منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف ‌مصوب 1356.3.24
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشديد مجازات موتورسيكلت‌سواران متخلف
‌مصوب 1356.3.24
‌ماده واحده - افسران و درجه‌داران ديپلمه مأمور راهنمايي و رانندگي شهرداري پايتخت مكلفند در محدود قانوني شهر تهران رانندگان موتورسيكلت‌يا موتورگازي را كه در پياده‌رو مبادرت به رانندگي مي‌كنند و يا در جهت مخالف مسير مجاز حركت مي‌كنند و يا به وسيله لوله خروج دود عمداً صداي‌ناهنجار ايجاد مي‌كنند علاوه بر اخذ جزاي نقدي مقرر در آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 16 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي‌مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسيكلت يا موتور گازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب زير توقيف نمايند:
‌الف - ايجاد صداي ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقيف موتورسيكلت يا موتور گازي.
ب - رانندگي در پياده رو سه ماه و در صورتي كه همراه با صداي ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه.
ج - رانندگي در جهت مخالف مسير مجاز سه ماه و در صورتي كه همراه با صداي ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه.
‌تبصره 1 - مقررات اين قانون در ساير شهرها يا شهركها و يا روستاها و يا راههاي كشور بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران از‌تاريخي كه در آگهي تعيين شود به وسيله افسران شهرباني يا پليس راه يا ژاندارمري بر حسب مورد اجرا خواهد شد.
‌تبصره 2 - در صورتي كه عمل متهم با ماده جزايي ديگري قابل انطباق باشد اجراي اين ماده مانع تعقيب كيفري او نخواهد بود.
‌تبصره 3 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون متضمن ترتيب توقيف موتورها و هزينه نگهداري و ترتيب استرداد آنها و ساير موارد مربوط در محدوده‌قانوني شهر تهران توسط شهرداري پايتخت و در ساير نقاط توسط شهرباني و ژاندارمري بر حسب مورد تهيه و پس از تأييد وزارتخانه‌هاي كشور و‌دادگستري قابل اجرا خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و سه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 2535.12.4، در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم‌خرداد ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF