منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نحوه افراز اراضي متعلق به وزارت جنگ ‌مصوب 1349.11.19
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نحوه افراز اراضي متعلق به وزارت جنگ
‌مصوب 1349.11.19
‌ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود نسبت به دعاوي افراز اراضي كه در آن تأسيسات نظامي ايجاد شده و پرونده آنها در دادگاه‌هاي‌دادگستري مطرح است اعم از اينكه خواهان و يا خوانده باشد در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد ظرف‌سه سال تقاضاي ارجاع به كميسيون پنج نفري مذكور در قانون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت مصوب سال 1336 را بنمايد.
‌كميسيون مكلف است بدون رعايت تشريفات خاص با جلب نظر كارشناس و با منظور داشتن تصرفات وزارت جنگ نسبت به افراز سهم وزارت جنگ‌اقدام كند.
‌در صورتي كه اراضي مورد تصرف وزارت جنگ به تشخيص كميسيون از لحاظ مقدار يا ارزش زائد بر سهم آن وزارتخانه باشد كميسيون رأي به پرداخت‌قيمت مازاد نيز خواهد داد.
‌نظر كميسيون قطعي و ملاك عمل اداره كل ثبت اسناد و املاك در مورد صدور سند مالكيت خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1349.9.24 در جلسه روز دوشنبه نوزدهم بهمن ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و نه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF