منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اجازه واگذاري رسيدگي به پاره‌اي از بزه‌هاي وارد در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي به دادگاه‌هاي دادگستري- مصوب 1320
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌قانون اجازه واگذاري رسيدگي به پاره‌اي از بزه‌هاي وارد در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي به دادگاه‌هاي دادگستري- مصوب 1320 
 
‌مصوب ششم مهر ماه 1320
‌ماده واحده - هيأت وزيران مي‌تواند بر حسب پيشنهاد وزارت دادگستري در هر حوزه‌اي كه مقتضي بداند رسيدگي به بزه‌هاي عمومي كه از طرف‌افراد غير نظامي ارتكاب مي‌شود و همچنين رسيدگي به بزه‌هاي اختلاس و ارتشاء مأمورين شهرباني و رسيدگي به بزه‌هاي اختلاس و ارتشاء مأمورين‌اداره آمار و ثبت احوال و بزه‌هايي كه مأمورين مزبور راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتكب مي‌شوند و به موجب قانون دادرسي و كيفر ارتش رسيدگي‌به كليه بزه‌هاي مزبور در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي است به دادگاه‌هاي دادگستري واگذار نمايد.
‌رسيدگي به بزه‌هاي نامبرده طبق مقررات آيين دادرسي عمومي و بدون رعايت نوبت است و تعيين كيفر طبق مواد قانون دادرسي و كيفر ارتش خواهد‌بود.
‌حكم مذكور در اين ماده نسبت به موضوعاتي كه در جريان تعقيب است و هنوز حكمي راجع به آنها از دادگاه نظامي صادر نشده است نيز جاري است.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه ششم مهر ماه يك هزار و سيصد و بيست به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF