منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف ‌مصوب 6 آذر ماه 1335
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مربوط به تشديد مجازات رانندگان متخلف
‌مصوب 6 آذر ماه 1335
‌ماده واحده - هر راننده‌اي اعم از آن كه شغل او رانندگي باشد يا نباشد شخصاً و يا با شركت ديگري به قصد قتل و يا سرقت اموال و يا هتك ناموس‌مرتكب ربودن شخص يا اشخاصي كه در آن وسيله نقليه است بشود در صورت وقوع قتل محكوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتي‌يك درجه نيز تخفيف دهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتك ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل يا شروع به سرقت و يا شروع به‌هتك ناموس به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.
‌تبصره 1 - وزارتين كشور و دادگستري موظف هستند براي حسن انتظام امور رانندگي در ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌اي كه‌متضمن مجازاتهاي شديد براي تصادف ناشي از غفلت راننده و يا عابرين خواه سوار خواه پياده و ساير تخلفات ديگر رانندگي باشد با رعايت قانون‌تشديد مجازات رانندگان مصوب 24 تير ماه 1328 تدوين و پس از تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين به موقع اجرا بگذارد.
‌تبصره 2 - براي بهبود عبور و مرور و تكميل لوازم فني خطوط تهران دولت مكلف است مطالعات كافي نموده و لايحه‌اي براي تأمين اعتبار آن در‌ظرف سه ماه تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
‌قانون فوق در جلسه روز شنبه ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و سي و پنج شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
 
‌قانون بالا در جلسه روز چهارشنبه پنجم دي ماه 1335 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF