منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌ماده واحده - حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه‌پرداخت نموده‌اند
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌ماده واحده - حق بيمه يا بازنشستگي سوابق خدمت اشخاصي كه وجوهي را به هر يك از صندوقهاي بيمه يا بازنشستگي يا صندوقهاي مشابه‌پرداخت نموده‌اند در صورتي كه محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند، يا طبق ضوابط‌قانوني، مشترك صندوق ديگري شده‌اند، به ميزان 4 درصد آخرين حقوق و مزاياي آنان كه مبناي برداشت حق بيمه يا بازنشستگي قرار گرفته است بابت‌هر ماه به صندوقي كه مشمول، به تبع شغل خود مشترك آن شده است منتقل مي‌شود.
‌در مورد اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون از شمول خدمات صندوق بازنشستگي مربوط خارج شده و زير پوشش صندوق بيمه يا‌بازنشستگي ديگري قرار گيرند به جاي نرخ 4 درصد مذكور در اين ماده كليه وجوهي كه به صندوق بيمه يا بازنشستگي قبلي مستخدم پرداخت شده‌است پس از كسر حق درمان عيناً به صندوقي كه مستخدم مشترك آن شده است واريز خواهد شد.
‌تبصره 1 - انتقال حق بيمه، يا كسور بازنشستگي اشخاصي كه قبل از تصويب اين قانون به موجب قوانين مربوط، حق بيمه يا كسور بازنشستگي‌آنان از يك صندوق بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ديگر منتقل شده است مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
‌تبصره 2 - آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتي مستخدم كه مبناي برداشت حق بيمه يا كسور بازنشستگي قرار گرفته با انتقال حق بيمه، يا‌كسور بازنشستگي جزء خدمت رسمي قرار مي‌گيرد. و مازاد بر آن مشمول مقررات صندوق بازنشستگي مربوط خواهد بود.
‌تبصره 3 - در خصوص آن دسته از مشمولين تأمين اجتماعي و صندوقهاي مشابه كه سهم بازنشستگي آنان به مأخذ مذكور در ماده واحده از ساير‌صندوقهاي بازنشستگي دريافت گرديده است با اخذ مابه‌التفاوت سهم بازنشستگي بر اساس قوانين و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان‌محاسبه خواهد شد. ميزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگي مذكور در اين تبصره بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
 
‌آيين‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 ، مصوب 8/11/65 و اصلاحات بعدی
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/11/1365 بنا به پيشنهاد شماره .3226ق مورخ 12/9/1365 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، آيين‌نامه تبصره 3 ماده‌واحده قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي مصوب 27/3/1365 مجلس شوراي اسلامي را به شرح زير تصويب نمودند:
‌ماده 1 ـ مشمولين قانون تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي و صندوق‌هاي مشابه كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي به هر يك از صندوق‌هاي مذكور‌پرداخت نموده‌اند در صورتي كه طبق ضوابط محل كار يا خدمت آنان تغيير نموده و به تبع آن شمول صندوق مربوط خارج شده يا بشوند يا طبق ضوابط قانوني‌مشترك صندوق ديگري شده يا بشوند چنانچه كسور بازنشستگي يا حق بيمه آنان به صندوق جديد مستقل نشده باشد از لحاظ پرداخت مابه‌التفاوت مندرج در‌تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بيمه بيمه يا بازنشستگي تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهند بود.
‌ماده 2 ـ چنانچه حق بيمه يا كسور بازنشستگي شخصي كه قبل از تاريخ 27/3/1365 از شمول خدمات صندوق بيمه يا بازنشستگي مربوط خارج و زير پوشش‌صندوق ديگري قرار گرفته است انتقال نيافته باشد مقررات اين آيين‌نامه در تعيين وجوه قابل انتقال و مابه‌التفاوت متعلقه وي مجري خواهد بود.
‌ماده 3 ـ در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني با به لحاظ تغيير محل كار يا خدمت مشترك صندوق ديگري بشوند كسور بازنشستگي با حق بيمه متعلقه(‌سهم شخص) هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر طبق ضوابط مورد عمل بر مبناي اولين حقوق و مزاياي ماهانه در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه‌يا بازنشستگي قرار مي‌گيرد محاسبه و مابه‌التفاوت آن با حق بيمه يا كسور بازنشستگي، ازكارافتادگي و وظيفه وارث، مشتركين خود را در برابر بيماري‌ها بيمه‌خدمات درماني نموده باشند، به هنگام انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه از اينگونه صندوق‌ها به صندوق‌هاي ديگر بخشي از اين كسور يا حق بيمه كه در‌ازاي تأمين بيمه مزبور مي‌باشد از جمع وجوه انتقالي كسر مي‌گردد.
‌تبصره 1- در مورد اشخاصي كه طبق ضوابط قانوني، به سبب انتقال و تغيير ساختار سازماني، مشترك صندوق تأمين اجتماعي شده يا بشوند، حق بيمه متعلقه‌هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به مأخذ هجده درصد (18%) هفت درصد(7%) سهم مستخدم و يازده درصد (11%) سهم كارفرما حقوق و مزاياي ماهانه‌زمان تقاضا در محل خدمت جديد كه مبناي كسر حق بيمه قرار مي‌گيرد و يا آخرين حقوق و مزاياي مبناي برداشت كسور بازنشستگي در محل خدمت قبلي(‌هركدام بيشتر باشد) محاسبه و مابه التفاوت آن با كسور بازنشستگي (‌ سهم شخص و كارفرما)‌كه به صندوق جديد منتقل شده است به ترتيب مقرر در اين تبصره‌از شخص و كارفرماي سابق وصول خواهد شد. (اصلاح 3/8/1377 )
‌تبصره 2- اشخاصي كه به دليل استعفا، باز خريد خدمت و اخراج رابطه استخدامي آنان با دستگاه مربوط قطع گرديده است و مشترك صندوق تأمين اجتماعي‌شده ما مي شوند و كسور بازنشستگي يا حق بيمه خود را به طور كلي يا جزيي از دستگاه مربوط وصول ننموده‌اند به مأخذ هجده درصد(18%) به ترتيب مذكور‌در تبصره (1) اين ماده محاسبه و مابه التفاوت (‌سهم شخص و كارفرما) از شخص وصول خواهد شد. (اصلاح 3/8/1377 )
‌تبصره 3- در صورتي كه مشمولين تبصره‌هاي (1)‌و(2)‌اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت مابه التفاوت اقدام ننمايند و يا ترتيبي براي‌پرداخت آن ندهند بر اساس تقاضاي مجدد و رعايت تبصره‌هاي مذكور، مابه التفاوت قابل وصول خواهد بود. (اصلاح 3/8/1377 )
‌تبصره 4- سوابق مشمولين تأمين اجتماعي كه به يكي از علل مندرج در تبصره (2) اين ماده با دستگاه متبوع قطع رابطه استخدامي نموده يا مي‌نمايند محفوظ‌واز مزاياي قانوني آن بهره‌مند مي‌شوند (اصلاح 3/8/1377 )
‌ماده 5 ـ صرفاً آن قسمت از سنوات پرداخت حق بيمه يا بازنشستگي كه در اجراي مقررات صندوق بيمه و بازنشستگي متبوع شخص قابل احتساب تلقي شده با‌مي‌شود در تعيين ميزان مابه‌التفاوت ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
‌ماده 6 ـ حق بيمه يا كسور بازنشستگي و مابه‌التفاوت متعلقه به شخص كه طبق مقررات اين آيين‌نامه يا ساير قوانين و مقررات مربوط از يك صندوق به صندوق‌ديگر منتقل شده است در صورتي كه محل خدمت شخص مجدداً تغيير نموده يا بنمايد يا طبق ضوابط قانوني مشترك صندوق ديگري شده يا بشود عيناً به‌صندوق جديد منتقل مي‌گردد و از بابت اينگونه سوابق مابه‌التفاوت وصول نخواهد شد.
‌ماده 7 ـ مابه‌التفاوت موضوع اين آيين‌نامه به اقساط ماهانه وصول خواهد شد. ميزان اقساط با توجه به كل مبلغ مابه‌التفاوت، ميزان حقوق و مزاياي شخص، و‌ساير ملاحظات طبق توافق شخص و صندوق مربوط تعيين مي‌گردد، حداكثر مدت پرداخت مابه‌التفاوت معادل سنوات خدمت مورد محاسبه مي‌باشد.
‌ماده 8: در صورتي كه رابطه استخدامي شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاء اخراج، بازخريد خدمت، قطع شده يا مي‌شود و‌كسور بازنشستگي با حق بيمه خود را دريافت ننموده باشد از لحاظ انتقال كسور بازنشستگي يا حق بيمه و احتساب مابه‌التفاوت متعلقه تابع مقررات‌اين آيين‌نامه خواهد بود. در مورد اشخاصي كه كسور بازنشستگي متعلقه را جزئاً يا كلاً از صندوق بازنشستگي ذيربط دريافت داشته‌اند مسئله نقل و‌انتقال كسور موضوعاً منتفي است. (اصلاحي 28/5/1368 )
‌ماده 9 ـ در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي و اين آيين‌نامه صرفاً سوابق خدمت دولتي كاركنان كه حق بيمه يا كسور بازنشستگي آن‌طبق مقررات اين آيين‌نامه منتقل شده يا مي‌شود جزو خدمت دولتي آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب مي‌باشد.
‌در مورد شركت‌ها و مؤسسات و واحدهاي غير دولتي كه تابع قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند سوابق خدمت دولتي كاركنان با انتقال كسور بازنشستگي يا حق‌بيمه مربوط جزو سنوات خدمت آنان از لحاظ بازنشستگي و وظيفه محسوب و منظور مي‌گردد.
‌ماده 10- كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه در اجراي مقررات قانون نقل و انتقال حق بيمه، به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده يا مي‌شود، براي متقاضيان بازنشستگي تنها در محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي به جمع سنوات پرداخت حق بيمه آنان اضافه مي‌گردد و در سنوات پرداخت حق‌بيمه براي احراز شرايط بازنشستگي منظور نخواهد شد. 
‌كسور بازنشستگي سوابق خدمت دولتي بيمه شدگاني كه از كار افتاده كلي يا فوت مي‌شوند در احراز شرايط برقراري مستمري از كار افتادگي كلي و فوت و ميزان‌مستمري آنان ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت. 
‌تبصره - آن گروه از مستخدميني كه در اجراي لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به‌مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب منتقل مي‌شوند و نيز مستخدمين مؤسسات دولتي داراي مقررات‌استخدامي خاص كه طبق مقررات مربوط به ساير دستگاههاي دولتي منتقل شده يا مي‌شوند تابع قوانين مربوط خواهند بود
 
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
 
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و هفتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 19/4/1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
 
 

دانلود به صورت PDF