منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تفويض اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشوري
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تفويض اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشوري
‌ماده واحده - مادام كه قانون جديد هواپيمايي كشور به تصويب نرسيده كليه اختيارات و وظايف شوراي عالي هواپيمايي كشوري موضوع قانون‌اصلاح ماده 6 قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1347 به هيأتي مركب از 7 نفر به شرح زير تفويض مي‌گردد:
1- معاون وزارت راه و ترابري و رئيس سازمان هواپيمايي كشوري
2- يك نفر از اعضاء مطلع هواپيمايي كشوري به انتخاب وزير راه و ترابري
3- يك نفر نماينده مطلع از وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي.
4- يك نفر نماينده مطلع از سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه.
5- يك نفر متخصص حقوق هوايي به انتخاب وزير راه و ترابري. در صورت لزوم مدير عامل شركت هواپيمايي ملي ايران و يك نفر نماينده از‌مؤسسات هواپيمايي داخلي در جلسات هيأت شركت نموده ولي حق رأي ندارند.
6- يك نفر نماينده مطلع از وزارت امور خارجه به انتخاب وزير و يا سرپرست وزارت امور خارجه.
7- يك نفر نماينده مطلع نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب وزير دفاع.
‌تبصره - آيين‌نامه هيأت مذكور شامل طرز تشكيل جلسات و طريق ارجاع امور رسيدگي و اتخاذ تصميم و ساير مسائل مربوطه به وسيله هيأت‌تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب‌مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.
 

دانلود به صورت PDF