گزينش، بانك اطلاعاتي، زمان‌بندي، استفاده از تكنولوژي در گزينش كشور.
6 - اعلام نظر نهايي نسبت به آراي صادره گزينشي، بودجه، تشكيلات، نيروي انساني مورد نياز هيأت‌هاي مركزي و هسته‌هاي گزينش و ارسال به‌مراجع ذيربط جهت تصويب.
7 - تعيين نمودار تشكيلاتي، تشكيلات تفصيلي و بودجه مورد نياز هيأت عالي گزينش.
‌تبصره 1 - مصوبات هيأت عالي گزينش پس از تأييد رئيس جمهور لازم‌الاجرا است.
‌تبصره 2 - وظايف دبير هيأت عالي گزينش در صورت تفويض رئيس جمهور عبارتست از:
1 - اداره امور اجرايي هيأت عالي و دبيرخانه آن با نظر هيأت.
2 - صدور احكام انتصابات طبق مقررات
3 - پي‌گيري و اجراي مصوبات هيأت عالي و انجام كليه امور اجرايي گزينش كشور از قبيل آموزش و پژوهش، نظارت، بازرسي و پيگيري،‌هماهنگي، ارزشيابي و پيشنهاد عزل كادر گزينش.
‌ماده 6 - رئيس جمهور با رعايت مفاد اين قانون مي‌تواند اداره امور گزينش كشور را مستقيماً عهده‌دار شود و يا به عهده ديگري بگذارد.
‌تشكيلات:
‌ماده 7 - تشكيلات گزينش وزارت آموزش و پرورش به اين شرح خواهد بود:
‌الف - هيأت مركزي گزينش توسط هيأت عالي گزينش تشكيل مي‌گردد و به عنوان مرجع گزينش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود، اعضاي‌هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي‌شوند، عبارتند از:
1 - نماينده وزير.
2 - نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
3 - نماينده هيأت عالي گزينش.
‌تبصره 1 - يك نفر از اعضاء كميسيون آموزش و پرورش به انتخاب كميسيون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
‌تبصره 2 - هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير خواهد بود كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال‌منصوب مي‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است، تغيير دبير با تصويب هيأت عالي خواهد بود.
‌تبصره 3 - دبيرخانه هيأت مركزي زير نظر آن هيأت تشكيل مي‌گردد، مسئول آن به پيشنهاد هيأت مركزي و تأييد هيأت عالي و با حكم دبير هيأت‌منصوب خواهد شد.
ب - هسته‌هاي گزينش، كه در واحدهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش مركب از سه تا پنج نفر مي‌باشد، در امتداد پست‌هاي سازماني و توسط‌هيأت مركزي عنداللزوم تشكيل مي‌گردد. اعضاي هسته‌هاي گزينش با صلاحديد و معرفي هيأت مركزي، پس از تأييد صلاحيت آنان از سوي هيأت‌عالي، با امضاء دبير هيأت مركزي گزينش منصوب مي‌شوند.
‌تبصره - هسته‌هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي‌شوند.
ج - وظايف و حدود اختيارات:
‌ماده 8 - وظايف هيأت مركزي گزينش به شرح زير خواهد بود:
1 - ايجاد، تفكيك، ادغام و انحلال هسته‌هاي گزينش مورد نياز طبق دستورالعمل‌هاي هيأت عالي گزينش.
2 - بررسي، انتخاب، معرفي اعضاء هسته‌هاي گزينش، مسئول و معاونين دبيرخانه به هيأت عالي گزينش.
3 - رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديد نظر.
4 - اجراي مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ساير امور محوله كه از سوي هيأت عالي گزينش ابلاغ مي‌گردد.
5 - ايجاد هماهنگي، آموزشي، بازرسي، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته‌هاي گزينش و تهيه بخشنامه‌هاي مربوطه.
6 - ارتباط و هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌ها و مراجع ذيربط.
7 - پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيأت مركزي و هسته‌هاي گزينش تابعه به وزارتخانه.
‌ماده 9 - وظايف دبير هيأت مركزي گزينش عبارت است از:
1 - اداره امور اجرايي هيأت مركزي و دبيرخانه طبق دستورالعمل‌هاي هيأت عالي گزينش.
2 - صدور احكام انتصاب پس از طي مراحل قانوني.
3 - پي‌گيري و اجراي مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش.
‌ماده 10 - هسته‌هاي گزينش وظايف ذيل را زير نظر هيأت مركزي به عهده دارند:
1 - اجراي دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ساير موارد محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش.
2 - بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي، اعتقادي، سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال (‌به تحصيل يا‌استخدام).
3 - تأييد صلاحيت كاركنان هسته.
4 - رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديد نظر.
‌ماده 11 - وظايف مدير هسته به شرح ذيل مي‌باشد:
1 - اداره امور اجرايي و هماهنگي امور واحدهاي هسته گزينش طبق دستورالعمل‌هاي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش.
2 - صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسي و تأييد هسته گزينش.
3 - اجراي كليه مصوبات هسته گزينش، هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش.
‌ماده 12 - وظايف وزارت آموزش و پرورش در امر گزينش به شرح ذيل است:
1 - برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدام كشوري (‌همزمان با طي مراحل گزينش) با مسئوليت نماينده‌وزير در هيأت (‌در صورت تفويض سازمان امور اداري و استخدامي كشور).
2 - انجام امور معاينات پزشكي اعم از معاينات عمومي و آزمايشگاهي به طور اعم و اخص طبق آيين‌نامه پيشنهادي سازمان امور اداري و‌استخدامي كشور كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
3 - پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه مورد نياز هيأت مركزي و هسته‌هاي گزينش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور‌يا سازمان برنامه و بودجه.
4 - تأمين كليه امكانات مورد نياز هيأت مركزي و هسته‌هاي گزينش تابعه اعم از پرسنل، جا و مكان، وسايل نقليه و همچنين پيش‌بيني رديف‌مستقل بودجه براي هيأت مركزي گزينش.
‌تبصره 1 - سازمان‌هاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه با رعايت نظر هيأت‌عالي گزينش اقدام نمايند.
‌تبصره 2 - كليه امكاناتي كه در تاريخ 1373.7.1 در اختيار هيأت مركزي و هسته‌هاي گزينش آموزش و پرورش بوده است اعم از نيروي انساني‌موجود با توجه به پست‌هاي سازماني، مكان، وسيله نقليه كماكان در اختيار هيأت تشكيل شده بر اساس اين قانون خواهد بود به استثناء مواردي كه‌طبق قانون منتقل يا واگذار شده باشد.
‌ساير مقررات:
‌ماده 13 - كارگزاران گزينش مي‌بايد علاوه بر ضوابط مندرج در ماده 2 اين قانون داراي شرايط زير نيز باشند:
‌الف - شرايط مقرر در فرمان 1361.10.15 حضرت امام خميني (‌ره) صالح، متعهد، عاقل، صاحب اخلاق كريمه، فاضل، متوجه به مسايل روز‌باشند و تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌كار و سهل‌انگار نباشند.
ب - 25 سال سن و تأهل براي اعضاي هيأت‌هاي مركزي و 23 سال سن و تأهل براي اعضاء هسته‌هاي گزينش و تأهل براي ساير پرسنل گزينش با‌اولويت.
‌ماده 14 - افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده نشوند در صورت اعتراض مي‌توانند تقاضاي كتبي خود‌را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم به مرجع تجديد نظركننده (‌اول، دوم) تحويل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأي‌صادره قطعي و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل اين ماده توسط هيأت عالي گزينش تهيه و به تصويب مي‌رسد.
‌تبصره 1 - مرحله اول تجديد نظر توسط هسته گزينش (‌حداقل با دو نفر جديد) و مرحله دوم آن توسط هيأت مركزي صورت مي‌گيرد.
‌تبصره 2 - هيأت عالي گزينش نسبت به هر مورد از احكام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌كاري، تندروي، اعمال تبعيض و انجام امور‌خلاف شرع رسيدگي نموده و پس از اصلاح يا ابطال آراء، هيأت صادركننده رأي را ملزم به اجراي رأي جديد، برخورد با متخلف، ترميم و يا انحلال‌واحد گزينش و يا ارجاع به مراجع ذيربط نموده و در غير اين صورت رأساً اقدام مي‌نمايد.
‌هيأت عالي گزينش دستورالعمل اين تبصره را تهيه و تصويب خواهد نمود.
‌تبصره 3 - معترضين به آراء هيأت مركزي و هسته‌ها حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأي مي‌توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند و ديوان‌نسبت به رسيدگي اقدام مي‌نمايد.
‌ماده 15 - صدور رأي در گزينش افرا با شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تابع نظر اكثريت اعضاء بوده و بر مبناي اقرار يا بينه به شرط عدم تعارض يا‌شياع مفيد اطمينان يا قرائن و امارات موجب اطمينان كه حداقل با انجام تحقيق (‌غير از اقرار) از منابع موثق و طبق موازين شرعي احراز مي‌گردد. ساير‌مراحل طبق دستورالعمل هيأت عالي گزينش خواهد بود.
‌ماده 16 - هيأت مركزي موظف است حداكثر ظرف سه ماه از زمان دريافت مدارك و امكانات لازم از مراجع مربوط، امور گزينشي افراد موضوع اين‌قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد. در موارد عدم تكميل ظرفيت، حوادث غير مترقبه اين مدت حداكثر تا دو ماه با موافقت‌هيأت عالي گزينش قابل تمديد است.
‌تبصره 1 - گزينش نيروهاي غير رسمي و غير ثابت اعم از روزمزد، قراردادي، پيماني و عناوين مشابه در چارچوب اين قانون و بر طبق‌دستورالعملي كه با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و توسط هيأت عالي تهيه و تنظيم مي‌گردد، خواهد بود ولي در هر صورت صدور‌احكام استخدامي تا مرحله قطعي اعم از رسمي يا ثابت با نظر گزينش خواهد بود. در غير اين صورت هر گونه پرداخت وجه غير قانوني است.
‌تبصره 2 - همكاري با گزينش كشور در صورت عدم وجود پست سازماني به عنوان تصدي بيش از يك پست تلقي نخواهد شد.
‌ماده 17 - وزارت اطلاعات و كليه دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي، سازمان‌هاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي‌مسلح مكلفند در رابطه با گزينش افراد همكاري‌هاي لازم را با هيأت عالي و هيأت مركزي گزينش اعمال و اطلاعات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت 2‌ماه با رعايت قوانين و مقررات با طبقه‌بندي مربوطه در اختيار قرار دهند.
‌ماده 18 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط هيأت عالي گزينش با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و‌وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1374.6.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF