منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي ‌مصوب 1356.4.30
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مجازات تبليغ تبعيض نژادي
‌مصوب 1356.4.30
‌ماده 1 - نشر هر نوع افكار مبتني بر تبعيض بر اساس نژاد و يا جنس و نفرت نژادي و تحريك به تبعيض بر اساس نژاد و يا جنس يكي از وسائل‌تبليغ عمومي عليه هر گروه كه از حيث نژاد، جنس و رنگ و قوميت متفاوت باشند و نيز هر نوع مساعدت منجمله كمك مالي به فعاليتهاي تبعيض‌نژادي ممنوع است و مرتكب به حبس جنحه‌اي تا شش ماه يا به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد مگر اين كه عمل‌به موجب قوانين ديگر مستوجب مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت مجازات اشد قابل اعمال خواهد بود.
‌تبصره - منظور از وسائل تبليغ عمومي در اين ماده عبارت از نطق در مجامع عمومي يا راديو يا تلويزيون، انتشار اعلاميه، چاپ و نشر كتاب و‌روزنامه و مجله، نمايش فيلم و امثال آنها است.
‌ماده 2 - هر كس به منظور تبليغ تبعيض بر اساس نژاد يا قوم و يا جنس يا به منظور ايجاد نفرت يا دشمني و يا به منظور ايجاد نفاق بر اساس نژاد و‌قوم و يا جنس جمعيتي تشكيل دهد يا اداره نمايد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال‌محكوم مي‌شود مجازات قبول عضويت در جمعيت فوق حداقل مجازات مذكور خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2536.4.8، در جلسه روز پنجشنبه سي‌ام تير ماه دو‌هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
ش

دانلود به صورت PDF