منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
 
‌ماده 1 - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده‌اند از‌حمايت‌هاي قانوني مذكور در اين قانون بهره‌مند مي‌شوند.
 
‌ماده 2 - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه‌جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد‌ممنوع است.
 
‌ماده 3 - هرگونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب‌اعمال خلاف ازقبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون (000 000 10) ريال تا
‌بيست ميليون (000 000 20) ريال محكوم خواهد شد.
 
‌ماده 4 - هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و‌مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون (000 000 10) ريال جزاي‌نقدي محكوم مي‌گردد.
 
‌ماده 5 - كودك‌آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي‌ندارد.
 
‌ماده 6 - كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و‌سرپرستي كودكان را بر عهده دارند مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را‌جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند‌تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (000 000 5)‌ريال خواهد بود.
 
‌ماده 7 - اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب1370.9.7 و ماده (1179) قانون مدني مصوب 1314.1.19 از شمول اين قانون مستثني‌است.
 
‌ماده 8 - اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين‌ديگر حد يا مجازات سنگين‌تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا‌مجازات اشد اعمال خواهد شد.
 
‌ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي‌الاثر مي‌گردد.
 
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381.10.11 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دانلود به صورت PDF