منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اجازه استخدام قضات به شوراي عالي قضايي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون اجازه استخدام قضات به شوراي عالي قضايي
‌ماده واحده - شوراي عالي قضايي در اجراي بند 3 اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون اساسي و قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب1361.2.14 مجلس شوراي اسلامي مجاز است در سال 1364 نيز به استخدام قضات مورد نياز اقدام نمايد و همچنين دانشجويان جديد دانشكده‌علوم قضايي و اداري دادگستري را به ترتيب سابق به عنوان كارآموز قضايي استخدام كند.
‌اعتبار استخدام‌هاي مذكور از محل مواد 1 و 2 بودجه دادگستري رديف 108000 تأمين خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1364.2.17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF