منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايت عليه كشورهاي خارجي ‌مصوب 1350.8.23
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايت عليه كشورهاي خارجي
‌مصوب 1350.8.23
‌ماده واحده - هيأت وزيران مي‌تواند تمام يا قسمتي از مقررات مربوط به جنحه و جنايت عليه امنيت كشور مذكور در قوانين كيفري را كه در داخل‌كشور عليه كشورهاي ديگر ارتكاب يابد به شرط معامله متقابل قابل اجرا اعلام نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1350.8.10، در جلسه روز يكشنبه بيست و سوم آبان ماه يك هزار و‌سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF