منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مجازات متصرفين عدواني پس از محكوميت به خلع يد ‌مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مجازات متصرفين عدواني پس از محكوميت به خلع يد
‌مصوب 15 اسفند ماه 1312 شمسي
‌ماده واحده - ماده ذيل به عنوان ماده 265 مكرر به قانون مجازات عمومي اضافه مي‌شود:
‌ماده 265 مكرر - اگر كسي كه به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي و يا محكوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجراي حكم‌مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف يا مزاحمت نمايد به حبس تأديبي از يك ماه الي شش ماه و به جزاي نقدي از 300 ريال الي 5000 ريال و يا به يكي‌از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF