منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري
‌ماده 1 - اركان بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري عبارتند از:
‌الف - هيأت بازسازي.
ب - دادگاه.
‌ماده 2 - هيأت بازسازي مركب از 5 نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌البدل به انتخاب و با حكم شوراي عالي قضايي خواهد بود.
‌تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون شوراي عالي قضايي ظرف دو ماه اعضاي هيأت بازسازي را منصوب و با صدور ابلاغ به كانون كارشناسان‌رسمي استان تهران معرفي مي‌نمايد.
‌تبصره 2 - حداقل يكي از اعضاء اصلي و يكي از اعضاي علي‌البدل از ميان حقوقدانان انتخاب خواهد شد.
‌تبصره 3 - هيأت بازسازي داراي يك رييس و يك نايب رييس و يك دبير به انتخاب هيأت خواهد بود.
‌ماده 3 - دادگاه موضوع اين قانون يك يا چند شعبه از دادگاههاي كيفري 2 داد گستري مستقر در تهران است كه شوراي عالي قضايي به اين كار‌اختصاص مي‌دهد و بدون تشريفات دادرسي و خارج از نوبت و بدون اخذ هزينه دادرسي به پرونده‌هاي هيأت بازسازي رسيدگي خواهد كرد.
‌ماده 4 - اعضاي هيأت بازسازي علاوه بر التزام عملي به اسلام و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و حسن شهرت بايد داراي‌شرايط زير باشند:
‌الف - عدم سوء سابقه.
ب - عدم وابستگي به رژيم گذشته.
ج - تأهل و داشتن حداقل سي سال تمام.
‌ماده 5 - جلسات هيأت با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد و در هر حال تصميمات حداقل با 3 رأي معتبر خواهد بود در صورت غيبت اعضاء‌اصلي به جاي آنها علي‌البدل شركت مي‌نمايند و در هر حال حضور يكي حقوقدان الزامي است.
‌ماده 6 - سازمانهاي دولتي و غير دولتي و مركز اسناد انقلاب اسلامي مكلفند به سؤالات كتبي هيأت و يا استعلام دادگاههاي مربوط در اسرع وقت‌و خارج از نوبت پاسخ بدهند.
‌ماده 7 - هيأت بازسازي مي‌تواند گروههاي بررسي و تحقيق تشكيل دهد كه درباره افراد مورد نظر اطلاعات دقيق و قابل اطمينان تحصيل و در‌اختيار هيأت بگذارند.
‌تبصره 1 - اعضاء گروه تحقيق نيز بايد از افرادي مؤمن و متعهد و امين انتخاب شوند و هيچ گونه سابقه سوئي نداشته باشند.
‌تبصره 2 - گروههاي تحقيق فقط مي‌توانند درباره افرادي كه هيأت بازسازي تحقيق درباره آنها را لازم دانسته و به آنها مأموريت تحقيق داده است‌اطلاعات جمع‌آوري نمايند.
‌اطلاعات جمع‌آوري شده محرمانه بوده و افشاي آن از طرف گروههاي تحقيق ممنوع است.
‌در صورت تخلف مشمول مجازات مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.
‌تبصره 3 - گروه تحقيق گزارش بررسيهاي خود را بايد دقيقاً با ذكر دلايل و مدارك و قرائن تسليم هيأت بازسازي نمايد.
‌ماده8 - هر كارشناس رسمي دادگستري كه مشمول يك يا چند مورد زير باشد از شغل كارشناسي به طور دائم منفصل خواهد شد.
1 - مخالفت عملي و اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي ايران.
2 - تابعيت غير ايراني.
3 - اعتياد به مواد مخدر.
4 - عضويت در ساواك منحله يا همكاري با آن.
5 - فعاليت مؤثر در تحكيم رژيم گذشته.
6 - دبير حزب منحله رستاخيز و مقامات بالاتر آن.
7 - عضويت در سازمانهاي جاسوسي عليه نظام جمهوري اسلامي و يا ارتباط جاسوسي با دول بيگانه و يا سازمانهاي جاسوسي خارجي.
8 - عضويت در تشكيلات فراماسونري.
9 - همكاري با قواي نظامي بيگانه عليه جمهوري اسلامي ايران.
10 - عضويت در گروههاي داخلي كه فعاليت آنها ممنوع اعلام گرديده يا هواداري گروهكها.
11 - قاچاق اسلحه و مهمات و ارز و مواد مخدر يا همكاري در امر قاچاق.
12 - سوء استفاده مالي يا اخذ هر نوع وجه مالي مستقيم يا غير مستقيم كه قانوناً مجاز به دريافت آن نبوده است.
13 - اشتهار به فساد اخلاق يا تجاهر به فسق و فجور يا اعمال منافي عفت و خلاف اسلام و شؤون كارشناسي.
14 - عضويت فرق ضاله كه به اجماع مسلمين خارج از اسلام شناخته شده‌اند يا عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفي اديان‌الهي مبتني است.
‌ماده 9 - عدم صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري مذكور در ماده 8 توسط هيأت بازسازي بررسي و جهت رسيدگي و صدور حكم به دادگاه‌موضوع اين قانون ارسال خواهد شد. رأي دادگاه قطعي و لازم‌الاجرا است.
‌ماده 10 - هيأت بازسازي مكلف است حداكثر تا مدت دو سال از تاريخ شروع به كار نسبت به وضع كليه كارشناسان كشور رسيدگي نمايد و دادگاه‌نيز حداكثر تا چهار سال از تاريخ تصويب اين قانون رأي قطعي صادر نمايد.
‌تبصره - هيأت مي‌تواند ضمن ارسال پرونده به دادگاه از دادگاه تقاضاي تعليق كارشناس را تا صدور رأي قطعي نمايد. صدور قرار مزبور با دادگاه‌است.
‌ماده 11 - رييس كانون كارشناسان رسمي دادگستري تهران مسئول اجراء تصميمات و احكام صادره از دادگاههاي اين قانون مي‌باشد.
‌ماده 12 - تعيين محل هيأت موضوع اين قانون با معاونت شوراي عالي قضايي و پرداخت حق‌الزحمه و مأموريت زير نظر رييس كانون بوده و از‌محل اعتبارات كانون قابل پرداخت مي‌باشد.
‌ماده 13 - صلاحيت كارشناس بايد از نظر قاضي محرز باشد. قاضي مي‌تواند به كارشناس صالح گرچه رسمي نباشد مراجعه نمايد.
‌ماده 14 - مدت اعتبار اين قانون از تاريخ تصويب 4 سال است.
‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سيزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1365.3.24 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF