منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌
‌قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
‌ماده 1 - در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير‌نظر قواي سه‌گانه؛ "‌قضائيه، مقننه و مجريه" و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود.
‌ماده 2 - نماينده هر يك از قواي سه‌گانه به ترتيب زير تعيين مي‌شود.
‌الف - نماينده قوه قضائيه، به وسيله شوراي عالي قضايي با اكثريت مطلق آرا.
ب - نماينده قوه مجريه، بر اساس اصل 126 قانون اساسي توسط هيأت دولت تعيين و به اطلاع رئيس جمهور مي‌رسد.
ج - نماينده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرايط از مجلس يا به معرفي يكي از نمايندگان از خارج 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به كميسيون‌ارشاد معرفي و كميسيون اسامي آنان را به مجلس تسليم، يك نفر با اكثريت مطلق آراء انتخاب مي‌شود.
‌تبصره 1 - مدت تعيين نمايندگان در دوره اول حداكثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره‌هاي بعدي 15 روز قبل از انقضاي دوره شوراي‌سرپرستي مي‌باشد.
‌تبصره 2 - هر يك از قواي سه‌گانه يك نفر واجد صلاحيت را به عنوان علي‌البدل نماينده خود تعيين مي‌نمايد.
‌تبصره 3 - چنانچه نماينده هر يك از قوا بر خلاف خط مشي كلي مصوب عمل كند قوه مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرايط را‌تعيين مي‌نمايد.
‌ماده 3 - نمايندگان منتخب قواي سه‌گانه بايد داراي شرايط زير باشند:
‌الف - مسلمان و آگاه و ملتزم به وظايف ديني.
ب - اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه، طبق قانون اساسي.
ج - آگاهي كافي از سياست داخلي و خارجي و مسائل روز و اوضاع بين‌المللي.
‌د - حسن سابقه.
‌ماده 4 - نمايندگان قواي سه‌گانه براي دو سال تعيين مي‌شوند.
‌ماده 5 - وظايف شوراي سرپرستي:
‌الف - تهيه، تنظيم و تصويب اساسنامه سازمان صدا و سيما و آيين‌نامه داخلي كه در آن همه جهات لازم براي سازماندهي و اداره آن و وظايف و‌اختيارات هر واحد سازماني و هر عضو مشخص شود.
ب - تنظيم خط مشي كلي سازمان و اصول برنامه‌ها در جهت نشر اسلام و تقويت ايمان و بالا بردن آگاهي مردم نسبت به معارف اصيل اسلامي و‌اهداف و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با رعايت كامل موازين اسلامي و قانون اساسي و سياست كلي فرهنگي، اداري، اقتصادي، نظامي و‌سياست خارجي كشور.
ج - بند "ب" بايد ظرف يك ماه از تاريخ تشكيل شوراي سرپرستي تهيه شود و با رعايت اصل 74 قانون اساسي براي بررسي و تصويب به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گردد.
‌د - تعيين مدير عامل با اكثريت آراء از افراد خارج از خود و حداكثر ظرف مدت يك ماه مي‌باشد.
ه - بررسي و تأييد بودجه سالانه كه به وسيله مدير عامل پيشنهاد مي‌شود.
‌و - نظارت مستقيم و فعال بر امور جاري سازمان و برنامه‌ها از جهت انطباق با بند "ب" و حضور حقوقي در سازمان به منظور جوابگويي در برابر‌مسئوليتهاي محوله و اقدام فوري براي جلوگيري از تخلفات و انحرافات از طريق مدير عامل.
‌ز - رسيدگي به شكايات و پاسخ به آنها و اقدام فوري براي رفع نواقص.
ح - شوراي سرپرستي بايد اساسنامه سازمان را جهت تصويب نهايي با رعايت اصل 74 قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
‌ماده 6 - جلسات شوراي سرپرستي با حضور سه نفر رسميت دارد و كليه مصوبات آن با اكثريت آراء معتبر است.
‌ماده 7 - مدير عامل و معاونان بايد شرايط زير را دارا باشند.
‌الف - مسلمان، آگاه به معارف اصيل اسلامي و التزام عملي به وظايف ديني.
ب - اعتقاد و التزام به اصل ولايت فقيه طبق قانون اساسي.
ج - آگاهي كافي از سياست داخلي و مسائل روز و اوضاع بين‌المللي.
‌د - قدرت مديريت و تخصص نسبي و اطلاعات لازمه.
ه - حسن سابقه.
‌ماده 8 - وظايف و اختيارات مدير عامل:
‌الف - اداره همه امور جاري سازمان، مشتمل بر تهيه طرحها و برنامه‌ها و اجراي آنها و استخدام و نصب و عزل معاونان و كاركنان، با رعايت كامل‌صلاحيت افراد، به ويژه از جنبه‌هاي ديني و اخلاقي.
ب - اجراي مصوبات شوراي سرپرستي.
‌ماده 9 - مدير عامل در برابر شوراي سرپرستي مسئول است.
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است.
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF