منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز ‌مصوب 1350.3.31
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز
‌مصوب 1350.3.31
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون احداث هر گونه بنا و ساختمان در فاصله 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از‌محدوده شهرها ممنوع است و در صورت احداث بنا و ساختمان شركت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري‌اقدام به انهدام آن نمايد و هيچ گونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.
‌تبصره 1 - شركت ملي گاز ايران مجاز است در مواردي كه انتخاب فاصله 250 متر مذكور در اين قانون را با توجه به مقتضيات فني و محلي‌ضروري نداند فاصله كمتري را تعيين نمايد.
‌تبصره 2 - احداث بنا و ساختماني كه صرفاً به منظور استفاده از دريا باشد در صورتي كه طبق تشخيص شركت ملي گاز ايران موجب خرابي و‌خسارت نگردد مجاز خواهد بو.
‌آيين‌نامه مربوط به نحوه اجراي اين تبصره به پيشنهاد شركت ملي گاز ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 3 - چنانچه ابنيه و ساختمانهايي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذكور در ماده 11 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت‌ماه 1347 و حريمهاي مذكور در اين قانون ايجاد شده باشد و شركت ملي گاز ايران انهدام آن را ضروري بداند بر اساس ماده 11 قانون اساسنامه شركت‌ملي نفت ايران اقدام و خسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 1349.12.27 در جلسه روز دوشنبه سي و‌يكم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF