منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي‌دهند و يا تملك مي‌كنند و مجازات آنها
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون موقت راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي‌دهند و يا تملك مي‌كنند و مجازات آنها
‌مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ دوم جوزا 1302 شمسي
‌ماده اول - اگر كسي اقرار نمود و يا محقق شد كه مال شخص ثالثي را بدون مجوز قانوني به نحوي از انحاء عيناً و يا منفعتاً نقل به غير نموده و به‌تصرف او داده است توقيف و حبس خواهد شد تا اين كه عين و يا عوض مال و همچنين خسارات وارده بر مالك و مشتري را رد نمايد.
‌ماده دوم - اگر كسي اقرار نمود و يا محقق شد كه مال ثالثي را با علم به مستحق‌للغير بودن آن (() بدون مجوز قانوني به نحوي از انحاء تملك كرده‌و به تصرف خود درآورده است توقيف و حبس خواهد شد تا عين مال يا عوض آن را با خسارات وارده بر مالك رد نمايد.
*‌پاورقي: جمله "‌بودن مجوز قانوني" بر حسب تصويب كميسيون پارلماني عدليه در تاريخ 12 جوزا 1302 در مواد اول و دويم اضافه شده‌است.
‌ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقيب و به مجازاتي كه كمتر از يك سال حبس و يا كمتر از هفتاد تازيانه باشد محكوم خواهد شد.
 

دانلود به صورت PDF