منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور ‌مصوب 1353.1.29
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نحوه توزيع قند و شكر توليدي كارخانه‌هاي كشور
‌مصوب 1353.1.29
‌ماده واحده - كليه كارخانه‌هاي قند و تصفيه شكر كشور مكلفند قند و شكر توليدي را با نرخ مقرر دولتي براي توزيع در سراسر مملكت منحصراً در‌اختيار سازمان غله و قند و شكر و چاي كشور وابسته به وزارت تعاون و امور روستاها بگذارند.
‌مديران و مسئولان كارخانه‌هاي قند و تصفيه شكر كه از مقررات فوق تخلف نمايند همچنين اشخاصي كه به نحوي از انحاء در معاملات قند و شكري كه‌به طور غير مجاز از كارخانه‌هاي مزبور خارج شود با علم به آن دخالت نمايند علاوه بر ضبط عين كالا، مرتكب به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال‌و جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي كالا محكوم خواهد شد.
‌به جرائم موضوع اين ماده در مراجع قضايي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
‌تبصره 1 - كارخانجات قند و شكر متعلق به سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي كه توليدات آنها منحصراً جهت تأمين‌نيازمنديهاي كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي و عائله آنها به مصرف مي‌رسد از مقررات اين قانون مستثني است.
‌تبصره 2 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون در مورد تعيين نرخ قند و شكر و پرداخت حقوق دولتي و عوارض شهرداري و ساير هزينه‌هاي متعلقه از قبيل‌كرايه حمل و كارمزد توزيع و همچنين تعيين استاندارد قند توليدي كارخانجات قند و شكر و قندريزها وسيله وزارت اقتصاد به پيشنهاد وزارت تعاون و‌امور روستاها پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.1.26، در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم‌فروردين ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF