منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون صندوق رفاه دانشجويان
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون صندوق رفاه دانشجويان
‌ماده 1 - به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها و كمك به وضع تحصيلي و معيشت دانشجويان مستعد و كم‌بضاعت كشور، صندوقي‌تحت عنوان "‌صندوق رفاه دانشجويان" كه در اين قانون صندوق ناميده مي‌شود، در هر يك از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي تشكيل مي‌گردد.
‌تبصره 1 - كليه اموال و داراييهاي صندوق فعلي رفاه دانشجويان اعم از منقول و غير منقول تحت نظر هيأتي به انتخاب وزراي فرهنگ و آموزش‌عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي، برآورد، تقويم و به نسبت تعداد دانشجويان موجود بين صندوقهاي رفاه در‌وزارتخانه مذكور تقسيم خواهد شد.
‌تبصره 2 - هر يك از دانشگاه‌هاي غير دولتي نيز مي‌توانند مطابق مقررات اين قانون نسبت به تأسيس صندوق رفاه دانشجويان اقدام نمايند.
‌ماده 2 - اهداف صندوق به شرح ذيل است:
1 - اعطاي كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان.
2 - اعطاي وام ازدواج به دانشجوياني كه ضمن تحصيل ازدواج مي‌كنند.
3 - اعطاي وام در ساير موارد ضروري .
‌تبصره - ميزان و نحوه پرداخت وام و كمك هزينه تحصيلي به تصويب هيأت امناء صندوق خواهد رسيد و به نحوي عادلانه و يكنواخت ميان‌دانشجويان توزيع مي‌گردد.
‌ماده 3 - بودجه صندوق دو وزارتخانه از محل كمكهاي دولت، تسهيلات اعطايي سيستم بانكي، درآمد حاصله از سرمايه‌گذاريهاي وجوه مازاد‌صندوق، كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي، وجوه حاصل از محل برگشت اقساط بدهكاران و اجاره‌بهاي خوابگاه‌هاي دانشجويي تأمين‌خواهد شد.
‌تبصره - بودجه صندوق دانشگاه‌هاي غير دولتي از تسهيلات اعطايي سيستم بانكي و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي و وجوه از محل برگشتي‌اقساط بدهكاران تأمين مي‌شود.
‌ماده 4 - هر صندوق زير نظر هيأت امنايي با تركيب ذيل اداره خواهد شد:
1 - وزير ذيربط (‌رييس هيأت امناء)
2 - رييس سازمان برنامه و بودجه يا نماينده وي.
3 - وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده وي.
4 - معاون امور دانشجويي وزارتخانه ذيربط.
5 - رييس صندوق (‌دبير هيأت امناء)
‌تبصره - 1 - هيأت امناء دانشگاه‌هاي غير دولتي متشكل از اشخاص ذيل خواهد بود:
1 - رييس دانشگاه (‌رييس هيأت امناء).
2 - معاون مالي دانشگاه.
3 - معاون آموزشي دانشگاه.
4 - معاون دانشجويي دانشگاه.
5 - رييس صندوق (‌دبير هيأت امناء)
‌تبصره 2 - رييس صندوق به پيشنهاد رييس و تصويب هيأت امناء براي مدت 4 سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.
‌تبصره 3 - اساسنامه صندوق مشتمل بر وظايف و اختيارات هيأت امناء، وظايف رييس صندوق، امور مالي صندوق، مقررات پرداخت كمك هزينه‌و وام و نحوه استرداد آن و اخذ تضمين لازم در اين زمينه، بنا به پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌تبصره 4 - اساسنامه صندوقهاي دانشگاه‌هاي غير دولتي و غير انتفاعي به پيشنهاد رياست دانشگاه به تصويب هيأت امناء دانشگاه مربوطه خواهد‌رسيد.
‌ماده 5 - از تاريخ تصويب اين قانون، قانون تشكيل صندوق رفاه دانشجويان مصوب 1352.5.17 و ساير مقررات مغاير ملغي مي‌گردد.
‌تبصره - جهت جلوگيري از توقف امور مربوط به رفاه دانشجويان تا تصويب اساسنامه و انتقال اموال و داراييهاي مذكور در تبصره 1 ماده يك به‌مراجع ذيربط، صندوق فعلي رفاه به كار خود ادامه خواهد داد.
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 1371.12.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF