منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
ماده واحده در خصوص حل مشكل اراضي باير
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل مشكل اراضي باير
 
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌موضوع "‌حل مشكل اراضي باير" در جلسه مورخ 67.5.25 مجمع با حضور كارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسي قرار 
گرفت در اين زمينه ماده‌واحده ذيل با تبصره‌هاي مربوطه به تصويب رسيد:
 
‌ماده واحده: كليه اراضي باير در سراسر كشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختيار دولت قرار مي‌گيرد و در 
صورت عدم اعراض،‌مالكين اراضي باير به دليل ضرورت ملزم به كشت بر اساس ضوابط كشاورزي يا فروش يا اجاره يا مزارعه 
زمين باير خود هستند. چنانچه از تاريخ ابلاغ‌ظرف مدت يك سال اقدام به يكي از موارد فوق ننمايند وزارت كشاورزي رأساً و يا 
توسط هيأت هفت نفره واگذاري زمين، از طرف مالك براي‌كشاورزي و دامداري به قيمت عادله زمان تصويب اين قانون 
(67.5.25) خواهد فروخت.
 
‌تذكر: اراضي باير شامل اراضي‌اي است كه بيش از 5 سال بدون عذر موجه بلاكشت مانده يا بماند.
 
‌تبصره 1: مهلت عنوان شده، چنانچه عذر مالك در زير كشت قرار دادن اراضي موجه باشد، به مدت يك سال تمديد خواهد 
شد.
 
‌تبصره 2: پرداخت بهاي عادله در هر مورد پس از كسر بدهي‌هاي قانوني و شرعي مالك انجام خواهد گرفت.
 
‌تبصره 3: آيين‌نامه ماده واحده ظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب دولت خواهد رسيد.
 
‌تبصره 4: در مواردي كه مشروعيت مالكيت اراضي باير از طرف وزارت كشاورزي يا زارعين محلي يا دادسراي انقلاب و دادگاه 
اصل 49 محل‌اعتراض باشد دادگاه اصل 49 مكلف است ظرف حداكثر يك سال نسبت به اعتراض رسيدگي و تعيين تكليف 
نمايد و چنانچه در اين مدت اين اراضي‌به فروش رسيد و يا به صورت اجاره و يا مزارعه واگذار گرديد، وجوه مربوطه در حسابي 
كه وزارت دارايي تعيين مي‌كند نگهداري خواهد شد تا پس از‌تعيين تكليف در دادگاه طبق مقررات قانون نحوه اجراي اصل 49 
قانون اساسي اقدام شود.
 
‌جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
‌مصوبه فوق براي طي مراحل مقرر در آيين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ مي‌گردد.
 
‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي - سيد علي خامنه‌اي
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF