منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آييننامه مالي شهرداريها مصوب 1359.4.24
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
لايحه قانوني راجع به لغو برخي از مواد اصلاحي قانون شهرداري و اصلاح بند ب ماده 44 آييننامه مالي شهرداريها
مصوب 1359.4.24
ماده واحده:
الف - به منظور تجديد سازمان و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف و حذف هزينههاي زائد و ارشاد و راهنمايي و رفع مشكلات و نارساييهايشهرداريها و برقراري ارتباط با اتحاديهها و سازمانهاي بينالمللي شهردارها مواد (82 و 108) اصلاحي قانون شهرداري لغو و اتحاديه شهرداريهاي كشوركه بر اساس مواد مذكور تأسيس گرديده منحل و كليه پرسنل و اموال و داراييهاي آن در اختيار وزارت كشور گذارده ميشود.
ب - بند ب ماده 44 آييننامه مالي شهرداريها در مورد حسابرسي به شرح زير اصلاح ميگردد:
ب - حسابرسي به وسيله حسابرسان وزارت كشور انجام و در صورت نداشتن حسابرس شوراي شهر ميتواند از وجود حسابرسان قسمخورده ياكارشناسان رسمي دادگستري استفاده نمايند كه در اين صورت شوراي شهر و شهرداري مكلفند نتيجه گزارش حسابرسان مذكور را به وزارت كشورارسال دارند.
 

دانلود به صورت PDF