منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون‏ اساسي‏ اندونزي‏
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

اصل 1 
1 - دولت‏ اندونزي‏ يك‏ دولت‏ واحد و داراي‏ شكل‏ جمهوري‏ خواهد بود. 2 - حاكميت‏ از آن‏ ملت‏ بوده‏ و توسط مجلس‏ نمايندگان‏ اعمال‏ خواهد شد. 

اصل‏2
1 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ مركب‏ از اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و نمايندگان‏ مناطق‏ محلي‏ و گروه‏ ها، طبق‏ موازين‏ مقرر در قانون‏ مي‏ باشد. 2 - مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ لااقل‏ هر پنج‏ سال‏ يكبار در پايتخت‏ كشور تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد. 3 - كليه‏ تصميمات‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ با اكثريت‏ آرا اتخاذ مي‏ گردد. 

اصل‏3
مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، قانون‏ اساسي‏ و خطوط اصلي‏ سياست‏ كشور را تعيين‏ و مقرر مي‏ نمايد. 

اصل‏4
1 - رييس‏ جمهور اندونزي‏ اختيار حكومت‏ را به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ عهده‏ دار خواهد بود. 2 - يك‏ معاون‏، رييس‏ جمهور را در انجام‏ وظايف‏ خود ياري‏ خواهد كرد. 

اصل‏5
1 - رييس‏ جمهور با توافق‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏، اختيار وضع قانون‏ را خواهد داشت‏. 2 - رييس‏ جمهور مقررات‏ لازم‏ براي‏ اجرايي‏ قوانين‏ را تعيين‏ و مقرر خواهد كرد. 

اصل6
1 - رييس‏ جمهور بايد بومي‏ بوده‏ و در اندونزي‏ متولد شده‏ باشد. 2 - رييس‏ جمهور و معاون‏ وي‏ با اكثريت‏ راي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ انتخاب‏ خواهند شد. 

اصل‏7
رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور براي‏ يك‏ دوره‏ پنج‏ ساله‏ انتخاب‏ مي‏ شوند و حق‏ انتخاب‏ مجدد را دارند. 

اصل‏8
اگر رييس‏ جمهور فوت‏ كند يا از سمت‏ خود كناره‏ گيري‏ نمايد و يا قادر به‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ نباشد، معاون‏ رييس‏ جمهور تا خاتمه‏ دوره‏ رياست‏ جمهوري‏، وظايف‏ و اختيارات‏ وي‏ را عهده‏ دار خواهد بود. 

اصل‏9
رييس‏ جمهور و معاون‏ رييس‏ جمهور پيش‏ از تصدي‏ مقام‏ خود، طبق‏ موازين‏ مذهبي‏ سوگند ياد خواهند كرد و يا به‏ شرح‏ زير در برابر مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ يا نمايندگان‏ رسما متعهد خواهند شد: سوگند رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) "در پيشگاه‏ خداوند سوگند ياد مي‏ نمايم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏ و نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بمانم‏ وهمه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا كنم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ نمايم‏." تعهد رييس‏ جمهور ( معاون‏ رييس‏ جمهور ) موكدا متعهد مي‏ شوم‏ كه‏ با تمام‏ توان‏ وظايف‏ رياست‏ جمهوري‏ ( معاونت‏ رياست‏ جمهوري‏ ) را تا آنجا كه‏ ممكن‏ است‏ به‏ درستي‏ و صحت‏ انجام‏ دهم‏. من‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار خواهم‏ ماند و همه‏ قوانين‏ و مقررات‏ را وجدانا اجرا و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مملكت‏ و ملت‏ خواهم‏ نمود. 

اصل‏10
رييس‏ جمهور بالاترين‏ قدرت‏ را بر ارتش‏، نيروي‏ دريايي‏ و نيروي‏ هوايي‏ اعمال‏ خواهد كرد. 

اصل‏11
رييس‏ جمهور با موافقت‏ مجلس‏ نمايندگان‏ حق‏ اعلان‏ جنگ‏، انعقاد صلح‏ و عهدنامه‏ با ساير دولتها را دارد. 

اصل‏12
رييس‏ جمهور حق‏ اعلام‏ وضعيت‏ اضطراري‏ را دارد. شرايط حاكم‏ بر وضعيت‏ اضطراري‏ و آثار آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 

اصل‏13
1 - رييس‏ جمهور نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولها را منصوب‏ مي‏ نمايد. 2 - رييس‏ جمهور استوارنامه‏ نمايندگان‏ سياسي‏ ساير دولتها را مي‏ پذيرد. 

اصل‏14
رييس‏ جمهور حق‏ عفو، بخشودگي‏، لغو و استرداد حقوق‏ را دارا مي‏ باشد. 

اصل‏15
رييس‏ جمهور حق‏ اعطاي‏ عناوين‏، درجات‏، نشانها و ساير علايم‏ افتخاري‏ را دارد. 

اصل16 
1 - تركيب‏ شوراي‏ عالي‏ مشورتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 2 - اين‏ شورا به‏ موضوعاتي‏ كه‏ توسط رييس‏ جمهور مطرح‏ مي‏ شود، رسيدگي‏ مي‏ كند و حق‏ ارايه‏ پيشنهاد به‏ دولت‏ را دارد. 

اصل‏ 17 
1 - وزراي‏ دولت‏، رييس‏ جمهور را ياري‏ مي‏ نمايند. 2 - وزرا توسط رييس‏ جمهور منصوب‏ و معزول‏ مي‏ شوند. 3 - اداره‏ و سازماندهي‏ وزارتخانه‏ هاي‏ دولتي‏ بر عهده‏ وزرا مي‏ باشد. 

اصل18 
تقسيم‏ قلمرو اندونزي‏ به‏ مناطق‏ كوچك‏ و بزرگ‏ و نيز ساختار اداري‏ آنها را، قانون‏ با رعايت‏ اصلي‏ مشورت‏ در نظام‏ حكومتي‏ كشور و با رعايت‏ حقوق‏ سنتي‏ در سرزمينهاي‏ ناحيه‏ اي‏ كه‏ داراي‏ ويژگيهاي‏ مخصوص‏ به‏ خود هستند تعيين‏ مي‏ نمايد. 

اصل‏ 19 
1 - ساختار مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معين‏ خواهد شد. 2 - مجلس‏ نمايندگان‏ لااقل‏ يكبار در سال‏ تشكيل‏ جلسه‏ مي‏ دهد. 

اصل‏20 
1 - كليه‏ قوانين‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ برسد. 2 - اگر يك‏ لايحه‏ قانوني‏ مورد تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ قرار گيرد، نمي‏ توان‏ لايحه‏ مذكور را مجددا در همان‏ دوره‏ اجلاسيه‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ كرد. 

اصل‏21 
1 - اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ اختيار تهيه‏ و تقديم‏ طرح‏ تقديم‏ طرح‏ قانوني‏ را به‏ مجلس‏ دارند. 2 - چنانچه‏ لوايح‏ مزبور با وجود تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مورد تاييد و تنفيذ رييس‏ جمهور نباشد نمي‏ توان‏ آنها را در آن‏ دوره‏ مجددا مطرح‏ كرد. 

اصل‏22 
1 - اگر مصلحت‏ ايجاب‏ نمايد، رييس‏ جمهور اختيار وضع مقررات‏ حكومتي‏ را به‏ جاي‏ قوانين‏ دارد. 2 - مقررات‏ ياد شده‏ بايد در اجلاسيه‏ بعدي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ تصويب‏ برسد. 3 - اگر مقررات‏ مذكور به‏ تصويب‏ مجلس‏ نمايندگان‏ نرسد، منسوخ‏ خواهند شد. 

اصل‏23 
1 - پيش‏ بيني‏ درآمد و هزينه‏ همه‏ ساله‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ عمل‏ مي‏ آيد. اگر مجلس‏ نمايندگان‏ پيش‏ بيني‏ دولت‏ را نپذيرفت‏، دولت‏ بر اساس‏ پيش‏ بيني‏ سال‏ قبل‏ عمل‏ خواهد كرد. 2 - وضع هر نوع‏ ماليات‏ براي‏ رفع احتياجات‏ كشور بايد به‏ موجب‏ قانون‏ صورت‏ گيرد. 3 - انواع‏ پول‏ و ارزشهاي‏ آن‏ را قانون‏ مقرر مي‏ دارد. 4 - ديگر امور مالي‏ كشور را قانون‏ تنظيم‏ مي‏ نمايد. 5 - به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ حسابرسي‏ مالي‏ دولت‏، هيات‏ رسيدگي‏ به‏ امور مالي‏ تشكيل‏ خواهد شد و قواعد ناظر بر آن‏ را قانون‏ تعيين‏ خواهد كرد. نتايج‏ رسيدگي‏ هيات‏ مذكور به‏ اطلاع‏ مجلس‏ نمايندگان‏ مي‏ رسد. 

اصل‏24 
1 - اختيارات‏ قضايي‏ توسط يك‏ دادگاه‏ عالي‏ و ساير دادگاه‏ ها مطابق‏ با مقررات‏ قانوني‏ اعمال‏ مي‏ شود. 2 - سازمان‏ و اختيارات‏ دادگاههاي‏ ياد شده‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. 

اصل‏25 
شرايط نصب‏ و عزل‏ قضات‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 

اصل‏ 26 
1 - اتباع‏ اندونزي‏ اشخاصي‏ هستند كه‏ يا متولد و بومي‏ اندونزي‏ مي‏ باشند و يا اشخاصي‏ از ساير مليتها كه‏ قانون‏ آنها را تبعه‏ شناخته‏ است‏. 2 - شرايط مربوط به‏ تابعيت‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. 

اصل‏27 
1 - بدون‏ استثنا همه‏ اتباع‏ موضوع‏ و جايگاه‏ برابر در مقابل‏ قانون‏ و حكومت‏ دارند و بايد قانون‏ و دولت‏ را حمايت‏ نمايند. 2 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ كار و حيات‏ شايسته‏ انسان‏ را دارد. 

اصل‏28 
آزادي‏ تشكيل‏ انجمن‏ و اجتماعات‏ و آزادي‏ ابراز عقيده‏ و قلم‏ و نظاير آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ خواهد شد. 

اصل‏29 
1 - اساس‏ دولت‏ اعتقاد به‏ خداي‏ واحد متعال‏ مي‏ باشد. 2 - دولت‏ آزادي‏ هر كس‏ را به‏ ثيروي‏ از دين‏ و مذهب‏ و اجراي‏ مراسم‏ و وظايف‏ مذهبي‏ خود تضمين‏ مي‏ نمايد. 

اصل‏30 
1 - همه‏ اتباع‏ كشور موظف‏ و مكلف‏ به‏ دفاع‏ از كشور مي‏ باشند. 2 - شرايط مربوط به‏ دفاع‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. 

اصل‏31 
1 - هر تبعه‏ اي‏ حق‏ تحصيل‏ و برخورداري‏ از آموزش‏ را دارد. 2 - دولت‏ مكلف‏ است‏ نظام‏ آموزش‏ همگاني‏ را به‏ موجب‏ موازين‏ قانوني‏ داير نمايد. 

اصل‏32 
دولت‏ جهت‏ رشد و توسعه‏ فرهنگ‏ ملي‏ اندونزي‏ تلاش‏ مي‏ كند. 

اصل‏33 
1 - اقتصاد كشور به‏ عنوان‏ تلاش‏ مشترك‏ بر مبناي‏ اصل‏ نظام‏ خانواده‏ سازمان‏ خواهد يافت‏. 2 - صنايع توليدي‏ كه‏ براي‏ كشور از اهميت‏ خاصي‏ برخوردار است‏ و در زندگي‏ اكثر مردم‏ تاثير دارد، از جانب‏ دولت‏ كنترل‏ خواهد شد. 3 - زمين‏، آب‏ و ثروتهاي‏ طبيعي‏ توسط دولت‏ كنترل‏ شده‏ و براي‏ استفاده‏ همه‏ مردم‏ مورد بهره‏ برداري‏ قرار خواهد گرفت‏. 

اصل‏34 
فقرا و اطفال‏ نيازمند بايد تحت‏ مراقبت‏ دولت‏ قرار گيرند. 

اصل‏35 
پرچم‏ كشور اندونزي‏ مزين‏ به‏ رنگهاي‏ سرخ‏ و سفيد است‏. 

اصل36
زبان‏ كشور، اندونزيايي‏ است‏. 

اصل37
1 - به‏ منظور اصلاح‏ قانون‏ اساسي‏ بايد لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ مجلس‏ شوراي‏ خلق‏ حضور داشته‏ باشند. 2 - اخذ تصميم‏ با موافقت‏ لااقل‏ دو سوم‏ كل‏ اعضاي‏ حاضر در جلسه‏ صورت‏ خواهد گرفت‏.

 

دانلود به صورت PDF