منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون امور گمركي ‌مصوب 1350.3.30
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون امور گمركي
‌مصوب 1350.3.30
‌ماده 1 - مفاهيم اصطلاحات گمركي به كار برده شده در مواد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل‌به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو، منتشر شده يا مي‌شود.
‌ماده 2 - 
‌الف - حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت مي‌شود.
ب - سود بازرگاني وجهي است كه بر اساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار مي‌گردد.
ج - هزينه‌هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري، انبارداري، آزمايش و‌تعرفه‌بندي، بدرقه كالا و خدمات فوق‌العاده تعيين مي‌شود. ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود.
‌د - عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار مي‌شود.
ه - منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف‌و و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز گردد.
‌ماده 3 - وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين مي‌شود به‌وسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد.
‌تبصره - در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي‌كند كسر ريال يك ريال محسوب مي‌شود.
‌ماده 4 - از كالايي كه براي تعمير يا تكميل به طور موقت به خارج از كشور صادر شود در موقع برگشت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي‌انجام شده به عنوان حقوق گمركي دريافت مي‌گردد مگر اين كه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از‌حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت بر حسب مورد حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرر از ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد‌شد.
‌تبصره 1 - به كالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده مي‌شود كه قسمت صنايع وزارت اقتصاد كتباً عدم امكان تعمير يا‌تكميل در داخل كشور را گواهي كند.
‌تبصره 2 - قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقررات عمومي واردات مي‌باشد.
‌ماده 5 - هر گاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات به هر صورت تبعيض يا محدوديت ايجاد كند هيأت وزيران مي‌تواند در هر موقع‌بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد نسبت به تمام يا بعضي از اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه‌اي برقرار كند.
‌ماده 6 - هر گاه ضمن موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي به مأخذي غير از آن چه كه در جدول‌تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام كه موافقتنامه‌هاي مزبور به قوت خود باقي مي‌باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده‌در موافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي‌گردد مگر اين كه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا از‌حقوق گمركي بخشوده شده باشد.
‌ماده 7 - هر گاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (‌ دمپينگ Dumping) و اين عمل براي‌اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران مي‌تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني‌ويژه‌اي برقرار كند.
‌ماده 8 - در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت مي‌شود وزن كالا عبارت است از وزن ناخالص كالا منهاي وزن‌تقريبي ظرف كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع ظرف در آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.
‌هر گاه كالا در ظروف تجملي و غير عادي وارد گردد و مأخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق‌متعلقه به هر يك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت مي‌شود مگر در مواردي كه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن موجب نامرغوبي يا‌افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت حقوق مأخذ بالاتر خواهد بود.
‌در صورتي كه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن‌دريافت مي‌گردد.
‌تبصره 1 - صاحبان كالا مي‌توانند ظروف و تكيه‌گاه كالاي وارداتي خود را اعم از اين كه از گمرك خارج شده يا نشده باشد به خارج از كشور‌برگردانند.
‌تبصره 2 - در مواردي كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض ورود كالا از روي وزن دريافت مي‌شود وزن كالا به حال و‌وضع عادي در گمرك مأخذ محاسبه خواهد بود.
‌تبصره 3 - منظور از ظرف عبارت از هر نوع ظرف يا محفظه لفاف و نظاير آن مي‌باشد.
‌ماده 9 - محفظه‌هايي كه براي سهولت حمل و نقل كالاي وارداتي به نام كونتينر (Container) يا نظاير آن كه در آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد و معمولاً پس از تخليه به خارج از كشور برگشت داده مي‌شود به عنوان ورود موقت پذيرفته مي‌شود.
‌ماده 10 - ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف "‌بهاي خريد كالا در مبداء به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و‌باربندي" و كليه هزينه‌هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه‌مربوط به كالا و ساير هزينه‌هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي‌گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا‌تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابريهاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود.
‌ماده 11 - در مورد كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد‌ارزش كالا را بر اساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبداء همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا در كشور‌مبداء منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند.
‌در صورتي كه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده‌فروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را با توجه به كشور مبداء در بازار داخلي در زمان‌ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه‌هاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آن را به عنوان ارزش كالا‌مأخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.
‌تبصره - ضوابط اين ماده در آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.
‌ماده 12 - ارزش تعيين شده از طرف گمرك در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قرار نگيرد‌قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مذكور در ماده 51 خواهد بود.
‌ماده 13 - در صورتي كه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون رسيدگي به‌اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق مي‌گيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود‌كالا گمرك مي‌تواند بدون رعايت اخطار و آگهي آن را طبق ضوابط ماده 25 به فروش رسانده و وجوهي را كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي‌گيرد بر‌اساس ارزش قطعي شده محسوب و برداشت كند.
‌ماده 14 - كالايي كه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي‌گيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب‌كالا بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض مي‌باشد.
‌گمرك نمي‌تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد.
‌تبصره 1 - صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل به نام او صادر و از طرف بانك مهر‌شده و حواله ترخيص نيز به نام او باشد و يا اسناد مهر شده مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده‌باشد.
‌تبصره 2 - گمرك مي‌تواند با موافقت وزارت دارايي كالاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي‌سازمان مربوط با تعيين مهلت و كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانكي و علاوه كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت دارايي‌اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد به طور قطعي ترخيص كند.
‌ماده 15 - توقيف كالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان كه باشد به استثناي مواردي كه مقامات قضايي به استناد ماده 5 قانون مجازات عمومي‌دستور توقيف كالا را بدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس از كسر كليه وجوهي كه به‌ورود قطعي آن كالا تعلق مي‌گيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و عوارض مازاد‌در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.
‌تبصره - گمرك مجاز است هر گونه مطالبات گمركي قطعي ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق عمليات اجرايي طبق‌آيين‌نامه اجراي قانون مالياتهاي مستقيم وصول كند.
‌ماده 16 - هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن به عهده گمرك مي‌باشد بيشتر يا كمتر از آن چه مقرر بوده دريافت‌گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اين كه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي‌توانند ظرف چهار ماه از تاريخ صدور سند ترخيص‌كالاي مورد بحث بر حسب مورد تمام يا مابه‌التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.
‌اضافه يا كسر دريافتي كمتر از يك هزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود.
‌رد اضافه دريافتها از درآمد جاري به عمل خواهد آمد.
‌تبصره 1 - كسر دريافتهاي ناشي از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توأم با تسليم اسناد نادرست از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول فصل‌چهارم اين قانون خواهد بود.
‌تبصره 2 - اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي‌شود هر گاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي‌توانند ظرف سي روز از‌تاريخ ابلاغ مطالبه‌نامه دلايل اعتراض خود را كتباً به گمرك اعلام دارند در اين صورت اداره گمرك به اعتراض‌نامه واصله دقيقاً رسيدگي مي‌كند و در‌مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه مي‌كند‌در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از مطالبه اوليه اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به‌اختلافات گمركي ننمود يا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرايي شروع مي‌شود و اگر بعد از انقضاي سي روز از تاريخ مطالبه اوليه اعتراض‌خود را تسليم كرد رسيدگي به موضوع موكول به پرداخت يا تأمين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.
‌فصل دوم
‌شرايط عمومي ترخيص
‌ماده 17 - مؤسسات حمل و نقل زميني و دريايي و هوايي مكلفند هنگام ورود كالا يك نسخه رونوشت از بارنامه هر قلم از كالاي وارداتي را به‌ضميمه فهرست كل بار مانيفست (Manifeste) و اظهارنامه اجمالي به گمرك تسليم كنند.
‌ماده 18 - تسليم اظهارنامه و تشريفات گمركي و ترخيص كالا و پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي‌گيرد در اولين گمرك مجاز‌انجام مي‌شود. اداره كل گمرك مكلف است براي رسيدگي به تشريفات گمركي انواع اظهار مندرج در ماده 19 نام گمركهاي مجاز را منتشر كند.
‌تبصره 1 - گمرك مكلف است كالايي را كه در بارنامه آن مقصد يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اين كه در شهر مزبور گمرك مجاز و‌مجهز براي انجام تشريفات گمركي كالاي تجاري وجود داشته باشد به تقاضاي حمل‌كننده يا صاحب كالا براي حمل يكسره به قصد پروانه ترانزيت‌داخلي "‌حمل كالا از يك گمرك به گمرك ديگر قبل از انجام تشريفات قطعي گمركي) با شرايطي كه در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود صادر كند.
‌تبصره 2 - اداره كل گمرك مي‌تواند دستور حمل كالاي وارده را از يك گمرك به گمرك ديگر (‌ترانزيت داخلي اداري) صادر كند.
‌ماده 19 - كالاي وارده به كشور را مي‌توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد:
1 - ورود قطعي.
2 - ورود موقت.
3 - اعاده به خارج از كشور (‌مرجوعي).
4 - ترانزيت خارجي.
5 - ترانزيت داخلي.
‌تبصره 1 - عملياتي كه از طرف گمرك نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمركي در موارد بندهاي يك تا چهار‌اين ماده مي‌گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند پنجم تشريفات غير قطعي گمركي ناميده مي‌شود.
‌تبصره 2 - مقررات مربوط به بسته‌هاي پيك سياسي و محمولات و مرسولات پست بين‌المللي در آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.
‌تبصره 3 - طرز عمل نسبت به ورود كالايي كه منحصراً در فروشگاه آزاد فرودگاهها به مسافرين خروجي فروخته مي‌شود در آيين‌نامه گمركي تعيين‌مي‌گردد.
‌ماده 20 - انجام تشريفات گمركي اعم از قطعي و غير قطعي جز در مواردي كه در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود منوط به تسليم اظهارنامه به گمرك‌مي‌باشد. طرز تنظيم و تسليم اظهارنامه و پيوستهاي آن و ترتيب مميزي و بازبيني كالا در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود.
‌ماده 21 - در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده اختلاف حاصل شود (‌جز در مورد اختلاف از جهت غير مجاز يا مجاز مشروط يا ممنوع بودن كالا)‌و ترخيص كالا مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آن چه اظهار شده است باشد اظهاركننده مي‌تواند حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و‌عوارض را بر اساس اظهار خود نقداً به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به طور سپرده‌هاي نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي توديع و كالا را‌مرخص كند در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند مي‌تواند كليه وجوه پرداختي مربوط را مسترد‌دارد در صورتي كه نظر قطعي گمرك منطبق با اظهار صاحب كالا باشد صاحب كالا از پرداخت حق انبارداري از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و‌نهايي گمرك به نامبرده معاف است و همچنين كالاي وارده به گمرك مدتي را كه مقررات يا دستورهاي دولتي با تشخيص گمرك من غير حق مانع از‌ترخيص آن شده يا مي‌شود با تصويب اداره كل گمرك در هر مورد از پرداخت حق انبارداري معاف خواهد بود.
‌فصل سوم - كالاي متروكه
‌ماده 22 - حداكثر توقف هر كالا از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجمالي براي يكي از منظورهاي مندرج در بندهاي 1 تا 4 ماده 19 چهار ماه‌خواهد بود و در صورتي كه ظرف مدت مزبور براي انجام تشريفات قطعي گمركي و وظايفي كه به عهده اظهاركننده است اقدام نشود كالا متروكه‌محسوب مي‌گردد.
‌تبصره 1 - كالاي فاسدشدني كه ضوابط و طبقه‌بندي آنها در آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد و همچنين كالايي كه نگهداري آن ايجاد خطر يا‌هزينه (‌غير از انبارداري متعارفي) مي‌كند از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول مقرراتي است كه در آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 - در موارد استثنايي كه به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع ماده 51 اين قانون عدم اقدام به تحويل گرفتن كالا از‌گمرك ظرف 4 ماه مذكور در اين ماده معلول علل موجهي باشد اداره كل گمرك مي‌تواند مهلت مقرر در اين ماده را به تقاضاي كتبي صاحب مال حداكثر‌تا 4 ماه ديگر به شرط پرداخت حق انبارداري تا تاريخ ابلاغ موافقت تمديد كند.
‌در اين قبيل موارد بعد از انقضاء مهلت اداره كل گمرك مي‌تواند بدن رعايت اخطار و آگهي مقرر براي كالاي متروكه موضوع ماده 24 اين قانون آن را به‌فروش برساند.
‌تبصره 3 - مهلت توقف كالاي مورد نياز مؤسسات توليدي كه به انبارهاي اختصاصي يا انبارهاي عمومي رسمي انتقال داده شده محدود به مدت‌چهار ماه مقرر در اين ماده نبوده و گمرك مجاز است با موافقت وزارت دارايي براي مدت متناسب كه مقتضي بداند آن را تمديد كند.
‌تبصره 4 - تا زماني كه كالا در گمرك موجود است صاحب كالا حق دارد اظهارنامه خود را براي يكي از منظورهاي پنجگانه مندرج در ماده 19 اين‌قانون تسليم كرده به اظهارنامه ديگر تبديل كند مشروط بر اين كه اظهار اول با رعايت مفاد ماده 31 مستلزم ضبط كالا نباشد و در صورتي كه اظهار اول‌مستلزم پرداخت جريمه باشد اجازه تبديل عنوان وقتي داده مي‌شود كه اظهاركننده قبلاً جريمه مقرر را بپردازد در صورتي كه حقوق گمركي و سود‌بازرگاني و عوارض از بابت اظهار قبلي پرداخت شده باشد مسترد خواهد گرديد.
‌ماده 23 - هر گاه تشريفات گمركي كالاي صادراتي اعم از قطعي و موقت و كابوتاژ (Cabotage) و انتقالي و همچنين از آب گرفته از تاريخ تحويل‌به گمرك ظرف مدت چهار ماه انجام نشود و كالايي كه تشريفات گمركي آن انجام شده يا به فروش رسيده از تاريخ صدور پروانه گمركي يا سند فروش تا‌انقضاي چهار ماه از گمرك خارج نشود متروكه محسوب مي‌گردد مگر آن كه بر اساس تبصره 2 ماده 22 براي آنها تقاضاي تمديد مهلت شده باشد.
‌ماده 24 - پس از متروكه شدن كالا گمرك مكلف است در مورد واردات به صاحب كالا و در مورد صادرات و كابوتاژ (cabotage) و انتقالي و از‌آب گرفته به كسي كه كالا را اظهار كرده و در مورد كالاي بفروش‌رفته از طرف گمرك به كسي كه سند فروش به نام او صادر شده است اخطار كند كه هر‌گاه ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تشريفات گمركي كالا را انجام ندهد يا از تحويل گرفتن كالا خودداري كند به ترتيب مقرر در آيين‌نامه گمركي كالا‌به فروش خواهد رسيد.
‌تبصره 1 - در صورتي كه نام و نشاني اشخاص مذكور در اين ماده معلوم نباشد يا اين كه مقيم خارج از كشور باشند اخطاريه مزبور به تحويل‌دهنده‌يا متصدي حمل كالا ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مورد كالاي بفروش‌رفته از طرف گمرك در صورتي كه نشاني خريداري و در مورد تبصره 1 در صورتي كه نشاني تحويل‌دهنده يا‌متصدي حمل كالا شناخته نشود مراتب در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي خواهد شد در اين صورت 20 روز پس از انتشار آگهي كالا به فروش‌خواهد رسيد.
‌ماده 25 - كالاي متروكه به تشخيص گمرك به يكي از طرق زير:
1 - حراج.
2 - مزايده كتبي.
3 - خرده‌فروشي.
‌به ترتيبي كه در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد فروخته خواهد شد و از حاصل فروش كالا پس از وضع هزينه‌هاي مربوط از قبيل هزينه فروش و حمل و‌بيمه داخلي و كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي‌گيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك برداشت و بقيه به حساب سپرده منظور‌خواهد شد و اگر صاحب كالا ظرف مدت دو سال از تاريخ فروش با ارائه اسناد و مدارك به مطالبه سپرده اقدام نكند سپرده مزبور براي اقدام قانوني در‌اختيار دادستان شهرستاني كه كالا در آن جا به فروش رفته گذارده مي‌شود.
‌تبصره - هر گاه صاحب كالا بعد از نشر آگهي حراج و قبل از آن كه گمرك كالاي متروكه را به فروش رسانده باشد كالاي خود را براي ورود قطعي يا‌موقت صدور قطعي يا موقت، اعاده به خارج، ترانزيت خارجي و كابوتاژ (Cabotage) اظهار و بلافاصله كليه وجوهي كه با توجه به نوع اظهار آن كالا‌تعيين مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي حراج و ساير هزينه‌هاي مربوط به آن را بپردازد گمرك از فروش آن كالا خودداري خواهد كرد.
‌فصل چهارم
‌تخلفات و قاچاق گمركي
‌ماده 26 - وسايط نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه از خارج وارد آبهاي كشور مي‌شود بايد فقط در اسكله‌هاي مجاز پهلو بگيرد يا در‌لنگرگاههاي مجاز لنگر بيندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالايي تخليه يا بارگيري يا از اسكله‌ها يا لنگرگاهها خارج شود.
‌هواپيمايي كه از خارج وارد كشور مي‌شود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسئول‌فرودگاه‌ها حق ندارد قبل از انجام تشريفات گمركي اجازه پرواز بدهند.
‌وسايط نقليه زميني بايد از راههاي مجاز وارد كشور شده و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام شود.
‌تبصره 1 - اسكله‌ها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي از طرف اداره كل گمرك اعلام مي‌شود.
‌تبصره 2 - تخلف از مقررات اين ماده جز در مواردي كه قبلاً از گمرك كسب اجازه شده باشد و يا در مواد قهري يا اضطراري كه بايد ثابت شود، در‌مورد وسايط نقليه خالي مستوجب پرداخت جريمه از يك هزار تا پنج هزار ريال طبق آيين‌نامه گمركي خواهد بود (‌تعلق اين جريمه مانع اجراي ساير‌مجازاتهاي قانوني نخواهد بود) و در مورد وسايط نقليه حامل كالا طبق ماده 29 رفتار مي‌شود.
‌ماده 27 - تخلفات گمركي ناشي از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهه نادرست به گمرك (‌به استثناي يا سياهه جعلي كه مشمول قوانين‌مربوط به خود خواهد بود) كه منجر به عدم وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي و و عوارض به ميزان واقعي بشود علاوه از‌وصول مابه‌التفاوت موجب پرداخت جريمه‌اي است كه ميزان آن در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌گردد و در هر حال نبايد از يك برابر مابه‌التفاوت مبلغ‌اظهار شده با آن چه واقعاً بايد پرداخت شود تجاوز كند و همچنين مواد تعلق جريمه به تخلفات ناشي از اجراي ساير مقررات گمركي و ميزان آن در‌آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.
‌تبصره - در صورتي كه تخلفات مذكور در اين ماده مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسليم اسناد يا سياهه نادرست باشد تا يك سال بعد از خروج‌كالا از گمرك كشف شود ترتيب مطالبه مابه‌التفاوت و جريمه و وصول آن و صدور اجراييه و نحوه اعتراض و انجام عمليات اجرايي طبق تبصره 2 ماده16 خواهد بود.
‌ماده 28 - هر گاه در ضمن كالايي كه منظماً به گمرك وارد گرديده كالايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (‌مانيفستManifeste) يا بارنامه وسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا بر عكس كالايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (‌مانيفست Manifeste) يا بارنامه‌ذكر شود كه به گمرك تحويل نگرديده و براي توضيح علت اختلافات ظرف شش ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف مؤسسه حامل كالا ارائه‌نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
‌در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اكتفا خواهد شد. در مورد كسر تخليه مبلغ جريمه براي كالاي مجاز عبارت خواهد بود از يك برابر و نيم‌وجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق مي‌گيرد مشروط بر اين كه از يك برابر بهاي سيف تجاوز نكند و در مورد كالاي ممنوع‌الورود يا غير مجاز جريمه‌معادل دو برابر بهاي سيف كالا خواهد بود.
‌اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك ثابت گردد كه نسبت به اختلاف سوء نيتي نبوده گمرك‌مي‌تواند در مورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده ريال كه حداكثر از 5 هزار ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري براي هر عدل يا بسته 50 ريال كه حداكثر‌از 20 هزار ريال تجاوز نكند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را بدهد.
‌تبصره 1 - در مورد كسري اگر كالا در مدت مقرر به يكي از گمركات كشور تحويل شود و يا معلوم گردد كه كسري در اثر عدم امكان تخليه ناشي از‌پارگي عدلها و يا شكستگي صندوق و لفاف و نظاير آن و يا فاسد بودن كالا بوده است از اخذ جريمه صرف نظر مي‌شود.
‌تبصره 2 - مسئول پرداخت جرايم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمل و نقل كه داراي نمايندگي در ايران هستند نمايندگيهاي مزبور خواهند بود و‌در مورد وسايل نقليه كه نمايندگي رسمي ندارند اداره گمرك مي‌تواند به منظور وصول جرائم احتمالي تأمين لازم را اخذ كند.
‌ماده 29 - موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود:
1 - وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز مگر آن كه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غير مجاز يا‌مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد.
2 - خارج نكردن وسايط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر‌خروج وسايط نقليه و كالا.
3 - بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از‌گمرك يا بعد از خروج كشف شود.
‌هر گاه خارج‌كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از‌دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
4 - تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5 - اظهار كردن كالاي ممنوع‌الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
6 - وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد.
‌كالاي اظهارنشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.
7 - خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان‌ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا‌ورود كالا سوء نيتي نبوده است.
8 - واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض‌مربوط.
9 - اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از‌اسناد خلاف واقع.
10 - بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
‌ماده 30 - اشخاصي كه مرتكب قاچاق شوند اگر داراي كارت بازرگاني باشند در صورت محكوميت علاوه بر مجازاتهاي مربوط از عضويت اتاق‌بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها به طور موقت يا دائم محروم شده و كارت بازرگاني آنان نيز باطل مي‌شود و در صورتي كه‌موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌و اداره كل گمرك ممكن است به طور موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند در هر حال اين اقدام مانع از تعقيب‌مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.
‌تبصره - محروميت از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات قبل از محروميت براي آن گشايش‌اعتبار شده يا حمل گرديده نخواهد بود.
‌ماده 31 - كالايي كه ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هر گاه براي ورود قطعي يا ترانزيت داخلي با نام‌و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه با‌انجام كليه تشريفات آن كالا را از كشور خارج كند. در صورتي كه كالا را ظرف مدت مزبور از كشور خارج نكند گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب‌آن يا نماينده او ابلاغ خواهد كرد.
‌صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه كند در غير اين صورت كالا به ملكيت قطعي دولت در خواهد آمد.
‌تبصره 1 - كالايي كه ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول اين ماه مستثني و طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد.
‌تبصره 2 - كالايي كه طبق مقررات عمومي صادرات و واردات آن غير مجاز و براي ترانزيت خارجي يا ورود موقت در اظهارنامه ترانزيت داخلي و‌اسناد ضميمه آن قيد شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
‌ماده 32 - در مورد كالاي موضوع ماده 31 كه اشتباهاً به جاي كالاي مجاز ولي بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك مرخص شده و از تاريخ‌ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:
1 - در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض دريافتي طبق مقررات ماده 31 رفتار خواهد شد.
2 - در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد مابه‌التفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقدار‌به دست‌نيامده (‌در صورت تعلق) دريافت مي‌شود.
‌ماده 33 - گمرك مي‌تواند در موارد مخصوصي كه در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود كالايي را كه ضبط شده و به ملكيت قطعي دولت در آمده است‌معدوم نمايد و يا بر اساس مقررات مربوط به فروش كالاي متروكه، به فروش برساند و يا با تشخيص وزير دارايي به طور رايگان به مؤسسات عام‌المنفعه‌و خيريه تحويل نمايد.
‌ماده 34 - در مورد كالاي فاسدشدني و همچنين كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه (‌غير از هزينه متعارف انبارداري) مي‌كند و همچنين كالايي كه از‌تاريخ ضبط آن 18 ماه گذشته ولي تكليف نهايي آن از طرف مراجع صلاحيتدار معلوم نشده باشد گمرك مي‌تواند آن را طبق ماده 25 اين قانون به فروش‌رسانيده حاصل فروش آن را تا تعيين تكليف نهايي به عنوان سپرده نگاهداري كند مگر آن كه مرجع صلاحيتدار ادامه نگاهداري عين كالا را تا تعيين‌تكليف نهايي لازم بداند.
‌ماده 35 - اشتغال كاركنان گمرك به امر تجارت يا حق‌العمل‌كاري و هر نوع حرفه ديگر كه به انجام وظيفه آنها در گمرك ارتباط داشته باشد ممنوع‌است متخلفين به حكم دادگاه اداري محكوم به اخراج از خدمت گمرك خواهند شد.
‌ماده 36 - به تخلفات حق‌العمل‌كاران از گمرك در مورد مقررات اين قانون و آيين‌نامه آن در كميسيون مذكور در ماده 30 رسيدگي و در صورت ثبوت‌تخلف كميسيون رأي به ابطال موقت يا دائم پروانه حق‌العمل‌كاري متخلف خواهد داد.
‌تصميم كميسيون مانع تعقيب مرتكب در مراجع قانوني صلاحيتدار نخواهد بود.
‌فصل پنجم - معافيتها و ممنوعيت‌ها
‌ماده 37 - علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه پيوست اين قانون و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين خاص يا بر طبق قراردادهاي‌مصوب مجلسين برقرار شده در موارد زير نيز كالاي وارده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي‌باشد ولي هزينه گمركي بايد‌پرداخت شود.
1 - كالا و اشيايي كه وزير دربار شاهنشاهي يا شخصي كه از طرف مشاراليه مجاز باشد كتباً تقاضاي ترخيص آن را بنمايد و همچنين كالاي متعلق‌به پادشاهان و رؤساء كشورهاي خارجي و همراهان آنها.
2 - 
‌الف - اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و اشياء و كالاي مورد استفاده مأمورين سياسي و خارجي و بستگان آنها در‌حدود مقررات كنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيك مورخ 18 آوريل 1961 و به شرط معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و اداره كل‌گمرك در هر مورد.
ب - اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و اشياء مورد استفاده سركنسولها و كنسولها و كنسولياران رسمي مشروط بر‌آن كه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها به سمت مزبور در ايران وارد شده باشد و به شرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و‌اداره كل گمرك در هر مورد.
ج - اشياء و كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و اشياء مورد استفاده كاركنان و كارشناسان ملل‌متحد مأمور خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج در كنوانسيون (Convention) مربوط به مزايا و مصونيتها ملل متحد مورخ 13 فوريه1946 با‌تشخيص وزارت امور خارجه و اداره كل گمرك در هر مورد.
‌د - اشياء و كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي كه از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي ممالك خارجي و مؤسسات بين‌المللي‌به ايران اعزام مي‌شوند برابر مقرراتي كه در آيين‌نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23 تير ماه 1345 كميسيونهاي دارايي مجلسين‌پيش‌بيني شده است با تشخيص وزارت امور خارجه و اداره كل گمرك در هر مورد.
3 - اسلحه و مهمات و وسايل نقليه (‌به استثناي اتومبيل سواري) و لوازم مخابرات و مواصلات و ساير تجهيزات نظامي كه از بودجه دولت يا از‌محل هر اعتبار ديگري كه براي اين كار تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده باشد منحصراً براي مصارف ارتش شاهنشاهي و ژاندارمري و شهرباني‌كل كشور و سازمان اطلاعات و امنيت كشور خريداري و مستقيماً به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده باشد.
4 - كالاي ترانزيت خارجي، مرجوعي، انتقالي، كابوتاژ و واردات موقت همچنين صادرات كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض بخشوده است ولي مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي خواهد بود، شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اين گونه كالا در آيين‌نامه‌گمركي تعيين مي‌شود.
5 - اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد به طور كلي و اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي‌همراه به شرط آن كه جنبه تجاري نداشته و قيمت آن در مورد هر مسافر از مبلغي كه در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود تجاوز نكند و در صورت تجاوز‌نسبت به مازاد مشمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواهد بود.
6 - لوازم خانه و اشياء شخصي ايرانيان مقيم خارجه كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم‌خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند مشروط بر اين كه:
‌الف - يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد مگر در موارد فورس‌ماژور به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي.
ب - لوازم و اشياء مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.
ج - ظرف 5 سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.
‌تبصره 1 - كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي‌شوند در صورتي كه قبل از پايان مأموريت و توقف يكساله‌از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نخواهند بود.
‌تبصره 2 - منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه‌اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد.
7 - آلات و افزار دستي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران مي‌آيند.
8 - اشياء شخصي و اثاثه منزل و افزار كار مستعمل ايرانياني كه در كشورهاي خارجه فوت مي‌شوند با ارائه گواهي تحرير تركه تنظيم از طرف‌مأمورين كنسولي دولت شاهنشاهي ايران يا مقامات صلاحيتدار محلي (‌به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأمورين كنسولي دولت‌شاهنشاهي در كشور محل فوت نباشند) مشروط بر اين كه گواهي تحرير تركه مزبور حداكثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظيم شده باشد.
‌تبصره - معافيتهاي موضوع بندهاي 5 تا 8 اين ماده شامل وسايط نقليه نخواهد بود.
9 - هدايايي كه از طرف دولتها رسماً به اتباع ايران داده مي‌شود همچنين هداياي دولتها و اشخاص و مؤسسات به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي‌و وابسته به دولت و شهرداريها و دانشگاهها و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه.
10 - 
‌الف - دارو و لوازم بيمارستاني مورد احتياج جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران با گواهي وزارت بهداري و لوازم امدادي جمعيت مزبور با گواهي‌وزارت دارايي.
ب - دارو و لوازم طبي مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه با گواهي وزارت بهداري.
ج - كاغذ مورد نياز سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي جهت كتب دبستاني مجاني.
‌تبصره - مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه مشمول بندهاي 9 و 10 به پيشنهاد وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين و ابلاغ خواهد شد.
11 - آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني و اتومبيلهاي باري كه توسط هيأتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي‌عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (‌يونسكو) وارد شود به شرط آن كه صرفاً براي كارهاي حفاري و اكتشافات علمي باشد با تشخيص و‌تأييد وزارت فرهنگ و هنر.
12 - اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران اعم از اين كه قبلاً به خارج از كشور برده شده و يا در خارج از كشور به دست آمده باشد‌با تشخيص و تأييد وزارت فرهنگ و هنر.
13 - اشيايي كه به منظور تشكيل آرشيوها و موزه‌ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري و كتابخانه‌ها و آموزش سمعي و بصري و هنري و مبادلات‌فرهنگي و تعمير و مرمت آثار باستاني به وسيله وزارت فرهنگ و هنر وارد كشور مي‌شود.
14 - اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد و يا تكميل موزه‌هاي عمومي وارد كشور شود به تشخيص و تأييد‌وزارت فرهنگ و هنر.
15 - ظروف عادي و لفافهاي متعارفي بيروني كالاي وارده و همچنين قرقره و تكيه‌گاههاي همانند مربوط به كالاي وارده كه ارزش آنها جداگانه در‌سياهه خريد منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امكان اعاده به خارج اظهار مي‌شود و كالاي صادر شده كه به هر علت عيناً بازگشت داده‌مي‌شود با رعايت ماده 2 قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني و كارخانه‌هاي داخلي مصوب 1345.
16 - مقدار سوخت و روغن مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از كشور.
17 - نتاج دامهايي كه براي تعليف از كشور خارج و يا به كشور وارد شده و پس از تعليف باز مي‌گردند.
18 - نمونه‌هاي تجاري بي‌بها با رعايت كنوانسيون (Convention) مربوط.
19 - مدال و نشانهايي كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين‌المللي رسماً به اتباع ايران اعطاء مي‌شود.
20 - كليه سموم و مواد گندزدايي براي نباتات و حيوانات مورد مصرف در كشاورزي و يا تأمين بهداشت عمومي مشروط بر اين كه در هر مورد‌طبق گواهي وزارت كشاورزي يا وزارت بهداري حسب مورد و با توجه به احتياجات كشور براي منظورهاي فوق وارد گردد.
‌تبصره - كالاي موضوع بندهاي 1 و 2 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 كه طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعيت و‌محدوديت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود.
‌ماده 38 - كالايي كه به موجب قوانين مخصوص يا به موجب بندهاي 1 و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 ماده 37 با معافيت مرخص‌مي‌شود در صورتي كه قبل از انقضاء پنج سال از تاريخ ترخيص آن به ديگري كه حق معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان واگذار شود بايد حقوق‌گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته خواهد شد پرداخت شود.
‌هر گاه كالاي مورد معافيت بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض به ديگري انتقال داده شود و انتقال‌گيرنده قبل از اخذ مدارك مربوط‌به حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و عوارض آن را تصرف كند آن كالا قاچاق محسوب و انتقال‌دهنده و انتقال‌گيرنده بايد جريمه متعلق را‌متضامناً پرداخت كنند.
‌در مورد اتومبيلهاي سواري كه توسط نمايندگان سياسي خارجي مقيم ايران با معافيت وارد و به ديگري واگذار شود به شرط رعايت معامله متقابل اين‌مدت سه سال خواهد بود.
‌ماده 39 - حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته‌بندي اشياء يا مواد يا‌دستگاهها وارد مي‌گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق‌گمركي و سود بازرگاني و عوارض شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و‌عوارض شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد.
‌در صورتي كه اين قبيل كالا به مصرف ديگر غير از مصرف تعيين شده از طرف وزارت اقتصاد برسد عمل قاچاق محسوب مي‌شود.
‌تبصره - به منظور حمايت از صنايع داخلي دولت مي‌تواند به پيشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمركي مربوط به مواد اوليه و قطعات ماشين آلات‌صنعتي و كشاورزي و دستگاههاي الكتريك و الكترونيك و وسايل حمل و نقل كه كارخانه‌هاي داخلي به كشور وارد و در آن كارخانه‌ها تكميل و يا‌سوار و يا ساخته مي‌شود به ميزان لازم تخفيف داده و يا به كلي معاف كند.
‌ماده 40 - كالاي مشروحه زير ممنوع‌الورود مي‌باشد:
1 - كالايي كه به موجب جدول تعرفه گمركي يا قوانين خاص ممنوع‌الورود شناخته شده يا بشود.
2 - كالايي كه به موجب تصويب‌نامه‌هاي متكي به قانون غير مجاز شناخته شده يا بشود در مدت اعتبار آن تصويب‌نامه‌ها.
3 - اسلحه جنگي و شكاري از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با موافقت‌وزارت جنگ در هر مورد.
4 - مواد مخدر از هر قبيل مگر با موافقت وزارت بهداري در هر مورد.
5 - دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد.
6 - دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در هر مورد.
7 - صفحه گرامافون و نوار پر شده فيلم و كتاب كه به تشخيص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي يا مذهب‌رسمي كشور باشد.
8 - مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته كه به تشخيص وزارت اطلاعات مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت و يا مذهب رسمي‌كشور باشد.
9 - كالايي كه روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و‌يا مذهب رسمي كشور وجود داشته باشد.
10 - اسكناسهاي خارجي كه در كشور مبداء از جريان قانوني خارج شده است همچنين اسكناس و تمبر و نوار چسب (‌باندرول) تقلبي و‌ساختگي.
11 - بليط بخت‌آزمايي
12 - كالايي كه روي خود آنها و يا روي لفاف آنها نشاني يا نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد كه موجبات اغفال خريدار و مصرف‌كننده‌را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس نامبرده فراهم كند.
‌تبصره - ورود موقت - ترانزيت داخلي - ترانزيت خارجي و عمل انتقال (‌ترانسبوردمان Transbordement) در مورد اشياء مذكور در بند 3‌بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشياء مذكور در بند 4 بدون موافقت وزارت بهداري در هر مورد ممنوع است.
‌ماده 41 - دولت مي‌تواند با صدور تصويبنامه، ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) هر كالايي را به اقتضاي مصالح اقتصادي يا‌امنيت عمومي ممنوع يا مقيد به شرايطي كند.
‌ماده 42 - دربار شاهنشاهي مشمول مقررات مربوط به ممنوعيتهاي ورود گمركي نيست.
‌ماده 43 - رؤساء مأموريتهاي سياسي به شرط معامله متقابل مي‌توانند اشيايي را كه به موجب مقررات صادرات و واردات هر سال غير مجاز يا‌مشروط شناخته شده براي مصارف خود يا اعضاء سياسي مأموريت با تشخيص و گواهي وزارت امور خارجه مستقيماً به نام خود وارد كنند.
‌ماده 44 - صدور اشياء عتيقه و باستاني از كشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر.
‌فصل ششم
‌مسئوليت گمرك براي حفظ كالا
‌ماده 45 - اداره كل گمرك مكلف است كالاي موجود در گمرك و بين راهي ترانزيت داخلي اداري را از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن به‌صاحب آن يا نماينده او در مقابل خطرات ناشي از آتش‌سوزي، انفجار، اشتعال بيمه كرده و حق بليه متعلق را در موقع ترخيص از صاحبان كالا وصول‌كند در صورتي كه كالاي تحويلي به گمرك در مقابل خطرات ياد شده به موجب بيمه‌نامه معتبر بيمه بوده و در موقع ورود كالا و تحويل به گمرك يك‌نسخه معتبر از بيمه‌نامه به گمرك مربوط تسليم شده باشد و تا زماني كه بيمه‌نامه مزبور داراي اعتبار بوده و مدت آن منقضي نشده باشد حق بيمه دريافت‌نخواهد شد.
‌تبصره - ارزش كالا براي دريافت حق بيمه در مورد كالاي تجاري بهايي است كه در اسناد خريد تعيين گرديده است در مواردي كه اسناد ارائه نشود‌همچنين در ساير موارد ارزش كالا طبق آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود.
‌ماده 46 - در غير از موارد مذكور در ماده 45 و موارد قوه قهريه (‌فورس‌ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت خود كالا يا بسته‌بندي آن در صورتي كه كالا‌در مدت توقف در اماكن گمركي يا بندري يا ترانزيت داخلي اداري از بين برود يا خسارتي بدان وارد آيد معادل ميزان آن چه از بين نرفته يا آسيب ديده از‌محل درآمد انبارداري و در صورت عدم تكافو از ساير درآمدهاي گمركي بر اساس تبصره ماده 45 پرداخت خواهد شد.
‌تبصره - پرداخت غرامت از طرف شركت بيمه يا گمرك رافع مسئوليت انباردار و ساير مأموران مربوط نمي‌باشد.
‌ماده 47 - اداره كل گمرك مي‌تواند طبق آيين‌نامه گمركي درخواست واردكنندگاني را كه مي‌خواهند كالاي وارده خود را به انبار اختصاصي (‌ملكي يا‌استيجاري) و يا به انبارهاي عمومي رسمي و سردخانه‌ها انتقال دهند قبول كند انتقال كالا به انبارهاي مزبور و سردخانه‌ها منوط به انجام تشريفات‌ترانزيت داخلي و رعايت كليه مقررات مربوط و پرداخت هزينه و تضمين حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواهد بود.
‌ماده 48 - مسئوليت از بين رفتن يا كاهش يا آسيب‌ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي يا در انبارهاي عمومي رسمي يا سردخانه‌ها و‌همچنين حمل يكسره يا ترانزيت داخلي غير اداري متوجه گمرك نيست و صاحب كالا مكلف است در صورت فقدان يا كاهش يا آسيب‌ديدگي در موارد‌مزبور كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط را به طور كامل بپردازد.
‌ماده 49 - اداره كل گمرك و سازمان بنادر و كشتيراني مي‌توانند اماكن و انبارهاي ملكي خود را براي ايجاد انبارهاي عمومي يا سردخانه يا انبار‌اختصاصي به موجب آيين‌نامه گمركي به اجاره واگذار كنند.
‌ماده 50 - در مواردي كه كالا در حين حمل از مبداء تا هنگام تحويل به بندر يا گمرك يا در مدت توقف در اماكن گمركي يا بندري يا ترانزيت داخلي‌اداري آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شده باشد صاحب كالا مي‌تواند تقاضا كند كه كالا را با پرداخت تمام هزينه‌هاي گمركي به خارج از كشور اعاده دهد يا‌بدون پرداخت هزينه‌هاي گمركي آن را بلاعوض به گمرك واگذار كند و يا قسمت آسيب‌ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و فقط حقوق گمركي و سود‌بازرگاني و عوارض قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع گمرك صرف نظر كند در صورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك‌موجب آسيب‌ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود اداره گمرك مي‌تواند به تقاضاي صاحب كالا به نسبت آسيب‌ديدگي و فساد در حقوق گمركي و سود‌بازرگاني و عوارض و هزينه‌هاي گمركي (‌به استثناي باربري) مقدار آسيب‌ديده يا فاسد شده را تخفيف دهد.
‌تخفيف موضوع اين ماده شامل كالاي متروكه نخواهد بود.
‌فصل هفتم - مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي
‌ماده 51 - مرجع رسيدگي به اختلاف در تشخيص نوع كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي و ساير اختلافات ناشي از اجراي‌مقررات گمركي و مقررات صادرات و واردات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون از پنج كارمند بصير و مطلع به امور گمركي به‌انتخاب رييس كل گمرك و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت دارايي و يك نفر از كارمندان بصير و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزراي مربوط‌تشكيل مي‌شود.
‌رأي كميسيون در مواردي كه مابه‌الاختلاف بين مبلغ رأي و مبلغ مورد قبول مؤدي 250 هزار ريال يا كمتر باشد براي طرفين قطعي و لازم‌الاجراء است و‌زائد بر دويست و پنجاه هزار ريال همچنين در ساير موارد مذكور در اين ماده رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي قابل تجديد نظر است و طرفين‌مي‌توانند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي كميسيون تقاضاي تجديد نظر نمايند.
‌ماده 52 - كميسيون تجديد نظر از رييس كل ديوان محاسبات و رييس يا يكي از معاونان كل گمرك و يكي از قضات عاليرتبه به انتخاب وزير‌دادگستري و يك نفر كارمند عاليرتبه از طرف وزير اقتصاد يك نفر از اعضاء هيأت‌رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به انتخاب رييس اتاق‌تشكيل مي‌شود. رأي اين كميسيون قطعي و براي طرفين لازم‌الاجراء است. رأي كميسيون تجديد نظر در موارد مشابه نيز ملاك عمل خواهد بود.
‌تبصره - ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و طرز تشكيل و اداره جلسات كميسيون مزبور و تجديد‌نظر و همچنين نحوه رسيدگي به اختلافات و صدور آراء به موجب آيين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد.
‌فصل هشتم - مقررات مختلف
‌ماده 53 - در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقاضانامه قيد شده در‌صورتي كه تغييري در محل داده شود بايد فوراً محل جديد را با مشخصات كامل به گمرك اطلاع دهد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده‌اند كليه‌اخطاريه‌ها و دعوتنامه‌ها و احكام كميسيونها و اجراييه‌هاي مربوط به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضا ابلاغ مي‌شود.
‌ماده 54 - حق انحصار قند، شكر، گلوكز اعم از محصول داخلي يا وارده به كشور همچنين مواد قنددار وارداتي به شرح زير دريافت خواهد شد:
1 - حق انحصار قند و شكر و گلوكز هر كيلوگرم 1.25 ريال.
2 - حق انحصار مواد قندداري كه بيش از چهل درصد قند داشته باشد هر كيلوگرم 2 ريال.
‌ماده 55 - در مواردي كه در عبارت جدول تعرفه اين قانون ابهام وجود داشته باشد متن فهرست طبقه‌بندي (‌ نمانكلاتور Nomenclature)‌بروكسل و يادداشت‌هاي توضيحي آن ملاك عمل خواهد بود.
‌ماده 56 - اداره كل گمرك مكلف است طبق قانون قرارداد الحاق دولت ايران به فهرست طبقه‌بندي (‌نمانكلاتور Nomenblature) بروكسل‌اصلاحاتي كه بعداً در طبقه‌بندي كالا و يادداشتهاي توضيحي آن به عمل مي‌آيد و از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بورسكل تصويب و اعلام‌مي‌شود در تعرفه و يادداشتهاي توضيحي آن منظور و براي اطلاع عامه آگهي كند.
‌در صورتي كه اصلاحات مزبور مؤثر در مأخذ حقوق گمركي باشد كالاهاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از وصول نظر نظريه شوراي همكاريهاي‌گمركي براي آن گشايش اعتبار شده است مشمول مأخذ تعرفه كمتر خواهد بود.
‌ماده 57 - يك و دو دهم درصد مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه‌هاي گمركي عوارض (‌به استثناي حق بيمه و عوارض شهرداري و‌يك و نيم درصد شير و خورشيد سرخ ايران) كه به وسيله گمرك وصول مي‌شود ماهانه از درآمدهاي وصولي برداشت و به تشخيص رييس كل گمرك بر‌اساس بودجه تنظيمي كه به تصويب وزير دارايي مي‌رسد براي آموزش و بالا بردن سطح اطلاعات و معلومات و پرداخت هزينه‌هاي درماني و كمك به‌صندوق تعاون كاركنان و كارگران و ساير اموري كه در پيشرفت گرك مؤثر باشد و حق‌الزحمه و پاداش كساني كه به نحوي براي پيشرفت امور گمركي‌خدماتي انجام مي‌دهند پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 1 - وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول كليه قوانين و مقررات مغاير مستثني است.
‌تبصره 2 - اداره كل گمرك مجاز است از محل يك و دو دهم درصد اين ماه حق‌الزحمه مناسبي طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب وزير دارايي برسد به‌كارشناسان و متخصصان همچنين كساني كه در كميسيونهاي مربوط گمركي شركت مي‌كنند پرداخت كند، پرداخت اين حق‌الزحمه به كاركنان سازمانهاي‌دولتي و وابسته به دولت مشروط بر اين است كه كميسيونها در ساعات غير اداري تشكيل شود.
‌ماده 58 - در نقاطي كه امور تخليه و بارگيري و انبارداري به دستور وزارت دارايي به سازمان بنادر و كشتيراني يا هر سازمان ديگري اعم از دولتي يا‌خصوصي محول گردد وظايف و مسئوليتهاي گمرك از جهات مذكور به عهده آن سازمان خواهد بود تفكيك و تشخيص وظايف و مسئوليتهاي گمرك و‌سازمانهاي مذكور از يكديگر و اتخاذ روشهاي اجرايي به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به تصويب وزير دارايي مي‌رسد.
‌ماده 59 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون و همچنين مقررات و شرايط مربوط به حق‌العملكاري در گمرك از طرف اداره كل گمرك تهيه و به پيشنهاد‌وزارت دارايي به تصويب كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي خواهد رسيد.
‌اين قانون از تاريخ تصويب آيين‌نامه اجرايي آن به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از تاريخ مزبور قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب دهم تير ماه 1337‌به استثناي جدول ضميمه آن لغو مي‌شود.
‌ماده 60 - جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون موضوع بند الف ماده 2 بر اساس فهرست طبقه‌بندي (‌نمانكلاتور Nomenclature) بروكسل از‌ابتداي سال بعد از تصويب آيين‌نامه مذكور در ماده 59 اين قانون به مرحله اجراء گذارده خواهد شد و از تاريخ مزبور جدول ضميمه قانون اصلاح تعرفه‌گمركي مصوب دهم تير ماه 1337 لغو مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و چهل و چهار تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1350.3.17 در‌جلسه روز يكشنبه سي‌ام خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌نايب‌رييس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد
‌توضيحات قانوني
1 - خط فاصل - (‌تيره) - در متن تعرفه خط فاصل به سه منظور استعمال شده است:
‌الف - در مواردي كه شماره يا حروف مواد و فقرات بايد از متن مطلب جدا شود مثل خطوط فاصلي كه در همين توضيحات بعد از حروف الف و ب وج قبل از شروع مطلب گذارده شده و به همان نحوي است كه در متن فرانسه نومانكلاتور نيز استعمال شده است.
ب - در مواردي كه چند شيء داخل يك حكم يا استثناء از يك حكم پست سرهم شمرده شده به جاي ويرگول (‌و) يا پوان ويرگول (;) متن فرانسه يا‌واو (‌و) فارسي به كار برده شده است مانند: نمك معدني - نمك نمكزار - نمك دريايي - نمك آماده براي سر سفره - كلرور سديم - خالص آب دريا در‌شماره 25.01
ج - در مواردي كه يك صفت يا يك شرط بعد از شمردن چند چيز مي‌آيد و نظر بر اين است كه معلوم گردد صفت يا شرط مزبور شامل كليه آن چه‌شمرده شده است مي‌باشد و تنها مربوط به شيء آخري نيست اگرچه چند صفت براي چند شيء يا يك شيء ذكر شده باشد آنها هم با خط فاصل به‌جاي ويرگول جدا شده است مانند:
1 - دانه‌هاي سخت - پوستهاي سخت - جوزها - تراش‌پذير در شماره 14.04 - در اين مثال كه اشياء مختلفي شمرده شده و صفت تراش‌پذير بودن‌شامل تمام آنها است با خط فاصل از آنها جدا شده كه معلوم گردد صفت مزبور تنها به جوزها نيست بلكه شامل كليه اشيايي است كه قبلاً شمرده شده‌است.
2 - چوب - رنده شده - گودانداخته - خط‌انداخته - زبانه شده - مغار شده - پخ شده يا همانند در شماره 44.13 كه تمام آنها صفاتي است براي يك‌شيء يعني چوب.
3 - نباتات و اجزاء نباتات دانه و ميوه از نوعي كه بيشتر در عطرسازي و داروسازي به مصرف مي‌رسد يا براي حشره‌كشي و انگل‌كشي و همانند به كار‌مي‌رود - تازه يا خشك - حتي بريده شده - خرد شده - يا به شكل گرد در شماره 12.07 در اين مثال صفات تازه يا خشك صفات ديگري كه در دنبال‌آن با خط فاصل ذكر شده شامل كليه اشيايي است كه قبلاً شمرده شده است.
2 - عبارات يا كلماتي كه به حروف لاتين نوشته شده است:
‌قيد عبارات يا كلمات فرانسه به حروف لاتين به دو منظور زير انجام يافته است:
‌اول - در مواردي كه در مقابل عبارت يا كلمه فرانسه كلمه فارسي روشن و گويا و مطمئني به مطابقت معني پيدا نشده و براي احتراز از هر گونه ابهام‌علاوه بر معني فارسي كه مناسب به نظر رسيده در مقابل آن لغت فرانسه عيناً با حروف لاتين در داخل پرانتز ذكر شده است و در اين قبيل موارد اگر كلمه‌فارسي نارسا باشد مفهوم لغت فرانسه معتبر و ملاك عمل خواهد بود.
‌دوم - در مواردي كه براي كلمات فرانسه به هيچ وجه معني فارسي به دست نيامده است عين لغت فرانسه با حروف فارسي ذكر و براي آن كه اين كلمات‌خوانده نشود عين كلمه بدون آن كه داخل پرانتز قرار داده شده باشد در مقابل آن به حروف لاتين نوشته شده است.
3 - حقوق گمركي مندرج در جدول تعرفه مربوط به كالاي وارده بوده و نرخهاي مقرر بر اساس ارزش كالا موضوع ماده 10 قانون امور گمركي مي‌باشد‌ولي در هر صورت حقوق گمركي كمتر از ميزاني كه در ستون آخر جدول معين شده نخواهد بود.
‌قواعد عمومي براي تفسير نمانكلاتور تعرفه
‌براي تفسير نمانكلاتور اصول ذيل ملاك عمل قرار مي‌گيرد:
1 - عناوين قسمتها و فصلها و بخشها داراي ارزشي جز شناساندن و تسهيل امر مراجعه نمي‌باشد زير طبقه‌بندي در متن شماره‌ها و يادداشتهاي‌مقدماتي قسمتها و فصلها و در قواعد زير (‌تا آن جايي كه اين قواعد با مندرجات شماره‌ها و يادداشتها مغايرت نداشته‌اند) قانوناً تعيين گرديده است.
2 - هر ذكري از يك ماده كه در هر شماره معين نمانكلاتور شده است مربوط به همان ماده مي‌باشد خواه خالص خواه مخلوط و خواه جور شده با ساير‌مواد باشد و همچنين هر ذكري كه از مصنوعات يك ماده مشخص شده است شامل مصنوعاتي مي‌گردد كه كلاً يا جزئاً از آن ماده تشكيل شده باشد.‌طبقه‌بندي اين اشياء مخلوط يا مركب به موجب اصول مقرر در قاعده 3 به عمل مي‌آيد.
3 - در مواردي كه خواه در اجراي مقررات بند 2 بالا يا به هر صورت ديگر كالايي قابل طبقه‌بندي در 2 يا چند شماره به نظر برسد طبقه‌بندي آن به نحو‌زير انجام مي‌يابد:
‌الف - شماره‌اي كه كالا را با صورت مشخص‌تري توصيف نمايد بر شماره‌هايي كه صورت عمومي‌تري را بيان مي‌كند مرجح خواهد بود.
ب - طبقه‌بندي محصولات مخلوط و همچنين مصنوعاتي كه از مواد مختلف تشكيل شده و يا از به هم متصل كردن اشياء مختلف اشياء مختلف به‌دست آمده باشد ولي طبقه‌بندي آنها را با اجراي مقررات بند الف بالا نتوان تعيين نمود طبقه‌بندي بايد با توجه به ماده يا شيء باشد كه صفت و خاصيت‌اساسي Caractere essentiel خود را به آن محصول مي‌دهد به عمل آيد به شرط اين كه تشخيص اين امر ميسر باشد.
ج - در مواردي كه با قواعد مندرج در بندهاي الف و ب بالا نتوان طبقه‌بندي كالايي را تعيين نمود آن كالا بايد تحت شماره‌اي كه حقوق گمركي آن بيشتر‌است طبقه‌بندي شود.
4 - در مواردي كه يادداشت قسمتي يا فصلي پاره اشياء را مستثني كرده باشد و به قسمتها يا فصول ديگر يا به شماره‌هاي معيني مراجعه داده باشد اين‌استثناء جز در مواردي كه خلاف آن مقرر شده باشد شامل تمام اشيايي خواهد بود كه مشمول اين قسمتها يا فصلها يا شماره‌ها باشد ولو آن كه اشياء‌مزبور به طور ناقص ذكر شده باشد.
5 - كالاهايي كه مشمول هيچ يك از شماره‌هاي نمانكلاتور نشود بايد در شماره مربوط به كالايي كه بيشتر به آن شبيه است طبقه‌بندي گردد.
‌قسمت اول
‌حيوانات زنده و محصولات حيواني
‌فصل 1
‌حيوانات زنده
‌يادداشت
‌اين فصل شامل تمام حيوانات زنده است به استثناي ماهيها و قشرداران و صدفداران و كشتهاي موجود ذره‌بيني (Cultures micro -organismes)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 5<
‌فصل 2
‌يادداشت گوشت و احشاء (Abats) خوراكي
‌مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - در مورد شماره‌هاي 02.01 تا 02.04 و 02.06 محصولات غير قابل مصرف انسان.
ب - روده و بادكنك و شكمبه حيوانات (‌شماره 05.04) و همچنين خون حيوان (‌شماره 05.15)
ج - چربيهاي غير از محصولات شماره 05.02 (‌فصل 15)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 6 الي 7<
‌فصل 3
‌ماهي‌ها و قشرداران و صدفداران
‌يادداشت:
‌مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - پستانداران دريايي (‌شماره 01.06) و گوشت آنها (‌شماره 02.04 يا 20.06) ب - ماهيها (‌و همچنين جگر و تخم مرغ و مني ماهي نرLaitances) - قشرداران Crustaces و صدفداران Mollusqees(‌و همچنين صدفهاي پر Copuillages - مرده كه نوعاً يا به حالتي كه عرضه‌مي‌شود براي خوراك انسان قابل مصرف نباشد. (‌فصل 5)
ج - خاويار و بدل خاويار (Suceedanes de caviar) شماره 16.04
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 8<
‌فصل 4
‌شير و لبنيات - تخم پرندگان - عسل طبيعي
‌يادداشت
1 - شير حتي خامه گرفته - شير چرخ‌كرده (Babeurre) يا شير زده (Lait battu) - لاكتوم سرم. - شيربريده - كفير - ماست و اقسام ديگر شير كه‌به همان نحو تخمير شده باشد شير تلقي مي‌شود.
2 - به مفهوم شماره 06.02 شير و خامه عرضه شده در قوطيهاي فلزي كاملاً مسدود (Hermetiquement fermees محفوظ (Conserves)‌تلقي مي‌شود و بر عكس شير و خامه كه فقط استريليزه يا پاستوريزه يا پيتونيزه شده باشد و در قوطيهاي كاملاً مسدود عرضه نشود محفوظ به مفهوم اين‌شماره تلقي نمي‌گردد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 9<
‌فصل 5
‌ساير محصولات حيواني كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود.
‌يادداشت:
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - محصولات خوراكي غير از خون حيوان (‌مايع يا خشكيده) و روده و بادكنك و شكمبه حيوانات - كامل يا بريده.
ب - چرم و پوست و پوستهاي نرم غير از محصولات شماره‌هاي 05.05 و 05.06 و 05.07 (‌فصل 41 يا 43).
ج - مواد اوليه نسجي حيواني غير از موي يال و دم و آخال آن (‌قسمت يازدهم)
‌د - موي خوك و گراز و موهاي آماده شده براي سر برس و فرچه و نظاير آن (‌شماره 96.03)
2 - موي انسان كه به دراز 1 دسته شده ولي در يك جهت جور نشده باشد موي خام محسوب مي‌شود (‌شماره 05.01)
3 - در تمام قسمتهاي اين نمانكلاتور ماده به دست‌آمده از دندان فيل و ماموت و شير ماهي و نيزه‌ماهي و كرگدن و گراز و دندانهاي تمام حيوانات مانند‌عاج تلفن مي‌شود.
4 - منظور از موي يال و دم كه در اين نمانكلاتور ذكر شده موي يال و دم حيوانات از جنس اسب يا گاو مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 11 الي 12<
‌قسمت دوم
‌محصولات نباتي
‌فصل 6
‌نباتات زند و محصولات گلكاري
‌يادداشت:
1 - اين فصل منحصراً شامل محصولاتي است كه معمولاً به وسيله درختكاران و نهالكاران و گلكاران به منظور كشت يا زينت فراهم مي‌شود ولي‌سيب‌زميني - پياز خوراكي - موسير و سير از اين فصل مستثني مي‌باشد. (‌فصل 7)
2 - دسته گل و سبد و تاج گل و ساير اشياء همانند جزء گلها يا برگهاي مذكور در شماره 06.03 يا 06.04 تنظيم مي‌گردد و متفرعاتي از مواد ديگر كه در‌آن به كار رفته در نظر گرفته نمي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 14<
‌فصل 7
‌سبزيجات و نباتات و ريشه و غده‌هاي زير خاكي - خوراكي
‌يادداشت.
‌شماره 07.04 شامل موارد زير نمي‌شود:
‌الف - سبزيجات غلافدار خشك كه غلاف آنها برداشته شده باشد (‌شماره 07.05)
ب - فلفل فرنگي يا فلفل شيرين (Capicicum grossum) كوبيده (‌شماره 09.04)
ج - آرد سبزيجات غلافدار خشك مندرج در شماره 07.05 (‌شماره 11.03)
‌د - آرد و اماج (Semolules) و برگه سيب‌زميني (‌شماره 11.05)
‌با رعايت مقررات فوق براي اجراي شماره‌هاي 07.01 تا 07.04 تعريف سبزيجات و نباتات جاليزي (Potagers) شامل قارچهاي خوراكي و دنبلان و‌زيتون و كورز (Capers) و گوجه فرنگي و سيب زميني و چغندر سالاد و انواع خيار و انواع كدو و بادمجان و فلفل فرنگي يا فلفل شيرين(Capsicum grossum) و شبت و مرزه و جعفري و گشنيز و ترخون و تره تيزك (‌شاهي) و مرزنجوش (Margolaine) و تركب كوهي(Raifort) و سير نيز مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 16 الي 19<
فصل 8 
ميوه‌هاي خوراكي
============================================
‌فصل 9
‌قهوه - چاي - ماته Mate
‌يادداشت:
1 - محصولات مذكور در شماره 09.04 تا 09.10 كه با هم مخلوط شده باشد به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شود:
‌الف - محصولات مخلوط شده با هم كه از يك نوع بوده و مشمول يك شماره تعرفه باشد در همان شماره طبقه‌بندي مي‌شود.
ب - محصولات مخلوط كه مشمول شماره‌هاي مختلف تعرفه باشد در شماره 09.10 طبقه مي‌شود.
‌اگر محصولات شماره‌هاي 09.04 تا 09.10 (‌و همچنين اختلاطهاي مذكور در فقرات الف و ب بالا) مواد ديگري افزوده شده باشد در طبقه‌بندي آن‌تأثيري ندارد مشروط بر اين كه مخلوطهايي كه بدين ترتيب به دست آمده است خاصيت اساسي هر يك از محصولات مورد نظر در اين شماره‌ها را‌حفظ كرده باشد در غير اين صورت اين مواد مخلوط از اين فصل خارج مي‌شود و اگر ادويه و چاشني‌هاي تركيبي تشكيل بدهد تحت شماره 21.04‌قرار مي‌گيرد.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - بعضي از اقسام فلفل از نوع كاپسيكوم گروسوم كه مزه تند ندارد و به حالت نكوبيده عرضه شود (‌فصل 7)
ب - فلفل موسوم به كبابه (Cubebe) از نوع كوبيا اوفيسيناليس ميكل (Cubcba officinalis Miquel) - يا پيپركوبيا (Piper cubeba)(‌شماره 12.07)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 20<
‌فصل 10
‌غلات
‌يادداشت
‌اين فصل فقط شامل دانه‌هايي است كه مقشر نشده باشد (Non mondes) و يا به نحو ديگري كه آماده نشده باشد ولي برنج (‌شلتوك پوست‌كنده) و‌برنج سفيد كرده يا خرده برنج مشمول شماره 10.06 مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 21<
‌فصل 11
‌محصولات آردسازي - ماليت - نشاسته و فكول Fecules - گلوتن - اينولين
‌يادداشت:
‌محصولات از اين فصل مستثني مي‌باشد:
‌الف - مالت بوداده آماده شده براي مصرف به جاي قهوه (‌شماره 09.01 يا 21.01 بر حسب مورد)
ب - آرد آماده شده (‌مثلاً به وسيله حرارت) براي تغذيه كودكان يا براي مصرف پرهيزداران (‌شماره 19.02) ولي آردهايي كه فقط براي افزايش استعداد‌پخت به وسيله حرارت به عمل آورده شده باشد در همين فصل طبقه‌بندي مي‌شود.
ج - ذرات بوداده (Corm - flakes) و ساير محصولات شماره 19.05
‌د - محصولات دارويي (‌فصل 30)
ه - نشاسته و فكولهاي داراي خاصيت محصولات آماده عطرسازي و آرايش شماره 33.06.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 23<
‌فصل 12
‌دانه و ميوه‌هاي روغندار - دانه و بذر و ميوه‌هاي گوناگون - نباتات صنعتي و دارويي - كاه و علوفه
‌يادداشت
1 - بادام زميني - دانه سويا - دانه خردل - دانه بزرگ و دانه خشخاش - كپراه (Coprah) (‌مغز نارگيل پوست‌كنده و خشك‌كرده) - دانه‌هاي روغندار‌محسوب مي‌شود (‌شماره 12.01) - نارگيل جزء شماره 08.01 مي‌باشد - زيتون بر حسب طرز تهيه در فصل 7 يا فصل 20 قرار مي‌گيرد.
2 - تخم چغندر - تخم چمن - تخم گلهاي زينتي - تخم سبزيهاي جاليزي - تخم درختان ميوه و جنگلي - دانه ماش (Vesces) و تخم ترمس(Lupins) جزء بذرهاي شماره 12.03 محسوب مي‌شود و بر عكس بذرهاي سبزيهاي غلافدار شماره (07.05) و بذرهايي كه به عنوان ادويه مصرف‌مي‌شود و ساير محصولات فصل 9 و بذرهاي غلات (‌فصل 10) و دانه و ميوه‌هاي روغندار (‌شماره 12.01) و دانه و ميوه‌هاي شماره 12.07 مشمول‌شماره 12.03 نمي‌گردد.
3 - شماره 12.07 ضمناً شامل نباتات و اجزاء نباتات از انواع زير مي‌باشد:
‌ريحان - گاوزبان - زوفا - انواع مختلف نعناع و پونه - ناخنك يا اكليل‌الجبل (9 Romarin - سداب (Rue) - بهمن سرخ (Sauge) - افسنتين.
‌بر عكس محصولات زير از شماره 12.07 مستثني است:
‌الف دانه و ميوه‌هاي روغندار شماره 12.01.
ب - محصولات داروسازي فصل 30.
ج - اشياء عطرسازي و لوازم آرايش فصل 33.
‌د - گندزداها - حشره‌كشها - قارچ‌كشها - علف‌كشها و محصولات همانند (‌شماره 38.11)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 25 الي 27<
‌فصل 13
‌مواد اوليه نباتي براي رنگرزي و يا دباغي - انگم‌ها - صمغ‌ها و ساير شيوه‌ها و عصاره‌هاي نباتي
‌يادداشت
‌عصاره شيرين‌بيان - عصاره بابونه گاوي (Pyrethre) عصاره رازك - عصاره صبر زرد و ترياك مانند شيره و عصاره‌هاي نباتي محسوب مي‌شوند(‌شماره 13.03)
‌مواد زير مشمول شماره 13.03 نمي‌باشد:
‌الف - عصاره شيرين‌بيان كه بر حسب وزن بيش از ده درصد قند داشته باشد يا به شكل شيريني عرضه شود (‌ شماره 17.04)
ب - عصاره‌هاي مالت (‌شماره 19.01)
ج - عصاره قهوه يا چاي يا ماته (‌شماره 21.02)
‌د - شيره و عصاره‌هاي نباتي كه به آن الكل اضافه شده و تشكيل نوشابه دهد و همچنين تركيبات الكلي مركب از عصاره نباتات (‌موسوم به عصاره‌هاي‌غليظ شده) براي ساختن نوشابه (‌فصل 22)
ه - كافور طبيعي شماره 29.13) و گليسريزين (‌شماره 29.41)
‌و - داروها (‌شماره 30.03)
‌ز - عصاره براي رنگرزي يا دباغي (‌شماره 32.01 و 32.04)
ح - روغنهاي اسانسي و رزينوئيدها Resinoides شماره 33.01 و آبهاي مقطر خوشبو و محلول آبكي روغنهاي اسانسي (‌شماره 32.05)
ط - كائوچو - بالاتا - گوتاپركا و صمغ‌هاي طبيعي مشابه (‌شماره 40.01)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 28<
‌فصل 14
‌مواد قابل بافت و تراش‌پذير و ساير محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول عنوان ديگر تعرفه نشود
‌يادداشت
1 - مواد و الياف نباتي از انواعي كه بيشتر براي تهيه منسوجات به مصرف مي‌رسد به هر نحوي كه آماده شده باشد و همچنين مواد نباتي كه مورد‌عمليات مخصوص قرار گرفته تا منحصراً به عنوان مواد نسجي به مصرف برسد از اين فصل خارج و در قسمت يازدهم طبقه‌بندي مي‌شود.
2 - تركه‌هاي دو نيم شده اوزيه (Eclisses Dosier) و ني و بمبو و امثال آن - مغز خيزران (Rotin) و رشته آن Rotin file در شماره 14.01 قرار‌مي‌گيرد ولي ورقه و تراشه و نوارهاي چوبي مشمول اين شماره نبوده و در شماره 44.09 طبقه‌بندي مي‌شود.
3 - پشم چوب (Laing de bois) در شماره 14.02 قرار نمي‌گيرد و مشمول شماره 44.12 مي‌باشد.
4 - سرهايي كه براي برس‌سازي آماده شده در شماره 14.03 قرار نمي‌گيرد و مشمول شماره 96.03 مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 30<
‌قسمت سوم
‌چربي و روغن (‌حيواني و نباتي) - فرآورده‌هاي حاصل از تجزيه آنها - چربيهاي خوراكي آماده موم حيواني يا نباتي
‌فصل 15
‌چربي و روغن (‌حيواني و نباتي) - فرآورده‌هاي حاصل از تجزيه آنها - چربيهاي خوراكي آماده موم حيواني يا نباتي
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - پيه خوك (Lard) و چربي خوك و چربي پرندگان - فشرده نشده و آب نكرده (‌شماره 02.05)
ب - كره كاكائو (‌شماره 18.04)
ج - تفاله‌هاي پيه (Cretons) (‌شماره 23.01) - كنجاله‌ها - تفاله زيتون و سيار تفاله‌هايي كه از استخراج روغن از مواد نباتي باقي مي‌ماند (‌شماره23.04).
‌د - اسيدهاي چرب مفرد (Isoles) - مومهاي آماده - اجسام روغني تبديل شده به محصولات دارويي يا به رنگ يا به ورني يا به صابون يا به‌محصولات عطرسازي يا به لوازم آرايش و لوازم بزك (Cosmetiques) يا به روغنهاي سولفونه و يا به ساير محصولات مشمول قسمت ششم.
ه - شبه كائوچو (Factice pour caoutchouc) مشتق از روغن (‌شماره 40.02)
2 - خميرهايي كه از خنثي كردن روغن باقي مي‌ماند (Soap - stocks) - لرد يا درد روغن - سقز استه آريك (Brai stearique) و سقز چربي‌پشم و قطران (Poix) - گليسيرين مشمول شماره 15.17 مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 32 الي 34<
‌قسمت چهارم
‌محصولات صنايع غذايي - نوشابه‌ها - آبگونهاي الكلي و سركه - توتون و تنباكو
‌فصل 16
‌فرآورده‌هاي گوشت و ماهي و قشرداران و صدفداران
‌يادداشت:
‌اين فصل شامل گوشت و ماهي و قشرداران و صدفداران و همچنين صدفهاي پر (Coquillages) آماده يا محفوظ به طرق مذكور در فصلهاي 2 و 3‌نمي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 35<
‌فصل 17
‌قند و شكر و شيريني
‌يادداشت.
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود.
‌الف - شيرينيهاي داراي كاكائو (‌شماره 18.06)
ب - قندهايي كه از نظر شيميايي خالص باشد (‌شماره 29.43) - اين استثناء شامل ساكاروز و گلوكز و لاكتوز كه از نظر شيميايي خالص باشد نخواهد‌بود.
ج - فرآورده‌هاي دارويي قنددار (‌فصل 30)
2 - ساكاروز كه از نظر شيميايي خالص باشد تحت شماره 17.01 طبقه‌بندي مي‌شود قطع نظر از ماده‌اي كه اين ساكاروز از آن به دست آمده است.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 36<
‌فصل 18
‌كاكائو و فرآورده‌هاي آن
‌يادداشت
1 - اين فصل شامل فرآورده‌هاي كاكائو يا شكلات كه در شماره‌هاي 19.02 و 19.08 و 22.02 و 22.09 و يا 30.03 منظور شده است نمي‌باشد.
2 - شماره 18.06 شامل شيرينيهاي داراي كاكائو مي‌باشد و با توجه به مقررات يادداشت شماره 1 همين فصل شامل فرآورده‌هاي خوراكي داراي كاكائو‌نيز مي‌گردد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 37<
‌فصل 19
‌فرآورده‌هايي كه اساس آن غلات يا آرد يا نشاسته يا فكول باشد -
‌نانهاي شيريني
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان يا براي مصارف پرهيزي يا طباخي كه اساس آن آرد يا نشاسته يا فكول يا عصاره مالت باشد و بر حسب‌وزن 50 درصد و بيشتر كاكائو داشته باشد (‌شماره 18.06)
ب - محصولاتي كه اساس آن آرد يا نشاسته يا فكول باشد (‌بيسكويت و غيره) و مخصوصاً براي خوراك حيوانات تهيه شده باشد (‌شماره 23.07)
ج - فرآورده‌هاي داروسازي (‌فصل 30)
2 - فرآورده‌هاي مذكور در اين فصل كه اساس آن آرد ميوه يا آرد سبزي باشد مانند مواد مشابهي كه اساس آن آرد غلات است طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 39<
‌فصل 20
‌فرآورده‌هاي سبزي و نباتات جاليزي و ميوه‌هاي و ساير نباتات يا اجزاي آن
‌يادداشت
‌مشمول اين فصل نمي‌شود
‌الف - سبزي و نباتات جاليزي و ميوه‌هايي كه با عمليات مذكور در فصلهاي 7 و 8 نگاهداري شده است.
ب - ژله و خمير و ميوه داراي قند كه به شكل شيريني (17.04) يا شكلات (‌شماره 18.06) عرضه شود.
2 - سبزي و نباتات جاليزي منظور در شماره‌هاي 20.01 و 20.02 آنهايي است كه به حالت ديگري تحت شماره‌هاي 07.01 تا 07.05 طبقه‌بندي شده‌است و همچنين نباتاتي كه در بند آخر يادداشت فصل 7 منظور گرديده است.
3 - نباتات و اجزاي نباتات خوراكي كه در شهد قند و شكر نگهداري شده مانند زنجيل و گلپر (Angelique) جزء شماره 20.06 قرار مي‌گيرد - بادام‌زميني (‌آراشيد) بوداده نيز تحت شماره 20.06 طبقه‌بندي مي‌شود.
4 - آب (Jus) گوجه فرنگي كه مقدار عصاره (Extrait) خشك آن بر حسب وزن 7 درصد و بيشتر باشد تحت شماره 20.02 قرار مي‌گيرد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 41<
‌فصل 21
‌فرآورده‌هاي خوراكي گوناگون
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود
‌الف - مخلوط سبزيهاي شماره 07.04
ب - بدل قهوه بوداده داراي قهوه به هر نسبت (‌شماره 09.01)
ج - ادويه و ساير محصولات شماره 09.04 تا 09.10
‌د - مخمرهاي دارويي (‌لوور) شماره 30.03
2 - عصاره (Extrait) بدل قهوه مذكور در قسمت ب از يادداشت (1) بالا مشمول شماره 21.02 مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 42<
‌فصل 22
‌نوشابه‌ها - آبگونه‌هاي الكلي و سركه
‌يادداشت
 
‌الف - آب دريا (‌شماره 25.01) 
ب - آب مقطر و آب قابل هدايت برق و گرما (Eau de conductibilite) (‌شماره 28.58)
ج - محلولهايي كه بر حسب وزن بيش از ده درصد جوهر اسيد سركه (‌اسيد استيك) داشته باشد. (‌شماره 29.14)
‌د - داروهاي شماره 30.03)
ه - فرآورده‌هاي عطريات يا لوازم آرايش (‌فصل 33)
2 - براي اجراي شماره‌هاي 22.08 و 22.09 نسبت ميزان الكل همان است كه به وسيله الك‌سنج‌گي لوساك در حرارت 15 درجه سانتيگراد معلوم‌شود.
‌عرقهاي (Eaux de vie) تقليبي يا الكلهاي اتيليك تقليبي تحت شماره 22.08 طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 44 الي 46<
فصل 23 آخال و تفاله صنايع خوراك‌سازي خوراكي‌هاي آماده براي حيوانات
========
‌قسمت پنجم
‌محصولات معدني
‌نمك - گوگرد - خاك و سنگ - گچ - آهك و سيمان
‌يادداشت
1 - يا حفظ مستثنيات صريح يا ضمني كه از متن عبارات اين فصل معلوم مي‌شود محصولات شسته (‌حتي با كمك مواد شيميايي كه كثافات را دفع‌مي‌كند بدون اين كه خود محصول را تغيير بدهد) خرد شده - ساييده - به دست آمده از راه رسوب و ته‌نشين شدن (Levigation) - غربال شده و‌الك شده حتي غني شده به وسيله عمل ريگ‌شويي (Flottation) - تفكيك مغناطيسي و سيار عمليات مكانيكي يا فيزيكي (‌به استثناي تبلور) نيز در‌همين فصل قرار مي‌گيرد ولي محصولات تفت‌داده شده (Grilles) و آنهايي كه تحت عملياتي بيش از آن چه كه در ضمن هر شماره تعيين شده است‌قرار گرفته باشد مشمول اين فصل نمي‌باشد.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود.:
‌الف - گل گوگرد (‌گوگرد سوبليمه) - گوگرد مرسوب (‌گوگرد پرسپيتيه) و گوگرد كوئيدال (‌شماره 28.03)
ب - خاكهاي زنگ‌كننده كه اساس آن خاك سرخ (‌اكسيددوفر) بوده و بر حسب وزن به حساب Fe2 O3 هفتاد درصد و بيشتر مخلوط داشته باشد(‌شماره 28.23)
ج - محصولات داروسازي (‌فصل 30)
‌د - محصولات عطرسازي يا آرايش (toilette) - يا بزك (Cosmetiques) (‌شماره 33.06)
ه - سنگهاي سنگ فرش و جدول پياده‌روها و لوح براي سنگ‌فرش (‌شماره 68.01) - سنگهاي مكعب بزرگ و كوچك براي موزاييك‌كاري (‌شماره68.02) - سنگ لوح (Ardoise) براي پشت بام و پوشش نماي عمارات (‌شماره 68.03)
‌و - سنگهاي گرانبها (Pierres gemmses) (‌شماره 71.02)
‌ز - بلورهاي بارآورده (Cristaux cultures) كلرور سديم (‌غير از عناصر (Elements) اپتيك) كه وزن واحد آن 2.5 گرم يا بيشتر باشد (‌شماره38.19 اپتيك) عناصر اپتيك از كلرور سديم (‌شماره 90.01)
ح - گچ براي نوشتن و ترسيم - گچ براي خياط و براي بيليارد (‌شماره 98.05)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 48 الي 53<
‌فصل 26
‌كلوخه فلزات - جوش و خاكستر
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌كربنات منيزيم طبيعي (‌مانيزيت) حتي مكلس (‌شماره 25.19).
ب - جوشهايي كه بعد از گرفتن فسفر از مواد فسفردار باقي مي‌ماند (31.03)
ج - پشم مذاب مواد معدني (Laines de laitirs) - پشم جوش - پشم جوش - پشم صخره و ساير پشمهاي معدني همانند (68.07)
‌د - محصولات مشمول شماره 71.11 (‌خاكستري زرگري)
ه - ماتهاي (Mattes) مس - مات‌هاي نيكل و ماتهاي كبالت كه از نخستين ذوب كلوخه فلز به دست مي‌آيد (‌ قسمت پانزدهم)
2 - به مفهوم شماره 26.01 منظور از كلوخه فلزات كلوخه‌هاي معدني گوناگوني است كه عملاً در فلزسازي براي استخراج جيوه يا استخراج فلزهاي‌شماره 28.50 يا استخراج فلزهاي قسمتهاي چهاردهم و پانزدهم به كار مي‌رود گو اين كه براي منظورهايي غير از فلزسازي به مصرف برسد ولي به اين‌شرط كه به جز عملياتي كه معمولاً در مورد كلوخه‌هاي صنايع فلزسازي اعمال مي‌شود عمليات ديگري در آن انجام نشده باشد.
3 - مشمول شماره 26.03 نمي‌شود مگر خاكستر و آخال داراي فلز يا تركيبات فلزي از نوعي كه در صنايع براي استخراج فلز يا ساختن تركيبات فلزي‌به كار مي‌رود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 54 الي 56<
‌فصل 27
‌سوختهاي معدني - نفتهاي معدني و فرآورده‌هاي حاصله از تقطير آنها - مواد قيري - مومهاي معدني
‌يادداشت
‌مشمول اين فصل نمي‌شود
‌الف - محصولات آلي داراي ساخت شيميايي مشخص كه جداگانه عرضه شود - اين استثناء شامل متان Methane كه از نظر شيميايي خالص باشد و‌مشمول شماره 27.11 است نمي‌باشد.
ب - داروهاي شماره 30.03
2 - شماره 27.07 نه فقط شامل فرآورده‌هايي كه از تقطير قطران ذغال‌سنگ با حرارت زياد به دست مي‌آيد مي‌باشد بلكه شامل محصولات همانندي كه‌در آن اجزاء تركيب‌دهنده بودار (Aromatiques) بر حسب وزن نسبت به اجزاء غير بودار فزوني دارد و به وسيله تقطير قطران ذغال‌سنگ با حرارت‌كم و يا از ساير قطرانهاي معدني و يا از هر گونه عملي بر روي نفت و يا با هر گونه عمل ديگري به دست مي‌آيد نيز مي‌گردد.
3 - شماره 27.10 نه تنها شامل نفت (‌پترول) و نفت معدنيات قيري مي‌گردد بلكه شامل انواع نفتهاي همانندي است كه با هر گونه عملي به دست آمده‌و در آن اجزاء تركيب‌دهنده غير بودار بر اجزاء بودار فزوني داشته باشد.
4 - شماره 27.13 نه فقط شامل پارافين و ساير محصولات مذكور در آن شماره مي‌باشد بلكه شامل محصولات همانندي كه از طريق تركيبي(Synthetique) يا عمليات ديگر به دست آمده باشد نيز مي‌گردد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 57 الي 60<
‌قسمت ششم
‌فرآورده‌هاي صنايع شيميايي و صنايع وابسته به آن
‌يادداشت:
1 - الف - هر محصولي (‌غير از كلوخه (‌كان‌سنگ) فلزات راديواكتيو) كه با مشخصات متن يكي از شمارهاي 28.50 يا 28.51 تطبيق نمايد بايد تحت‌همان شماره طبقه‌بندي شود نه شماره ديگر تعرفه.
ب - با حفظ مقررات بند الف بالا هر محصولي كه با مشخصات متن يكي از شماره‌هاي 28.49 يا 28.52 تطبيق نمايد بايد تحت همان شرايط‌طبقه‌بندي شود نه شماره ديگر اين قسمت.
2 - با حفظ مقررات يادداشت (1) بالا هر محصولي به كه سبب عرضه شدن به صورت مقدار مشخص (Doses) يا به سبب اين كه براي خرده‌فروشي‌بسته‌بندي شده و مربوط به يكي از شماره‌هاي 30.03 - 30.04 - 30.05 - 32.09 - 32.06 - 35.06 - 37.08 يا 38.11 باشد بايد تحت همان‌شماره طبقه‌بندي شود نه شماره ديگر تعرفه.
‌فصل 28
‌محصولات شيميايي غير آلي - تركيبات غير آلي يا آلي فلزات گرانبها و عناصر راديواكتيو و فلزات خاكهاي كمياب (Terres rares) و ايزوتوپها
‌يادداشت:
1 - با حفظ مستثنيات ناشي از عبارات بعضي از شماره‌هاي همين فصل اين فصل را بايد فقط شامل محصولات زير دانست:
‌الف - عناصر شيميايي مفرد (Isoles) با تركيباتي با ساخت شيميايي مشخص كه جداگانه عرضه شود خواه اين محصولات داراي ناخالصي باشد يا‌نباشد.
ب - محلولهاي آبكي (Aqueuses) محصولات بند الف بالا.
ج - ساير محلولهاي محصولات بند الف بالا تا آن جايي كه اين محلولهاي فقط از لحاظ بسته‌بندي عادي و براي حفاظت يا ضرورت حمل و نقل‌تهيه شده باشد و محصول مزبور را حلال براي مصارف خاصي جز مصرف عمومي آن مناسب نساخته باشد.
‌د - محصولات بندهاي الف يا ب يا ج بالا كه يك ماده پايدار كنند (Stabilisant) لازم براي حفاظت يا حمل و نقل به آن افزوده شده باشد.
2 - علاوه بر هيدروسولفيتهاي پايدار شده به وسيله مواد آلي و سولفوكزيلاتها (‌شماره 28.36) - كربناتها و پركربناتهاي بازهاي غير آلي (‌شماره28.42) - سيانورهاي ساده يا پيچيده (Complexes) بازهاي غير آلي (‌شماره 28.43 - فولميناتها و سياناتها و تيوسياناتهاي بازهاي غير آلي (‌شماره28.44) - محصولات آلي مشمول شماره‌هاي 28.49 تا 28.52 و كربورهاي شبه‌فلزي يا فلزي (‌شماره 28.56) فقط تركيبات كربن كه ذيلاً گفته شده‌بايد در همين فصل طبقه‌بندي شود.
‌الف - اكسيدهاي كربن - اسيدهاي سيانيدريك - فولمينيك - ايزوسيانيك - تيوسيانيك و ساير اسيدهاي سيانوژنيك ساده يا پيچيده (‌در شماره28.13)
ب - اكسيهالوژنورهاي كربن (‌در شماره 28.14)
ج - سولفور كربن (‌در شماره 28.15)
‌د - تيوكربناتها - سلينوكربناتها و تلوروكربناتها - سلينوسيانات‌ها و تلوروسياناتها - تتراسيانو ديامينوكروماتها -(‌ رنكاتها) و ساير سياناتهاي پيچيده‌بازهاي غير آلي (‌در شماره 28.48)
ه - آب اكسيژنه جامد (‌در شماره 28.54) - اكسي سولفورسولفو هالوژنورهاي كربن - سيانوژن و هالوژنورهاي آن و سياناميد و مشتقات فلزي آن (‌در‌شماره 28.58) به استثناي سياناميدهاي كلسيك كه بر حسب وزن به حالت خشك داراي 25 درصد يا كمتر ازت باشد كه مشمول فصل 31 مي‌باشد.
3 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - كلرورهاي سديم و ساير محصولات معدني مشمول قسمت پنجم.
ب - محصولاتي كه در عين حال در شيمي معدني و شيمي آلي هر دو جاي دارد غير از آنهايي كه در يادداشت 2 بالا گفته شده است.
ج - محصولاتي كه در يادداشت‌هاي 1 تا 4 فصل 31 گفته شده است
‌د - محصولات غير آلي از نوع آنهايي كه به عنوان شب‌نما (Leminophores) استعمال مي‌شود و مشمول شماره 32.07 مي‌باشد.
ه - گرافيت مصنوعي (‌شماره 38.01) - محصولات خاموش‌كننده آتش كه براي پر كردن دستگاههاي آتش‌نشاني يا در نارنجكها يا در بمبهاي‌آتش‌نشاني موضوع شماره 38.17 عرضه شود - محصولات مركب پاك‌كن كه براي خرده‌فروشي بسته‌بندي شده مشمول شماره 38.19 - بلورهاي‌بارآورده (Cristaux cultives) (‌غير از عناصر اپتيك) از املاح هالوژنه فلزات قليايي يا قليايي خاكي‌ها يا از اكسيد منيزيم كه وزن هر يك از آنها‌مساوي با دو گرام و نيم يا بيشتر باشد (‌شماره 38.19)
‌و - سنگهاي گرانبها (Pierres gemmes) - سنگهاي تركيبي يا دوباره ساخته گرد و خرده سنگهاي گرانبها يا سنگهاي تركيبي (‌شماره 71.02 و71.04) و همچنين فلزات قيمتي مذكور در فصل 71.
‌ز - فلزات مذكور در قسمت پانزدهم حتي اگر از لحاظ شيميايي خالص باشد.
ح - عناصر اپتيك خاصه آنهايي كه از املاح هالوژنه فلزات قليايي يا قليايي خاكيها يا اكسيد منيزيم باشد (‌شماره 90.01)
4 - اسيدهاي پيچيده (Complexes) با ساخت شيميايي مشخص كه از يك اسيد شبه فلزي (‌متالوئيديك) بخش 2 و يك اسيد فلزي متاليك از‌بخش 4 تشكيل يافته است بايد تحت شماره 28.13 طبقه‌بندي شود.
5 - شماره‌هاي 28.29 تا 28.48 را فقط شامل املاح و پرسلهاي فلزات و املاح و پرسلهاي آمونيوم بايد دانست.
‌با حفظ مستثنياتي كه از متن شماره‌ها مستفاد مي‌شود املاح مضاعف يا پيچيده بايد در شماره 28.48 طبقه‌بندي شود.
6 - بايد در نظر گرفته شود كه شماره 28.50 فقط شامل محصولات زير است:
‌الف - عناصر شيميايي و ايزوتوپهاي قابل شكافتن (Fissiles) ذيل: اورانيوم طبيعي و ايزوتوپهاي اورانيوم 233 و 235 - پلوتونيوم و ايزوتوپهاي آن.
ب - عناصر شيميايي راديواكتيو ذيل: تكنتيوم - پرومتيوم - پولونيوم - آستات (Astate) رادون فرانسيوم - راديوم - اكتينيوم - پروتاكتي نيوم -‌نپتونيوم - آمريسيوم و ساير عناصر از نمره بالاتر اتمي.
ج - تمام ايزوتوپهاي راديواكتيو طبيعي يا مصنوعي ديگر (‌و همچنين ايزوتوپهاي فلزات گرانبها يا فلزات معمولي قسمت چهاردهم يا پانزدهم).
‌د - تركيبات غير آلي يا آلي اين قبيل عناصر يا ايزوتوپها كه داراي ساخت شيميايي مشخص باشد يا نباشد حتي مخلوط به يكديگر.
ه - آلياژها (‌غير از فرواورانيوم) - ديسپرسيونها و سرمه‌ها (Cermets) كه حاوي اين عناصر يا ايزوتوپها يا تركيبات غير آلي يا آلي آنها باشد.
‌و - فشنگهاي راكتورهاي هسته‌اي (Nucleaires) استعمال شده (‌ايراديه (Irradiess).
‌كلمه "‌ايزوتوپها" كه در بالا و در متن شماره‌هاي 28.50 و 28.51 گفته شده است شامل ايزوتوپهاي غني شده مي‌گردد ولي به استثناي عناصر شيميايي‌كه در طبيعت به حالت ايزوتوپهاي خالص و اورانيوم ضعيف شده از لحاظ 235 Uوجود دارد.
7 - فروفسفرها كه از حيث وزن 15 درصد و بيشتر فسفر داشته باشد و كوپروفسفرها كه از حيث وزن 8 درصد و بيشتر فسفر داشته باشد مشمول شماره28.55 مي‌باشد
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 65 الي 70<
‌فصل 29
‌محصولات شيميايي آلي
‌يادداشت
1 - اين فصل با حفظ مستثنيات مذكور در بعضي از شماره‌هاي آن فقط شامل مواد زير خواهد بود:
‌الف - تركيبات آلي با ساخت شيميايي مشخص كه جداگانه عرضه شود خواه اين تركيبات داراي ناخالصي (Impuretes) باشد يا نباشد.
ب - مخلوطهاي ايزومرها از تركيب آلي واحد (‌خواه اين مخلوط‌ها ناخالصي در بر داشته يا نداشته باشد) به استثناي مخلوطهاي ايزومرهاي (‌غير از‌استرئوايزومرها (Stereoisomeres) هيدروكربورهاي آسيكليك اشباع شده يا نشده (‌فصل 27)
ج - محصولات شماره‌هاي 29.38 تا 29.42 - اترها و استرهاي قندها و املاح مشمول شماره 29.43 - آنها و محصولات شماره 29.44 - با يا بدون‌ساخت شيميايي مشخص.
‌د - محلولهاي محصولات بندهاي الف و ب يا ج بالا در آب.
ه - ساير محلولهاي محصولات بندهاي الف و ب يا ج بالا تا آن جايي كه اين محلولها فقط از لحاظ بسته‌بندي عادي و براي حفاظت يا ضرورت حمل و‌نقل تهيه شده باشد و محلول مزبور را حلال براي مصارف خاصي جز مصرف عمومي آن مناسب نساخته باشد.
‌و - محصولات بندهاي الف - ب - ج - د يا ه بالا كه به آنها ماده پايدار كننده (Stabilisant) لازم براي حفاظت يا حمل و نقل افزوده شده باشد.
‌ز - املاح ديازونيوم جور شده (Mis au type) آريليدهاي جور شده كه با املاح فوق مي‌پيوندند و همچنين بازهاي جامد براي رنگهاي آزوئيك جور‌شده.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - محصولات مربوط به شماره 15.04 و همچنين گليسيرين (‌شماره 15.11)
ب - الكل اتيليك (‌شماره 22.08 و 22.09)
ج - متان (Methane) (‌شماره 27.11)
‌د - تركيبات كربن مذكور در يادداشت شماره 2 فصل 28
ه - اوره (Uree) كه به حالت خشك به ميزان 45 درصد وزن يا كمتر ازت داشته باشد به حسب نوع بسته‌بندي آن در شماره‌هاي 31.02 يا 31.05‌طبقه‌بندي مي‌شود.
‌و - مواد رنگي نباتي يا حيواني (‌شماره 32.04) - مواد رنگي آلي تركيبي (Synthetiques) - مواد آلي تركيبي از نوع آنهايي كه به عنوان شب‌نما(Luminophores) مصرف مي‌شود - محصولات از نوع معروف به عوامل سفيدكننده بصري (Blanchiment optique) قابل تثبيت روي الياف‌نيل طبيعي (‌شماره 32.05) و همچنين رنگهايي كه به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي عرضه مي‌شود (‌شماره 32.09)
‌ز - متالدئيد و هگزا متيلن تترامين و محصولات مشابه به شكل قرص يا قلم يا اشكال همانند براي سوخت و همچنين سوختهاي آبگون از نوع آنهايي‌كه در فندك و آلات آتش روشن‌كن استعمال مي‌شود و در ظرفهايي به گنجايش 300 سانتيمتر مكعب يا كمتر عرضه شود (‌شماره 36.08)
ح - محصولات خاموش‌كننده آتش براي پر كردن دستگاههاي آتش‌نشاني يا در نارنجكها يا در بمبهاي آتش‌نشاني (‌شماره 38.17) - محصولات‌مركب‌پاك‌كن بسته‌بندي شده براي خرده‌فروشي مشمول شماره 38.19
ط - عناصر بصري (‌اپتيك) به ويژه آنهايي كه از تارترات دتيلن ديامين (Tatrrate dethylene diamine) ساخته شده است (‌شماره 90.01)
3 - هر محصولي كه بتواند تحت دو يا چندين شماره اين فصل قرار گيرد بايد آن را بر حسب ترتيب در آخرين شماره قرار داد.
4 - در شماره‌هاي 29.03 تا 29.05 و 29.07 تا 29.10 و 29.12 تا 29.21 هر جا كه به مشتقات هالوژنه - سولفونه - نيتره - نيتروزه اشاره شده‌است اشاره به مشتقات مختلط (‌سولفوهالوژنه - نيتروهالوژنه - نيتروسولفو - نيتروسولفونه هالوژنه و غيره) نيز تلقي مي‌شود.
‌گروه‌هاي (Groupements) نيتره يا تيتروزه نبايد مانند عوامل ازوته به مفهوم شماره 29.30 منظور شود.
5 - الف - استرهاي تركيبات آلي داراي عامل اسيدي بخشهاي 1 تا 7 اين فصل يا تركيبات آلي همان بخشها بايد با تركيبي از اين تركيبات كه به ترتيب‌شماره‌گذاري در آخرين شماره جاي دارد طبقه‌بندي شود.
ب - استرهاي الكل اتيليك و استرهاي گليسيرين با تركيبات آلي داراي عامل اسيدي بخشهاي 1 تا 7 اين فصل بايد با تركيبات داراي عامل اسيدي‌مربوطه طبقه‌بندي شود.
ج - املاح استرهاي منظور در بند الف يا ب بالا با بازهاي غير آلي بايد با استرهاي مربوطه طبقه‌بندي شود.
‌د - املاح ساير تركيبات آلي داراي عامل اسيد يا عامل فنل مشمول بخشهاي 1 تا 7 با بازهاي غير آلي بايد با تركيبات آلي داراي عامل اسيد يا عامل فنل‌مربوطه طبقه‌بندي شود.
ه - هالوژنورهاي اسيدهاي كربوكسيليك بايد با اسيدهاي مربوطه طبقه‌بندي شود.
6 - تركيبات مندرج در شماره‌هاي 29.31 تا 29.34 تركيبات آلي مي‌باشد كه ملكول آنها علاوه بر اتمهاي هيدروژن يا اكسيژن يا ازت داراي اتمهاي‌ساير متالوئيدها يا ساير فلزات از قبيل گوگرد - ارسنيك - جيوه - سرب و غيره كه مستقيماً به كربن متصل است باشد.
‌شماره‌هاي 29.31 (‌تركيبات گوگردي آلي (Thio - compores organiques) و 29.34 (‌ساير تركيبات معدني آلي Organo - minerauxشامل مشتقات سولفونه يا هالوژنه (‌و همچنين مشتقات مختلط) نيست و در آنها علاوه بر هيدروژن و اكسيژن و ازت فقط اتمهاي گوگرد و هالوژن به اتم‌كربن اتصال مستقيم داشته كه به آنها خواص مشتقات سولفونه يا هالوژنه (‌يا مشتقات مختلط) مي‌دهد.
7 - شماره 29.35 (‌تركيبات هتروسيكليك) بايد چنين تلقي گردد كه شامل اتراكسيدهاي داخلي - همي‌استالهاي داخلي - اتراكسيدهاي متيليك‌اورتوديفنل‌ها - اپوكسيدها آلفا و بتا - استالهاي حلقوي - پليمرهاي حلقوي آلدئيدها يا تيوآلدئيدها و يا آلديمين‌ها - انيدريدهاي اسيدهاي پلي‌بازيك -‌استرهاي حلقوي پلي‌الكل‌ها با اسيدهاي پلي‌بازيك - اورئيدهاي حلقوي و ايميدهاي اسيدهاي پلي‌بازيك هكزامتيلن تترامين و تري متيلن تري‌نيترامين نمي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 75 الي 83<
‌فصل 30 
‌محصولات دارويي
‌يادداشت:
1 - كلمه "‌داروها" به مفهوم شماره 30.03‌بايد شامل محصولات زير تلقي شود:
‌الف - محصولاتي كه به منظور درمان يا پيشگيري از بيماري با هم مخلوط شده باشد.
ب - محصولات غير مخلوط كه براي درمان يا براي پيشگيري مرض به صورت مقدار معين (Doses) يا بسته‌بندي براي خرده‌فروشي عرضه شود.
‌مقررات مختلف بالا شامل خوردنيها يا آشاميدنيها (‌از قبيل خوراكهاي دوره پرهيز - خوراكيهاي غني شده (Enrichis) - خوراكيهاي مخصوص‌مبتلايان به بيماري قند - آشاميدنيهاي مقوي - آبهاي معدني) و محصولات شماره‌هاي 30.02 و 30.04 نمي‌باشد.
‌براي اجراي اين مقررات و يادداشت 3 - در اين فصل بايد در نظر گرفته شود كه:
‌يكم - محصولات مشروحه ذيل مخلوط‌نشده تلقي مي‌شود:
1 - محصولات غير مخلوط حل شده در آب.
2 - تمام محصولات مشمول فصلهاي 28 و 29.
3 - عصاره‌هاي نباتي ساده مربوط به شماره 13.03 كه به طور ساده تعيين مقدار شده يا در يك حلالي حل شده باشد.
‌دوم - محصولات مشروحه زير مخلوط شده تلقي مي‌شود:
1 - محلولها و سوسپانسيون‌هاي (Suspensions) كولوئيدال (‌به استثناي گوگرد كولوئيدال).
2 - عصاره‌هاي نباتي كه از مخلوطهاي مواد نباتي تهيه شده باشد.
3 - املاح و آبهاي غليظ كه از تبخير آبهاي معدني طبيعي به دست آمده باشد.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - آبهاي مقطر خوشبو و محلولهاي آبي Aqueuses) روغنهاي اسانسي طبي (‌شماره 33.05)
ب - مواد دندان‌پاك‌كن از هر رقم و همچنين آنهايي كه داراي خواص پيشگيري يا درماني مي‌باشد و بايد در عداد مواد مشمول شماره 33.06 تلقي‌شوند.
ج - صابونهاي طبي شماره 34.01
3 - شماره 30.05 فقط شامل مواد زير مي‌باشد:
‌الف - كاتگوتها (tsعCatg) و ساير نخهاي استريل براي بخيه جراحي.
ب - لامينرهاي (Laminaires) استريل.
ج - مواد قابل جذب استريل بند آورنده خون براي جراحي و دندانپزشكي.
‌د - فرآورده‌هاي كدركننده براي آزمايشگاههاي راديوگرافيك و همچنين راكتيفهايي (Reactifs) كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال‌مي‌شود (‌به استثناي آن چه مشمول شماره 30.02 مي‌باشد و عبارت است از محصولات مخلوط‌نشده عرضه شده به صورت مقدار معين (Dose) و يا‌محصولات مخلوط مخصوص مصرف در همان موارد.
ه - سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان.
‌و - كيف و جعبه‌هاي محتوي دارو (Trousses) براي كمكهاي فوري اوليه.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 85 الي 86<
‌تبصره 1 - در صورت بروز اختلاف در طبقه‌بندي مواد مشمول شماره‌هاي 29.44 و .44 و 30.01 تا 30.05 مرجع حل اختلاف كميسيوني مركب از‌نمايندگان وزارت بهداري - دانشكده پزشكي - دانشكده داروسازي - وزارت اقتصاد و اداره كل گمرك خواهد بود - رأي كميسيون قطعي و در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع خواهد بود.
‌تبصره 2 - مواد اوليه و لوازم بسته‌بندي كه براي ساخت دارو در كارخانه‌هايي كه با اجازه وزارت بهداري يا اداره كل دامپزشكي در ايران تأسيس شده يا‌مي‌شود و به نام همان كارخانه‌ها با رعايت مقررات مربوطه وارد شده مشمول پرداخت همان حقوق گمركي خواهد بود كه طبق جدول ضميمه قانون‌امور گمركي درباره خودداري ساخته شده در خارجه مقرر است مگر اين كه حقوق گمركي در جدول براي آنها پيش‌بيني شده باشد مشروط بر اين كه در‌هر مورد مراتب از حيث نوع و مقدار يا تعداد و محل مصرف از طرف وزارت بهداري يا اداره كل دامپزشكي (‌بر حسب مورد) كتباً گواهي شده باشد.
‌تبصره 3 - ترخيص كالاهاي مشمول شماره‌هاي 29.44 و 30.01 و 30.02 و 30.03 و 30.05 از گمرك در صورتي كه جنبه بازرگاني داشته باشد طبق‌ماده 16 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 28 تير 1346 منوط به تحصيل اجازه ترخيص از وزارت بهداري يا اداره‌دامپزشكي (‌حسب مورد) مي‌باشد اجازه‌هاي مزبور بايد با قيد مدت اعتبار براي ترخيص صادر گردد.
‌تبصره 4 - كليه محصولات دارايي موعددار (‌كه مدت معين تأثير درماني دارد در صورتي كه قابل ترخيص از گمرك براي مصرف در كشور خواهد بود كه‌اقلاً شش ماه از مدت قابل مصرف بودن آن در حين ترخيص از گمرك باقي مانده باشد.
‌فصل 31
‌كودها
‌يادداشت
1 - شماره 31.02 منحصراً شامل محصولات زير است به شرط اين كه به شكلها يا به طرز بسته‌بندي پيش‌بيني شده در شماره 31.05 عرضه نشده‌باشد:
‌الف - محصولات زير:
1 - نيترات سديم كه مقدار ازت آن 16.3 درصد يا كمتر باشد.
2 - نيترات آمونيوم حتي خالص.
3 - سولفونيترات آمونيوم حتي خالص.
4 - سولفات آمونيوم حتي خالص.
5 - نيترات كلسيم كه ميزان ازت آن 16 درصد يا كمتر باشد.
6 - نيترات كلسيم و منيزيم حتي خالص.
7 - سياناميد كلسيك كه ميزان ازت آن 25 درصد يا كمتر باشد خواه با روغن آغشته شده باشد يا نشده باشد.
8 - اوره (Uree) كه ميزان ازت آن 45 درصد يا كمتر باشد.
ب - كودهايي كه از مخلوط كردن محصولات مذكور در بند الف بالا با يكديگر به دست آمده باشد (‌در اين صورت حد نصاب معينه براي محصولات‌مذكور در نظر گرفته نخواهد شد.)
ج - كودهايي كه از مخلوط كردن كرور و آمونيوم يا محصولات مذكور در بندهاي الف و ب بالا (‌قطع نظر از حد نصاب معينه براي محصولات مزبور) با‌گل سفيد يا سنگ گچ (Gypse) يا ساير مواد غير آلي عاري از قدرت حاصلخيزي به دست آيد.
‌د - كودهاي مايع كه با حل كردن مواد مذكور در بند 2 يا 8 يادداشت 1 - الف بالا با مخلوطي از اين مواد در آب يا در آمونياك به دست آمده باشد.
2 - شماره 31.01 منحصراً شامل محصولات زير است به شرط آن كه به شكلها يا به طرز بسته‌بندي پيش‌بيني شده در شماره 31.05 عرضه نشده باشد:
‌الف - محصولات زير:
1 - جوشهايي كه از عمل فسفرگيري باقي مي‌ماند (Scories de dephsophoration)
2 - فسفات كلسيم‌هاي مجاز شده (‌ترموفسفاتها و فسفاتهاي ذوب شده) و فسفاتهاي آلومينم كلسيك طبيعي كه به وسيله حرارت عمل آورده شده‌باشد.
3 - سوپرفسفاتها (‌ساده يا مضاعف يا سه برابر).
4 - فسفات بي‌كلسيك كه شامل فلور به ميزان 0.2 درصد يا بيشتر باشد.
ب - كودهايي كه از مخلوط كردن محصولات مذكور در بند الف يادداشت 2 بالا با يكديگر به دست آمده باشد (‌در اين صورت حد نصاب معينه براي‌محصولات مذكور در نظر گرفته نخواهد شد.)
ج - كودهايي كه از مخلوط كردن محصولات مذكور در بندهاي الف و ب يادداشت 2 بالا (‌قطع نظر از حد نصاب معينه براي اين محصولات) با گل‌سفيد و سنگ گچ يا ساير مواد غير آلي عاري از قدرت حاصلخيزي به دست آيد)
3 - شماره 31.04 منحصراً شامل محصولات زير است به شرط اين كه به شكلها يا به طرز بسته‌بندي پيش‌بيني شده در شماره 31.05 عرضه نشده‌باشد:
‌الف - محصولات زير:
1 - املاح پتاسيم طبيعي خام (‌كارناليت - كائينيت - سيلوينيت و غيره)
2 - سالنهاي چغندر (Salins de betteraves)
3 - كلرور پتاسيم حتي خالص با توجه به مقررات بند ج يادداشت 6
4 - سولفات پتاسيم كه در آن ميزان K2O مساوي با 52 درصد يا كمتر باشد.
5 - سولفات منيزيم و پتاسيم كه در آن ميزان K2O مساوي با 30 درصد يا كمتر باشد.
ب - كودهايي كه از مخلوط كردن محصولات مذكور در بند الف يادداشت 3 بالا با يكديگر به دست آيد (‌در اين صورت حد نصاب معينه براي‌محصولات مذكور در نظر گرفته نخواهد شد)
4 - فسفاتهاي آمونيوم كه ميزان ارسينك آن مساوي با 6 ميليگرم يا بيشتر در هر كيلو گرم باشد مشمول شماره 31.05 مي‌شود.
5 - حد نصابهاي مذكور در يادداشتهاي 1 - الف و 2 - الف و 3 - الف و 4 مربوط است به وزن محصولات آنيدر (Anhyders) به حالت خشك.
90 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - خون حيوانات مذكور در شماره 05.15
ب - محصولات داراي ساخت شيميايي مشخص كه جداگانه عرضه شود جز آنهايي كه در يادداشتهاي 1 - الف و 2 - الف و 3 - الف و 4 بالا توصيف شده است.
ج - بلورهاي بارآورده (Cristaux cultives) كلرور پتاسيم (‌به جز عناصر اپتيك) كه وزن هر تكه آنها مساوي با 2.5 گرم يا بيشتر باشد كه در شماره38.19 ذكر شده است - عناصر اپتيك ساخته شده از كلرور پتاسيم (‌شماره 90.01)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 91<
‌فصل 32
‌عصاره‌هاي دباغي و رنگرزي - تانن‌ها و مشتقات آنها - مواد رنگ‌كننده - رنگها - رنگهاي نقاشي - ورني‌ها و رنگهاي رنگرزي - بتونه‌ها (Masties)‌مركب‌ها
‌مشمول اين فصل نمي‌شود
‌يادداشت
‌الف - محصولات داراي ساخت شيميايي مشخص كه جداگانه عرضه شود به استثناء آن چه كه با مشخصات شماره 32.04 و يا 32.05 تطبيق‌مي‌نمايد و محصولات غير آلي از نوع آنهايي كه به عنوان شب‌نما (Luminophores) استعمال مي‌شود (‌شماره 32.07) و رنگهايي كه به شكلها يا در‌بسته‌هاي مخصوص خرده‌فروشي شماره 32.09 عرضه مي‌شود.
ب - تانات‌ها و ساير مشتقات تانيك محصولات مندرج در شماره‌هاي 29.38 تا 29.42 و 29.44 و 35.01 تا 35.04.
2 - مخلوط املاح ديازونيم پايدار شده و مواد تعاوني (Copulants) مطالعه شده براي توليد مواد رنگي آزوئيك غير قابل حل روي الياف بايد‌مشمول شماره 32.05 منظور گردد.
3 - فرآورده‌هايي كه اساس آن مواد رنگي تركيبي آلي يا لاكهاي رنگ‌كننده يا ساير مواد رنگ‌كننده باشد از نوع آنهايي كه براي رنگ كردن خمير مواد‌پلاستيك مصنوعي و كائوچو و ساير مواد همانند به كار مي‌رود و يا براي داخل كردن در تركيباتي كه براي تهيه مواد مخصوص چاپ روي منسوجات به‌مصرف مي‌رسد نيز جزء شماره‌هاي 32.05 و 32.06 و 32.07 منظور مي‌شود ولي اين شماره‌ها پيگمانهاي (Pigments) آماده منظور در شماره39.09 را شامل نمي‌گردد.
4 - محصولات منظور در متن شماره‌هاي 39.01 تا 39.06 (‌غير از كولودين‌ها) كه در حلالهاي آلي فرار حل شده باشد در صورتي كه نسبت حلال از50 درصد وزن محلولها (Solutions) تجاوز نمايد بايد جزء موادي منظور شود كه مشمول شماره 32.09 مي‌گردد.
5 - به مفهوم مندرجات اين فصل عبارت "‌مواد رنگ‌كننده" شامل محصولاتي از آنهايي كه در نقاشي روغني به عنوان بار (Charge) استعمال مي‌شود‌نخواهد بود ولو اين كه بتوان آنها را به عنوان مواد رنگي در نقاشي آب و رنگ مصرف كرد.
6 - به مفهوم شماره 32.09 "‌ورقه‌هاي علامت‌گذاري به وسيله داغ جز به ورقه‌هاي نازك از قبيل آنهايي كه مثلاً براي علامت‌گذاري در صحافي و چرم و‌زغره يا آستر كلاه به كار مي‌رود اطلاق نمي‌شود و عبارت است از:
‌الف - اكليل (‌حتي اكليل فلزات گرانبها) يا پيگمانهايي كه به وسيله چسب يا ژلاتين يا ساير مواد چسباننده به هم متصل شده باشد.
ب - فلزات (‌حتي فلزات گرانبها) يا پيگمانهايي كه روي يك ورقه از هر ماده‌اي كه باشد و به عنوان تكيه‌گاه به كار رود قرار داده شده باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 94 الي 98<
‌فصل 34
‌صابون - محصولات آلي تانسيو اكتيو - فرآورده‌ها براي شستشو (Lessives) فرآورده‌ها براي روان كردن - مومهاي مصنوعي - مومهاي آماده -‌محصولات براي حفظ و نگاهداري (Entretien) اشياء - شمع و اشياء همانند - خميرهاي قالب‌گيري و مومهاي دندانسازي
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود
‌الف - تركيبات مفرد (Isolees) با ساخت شيميايي مشخص.
ب - مواد پاك‌كننده دندان (Dentifrices) كرمهاي ريش‌تراشي و شامپو - حتي داراي صابون يا مواد تانسيو اكتيو (‌شماره 33.06)
2 شماره 34.01 منحصراً بايد شامل صابونهاي قابل حل در آب تلقي گردد اعم از اينكه با يا بدون مواد ديگر (‌از قبيل مواد گندزدا - گرده‌هاي ساينده(Abrasifs) - بار (Charges) - محصولات دارويي و غيره) باشد.
3 - عبارت "‌روغنهاي نفت يا روغنهاي معدنيات قيري" كه در متن شماره 34.03 گفته شده است شامل محصولاتي است كه در يادداشت 3 فصل 27‌تعريف شده است.
4 - عبارات "‌مومهاي آماده امولسيونه نشده و بدون حلال" مذكور در متن شماره 34.03 فقط بايد به مخلوطهاي زير اطلاق شود.
‌الف - به مومهاي حيواني مخلوط با هم و مومهاي نباتي مخلوط با هم و مومهاي مصنوعي مخلوط با هم.
ب - به مخلوطهاي انواع مختلف موم (‌حيواني - نباتي - معدني - مصنوعي) با هم و همچنين به مخلوطهاي پارافين با مومهاي حيواني يا نباتي يا‌مصنوعي.
ج - به مخلوطهاي داراي قوام و غلظت موم كه اساس آن موم يا پارافين باشد و به علاوه داراي چربي و رزين و مواد معدني يا ساير مواد باشد به شرط‌اين كه اين مخلوطها امولسيونه نبوده و حاوي حلال نباشد.
‌شماره 34.04 بر عكس شامل مواد زير نمي‌گردد.
‌الف - مومهاي شماره. 27.13
ب - مومهاي حيواني غير مخلوط و مومهاي نباتي غير مخلوط كه به طور ساده رنگ شده باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 100<
‌فصل 35
‌مواد آلبومينوئيد و چسب‌ها
‌يادداشت
‌مشمول اين فصل نمي‌شود
‌الف - مواد پروتئيك كه به عنوان دارو عرضه شده باشد (‌شماره 30.03)
ب - محصولات صنعت چاپ روي تكيه‌گاه ژلاتيني (‌فصل 49)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 102<
‌فصل 36
‌باروت و مواد منفجره - اشياء آتش بازي - كبريت - تركيبات آتش‌زا - مواد قابل اشتعال
‌يادداشت
1 - اين فصل شامل محصولات داراي ساخت شيميايي مشخص كه جداگانه عرضه شده باشد نمي‌شود به استثناي آنهايي كه در يادداشت 2 - الف يا 2- ب زير منظور شده است.
2 - شماره 36.08 بايد فقط شامل موارد زير شناخته شود:
‌الف - متالدئيد و هگزا متيلن تترامين و محصولات همانند به شكل قرص و قلم يا به اشكال همانند مخصوص سوخت و همچنين سوختهاي تهيه شده‌بر اساس الكل و ساير سوختهاي آماده همانند كه به شكل جامد يا خمير عرضه شود.
ب - سوختهاي مايع (‌اسانس نفت و غيره) از نوعي كه در فندك يا روشن‌كنها(Allumeurs) به مصرف مي‌رسد و در ظروفي كه گنجايش آن 300‌سانتيمتر مكعب يا كمتر باشد عرضه شود.
ج - مشعلهاي رزيني - آتش‌گيرانه و همانند.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 104<
‌فصل 37
‌محصولات عكاسي و سينماتوگرافي
‌يادداشت
1 - اين فصل شامل آخال و فضولات نمي‌گردد.
2 - شماره 37.08 منحصراً شامل مواد ذيل است:
‌الف - محصولات شيميايي مخلوط به منظور استعمال در عكاسي از قبيل دواهاي ظاهركننده - ثابت‌كننده - تغييردهنده - امولسيون‌ها و غيره.
ب - محصولات خالص كه براي همان مصارف به كار مي‌رود خواه دوزه باشد يا نباشد ولي براي خرده‌فروشي بسته‌بندي شده و آماده براي استعمال‌باشد از شماره 37.08 ورني‌ها و چسب‌ها و فرآورده‌هاي همانند مستثني و تابع رژيم مخصوص خود مي‌شوند.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 106<
‌فصل 38
‌محصولات گوناگون صنايع شيميايي
‌يادداشت
‌مشمول اين فصل نمي‌شود
‌الف - محصولات داراي ساخت شيميايي مشخص كه جداگانه عرضه شده باشد به استثناي آن چه ذيلاً گفته مي‌شود:
1 - گرافيت مصنوعي (‌شماره 38.01)
2 - گندزداها - حشره‌كش‌ها - قارچ‌كشها - علف‌كشها - ضد جوندگان (Antirongerurs) - ضد انگل (‌پارازيت) و همانند كه به شكلها يا در‌بسته‌هاي پيش‌بيني شده در شماره 38.11 عرضه شود.
3 - محصولات آتش خاموش‌كن براي پر كردن دستگاههاي آتش‌نشاني و نارنجكها و بمبهاي آتش‌نشاني (‌شماره 38.17)
4 - محصولات مذكور در يادداشتهاي 2 - الف و 2 - ج و 2 - د و 2 و كه بعداً گفته مي‌شود.
ب - داروها (‌شماره 30.03)
2 - محصولات زير مشمول شماره 38.19 مي‌باشد نه شماره‌هاي ديگر تعرفه:
‌الف - بلورهاي بارآورده (Cristaux cultives) املاح هالوژنه فلزهاي قليايي يا قليايي خاكيها (Alcalino - terreux) يا از اكسيدمنيزيم (‌به‌استثناي عناصر اپتيك) كه وزن هر يك از آن 2 گرم و نيم يا بيشتر باشد.
ب - روغنهاي فوزل.
ج - محصولات مركب‌زدا (Encrivores) بسته‌بندي شده براي خرده‌فروشي.
‌د - محصولات براي تصحيح استنسيل بسته‌بندي شده براي خرده‌فروشي.
ه - گرمانما (Montres fusibles) براي كنترل درجه حرارت كوره.
‌و - گچهايي كه مخصوصاً براي دندانسازي آماده شده است.
‌ز -‌الكيليدنهاي مخلوط با درجه خيلي پايين چندبارسازي (Polymerisation).
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 109 الي 113<
‌قسمت هفتم
‌مواد پلاستيكي مصنوعي - اترها و استرهاي سلولوز - رزين‌هاي مصنوعي - اشياء ساخته شده از اين مواد - كائوچوي طبيعي يا تركيبي - شبه‌كائوچو (Factice pour caoutchouc) و اشياء ساخته شده از كائوچو.
‌فصل 39
‌مواد پلاستيك مصنوعي - اترها و استرهاي سلولوز - رزين‌هاي مصنوعي - اشياء ساخته شده از اين مواد
‌يادداشت
‌مشمول اين فصل نمي‌شود
‌الف - ورقه‌هاي مخصوص علامت‌گذاري به وسيله داري داغ (‌شماره 32.09)
ب - مومهاي مصنوعي (‌شماره 34.04)
ج - كائوچوي تركيبي به نحوي كه در فصل 40 تعريف شده است و اشياء ساخته شده از كائوچوي تركيبي.
‌د - اشياء سراجي و يراق‌سازي (-‌شماره 42.01) - اشياء ساغري‌سازي و ساير اشياء شماره (42.02)
ه - محصولات حصيربافي و سبدبافي (‌فصل 46)
‌و - مواد نسجي تركيبي و مصنوعي و اشياء ساخته شده از اين مواد (‌قسمت يازدهم)
‌ز - كفش و اجزاء كفش - كلاه و اجزاء كلاه - چتر باراني يا آفتابي و عصا و شلاق و تعليمي و اجزاء آنها - بادبزن و ساير اشياء قسمت دوازدهم
ح - جواهر آلات فانتزي كه مشمول شماره 71.16 مي‌باشد.
ط - اشياء قسمت شانزدهم (‌ماشينها و دستگاهها و لوازم برقي).
ي - اجزاء و قطعات مجزاي وسايط نقليه قسمت هفدهم.
ك - عناصري بصري (Optique) از مواد پلاستيك مصنوعي - دوره عينك - ادوات ترسيم و ساير اشياء فصل 9.
ل - اشياء فصل 91 (‌اشياء صنعت ساعت‌سازي (Horlogerie) و مخصوصاً قاب ساعت و قفسه و اتاقكهاي ساعت‌هاي ديواري و دستگاههاي‌صنعت ساعت‌سازي.
م - آلات موسيقي و اجزاء آن و ساير اشياء فصل 92.
ن - مبل و اجزاء آن (‌فصل 94)
س - اشياء فصل 96 (‌برس‌سازي)
ع - بازيچه و اسباب‌بازي و ادوات ورزش (‌فصل 97)
ف - دگمه - اقسام زيپ - چوب قلم - مداد خودكار (Porte - mines) و اجزاء آن - سر و لوله پيپ - چوب سيگار و غيره - شانه - اجزاء بطري‌عايق‌دار و اجزاء ساير ظروف عايق‌دار (Isothermiqes) و همچنين اشياء مربوط به فصل 98.
2 - در شماره‌هاي 39.01 و 39.02 منظور نمي‌شود مگر محصولاتي كه از طريق تركيب شيميايي (Synthese chimique) به دست آمده باشد و با‌توضيحات ذيل منطبق باشد:
الف - مواد پلاستيك مصنوعي و همچنين رزين‌هاي مصنوعي.
ب - سيليكونها (Silicones)
ج - رزول‌ها (Resols) - پلي‌ايزوبوتيلن مايع و محصولات مصنوعي همانند حاصل از چندبارسازي (Polymerisation) يا از تراكم چندمرحله‌اي(Polycondensation).
3 - جزء شماره‌هاي 39.01 تا 39.06 منظور نمي‌شود مگر محصولاتي كه به شكلهاي زير عرضه شده باشد:
‌الف - محصولات مايع يا خميري و همچنين امولسيون‌ها و ديسپرسيونها (Dispersions) و محلول‌ها.
ب - كنده (Blocs) تكمه - دلمه - توده‌هاي غير مرتبط (Non coherentes) - دانه فلس - گرد (‌و همچنين گرد قالب‌گيري)
ج - تك‌نخهايي (Monofils) كه بزرگترين به مقطع قائم آن بيشتر از يك ميليمتر باشد و لوله‌هايي كه مستقيماً به شكل مطلوب درآمده باشد و جگن و‌قلم يا پروفيله ولو اين كه در سطح آنها كار شده باشد (‌از قبيل صيقلي كردن - كدر كردن - داغ زدن - رنگ كردن و غيره) ولي بدون كارهاي ديگر.
‌د - لوح - ورق - پليكول - نوار يا باريكه (‌غير از آن چه طبق يادداشت 4 فصل 51 در شماره 51.02 طبقه‌بندي مي‌شود) حتي چاپ شده يا آن كه در‌سطح آن به نحو ديگري كار شده باشد و اشياء كامل به شكل چهارگوش يا مستطيل كه به وسيله برش ساده بدون هيچ نوع كار ديگري از اين لوح‌ها و‌ورق‌ها و پليكول‌ها و نوارها به دست آمده باشد.
‌ورق‌ها و پليكولها و نوارها به دست آمده باشد.
ه - آخال و فضولات اشياء ساخته.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 115 الي 121<
‌فصل 40
‌كائوچو طبيعي يا تركيبي - شبه كائوچو
(Factice pour caoutchouc)
‌و اشياء ساخته شده از كائوچو
‌يادداشت
1 - جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد كلمه "‌كائوچو" كه در تمام قسمتهاي اين تعرفه گفته شده است شامل محصولات زير مي‌باشد ولو ولكانيزه‌و سفت شده يا سفت‌نشده: كائوچو طبيعي - بالاتا - گوتاپركا - صمغهاي طبيعي همانند كائوچوهاي تركيبي - شبه كائوچو - مشتق از روغن و اين‌محصولات گوناگون به حالت احياء شده (Regeneres).
2 - محصولات مشروحه زير كه از كائوچو و مواد نسجي تركيب شده و عموماً در قسمت يازدهم طبقه‌بندي مي‌شود مشمول اين فصل نمي‌باشد:
‌الف - پارچه‌ها و اشياء كشباف (Bonneterie) لاستيك‌دار يا كائوچوزده (‌به استثناء تسمه‌هاي نقليه يا نقاله از كشباف كائوچوزده شماره 40.10) و‌همچنين منسوجات لاستيك‌دار ديگر و اشياء ساخته شده از اين منسوجات
ب - لوله براي تلمبه و لوله‌هاي همانند از مواد نسجي كه از داخل با كائوچو اندود شده يا جدار داخلي آن از كائوچو باشد (‌شماره 59.15)
ج - ساير منسوجات آغشته (Impregnes) اندوده - پوشيده شده از كائوچو و يا تشكيل شده از طبقات كائوچو و پارچه (Stratifies) (‌به استثناي‌محصولات شماره 40.10) كه:
1 - وزن هر متر مربع آنها مساوي با 1500 گرم يا كمتر باشد.
2 - وزن هر متر مربع متجاوز از 1500 گرم بوده و از لحاظ وزن بيش از 50 درصد مواد نسجي داشته باشد و همچنين اشياء ساخته شده با اين نوع‌پارچه‌ها.
‌د - نمدهاي آغشته يا اندوده با كائوچو كه از لحاظ وزن بيش از 50 درصد مواد نسجي داشته باشد و همچنين اشياء ساخته شده از اين نوع نمدها.
ه - منسوجات نبافته آغشته يا اندوده از كائوچو يا داراي كائوچو به عنوان چسباننده (Liant) بدون توجه به وزن متر مربع آن و همچنين اشياء‌ساخته شده از اين منسوجات.
‌و - نطع‌ها (Nappes) كه از نخهاي نسجي متوازي و چسبيده به هم به وسيله كائوچو تهيه شده باشد قطع نظر از وزن متر مربع آن و همچنين اشياء‌ساخته شده از آنها.
‌با وجود اين ورقها يا صفحه‌ها يا نوارها از كائوچوي اسفنجي يا متخلخل جور شده با منسوج يا نمد يا منسوج نبافته يا با اشياء نسجي همانند و همچنين‌اشياء ساخته شده با اين ورقها يا صفحه‌ها يا نوارها تا حدي كه ماده نسجي فقط به منزله تكيه‌گاه باشد مشمول اين فصل خواهد بود.
3 - اشياء زير نيز از اين فصل مستثني مي‌باشد:
‌الف - كفش و اجزاء كفش (‌فصل 64)
ب - كلاه و اجزاء كلاه و همچنين كلاه شنا (‌فصل 65)
ج - اجزاء و قطعات مجزا براي ماشينها و آلات مكانيكي و الكتريكي ساخته شده از كائوچوي سفت شده براي مصارف الكتروتكنيك قسمت شانزدهم.
‌د - اشياء مذكور در فصول 90 و 92 و 94 و 96.
ه - بازيچه و اسباب بازي و ادوات ورزش فصل 97 غير از دستكشهاي ورزش و اشياء منظور در شماره 40.11) 
‌و - دگمه - چوب قلم - لوله پيپ و همانند - شانه و همچنين ساير اشياء مندرج در فصل 98.
4 - عبارت "‌كائوچوي تركيبي" مذكور در يادداشت 1 اين فصل و در متن شماره‌هاي 40.02 و 40.05 و 40.06 بايد چنين تلقي شود كه ناظر است به:
‌الف - مواد تركيبي اشباع‌نشده كه با عمل و لكانيزاسيون با گوگرد يا باسلنيوم يا با باتلور به طور غير قابل تغييري به مواد غير ترموپلاستيك مبدل گردد و‌همين كه به حد اعلاي ولكانيزاسيون رسيد (‌بدون افزايش ماده ديگري مانند پلاستيك‌كننده‌ها و مواد بار بي‌اثر يا مؤثر كه وجود آنها براي متخلخل كردن(Retification ضرورت ندارد) به حالت محصولي درآيد كه در حرارت بين 15 تا 20 درجه سانتيگراد بدون اين كه گسيخته شود بتواند كششي كه‌طول آن به سه برابر طول اولي برساند تحمل نمايد و در عين حال با تحمل كششي كه طول آن را به دو برابر طول اولي برساند بتواند در مدت كمتر از دو‌ساعت به طولي به حداكثر يك برابر و نيم طولي اولي برگردد.
‌اين مواد مخصوصاً شامل سيس پلي‌ايزوپرون (cis - polyisoprene) پلي‌بوتادين - پلي‌كلروبوتادين (GRM) - پلي‌بوتادين‌استيرن (GRS) -‌پلي‌كلروبوتادين آكلريلونيتريل (GRN) - پلي‌بوتادين آكرونيتريل (GRA)‌و كائوچوبوتيل (GRI)
ب - تيوپلاست‌ها (GRP)
ج - كائوچوي طبيعي اصلاح شده به وسيله پيوند (Greffage) يا با اختلاط مواد پلاستيك مصنوعي اگر اين محصول شرايط ولكانيزاسيون و كشش و‌ارتجاع (Remanence) مشخصه در بند الف بالا را حائز باشد.
5 - شماره‌هاي 40.01 و 40.02 بايد چنين تلقي شود كه شامل محصولات ذيل نمي‌گردد:
‌الف - شيره (Latex) كائوچو طبيعي يا تركيبي (‌حتي اگر براي تكميل ولكانيزاسيون آماده شده باشد) كه عوامل يا مواد تسريع‌كننده ولكانيزاسيون يا‌مواد بار بي‌اثر يا مؤثر يا مواد پلاستيك‌كننده يا مواد رنگ‌كننده (‌غير از مواد رنگ‌كننده كه فقط براي تسهيل تشخيص آنها باشد) يا ساير مواد به آن افزوده‌شده باشد - معهذا شيره كائوچو كه فقط پايدار يا متراكم شده باشد و همچنين لاتكس كه براي قبول حرارت حساس شده باشد(Thermosensibilise) و لاتكس مثبت بر حسب مورد در شماره‌هاي 40.01 يا 40.02 باقي مي‌ماند.
ب - كائوچو كه قبل از انعقاد دوده كربن (‌با يا بدون روغنهاي معدني) يا انيدريدسيليسك (‌با يا بدون روغنهاي معدني) به آن افزوده شده باشد و‌همچنين كائوچو كه بعد از انعقاد هر نوع مواد به آن افزوده شده باشد.
ج - مخلوط دو يا چندين مواد مندرج در يادداشت 1 - اين فصل با يكديگر كه به آن مواد ديگري افزوده شده يا نشده باشد.
6 - نخهاي لخت كائوچوي و لكانيزه به هر پروفيل (De tout profil) كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن از 5 ميليمتر تجاوز كند جزء شماره 40.08‌محسوب مي‌شود.
7 - شماره 40.10 شامل تسمه‌هاي نقليه (Transporteuses) يا تسمه‌هاي نقاله (Transmission) از پارچه آغشته يا اندود شده يا پوشيده شده‌از كائوچو و يا ساخته شده از چند لا پارچه و كائوچو مي‌باشد و همچنين شامل تسمه‌هايي كه با نخ يا با ريسمانهاي نسجي آغشته يا اندوده يا كائوچو‌ساخته شده است نيز مي‌گردد.
8 - لاتكس آماده براي تكميل ولكانيزه شدن به لاتكس ولكانيزه نشده به مفهوم شماره 40.06 تنظيم مي‌شود.
‌بالاتا و گوتاپركا و انگم‌هاي طبيعي همانند و شبه كائوچو (Dactice pour caoutchouc) و محصولات احياء شده از همين نوع به كائوچوي و‌لكانيزه به مفهوم شماره‌هاي 40.07 تا 40.14 تنظير مي‌شود ولو عمل ولكانيزاسيون در آنها انجام نشده باشد.
9 - مقصود از عبارت صفحه و ورق و نوار به مفهوم شماره‌هاي 40.05 و 40.08 و 40.15 فقط صفحات و ورقها و نوارهايي است كه بريده نشده يا به‌طور ساده به اشكال مربع يا مستطيل بريده شده باشد (‌حتي اگر اين عمل به آنها جنبه اشياء آماده براي مصرف به همان صورت را هم بدهد) ولي كار‌ديگري نسبت به آنها انجام نيافته باشد مگر احياناً كار ساده در سطح آنها (‌از قبيل چاپ يا غيره)
‌و اما پروفيله‌ها و قلمها و لوله‌هاي موضوع شماره‌هاي 40.08 و 40.15 عبارت است از پروفيله‌ها و قلمها و لوله‌ها حتي بريده شده از درازا كه در سطح‌آنها جز يك كار ساده عمل ديگري انجام نيافته باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 126 الي 129<
‌قسمت هشتم
‌پوست - چرم - پوستهاي نرم و اشياء ساخته شده از اين مواد - مصنوعات يراق‌سازي و سراجي - اشياء سفر - كيفهاي دستي و ظرفهاي(Contenants) همانند - اشياء ساخته شده از روده
‌فصل 41
‌پوست و چرم
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - خرده‌ريز و ساير آخالهاي همانند از پوستهاي دباغي‌نشده (‌شماره 05.05 و 05.06)
ب - پوست و اجزاء پوست پرندگان كه پر يا كرك آن كنده نشده باشد (‌شماره 05.07 يا 67.01 بر حسب مورد) 
ج - پوست خام دباغي شده يا آماده شده حيوانات مودار كه موي آن كنده نشده باشد (‌فصل 43) - با وجود اين در شماره 41.01 طبقه‌بندي مي‌شود:‌پوستهاي خام مونكنده حيوانات از جنس گاو (‌و همچنين گاو ميش Buffles) از جنس اسب - از جنس گوسفند (‌به استثناي پوستهاي بره معروف به‌پوست بخارا يا قره‌گل - ايراني برچ و انز (Bretshwanz) و همانند و پوستهاي بره هندوستان و چين و مغولستان و تبت) - از جنس بز (‌به استثناي‌پوستهاي بز و بزغاله يمن و مغولستان و تبت) - از جنس خوك (‌و همچنين پكاري Pecari) - پوست بز كوهي و غزال و گوزن و مرال و آهو (Cerfset chevreuil) و پوست سگ.
2 - مقصود از عبارت چرم مصنوعي يا دوباره ساخته كه در هر قسمت از تعرفه گفته شده است موادي است كه در شماره 41.10 منظور شده است.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 131 الي 133<
‌فصل 42
‌اشياء ساخته شده از چرم - مصنوعات يراق‌سازي و سراجي و اشياء سفر و كيفهاي دستي و ظروف (Contenants) همانند - اشياء ساخته شده از‌روده
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - كاتگوت‌ها (Catguts) و ساير نخهاي استريل براي بخيه جراحي (‌شماره 30.05)
ب - لباس و مضافات لباس (‌غير از دستكش) از چرم كه با پوست‌هاي نرم طبيعي يا بدلي آستر شده باشد و همچنين لباس و مضافات لباسهاي چرمي‌كه قسمتهاي خارجي آن از پوستهاي نرم طبيعي يا بدلي باشد در مواردي كه اين قسمتها از جنبه زينت ساده تجاوز كند (‌شماره‌هاي 43.03 يا 43.04 بر‌حسب مورد)
ج - كيسه‌هاي آذوقه و همانند ساخته شده از منسوجات زره‌بافت قسمت يازدهم
‌د - اشياء فصل 64.
ه - كلاه (Coiffures) و اجزاء كلاه فصل 65.
‌و - شلاق و تازيانه (Fouest) - تعليمي (Cravaches) و ساير اشياء شماره 66.02
‌ز - زه براي آلات موسيقي - پوست طبل و پوست آلات همانند و همچنين ساير اجزاء آلات موسيقي (‌شماره 92.09 يا 92.10)
ح - مبل و اجزاء آن(‌فصل 94).
ط - بازيچه و اسباب‌بازي و اشياء ورزش فصل 97
ي - دگمه - دگمه سردست و غيره شماره 98.01 يا فصل 71
2 - اشياء غير كامل يا ناتمام مصنوعات مذكور در اين فصل به شرط اين كه مشخصات اصلي اشياء كامل يا تمام شده را دارا باشد مانند اشياء كامل يا‌تمام شده طبقه‌بندي مي‌شوند.
3 - دستكش و همچنين دستكش ورزش و دستكشهاي محافظ (Gants de protection) پيش‌بند و ساير تجهيزات مخصوص حفاظت پيشه‌وران- بند شلوار - كمربند - حمايل و بند شمشير - دستبند و بازوبند - از چرم طبيعي يا مصنوعي يا از چرم دوباره ساخته مشمول شماره 42.03 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 135<
‌فصل 43
‌پوستهاي نرم خام و آماده (Pelleteries et fourrures) - پوستهاي نرم بدلي
‌يادداشت:
1 - سواي پوستهاي نرم خام شماره 43.01 منظور از كلمه پوستهاي نرم (Pelleteries) كه در تمام قسمتهاي تعرفه به كار برده شده پوستهاي مونكنده‌دباغي شده يا آماده شده تمام حيوانات است.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - پوست و اجزاء پوست پرندگان كه پر يا كرك آن كنده نشده باشد (‌شماره‌هاي 05.07 يا 67.01 بر حسب مورد)
ب - پوستهاي خام مونكنده از جنس آنهايي كه طبق يادداشت ا - ج فصل 41 بايد در آن فصل طبقه‌بندي شود.
ج - دستكشهايي كه در عين حال از پوست نرم طبيعي يا بدلي و چرم باشد (‌شماره 42.03)
‌د - اشياء فصل 64.
ه - كلاه و اجازء كلاه فصل 65
‌و - بازيچه و اسباب بازي و اشياء ورزش فصل 97
3 - به مفهوم شماره 43.02 نطع - كيسه - چهارگوش - چليپا و اشكال همانند به پوستها و اجزاء پوستهايي اطلاق مي‌شود (‌به استثناي پوستهاي‌معروف به كشيده باشد Allongees) كه به وسيله دوخت به شكل چهارگوش - مستطيل - چليپا يا ذوذنقه در آمده باشد ولي بدون داشتن اضافه از‌ساير مواد. اما ساير پوستهاي جفت و جور شده (Assemblages) كه مستقيماً يا به وسيله برش قابل مصرف باشد و پوست يا اجزاء پوست كه به‌شكل لباس يا اجزاء يا لوازم لباس يا ساير اشياء دوخته شده باشد مشمول شماره 43.03 مي‌شود.
4 - لباس و لوازم لباس از هر رقم (‌به جز آنهايي كه طبق يادداشت 2 از اين فصل مستثني شده است) كه از داخل با پوست نرم طبيعي يا بدلي آستر شده‌باشد و همچنين لباس و لوازم لباس كه قسمتهاي خارجي آن داراي پوست نرم طبيعي يا بدلي باشد در صورتي كه اين قسمتها از جنبه زينت ساده تجاوز‌بكند بر حسب مورد مشمول شماره 43.03 و يا 43.04 مي‌شود.
5 - به مفهوم شماره 43.03 مقصود از پوستهاي نرم بدلي تقليد پوستهاي نرم است كه به وسيله پشم و مو و ساير الياف با چسبانيدن يا دوختن روي‌چرم و پارچه و غيره به دست آمده باشد به استثناي تقليد به وسيله بافت كه با اشياء همرديف ساخته شده از منسوجات (‌مخمل - پلوش - پارچه‌هاي‌بوكله يا حوله بافت و غيره) طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 137<
‌قسمت نهم
‌چوب - ذغال - چوب و اشياء چوبي - چوب‌پنبه و اشياء ساخته شده از چوب‌پنبه - مصنوعات حصيربافي و سبدبافي
‌فصل 44
‌چوب - ذغال چوب و اشياء چوبي
‌يادداشت:
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - چوب از نوع آنهايي كه بيشتر در عطرسازي يا در پزشكي يا براي مصارف حشره‌كشي و انگل‌كشي و همانند به كار مي‌رود. (‌شماره 12.07)
ب - چوب از نوع آنهايي كه بيشتر براي دباغي يا رنگرزي استعمال مي‌شود (‌شماره 13.01)
ج - ذغالهاي اكتيو شده (Actives) شماره 38.03
‌د - اشياء مربوط به فصل 46
ه - كفش و اجزاء كفش فصل 64
‌و - عصا و اجزاء عصا و چتر باراني و چتر آفتابي و تعليمي (‌فصل 66)
‌ز - اشياء مندرج در شماره 68.09
ح - جواهرات فانتزي شماره 71.16
ط - اشياء قسمت هفدهم به ويژه قطعات براي گاري‌سازي.
ي - اشياء فصل 91 (‌ساعت‌سازي) به ويژه قفسه و اتاقك ساعتهاي ديواري و دستگاههاي مربوط به صنعت ساعت‌سازي.
ك - آلات موسيقي و اجزاء آن (‌فصل 92)
ل - اجزاء و قطعات مجزاي اسلحه (‌شماره 93.06)
م - مبل و اجزاء مبل (‌فصل 94)
ن - بازيچه - اسباب‌بازي و ادوات ورزش (‌فصل 97)
س - پيپ و اجزاء پيپ و اشياء همانند - دگمه مداد و ساير اشياء فصل 98
2 - مصنوعات چوبي حتي آنهايي كه داراي اجزاء يا متفرعات از شيشه يا مرمر يا ساير مواد باشد و به حالت پياده شده يا جفت و جور نشده عرضه شود‌در صورتي كه قسمتهاي مختلف آن با هم وارد شده باشد مانند اشياء سوار شده طبقه‌بندي مي‌شود.
3 - مقصود از چوبهاي اصلاح شده (Ameliores) به مفهوم اين فصل قطعات چوب يكپارچه يا چند لا است كه نسبت به آن عمليات شيميايي يا‌فيزيكي بيش از آن چه كه براي تأمين پيوستگي براي فراهم ساختن افزايش محسوس وزن مخصوص و سفتي و مقاومت بيشتري در مقابل اثرات‌مكانيكي يا شيميايي يا الكتريكي لازم است انجام يافته باشد.
4 - براي اجراي شماره‌هاي 44.19 تا 44.28 اشياء ساخته شده از چوب داراي روكش چوبي يا از تخته چند لا يا از چوب متخلخل (‌سلولي) يا از‌چوب اصلاح شده يا از چوب مصنوعي يا از چوب دوباره ساخته به اشياء ساخته شده از چوب تنظير مي‌شود
5 - افزار چوبي داراي متفرعات از فلز مشمول شماره 44.25 مي‌شود به شرط آن كه متفرعات مذكور تيغه يا قسمت انجام‌دهنده عمل آن افزار نباشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 140 الي 144<
‌فصل 45
‌چوب‌پنبه و اشياء ساخته شده از چوب‌پنبه
‌يادداشت:
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - كفش و اجزاء كفش فصل 64
ب - كلاه و اجزاء كلاه فصل 65
ج - بازيچه و اسباب بازي و ادوات ورزش (‌فصل 97)
2 - چوب‌پنبه طبيعي كه به طور ساده چهارگوش يا تراش شده باشد مشمول شماره 45.02 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 145<
‌فصل 46
‌مصنوعات حصيربافي و سبدبافي
‌يادداشت
1 - كاه - تركه اوزيه (Osier) يابيد - جگن - ني - نوارهاي چوبي - دوال و تسمه‌هاي باريك (Lanieres) يا پوست نباتات - الياف نسجي طبيعي‌نتابيده (Non filees) تك‌نخ‌ها (Monofils) و باريكه‌ها (Lames) يا اشكال همانند از مواد پلاستيك مصنوعي - باريكه‌هاي كاغذي - به استثناي‌تسمه از چرم طبيعي يا مصنوعي يا دوباره ساخته - نوار نمدي - موي انسان - موي يال و دم (Crins) فتيله (Meches) و نخهاي ساخته شده از‌مواد نسجي و تك‌نخها و باريكه‌ها يا اشكال همانند فصل 51 به خصوص مواد قابل بافت تلقي مي‌شوند.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - ريسمان و طناب بافته (Tresses) يا غير آن (‌شماره 59.04)
ب - كفش و كلاه و اجزاي آنها (‌فصل 64 و فصل 65)
ج - وسايل نقليه (Vehicules) و بدنه صندوق سبدي براي وسايط نقليه (‌فصل 87)
‌د - مبل و اجزاء آن (‌فصل 94)
3 - منظور از مواد بافتني متوازي شده (Parallelisees) به مفهوم شماره 46.02 عبارت است از اشيايي مركب از ساقه‌ها يا الياف پهلوي هم‌گذاشته شده (Juxtaposes) كه به وسيله بندها (Liesn) به شكل گسترده (Nappes) در آمده باشد حتي اگر اين بندها از مواد نسجي تابيده تشكيل‌يافته باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 146<
‌قسمت دهم
‌موادي كه براي ساختن كاغذ به مصرف مي‌رسد - كاغذ و متفرعات آن
‌فصل 47
‌موادي كه براي ساختن كاغذ مصرف مي‌رسد
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 147<
‌فصل 48
‌كاغذ و مقوا - اشياء ساخته شده از خمير سلولوز و از كاغذ و از مقوا
‌يادداشت:
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - ورقه براي علامت‌گذاري به وسيله داغ (‌شماره 32.09)
ب - كاغذهاي معطر يا اندوده با سرخاب و مواد آرايش (Fards) (‌شماره 33.06).
ج - كاغذهاي آغشته يا پوشانده با صابون (‌شماره 34.01) - كاغذهاي آغشته يا اندوده با مواد شبه صابون (Detregents) (‌شماره 34.02) - كرم‌ها- واكس مبل و كف اتاق (Encaustiques) - جلا و غيره روي زمينه از اوات - شماره 34.05)
‌د - كاغذ و مقواي حساس شده (‌شماره 37.03)
ه - مواد پلاستيكي مطبق (Stratifies) داراي كاغذ يا مقوا (‌شماره 39.01 تا 39.06) - فيبر ولكانيزه (‌شماره 39.03) و اشياء ساخته شده از اين مواد(‌شماره 39.07)
‌و - اشياء شماره 42.02 (‌لوازم سفره و غيره)
‌ز - اشياء فصل 46 (‌مصنوعات حصيربافي و سبدبافي)
ح - نخهاي كاغذي و اشياء نسجي از نخ كاغذي (‌قسمت يازدهم)
ط - مواد ساينده (Abrasifs) چسبيده روي كاغذ يا مقوا (‌شماره 68.06) و ميكاي چسبيده روي كاغذ يا مقوا (‌ شماره 68.15) - ولي كاغذهاي‌پوشيده از گرد ميكا مشمول شماره 48.07 مي‌باشد.
ي - كاغذ و مقوا كه روي آنها ورقه‌هاي فلزي نصب شده باشد (‌قسمت پانزدهم)
ك - كاغذ و مقواي سوراخ شده براي آلات موسيقي (‌شماره 92.10)
ل - اشياء مندرج در فصل 97 يا 98 (‌بازيچه - اسباب بازي - اشياء متفرقه از قبيل دگمه و غيره)
2 - كاغذها و مقواهايي كه به وسيله نورد زدن (Calandrage) يا به طرز ديگر عملياتي مانند صاف كردن (Lissage) - اطلسي كردن(Satinage) - براق كردن (lustrage) - برق انداختن (Glacage) صيقلي كردن (Polissage) يا ساير عمليات تكميلي همانند - يا فيليگران نما(Faux filigranage) شده باشد و همچنين كاغذها و مقواهايي كه خمير آن (‌نه سطح آن) به هر طرزي رنگي يا مرمر نما شده باشد يا حفظ مقررات‌يادداشت شماره 3 مشمول شماره‌هاي 48.01 و 48.02 تلقي مي‌شود و ليكن كاغذ و مقوايي كه پس از ساخته شدن در آنها عملياتي مانند قشر زدن(Couchage) و اندودن (Enduction) و آغشتن (Impregnation) و غيره انجام شده باشد مشمول اين شماره‌ها نخواهد بود.
3 - كاغذ و مقوايي كه در آن واحد مشمول دو يا چند شماره از شماره‌هاي 48.01 تا 48.07 باشد مشمول شماره مؤخر آن شماره‌ها خواهد بود.
4 - كاغذ و مقوا و اوات (Ouate) سلولوز كه به يكي از اشكال زير عرضه شده باشد مشمول شماره‌هاي 48.01 تا 48.07 نمي‌شود:
‌الف - به شكل نوار يا طومار كه عرض آن از 15 سانتيمتر تجاوز كند.
ب - به شكل برگهاي مربع يا مستطيل كه هيچ يك از ابعاد آن به حال تانشده از 36 تجاوز نكند.
ج - به اشكال ديگري غير از مربع يا مستطيل.
‌با حفظ مقررات يادداشت 3 كاغذ به صورت دسته به هر قطع و به هر شكل كه داراي دندانه‌هايي باشد كه از كارخانه به همان حال بيرون آمده باشد‌مشمول شماره 48.02 مي‌شود.
5 - به مفهوم شماره 48.11 كاغذ ديواري و لنكروستا (Lincrusta) عبارت است از:
‌الف - كاغذ به شكل طومار مخصوص تزيين ديوار و سقف كه حائز شرايط زير نيز مي‌باشد:
- داراي يك يا دو حاشيه با يا بدون نشانه فواصل (Reperes)
- كاغذهاي بدون حاشيه بايد رنگ شده - قشرزده (Couches) مخملي (Veloutes) و يا داراي نقش و نگارهاي برجسته باشد و عرض آن 60‌سانتيمتر يا كمتر باشد.
ب - حاشيه و لبه و گوشه كاغذي مخصوص تزيين ديوار و سقف.
6 - پشم كاغذي يا پوشال كاغذي براي بسته‌بندي و نوار باريك (Lames de papier) تا شده يا تانشده حتي اندود شده براي سبدبافي يا مصارف‌ديگر و كاغذ بهداشتي به حال طومار سوراخ شده يا نشده به شكل بسته (Paquets) يا اشكال همانند مشمول شماره 48.15 مي‌شود به استثناي‌اشياء مذكور در يادداشت شماره 7.
7 - كارت براي ماشينهاي آمار - كاغذ و مقواي سوراخ شده براي دستگاه بافندگي - ژاكار - نوار كاغذي براي قفسه و طاقچه (Etageres) - كاغذ‌طرح توري و كاغذ طرح قلابدوزي سفره و حوله و دستمال كاغذي - بست‌هاي (Joints) كاغذي - بشقاب يا اشياء همانند ساخته شده از خمير كاغذ‌يا از كاغذ يا از مقواي قالبي يا فشرده - الگو و مدل حتي جفت و جور شده - مشمول شماره 48.21 مي‌باشد.
8 - كاغذ و مقوا و اوات سلولز و همچنين اشياء ساخته شده از اين مواد در صورتي كه داراي چاپ يا تصاويري باشد كه جنبه فرعي داشته و طوري‌نباشد كه هدف و مورد استعمال اصلي آن را تغيير دهد و يا آن را به شكلي درآورد كه جز اشياء و مشمول فصل 49 به شمار آيد در اين فصل طبقه‌بندي‌مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 152 الي 156<
‌فصل 49
‌كالاي كتاب‌فروشي و محصولات صنعت چاپ
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - كاغذ و مقوا و اوات سلولوز و همچنين اشياء ساخته شده از اين مواد داراي چاپ يا تصاوير كه جنبه فرعي داشته باشد به طوري كه نه مورد‌مصرف اصلي آن را تغيير دهد و نه موجب شود كه اشياء مذكور جزء همين فصل محسوب گردد (‌فصل 48)
ب - ورق بازي و ساير اشياء فصل 97
ج - گراور و استامپ و تصاوير با چاپ سنگي - اصلي (Orignales) (‌شماره 99.02) - تمبر پست و تمبرهاي مالياتي و همانند شماره 99.04 و‌همچنين اشياء عتيقه و ساير اشياء فصل 99.
2 - روزنامه و نشريات موعدي (Periodiqeus) داراي جلد مقوايي يا صحافي شده و همچنين مجموعه جرايد و مجلات كه در يك جلد صحافي شده باشد جزء شماره 49.01 محسوب مي‌شود.
3 - اشياء زير نيز جزء شماره 49.01 منظور مي‌گردد:
‌الف - مجموعه گراورها يا كپيه آثار هنري و رسم و غيره كه صفحه‌گذاري شده و به شكل كتاب كاملي درآمده و تصاوير آن متضمن متني مربوط به اين‌آثار يا مؤلفين آن باشد.
ب - صفحات مصور كه با يك كتاب و به عنوان مكمل آن توأماً عرضه شود
ج - كتابهائي كه به هر قطع به شكل جزوه يا اوراق جداگانه عرضه شده جمعاً يك كتاب كامل يا قسمتي از يك اثر را تشكيل دهد به منظور اين كه بعداً‌جلد و صحافي شود ليكن گراورها و تصاويري كه داراي متن نبوده و به شكل اوراق جداگانه به هر قطع عرضه شود جزء شماره 49.11 منظور مي‌شود.
4 - اوراق چاپي كه به منظور كلام و تبليغات به وسيله تجارتخانه‌اي كه اسمش در آن اوراق ذكر شده يا به حساب آن تجارتخانه چاپ شده است و‌مخصوصاً آنهايي كه براي تبليغ منتشر مي‌شود (‌از جمله اوراق چاپي براي تبليغات جهانگردي) از شماره 49.01 و شماره 49.02 خارج و در شماره49.11 منظور مي‌شود.
5 - مقصود از "‌آلبوم يا كتابهاي داراي تصوير براي كودكان "‌به مفهوم شماره 49.03 آلبوم يا كتابهايي است كه تصاوير آن ارتباطي با متن كتاب نداشته و‌براي جلب نظر كودكان است.
6 - رونوشتهايي كه به وسيله كاغذ كاربن يا روي كاغذ عكاسي حساس شده از متن‌هاي خطي يا ماشيني برداشته شده مشمول شماره 49.06 مي‌باشد- رونوشتهايي كه به وسيله دستگاه پلي‌كپي يا به هر وسيله ديگري به دست آمده باشد در رديف اوراق چاپي محسوب مي‌شود.
7 - مقصود از كارت‌پستال مصور به مفهوم شماره 49.09 كارتهاي مصوري است كه داراي يك يا چند مطلب چاپي حاكي از مورد مصرف آن باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 158 الي 160<
‌قسمت يازدهم
‌مواد نسجي و مصنوعات از اين موجود
‌يادداشت
1 - مشمول اين قسمت نمي‌شود:
‌الف - مو و موي خوك و گراز براي برس‌سازي (‌شماره 05.02) - موي يال و دم و آخال آن (‌شماره 05.03)
ب - موي انسان و اشياء ساخته شده از آن (‌شماره‌هاي 05.01 و 67.03 و 67.04) ليكن پارچه‌اي صافي فشاري (Etreindelles) منسوجات ضخيم‌ساخته شده از موي انسان از نوعي كه معمولاً براي منگنه‌هاي روغن‌كشي يا براي مصارف فني همانند به كار مي‌رود مشمول شماره 59.17 مي‌باشد.
ج - محصولات نباتي فصل 14.
‌د - الياف پنبه كوهي (Amiante) و اشياء ساخته شده از پنبه كوهي (‌شماره‌هاي 25.24 و 68.13 و 68.14)
ه ) اشياء شماره‌هاي 30.04 و 30.05 (‌اوات - تنزيب - باند و اشياء همانند مورد مصرف طبي يا جراحي - نخهاي استريل براي بخيه جراحي و غيره)
‌و - منسوجات حساس شده شماره 37.03
‌ز - تك‌نخهايي (Monofils) كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن بيشتر از يك ميليمتر باشد و باريكه‌ها (Lames) و اشكال همانند - كاه مصنوعي) كه‌عرض آن بيش از 5 ميليمتر باشد از مواد پلاستيكي مصنوعي (‌فصل 39) و همچنين بافته‌هاي (Tresses) و منسوجات از همين مواد (‌فصل 46).
ح - منسوجات - نمدها و منسوجات نبافته (Non tisses) - آغشته يا اندوده يا پوشانده شده يا لايي‌دار (Stratifies) از كائوچو - اشياء از اين مواد‌كه مربوط به فصل 40 باشد.
ط - پشم روي پوست (Laines en peaux) يا پوست‌هاي پشم‌دار.
(Peaux lainees) (‌فصل 41 يا 43) و اشياء از پوست‌هاي نرم طبيعي يا بدلي (‌شماره‌هاي 43.03 و 43.04).
ي - اشياء ساخته شده از منسوجات منظور در شماره‌هاي 42.01 و 42.02.
ك - اوات سلولوز (‌فصل 48).
ل - كفش و اجزاء كفش و گتر و زنگال و اشياء همانند منظور در فصل 64.
م - كلاه و اجزاء كلاه (‌فصل 65).
ن - موبند ساخته شده از تور بافت (Tulles) - از تور (Filets) - از كشباف و غيره (-‌شماره 65.05 يا 67.04 بر حسب مورد)
س - اشياء فصل 67.
ع - نخ يا طناب يا منسوج پوشانده از سنگ سمباده (‌شماره 68.06).
ف - الياف شيشه و اشياء ساخته شده از الياف شيشه و قلابدوزيهاي شيميايي يا بدون زمينه مرئي كه نخ قلابدوز آن از الياف شيشه باشد (‌فصل 70).
ص - اشياء فصل 94 (‌مبل - اشياء تختخواب‌سازي و همانند) 
ق - اشياء فصل 97 (‌بازيچه - اسباب‌بازي و غيره)
2 - اشياء مخلوط:
‌الف - محصولات نسجي فصل 50 تا 57 كه داراي دو يا چند ماده نسجي باشد به ترتيب زير طبقه‌بندي مي‌شود:
‌يكم - محصولاتي كه بر حسب وزن جمعاً بيش از ده درصد از الياف نسجي مندرج در فصل 50 (‌ابريشم - لاس ابريشم - كج ابريشم) داشته باشد در‌همين فصل طبقه‌بندي مي‌گردد و مشمول شماره مربوطه به آن مواد نسجي اين فصل مي‌شود كه از حيث وزن برتري داشته باشد.
‌دوم - ساير محصولات تحت عنوان آن ماده نسجي كه از لحاظ وزن برتري دارد طبقه‌بندي مي‌شود.
ب - براي اجراي اين قواعد:
‌يكم - نخهاي نساجي فلزدار (Files metalliques) با در نظر گرفتن مجموع وزن آنها يك نسجي مشخص تلقي مي‌شود - نخهاي فلزي (Fils demetal) در طبقه‌بندي منسوجاتي كه در آن به كار رفته است مانند يك محصول نسجي محسوب مي‌شود.
‌دوم - هر گاه يك شماره تعرفه مربوط به چند ماده نسجي باشد (‌مثلاً ابريشم و لاس ابريشم - پشم شانه‌زده و پشم حلاجي شده و غيره) مواد مزبور‌مانند نسجي واحدي تلقي مي‌شود.
‌سوم - از مواد غيرنسجي كه در محصولات مخلوط داخل شده جز در موردي كه در بند يكم بالا پيش‌بيني شده است صرف نظر مي‌شود.
ج - مقررات بندهاي الف و ب در مورد نخهاي مذكور در يادداشتهاي 3 و 4 زير نيز قابل اجرا مي‌باشد.
3 - الف - با حفظ مستثنيات پيش‌بيني شده در بند ب آتي نخهاي ساده يا تابيده يا پرك (Cables) مذكور در اين قسمت (Section) كه از مواد‌مشروحه زير تهيه شده است مانند ريسمان و طناب تلقي مي‌شوند:
‌يكم - از ابريشم - از لاس ابريشم (Schappes) - از كج ابريشم يا از الياف مصنوعي (‌به انضمام آنهايي كه به وسيله دو يا چند تك‌نخ فصل 51 تهيه‌شده باشد) كه وزن يك متر آن بيشتر از 2 گرم باشد (18000 دنيه Deniers).
‌دوم - از الياف تركيبي (‌به انضمام آنهايي كه از دو يا چند تك‌نخ فل 51 تهيه شده باشد) كه وزن هر متر آن بيشتر از يك گرم باشد (9000 دنيه)
‌سوم - از شاهدانه و از كتان:
- صاف (POLIS) يا براق (Glaces) كه مجموع متراژ در هر كيلوگرم ضرب در عدد نخهاي تشكيل‌دهنده كمتر از 7000 باشد.
- صاف‌نشده و براق نشده كه وزن هر متر آن بيشتر از دو گرم باشد.
‌چهارم - از نارگيل داراي سه لا (Bouts) يا بيشتر.
‌پنجم - از ساير الياف نباتي كه وزن آن از 2 گرم در متر تجاوز نمايد.
‌ششم - مسلح با فلز.
ب - مشمول مقررات فوق نمي‌شود:
‌يكم نخ پشم و نخ كرك و يا نخ از موي يال و دم و نخ كاغذي - غير مسلح.
‌دوم - الياف نسجي تركيبي و مصنوعي كه به شكل كابل يا نوار يا فتيله عرضه شود.
‌سوم - تار ابريشم مسين (Poil de Messine) - كاتگوتهاي تقليدي ساخته شده از ابريشم يا از مواد نسجي تركيبي و مصنوعي و از تك‌نخهاي‌فصل 51.
‌چهارم - نخهاي فلزي جور شده با نخ‌هاي نسجي (‌نخهاي نساجي فلزدار (Files metalliques) به انضمام نخ‌هاي نسجي كه روي آن فلز پيچيده‌شده و نخهاي نسجي فلزنما شده (Metallises) شماره (Cuipesdemetal) 52.01 - نخهاي نسجي مسلح به فلز تابع شرايط بند ششم الف بالا‌مي‌باشد.
‌پنجم - نخهاي شنيل يا دم‌گربه‌اي (Chenille) و نخهايي كه روي آن نخهاي ديگر (‌غير از فلز) پيچيده شده (Guipes) (‌شماره 58.07)
4 - الف - مقصود از عبارت "‌آماده شده براي خرده‌فروشي" در فصلهاي 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 با حفظ مستثنيات پيش‌بيني شده در بندب زير نخهايي است كه:
‌يكم - روي مقوا - غرغره - لوله و تكيه‌گاههاي همانند يا به شكل گلوله با كلاف پيچيده شده و حداكثر وزن آن به انضمام تكيه‌گاهها به شرح زير‌مي‌باشد:
200 گرم براي كتان و رامي.
85 گرم براي ابريشم و لاس ابريشم (‌شاپ Schappe) و كج ابريشم و نسجي‌هاي تركيبي و مصنوعي يكسره (Comtimus) 125 گرم براي ساير‌نسجي‌ها.
‌دوم - به شكل كلافهاي بزرگ يا كوچك كه حداكثر وزن آن به شرح زير باشد:
85 گرم براي ابريشم و لاس ابريشم (‌شاپ Schappe) و كج ابريشم و نسجي‌هاي تركيبي و مصنوعي يكسره.
‌سوم - به شكل كلاف به كه وسيله نخهاي تفكيك‌كننده به كلافهاي متحدالوزن و مستقل قابل تفكيك از يكديگر تقسيم شده و وزن هر كلافه از وزنهاي‌مذكور در ذيل تجاوز نكند:
85 گرم براي ابريشم و لاس ابريشم (‌شاپ Schappe) و كج ابريشم و نسجي‌هاي تركيبي و مصنوعي يكسره.
125 گرم براي نسجي‌هاي ديگر.
ب - مشمول مقررات فوق نمي‌شود:
‌يكم - نخهاي ساده از تمام نسجي‌ها به استثناي:
- نخهاي ساده پشم و موي نرم به حالت خام.
- نخهاي ساده پشم و موي نرم - سفيدكرده - رنگ‌كرده يا چاپ شده كه اندازه آن كمتر از دو هزار متر در هر كيلوگرم باشد.
‌دوم - نخهاي خام تابيده يا پرك (Cables):
‌از ابريشم و لاس ابريشم (‌شاپ Schappe) يا از كج ابريشم به هر شكل كه عرضه شده باشد.
- از ساير نسجيها (‌به استثناي پشم و موي نرم) كه به شكل كلاف عرضه شده باشد.
‌سوم - نخهاي تابيده يا كابله - سفيدكرده يا رنگ‌كرده يا چاپ شده از ابريشم از لاس ابريشم (‌شاپ Schappe) يا از كج ابريشم كه اندازه آن به حالت‌تابيده 75 هزار متر مربع و بيشتر در هر كيلوگرم باشد.
‌چهارم - نخهاي ساده - تابيده يا كابله از هر گونه نسجي‌ها عرضه شده به شكل:
- كلاف كه به طور متقاطع و چپ و راست باز شود (A devidage croise).
- روي پايه‌هايي كه با آنها در صنايع نساجي به كار مي‌رود مثلاً روي لوله‌هاي كارگاه نخ‌تابي - ماسوره - دوك‌هاي مخروطي).
5 - بايد توجه داشت كه:
‌الف - منسوجات گازبافت (A point de gaze) به مفهوم شماره 55.07 منسوجاتي است كه تار آن در تمام يا قسمتي از سطح خود مركب باشد از‌نخهاي ثابت (‌نخهاي راست) و از نخهاي متحرك (‌نخهاي دورزن) به طوري كه نخهاي دورزن با نخهاي ثابت نصف دور يا يك دور كامل يا چندين دور‌بزند و در نتيجه حلقه‌اي تشكيل دهد كه پود را در خود نگاهدارد.
ب - تور بافت (Tulles) و منسوجات با چشمه‌هاي گره‌زده (Mailles nouees) (‌تور Filets) ساده به مفهوم شماره 58.08 آنهايي است كه در تمام‌سطح خود يك سلسله چشمه‌هاي متحدالشكل منظم و به يك اندازه داشته باشد بدون هيچ گونه نقش و نگار يا پركردن چشمه‌ها و براي اجراي اين‌تعريف روزنه‌هاي كوچكي كه در نقاط تقاطع پيدا مي‌شود و مربوط به تشكيل چشمه‌ها مي‌باشد به حساب نمي‌آيند.
6 - در قسمت يازدهم مانند اشياء دوخته و مهيا (Confectionnees) تلقي مي‌شود:
‌الف - اشياء بريده شده به شكلي غير از مربع يا مستطيل.
ب - اشيايي كه مستقيماً در حين بافت به اتمام رسيده و براي مصرف آماده باشد يا پس از آن كه به وسيله يك برش ساده جدا شود و بتوان آنها را بدون‌دوخت يا دستكاري تكميلي ديگر مورد مصرف قرار داد مانند كهنه ظرف‌شويي - حوله دستشويي - سفره - دستمال گردن به شكل مربع(Foulards) و پتو.
ج - اشيايي كه كناره آن به هر طرز لبه‌دوزي (Ourles) يا لوله شده (Roulottes) باشد (‌به استثناي طاقه‌هاي منسوجات كه كناره آن بدون داشتن‌حاشيه بافت آن به طور ساده متوقف شده باشد) خواه اين توقف به وسيله ريشه‌هاي گره‌زده از نخهاي خود پارچه يا از نخهاي اضافي به عمل آمده باشد.
‌د - اشياء بريده شده به هر شكل كه در آن عمل نخ‌كشي انجام شده باشد.
ه - اشيايي كه به وسيله دوختن يا چسباندن يا به وسيله ديگري به هم جفت شده باشد (‌به استثناي قطعاتي از همان پارچه‌ها كه انتهاي آنها به هم متصل‌شده تا در نتيجه يك قطعه درازتري تشكيل دهد و همچنين دو يا چند قطعه پارچه كه با روي هم گذاشتن آنها در تمام سطح با هم جفت شده حتي اگر‌لابه‌لاي آن آوات قرار داده شده باشد).
7 - جز در مورد مقررات مخالفي كه از متن شماره‌هاي تعرفه مستفاد شود اشياء دوخته و مهيا به مفهوم يادداشت 6 مشمول فصول 50 تا 57 يا فصول58 تا 60 نمي‌شود - اشياء مندرج در فصل 58 يا 59 مشمول فصلهاي 50 تا 57 نمي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 168<
‌فصل 51
‌نسجي‌هاي تركيبي و مصنوعي يكسره (Continus)
‌يادداشت:
1 - در تمام قسمتهاي تعرفه و هر جا كه عبارت "‌الياف نسجي تركيبي و مصنوعي" استعمال شده باشد منظور الياف يا رشته‌هاي پوليمرهاي آلي‌مي‌باشد كه به وسايل صنعتي به دست آمده باشد:
‌الف - به وسيله چندبارسازي (Polymerisation) يا به وسيله تراكم (Condensation) مونومرهاي آلي از قبيل پلي‌آميده - پلي‌استرها -‌پلي‌اورتان‌ها و مشتقات پلي‌وينيليك.
ب - به وسيله تبديل شيميايي پليمرهاي آلي طبيعي (‌سلولوز - كازئين - پروتئين‌ها - نباتات آبي (Algues) و غيره) از قبيل ريون ويسكوز - ريون‌استات - ريون كوپر و آمونياكال (‌كوپرا Cupra) و الياف آلژيناتها.
‌الياف يا رشته‌هايي كه در بند (‌الف) تعريف شده است تركيبي محسوب مي‌شود و الياف يا رشته‌هايي كه در بند (ب) تعريف شده است مصنوعي تلقي‌مي‌گردد.
2 - دسته (cables) اليافهايي كه از الياف نسجي تركيبي و مصنوعي غير يكسره (Discontinus) تهيه شده مشمول شماره 51.01 نبوده و تابع فصل56 مي‌باشد.
3 - نخهاي موسوم به قطع شده (Rompus) مركب از اليافي كه اكثر آنها به وسيله عبور از يك دستگاه مكانيكي خاص قطع شده است (‌فصل 56)‌مانند نخهاي يكسره محسوب نمي‌شود.
4 - تك‌نخها (Monofils) از مواد نسجي تركيبي و مصنوعي كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن از يك ميليمتر تجاوز ننمايد به ترتيب زير طبقه‌بندي‌مي‌شود:
- اگر وزن آن از 6.6 ميليگرم در هر متر كمتر باشد (60 دنيه) مشمول شماره 51.01 و در غير اين صورت مشمول شماره 51.02 خواهد بود.
‌تك‌نخهايي كه بزرگترين مقطع قائم آن از يك ميليمتر زيادتر باشد مربوط به فصل39 مي‌شود.
‌باريكه‌ها (Lames) و اشكال همانند (‌كاه مصنوعي) از مواد نسجي تركيبي و مصنوعي در صورتي كه پهناي آنها از5 ميليمتر تجاوز نكند مشمول‌شماره 51.02 و در غير اين صورت مشمول فصل 39 خواهد بود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 171 الي 173<
‌فصل 53
‌پشم - مو (Polis) موي يال و دم
‌يادداشت:
‌عبارت موهاي نرم (Poils fins) شامل موي آلپاكا و لاما و ويگوني و ياك و شتر و بز موهر و بز تبت و بز كشمير و امثال آنها (‌به استثناي بزهاي‌معمولي( و خرگوش (‌و همچنين خرگوش آنگورا) و خرگوش صحرايي و سگ آبي و راگوندن (Ragondin) و موش مشكين (Rats musque)‌مي‌گردد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 173 الي 175<
‌فصل 56
‌نسجي‌هاي تركيبي و مصنوعي غير يكسره (Dicscontinus)
‌يادداشت:
‌جمله "‌دسته الياف (cables) براي غيريكسره‌ها از الياف نسجي تركيبي و مصنوعي " به مفهوم 56.02 عبارت است از دسته الياف متشكل از يك‌دسته الياف يكسره متوازي به درازاي يكسان و مساوي با درازاي دسته الياف كه واجد شرايط ذيل باشد:
‌الف - درازاي دسته الياف بيش از دو متر باشد.
ب - تابيدگي دسته الياف كمتر از پنج دور در متر باشد.
ج - وزن هر يك از رشته‌ها كمتر از 6.6 ميلي‌گرم در متر (60 دنيه) باشد.
‌د - فقط در مورد نسجي‌هاي تركيبي دسته الياف بايد كشيده شده باشد (Etires) به طوري كه نتوانند بيش از صد درصد طول خود دراز شوند.
ه - وزن دسته الياف.
- براي نسجي‌هاي مصنوعي بيش از 0.5 گرم در تر (4500 دنيه)
- براي نسجي‌هاي تركيبي بيش از 1.66 گرم در تر (1500 دنيه)
‌دسته اليافي كه طول آن 2 متر يا كمتر باشد مشمول شماره 56.01 مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 177 الي 179<
‌فصل 58
‌فرش (Tapis) و مصنوعات فرشبافي (Tapisseries) - مخمل - پلوش منسوجات حوله بافت (Boucles) و منسوجات شنيل (Chenille)‌روبان‌ها (Rubanerie) - علاقه‌بندي - توربافت (Tulles) - منسوجات داراي چشمه‌هاي گره‌زده (Tissus a mailles nouees) ( تور Filet)- توري (Dentelles) و گيپور - قلابدوزي
‌يادداشت
1 - منسوجات اندوده يا آغشته - منسوجات لاستيك‌دار - علاقه‌بندي لاستيك‌دار - تسمه‌هاي نقليه يا نقاله و ساير اشياء مذكور در فصل 59 مشمول‌اين فصل نمي‌شود اما قلابدوزيهاي روي مواد نسجي مشمول شماره 58.10 مي‌باشد.
2 - فرش به مفهوم شماره‌هاي 58.01 و 58.02 فرشهاي زيرپايي است همچنين فرشهايي است كه داراي همان اوصاف بوده ولي به منظور مصرف غير‌از گستردن روي زمين ساخته شده باشد.
‌فرشهاي نمدي كه مربوط به فصل 59 مي‌باشد اين دو شماره نمي‌شود.
3 - روبان‌هاي به مفهوم شماره 58.05 عبارت است از:
‌الف - منسوجات داراي تار و پود تار و پود (‌و همچنين مخمل) به صورت نوار كه عرض آن از سي سانتيمتر تجاوز نكند و داراي كناره‌هاي (Lisieres)‌واقعي باشد و نيز نوارهايي كه عرض آن از سي سانتيمتر تجاوز نكند و از بريدن منسوجات به دست آمده باشد و داراي كناره ساختگي باشد كه بافته‌شده و يا چسبانيده شده يا به طريق ديگري به دست آمده باشد.
ب - منسوجات داراي تار و پود كه به شكل لوله بافته شده و پهناي آن در حالت پهن (Aplati) از سي سانتيمتر تجاوز نكند.
ج - اريب‌هاي (Biais) كناره تا شده كه پهناي آن در حال باز شده از سي سانتيمتر تجاوز ننمايد.
‌روبانهاي داراي ريشه به دست آمده در حين بافت جزء شماره 58.07 طبقه‌بندي مي‌شود.
4 - تورها به صورت گسترده (En nappes) يا به صورت توپ (En pieces) كه به وسيله ريسمان و طناب ساخته شده جزء شماره 58.08 نبوده‌و مشمول 59.09 مي‌باشد.
‌د - عبارت "‌قلابدوزي" مذكور در شماره 58.10 شامل الصاق پولك يا مرواريد يا نقشهاي (Motifs) تزييني از نسجي‌ها يا مواد ديگر به وسيله دوخت‌مي‌باشد و همچنين كارهايي كه با نخهاي قلابدوز فلزي يا با الياف شيشه انجام شده باشد كارهاي سوزن‌دوزي از شماره 58.10 خارج است (‌شماره58.03)
6 - اشياء (‌از قبيل نوار - توري و غيره) ساخته شده با نخهاي فلزي كه براي پوشاك و مبل و مصارف همانند به كار مي‌رود مربوط به همين فصل‌مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 183<
‌فصل 59
‌اوات و نمد - طناب (Cordages) و اشياء طناب‌سازي - منسوجات مخصوص - منسوجات آغشته يا اندوده - اشياء فني از مواد نسجي
‌يادداشت
1 - از كلمه منسوجات كه در اين فصل ذكر مي‌شود (‌به استثناي شماره 59.03) مقصود منسوجات فصلهاي 50 تا 57 و منسوجات شماره 58.04 و58.05 - بافته‌ها (Tresses) و اشياء علاقه‌بندي و اشياء زينتي همانند به صورت توپ (En pieces) شماره 58.07 - تور بافت و منسوجات‌داراي چشمه‌هاي گره‌زده شماره‌هاي 58.08 و 58.09 و توريهاي (‌دانتل) شماره 58.09 و پارچه‌هاي كشباف شماره 60.01 مي‌باشد.
2 - شماره‌هاي 59.08 و 59.12 شامل منسوجاتي كه آغشته بودن يا اندوده بودن در آن نمايان نيست نمي‌باشد - براي اجراي اين مقررات تغيير رنگ‌ناشي از آغشتگي يا اندودگي در نظر گرفته نمي‌شود - شماره 59.12 شامل منسوجات نقاشي شده (‌جز پارچه‌هاي نقاشي شده براي دكور تئاتر يا پرده‌كارگاه (Fonds dateliers) يا مصارف همانند) و منسوجات پوشيده شده از پرز منسوجات (Tontisses) و گرد چوب‌پنبه يا ساير محصولات‌همانند كه به وسيله آن نقشه‌هايي در روي پارچه تشكيل مي‌شود و منسوجاتي كه براي پرداخت به آنها آهار از مواد نشاسته‌اي يا ساير مواد همانند زده‌شده باشد نيز نمي‌باشد.
3 - به مفهوم شماره 59.11 منسوجات كائوچودار عبارت است از:
‌الف - منسوجات آغشته - اندوده - پوشانده - يا طبقه‌طبقه شده (Stratifies) با كائوچو.
- كه وزن آن در هر متر مربع مساوي با 1500 گرم يا كمتر باشد.
- كه وزن آن در هر متر مربع بيش از 1500 گرم بوده و بر حسب وزن بيش از 50 درصد مواد نسجي داشته باشد.
ب - نطع (Nappes) از نخهاي نسجي متوازي شده و ملصق شده به هم به وسيله كائوچو.
ج - ورق - صفحه يا نوار - از كائوچو اسفنجي يا متخلخل تركيب شده با پارچه غير از آنهايي كه طبق آخرين بند يادداشت 2 فصل 40 مشمول همان‌فصل مي‌شود.
4 - مشمول شماره 59.16 نمي‌شود:
‌الف - تسمه از مواد نسجي كه كمتر از 3 ميليمتر ضخامت داشته باشد به طور توپ يا بريده شده به درازا.
ب - تسمه از منسوجات آغشته - اندوده - پوشانده - يا طبقه‌طبقه شده يا كائوچو و همچنين تسميه‌هايي كه با نخ يا ريسمانهاي نسجي آغشته يا‌اندوده با كائوچو ساخته شده باشد (‌شماره 40.10)
5 - شماره 59.17 محصولات زير را مشمول شماره‌هاي ديگر قسمت يازدهم نشود شامل مي‌گردد:
‌الف - فقط محصولات نسجي كه ذيلاً مذكور است (‌به استثناي آنهايي كه جنبه محصولات شماره‌هاي 59.14 تا 59.16 را دارد):
- منسوجات و نمود يا منسوجات داراي آستر نمدي - تركيب شده با يك يا چند قشر كائوچو يا چرم يا ساير مواد از نوعي كه معمولاً براي ساختن لوازم‌حلاجي به كار مي‌رود و محصولات همانند براي ساير مصارف فني.
- گاز و پارچه براي الك.
- پارچه‌هاي صافي (Etreindelles) و منسوجات ضخيم از نوعي كه معمولاً براي منگنه‌هاي روغن‌كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار مي‌روند و‌همچنين آنهايي كه از موي انسان باشد.
- منسوجات نمدي يا غير نمدي حتي آغشته يا اندوده از نوعي كه معمولاً در ماشينهاي كاغذسازي يا براي ساير مصارف فني به كار مي‌رود - به شكل‌لوله يا سر و ته متصل (Sans fin) داراي تار يا پود متعدد (‌يا با تار و پود ساده يا متعدد) يا تخت بافته (Tisses a plat) داراي تار يا پود متعدد (‌يا با‌تار و پود متعدد).
- منسوجات مسلح با فلز از نوعي كه معمولاً براي مصارف فني به كار مي‌رود.
- منسوجاتي كه با نخهاي نساجي فلزدار شماره 52.01 ساخته شده است از نوعي كه معمولاً براي كاغذسازي يا ساير مصارف فني به كار مي‌رود.
- ريسمانهاي چرب‌كننده و روان‌كننده (Cordons lubrifiants) و بافته‌ها و طناب و ساير محصولات نسجي همانند براي مصارف صنعتي - آغشته‌يا اندوده يا مسلح يا غير مسلح.
ب - اشياء نسجي براي مصارف فني (‌غير از اشياء شماره‌هاي 59.14 تا 59.16) و مخصوصاً صفحات (Disques) براي صيقلي كردن - بست(Joints) گرده (Rondelles) و ساير اجزاء يا قطعات ماشينها يا دستگاهها.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 186 الي 188<
‌فصل 60
‌كشباف (Bonneterie)
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - توريهاي (Dentelles) بافته شده با قلاب (‌شماره 58.09)
ب - اشياء كشباف فصل 59
ج - كرست - كمربند - پستان‌بند و كرست سرهم (Gaines) - پستان‌بند - بند شلوار - بند جوراب زنانه - و مردانه و اشياء همانند (‌شماره 61.09).
‌د - اشياء مستعمل (‌شماره 63.01)
ه - وسايل ارتوپدي (Appareils d orthopedie) از قبيل فتق‌بند - كمربندهاي طبي جراحي و غيره (‌شماره 90.19)
2 - در شماره‌هاي 60.02 تا 60.05 (‌نه در فصلهاي 62 و 62) نه فقط اشياء كشباف (‌تمام شده يا نشده - كامل يا غير كامل) بافته شده به شكل معين‌طبقه‌بندي مي‌شود بلكه اشياء دوخته و مهياي ساخته شده از پارچه‌هاي كشباف (‌و همچنين اجزاء اين اشياء) نيز طبقه‌بندي مي‌گردد - همين قاعده‌نسبت به اشياء منظور در شماره 60.06 نيز جاري است.
3 - اشياء كشباف كه داراي نوار يا بند لاستيك‌دار براي بستن باشد اشياء كشباف لاستيك‌دار به مفهوم شماره 60.06 تلقي نمي‌شود.
4 - اين فصل شامل اشيايي است كه با نخهاي فلزي به دست آمده و از نوع آنهايي باشد كه براي پوشاك و مبل و مصارف همانند به كار مي‌رود.
5 - در اين فصل مقصود از:
‌الف - پارچه و اشياء كشباف لاستيك‌دار محصولات كشبافي است كه از مواد نسجي با اختلاط نخهاي كائوچويي تشكيل يافته باشد.
ب - پارچه و اشياء كشباف كائوچوزده محصولات كشبافي است كه با كائوچو آغشته يا اندوده يا با كائوچو پوشانده شده و يا با نخهاي نسجي آغشته يا‌اندوده با كائوچو ساخته شده باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 189<
‌فصل 61
‌لباس و متفرعات لباس از منسوجات
‌يادداشت
1 - اين فصل فقط شامل اشياء دوخته و مهيا از منسوجات يا از نمد يا از منسوجات نبافته مي‌باشد به استثناي اشياء كشباف (Bonneterie) غير از آن‌چه در شماره 61.09 گفته شده است.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - اشياء مستعمل شماره 63.01
ب - وسايل ارتوپدي (Appraeils dorthopedie) مانند فتق‌بند و كمربندهاي طبي جراحي و غيره (‌شماره 90.19) 
3 - براي تفسير شماره‌هاي 61.01 تا 61.04 مراتب زير بايد در نظر گرفته شود:
‌الف - اشيايي كه مشخص نباشد كه لباس مردانه يا پسرانه يا زنانه يا دخترانه است بايد جزء لباس زنانه و دخترانه طبقه‌بندي شود (‌شماره‌هاي 61.02 تا61.04 بر حسب مورد
ب - مقصود از لباس بچگانه لباسي است كه براي كودكان خردسال اعم از پسر يا دختر باشد نه لباسهايي كه بتوان تشخيص داد منحصراً براي دختربچه‌يا پسربچه مي‌باشد - بستر و قنداق نيز لباس بچگانه محسوب مي‌شود.
4 - اشياء شماره 61.06 از نوع فولاد (Foulards) به شكل مربع يا تقريباً مربع كه هيچ طرف آن از 60 سانتيمتر تجاوز نكند به پوشت‌هاي شماره61.05 تنظير مي‌شود - دستمال و پوشتهايي كه در ازاي يكطرف آن بيش از 60 سانتيمتر باشد جزء شماره 61.06 محسوب مي‌شود.
5 - شماره‌هاي اين فصل شامل اشياء ناقص يا ناتمام و همچنين قطعات كشباف داراي شكل مشخص براي تهيه اشياء شماره 61.09 و نيز قطعات هر‌منسوج ديگر كه روي الگو براي تهيه اشياء مربوط به اين فصل بريده شده باشد هم مي‌گردد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 191<
‌فصل 62
‌ساير اشياء دوخته و مهيا (Confectionnes) از منسوجات
‌يادداشت
1 - اين فصل فقط شامل اشياء دوخته و مهيا از منسوج غير كشباف مي‌باشد.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - اشياء مندرج در فصلهاي 58 و 59 و 61
ب - اشياء مستعمل شماره 63.01
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 192 الي 193<
‌قسمت دوازدهم
‌كفش - كلاه - چترباراني و آفتابي - پر آماده و اشياء ساخته شده از پر - گلهاي مصنوعي - اشياء ساخته شده از موي انسان - بادبزن
‌فصل 64
‌كفش و گتر و اشياء همانند - اجزاء اين اشياء
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - كفش از بونتري (‌شماره 60.03 يا از ساير منسوجات (‌شماره 62.05) بدون تخت بيروني (Semelles rapportees).
ب - كفشهاي مستعمل شماره 63.01
ج - اشياء ساخته شده از پنبه كوهي (Amiante) (‌شماره 68.13)
‌د - كفش و وسايل ارتوپدي و اجزاء آنها (‌شماره 90.19)
ه - كفش‌هايي كه جنبه بازيچه دارد و اشياء مركب متشكل از كفش و اسباب سرسره (Patins) روي يخ يا چرخدار (‌فصل 97)
2 - ميخهاي چوبي - نعل و نعلچه و مانند براي حفظ كفش (Protecteurs) - منگنه - پرچ - قلاب - چنگك - سگك - يراق - منگوله - بند كفش‌و ساير اشياء تزييني و علاقه‌بندي كه تابع رژيم مخصوص به خود هستند اجزاء كفش به مفهوم شماره‌هاي 64.05 و 64.06 تلقي نمي‌شود و همچنين‌دگمه كفش (‌شماره 98.01)
3 - براي اجراي شماره 64.01 منسوجات يا ساير تكيه‌گاههاي نسجي كه داراي يك قشر ظاهري كائوچو يا مواد پلاستيك مصنوعي باشد مانند كائوچو‌يا ماده پلاستيكي مصنوعي تلقي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 195<
‌فصل 65
‌كلاه (Coiffures) و اجزاء كلاه
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - كلاه مستعمل شماره 63.01
ب - موبند و تور سر از موي انسان (‌شماره 67.04)
ج - كلاه از پنبه كوهي (‌شماره 68.13)
‌د - اشياء كلاهدوزي كه جنبه بازيچه داشته باشد از قبيل كلاه عروسك و لوازم جشن و تفريح (Cotillon) فصل 97
2 - شماره 65.02 شامل كلاههاي نيمه‌ساخته (Cloches ou formcs) كه به وسيله دوختن تهيه شده است نمي‌شود به استثناي آنهايي كه با جفت‌و جور كردن نوارها (‌بافته يا منسوخ يا تهيه شده به وسايل ديگر) كه فقط با دوخت مارپيچي به دست آمده باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 196 الي 197<
‌فصل 66
‌چتر باراني - چتر آفتابي - عصا - شلاق - تعليمي - اجزاء آنها
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - عصاي اندازه‌گير و همانند (‌شماره 90.16)
ب - عصاي تفنگي - عصاي شمشيري - عصاي گرزي (Cannes plombees) و همانند (‌فصل 93)
ج - اشياء فصل 97 به ويژه چترهاي باراني و آفتابي كه به طور وضوح مختص سرگرمي كودكان باشد و چوگان گلف و چوگان هوكي و عصاي‌اسكي‌بازان.
2 - لوازم از مواد نسجي و غلاف و جلد و روپوش و منگوله و شرابه و همانند از هر جنس براي اشياء مذكور در شماره‌هاي 66.01 و 66.02 مشمول‌شماره 66.03 نمي‌باشد - اين لوازم جداگانه طبقه‌بندي مي‌شود حتي اگر با اشيايي كه به آن اختصاص دارد عرضه شود به شرط اين كه روي اين اشياء‌سوار نشده باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 198<
‌فصل 67
‌پروكرك (Duvet) آماده و اشياء ساخته شده از پر يا از كرك - گلهاي مصنوعي اشياء ساخته شده از موي انسان - بادبزن
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - پارچه صافي (Etreindelles) ساخته شده از موي انسان (‌شماره 59.17)
ب - زينتهاي گل و بوته از توري يا از قلابدوزي يا از منسوجات ديگر (‌قسمت يازدهم)
ج - كفش (‌فصل 64)
‌د - كلاه (‌فصل 65)
ه - چوب پر (Plumeaux) جار و نرمه از پر (‌شماره 96.04) - پودرزن Houppes et houppettes-) ساخته شده از كرك (‌شماره 96.05) و‌الك ساخته شده از موي انسان (‌شماره 96.06)
‌و - اشيايي كه جنبه بازيچه‌ها يا ادوات ورزش داشته باشد - اشياء مخصوص رقص (Cotillon) و اشياء براي درخت و جشن نوئل (‌به خصوص‌درختهاي مصنوعي نوئل) (‌فصل 97)
2 - مشمول شماره 67.01) نمي‌شود:
‌الف - اشيايي كه پريا كرك در آن براي پركردن مصرف شده باشد مخصوصاً اشياء مربوط به رختخواب (‌شماره 94.04)
ب - پوشاك و متفرعات پوشاك كه در آن پروكرك فقط به عنوان ملحقات (Garnitures) ساده يا براي پر كردن آن مصرف شده باشد.
ج - گل و برگ و اجزاء آن و اشياء ساخته شده شماره 67.02
‌د - بادبزن شماره 67.05
3 - مشمول شماره 67.02 نمي‌شود:
‌الف - همين نوع اشياء از شيشه (‌فصل 70)
ب - تقليد گل و برگ يا ميوه از مواد سراميكي يا از سنگ يا از فلز يا از چوب و غيره كه به صورت يكپارچه (Dune seule piece) به وسيله‌قالب‌گيري يا آهنگري يا قلم‌زني يا منگنه‌كاري (Estampage) يا به هر طريق ديگري به دست آمده باشد و يا اين كه از چند قسمت جفت و جور شده(‌جز به وسيله بند زدن (Ligature) يا چسباندن يا با عمليات همانند) متشكل شده باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 200<
‌قسمت سيزدهم
‌مصنوعات از سنگ - از گچ - از سيمان - از پنبه كوهي - از ميكا و از مواد همانند - محصولات سراميكي - شيشه و مصنوعات از شيشه
‌فصل 68
‌مصنوعات از سنگ - از گچ - از سيمان - از پنبه كوهي - از ميكا و از مواد همانند
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - اشياء فصل 25
ب - كاغذ و مقواي قشرزده (Couches) يا اندوده يا آغشته شماره 48.07 (‌از قبيل آنهايي كه از گرد ميكا يا از گرافيت پوشانده شده و كاغذ و مقواي‌اندوده با قير يا آسفالت)
ج - منسوجات اندوده يا آغشته فصل 59 (‌از قبيل آنهايي كه از گرد ميكا يا از قير يا از آسفالت پوشانده شده باشد.)
‌د - اشياء فصل 71
ه - ابزار و اجزاء ابزار فصل82
‌و - سنگ چاپ شماره 84.34
‌ز - مقره و عايقهاي ديگر براي برق (‌شماره‌هاي 85.25 و 85.26)
ح - سنگ چرخ (Petites meules) براي چرخ دندانسازي (‌شماره 90.17)
ط - اشياء فصل 91 ساعت‌سازي به ويژه قفسه و اتاقك براي ساعت‌هاي ديواري و براي دستگاههاي ساعت‌سازي.
ي - اشياء شماره 95.07
ك - بازيچه و اسباب بازي و ادوات ورزش (‌فصل 97)
ل - دگمه (‌شماره 98.01) - مداد براي لوح سنگ (‌شماره 98.05) سنگ لوح - تابلوهاي لوح سنگي براي نوشتن و نقاشي (‌شماره 98.06)
م - اشياء هنري و كلكسيون و عتيقه (‌فصل 99)
2 - به مفهوم شماره 68.02 عنوان "‌سنگ‌تراش يا ساختمان) نه فقط شامل سنگهايي است كه معمولاً براي اين مصرف به كار مي‌رود بلكه شامل تمام‌سنگهاي طبيعي مي‌باشد كه به همان نحو كار شده باشد به استثناي سنگ لوح.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 203 الي 206<
‌فصل 69
‌محصولات سراميكي
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود مگر محصولات سراميكي پخته كه قبل از پخت به شكل معين درآمده يا فاسونه شده باشد.
‌شماره‌هاي 69.04 تا 69.14 منحصراً ناظر به محصولات غير از عايق گرما يا نسوز مي‌باشد.
2 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - اشياء فصل 71 به ويژه آنهايي كه مشمول تعريف جواهرات فانتزي باشد.
ب - سرمايه‌هاي شماره 81.04.
ج - مقره و قطعات عايق برق شماره 85.25 و 85.26.
‌د - دندان مصنوعي از مواد سراميكي (‌شماره 90.19)
ه - اشياء فصل 91 (‌ساعت‌سازي) مخصوصاً قفسه و اتاقك ساعتهاي ديواري و دستگاههاي ساعت‌سازي.
‌و - بازيچه و اسباب بازي و ادوات ورزش (‌فصل 97)
‌ز - دگمه و پيپ و ساير اشياء فصل 98.
ح - اشياء هنري و كلكسيون و عتيقه (‌فصل 99).
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 207 الي 209<
‌فصل 70
‌شيشه و مصنوعات شيشه‌اي
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - تركيبات قابل تبديل به شيشه (‌شماره 32.08)
ب - اشياء فصل 71 (‌جواهرات فانتزي و غيره).
ج - مقره و قطعات عايق برق شماره‌هاي 85.25 و 85.26.
‌د - عناصر بصري كه با اصول اپتيك عمل آمده باشد - سرنگ براي تزريق - چشم مصنوعي - و همچنين گرماسنج - هواسنج - غلظت‌سنج(Areometres) ثقل‌سنج (Densimetres) و ساير اشياء يا آلات مشمول فصل 97.
ه - بازيچه و اسباب و لوازم براي درخت نوئل و همچنين ساير اشياء مشمول فصل 97 به استثناي چشمهاي بدون مكانيسم براي عروسك و براي ساير‌اشياء فصل 97.
‌و - دگمه - عطرپاش سوار شده (Vaporisateurs) - ظروف عايق سوار شده و ساير اشياء مشمول فصل 98
2 - براي اجراي شماره 70.07 بايد در نظر گرفت كه عبارت شيشه ريخته (Coule) يا تخت شده (Lamine) و شيشه جام (‌صاف يا صيقلي شده يا‌نشده) - بريده شده به اشكال غير از مربع يا مستطيل يا خم شده يا به نحو ديگري كار شده (‌پخ‌دار (Biseautes) - كنده (Graves) و غيره) ناظر به‌اشيايي است كه از اين شيشه‌ها به دست آمده باشد به شرط اين كه اين اشياء رويه‌دار (Doubles) يا قاب شده نباشد و با ماده ديگري هم غير از شيشه‌جور نشده باشد.
3 - به مفهوم اين تعرفه (‌نومانكلاتور) سيليس ذوب شده و كوارتز ذوب شده مانند شيشه تلقي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 210 الي 214<
‌قسمت چهاردهم
‌مرواريد اصل - سنگهاي گرانبها (‌جواهر) و همانند - فلزات گرانبها - فلزات داراي روكش (Plaques) يا رويه (Doubles) از فلزات گرانبها و اشياء‌ساخته شده از اين مواد - جواهرات فانتزي - مسكوكات
‌فصل 71
‌مرواريد اصل - سنگهاي گرانبها (‌جواهر) و همانند - فلزات گرانبها - فلزات داراي روكش يا رويه از فلزات گرانبها و اشياء ساخته شده از اين مواد -‌جواهرات فانتزي
‌يادداشت
1 - با حفظ اجراي يادداشت 1 - الف قسمت ششم و استثناهايي كه در زير پيش‌بيني شده است مشمول اين فصل مي‌شود هر شيء كه تمام يا قسمتي‌از آن مركب باشد:
‌الف - از مرواريد اصل يا سنگهاي گرانبها (‌جواهر) يا از سنگهاي تركيبي يا دوباره ساخته (Reconstituees)
ب - از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش (Plaques) يا رويه (Doubles) از فلزات گرانبها.
2 - الف - شماره‌هاي 71.12 و 71.13 و 71.14 شامل اشيايي نمي‌شود كه در آنها فلزات گرانبها يا قسمتهاي داراي روكش از فلزات گرانبهاي آن شيء‌جنبه لوازم ساده يا متفرعات ناچيز داشته باشد (‌از قبيل حروف اول اسم - شعار و طغراء - حلقه دوره دسته - لبه و غيره)
ب - فقط اشيايي مشمول شماره 71.15 مي‌شود كه داراي فلزات قيمتي يا فلزات داراي روكش يا رويه از فلزات گرانبها (‌جز به صورت ملحقات و لوازم‌ساده و ناچيز) نباشد.
3 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - ملقمه‌هاي فلزات گرانبها و فلزات گرانبها به حالت كولوئيدال (‌شماره 28.49)
ب - مفتول‌هاي استريل براي بخيه جراحي - محصولات براي پركردن دندان و ساير اشياء فصل 30
ج - اشياء مربوط به فصل 32 (‌مثلاً جلاهاي مايع (Lustres liquids).
‌د - مصنوعات كيف‌سازي و غلاف‌سازي يا لوازم سفر مشمول شماره 42.02 و اشياء شماره‌هاي 43.03.
ه - اشياء شماره‌هاي 43.03 و 43.04.
‌و - محصولات مربوط به قسمت يازدهم (‌مواد نسجي و اشياء ساخته شده از اين مواد).
‌ز - اشياء مربوط به فصل64 (‌كفش) و 65 (‌كلاه)
ح - چتر و عصا و ساير اشياء مربوط به فصل 66
ط - بادبزن و سپرك دستي (Ecrans a main) (‌شماره 67.05)
ي - مسكوكات (‌فصل 72 يا 99)
ك - اشياء داراي براده يا گرد سنگهاي گرانبها يا گرد سنگهاي تركيبي كه اشياء ساينده شماره‌هاي 68.04 تا 68.08 يا ابزار فصل 82 را تشكيل مي‌دهد -‌ابزار يا اشياء فصل 82 كه قسمت عامل آن عبارت باشد از سنگهاي گرانبها يا از سنگهاي تركيبي يا از سنگهاي دوباره‌ساخته كه روي يك پايه يا تكيه‌گاه از‌فلز معمولي سوار شده باشد - ماشين و دستگاهها و لوازم الكتريكي و اجزاء و قطعات مجزاي آنها كه مربوط به قسمت شانزدهم مي‌باشد - وليكن‌اجزاء و قطعات مجزا و اشيايي كه تماماً از سنگهاي گرانبها يا سنگهاي تركيبي يا سنگهاي دوباره ساخته تهيه شده باشد مشمول همين فصل خواهد بود.
ل - اشيايي كه مشمول فصول 90 و 91 و 92 مي‌شود (‌آلات علمي و ساعت‌سازي و آلات موسيقي)
م - اسلحه و اجزاي آن (‌فصل 93)
ن - اشياء مذكور در يادداشت 2 فصل 97.
س - اشياء فصل 98 غير از آن چه مشمول شماره‌هاي 98.01 و 98.12 مي‌باشد.
ع - محصولات اصلي صنعت حجاري و مجسمه‌سازي (‌شماره 99.03) - اشياء كلكسيون (‌شماره 99.05) و اشياء عتيقه كه بيش از يكصد سال عمر‌داشته باشد (‌شماره 99.06) - و ليكن مرواريد اصل و سنگهاي گرانبها مشمول همين فصل مي‌باشد.
4 - الف - مرواريدهاي تربيت شده (Perles ed culture) در رديف مرواريدهاي اصل طبقه‌بندي مي‌شود.
ب - فلزات گرانبها عبارت است از سيم - زر - پلاتين و فلزاتي كه از معدن پلاتين به دست مي‌آيد.
ج - منظور از فلزات معدن پلاتين - ايريديوم - اوسميوم - پالاديوم - روديوم - و وروتنيوم مي‌باشد.
5 - براي اجراي اين فصل آلياژهاي فلزات گرانبها (‌به انضمام مخلوطهاي تفته Frittes) فقط آلياژهايي است كه داراي يك يا چند فلز گرانبها باشد به‌شرط اين كه وزن فلز گرانبها يا وزن يكي از فلزات گرانبها دست كم برابر با 2 درصد وزن آن آلياژ باشد - طريق طبقه‌بندي آلياژهاي فلزات گرانبها به شرح‌زير است:
‌الف - هر آلياژي كه بر حسب وزن داراي 2 درصد يا بيشتر پلاتين باشد آلياژ پلاتين تلقي مي‌شود.
ب - هر آلياژي كه بر حسب وزن داراي 2 درصد يا بيشتر زر باشد ولي بدون پلاتين و يا كمتر از 2 درصد پلاتين داشته باشد مانند آلياژ زر تلقي مي‌شود.
ج - آلياژهاي ديگر مربوط به اين فصل آلياژ نقره تلقي مي‌شود.
‌براي اجراي اين يادداشت فلزات معدن پلاتين فلز واحد تلقي و به پلاتين تنظير مي‌شود.
6 - جز در مواردي كه مقررات مخالفي وجود داشته باشد هر اشاره كه در تعرفه به يك فلز گرانبها يا به فلزات گرانبها شده باشد شامل آلياژهاي فلزات‌مذكور به ترتيبي كه در يادداشت 5 گفته شده نيز خواهد بود - عبارت فلزات گرانبها شامل اشيايي كه در يادداشت 7 تعريف شده است و همچنين فلزات‌معمولي يا مواد غير فلزي كه با پلاتين يا با زر يا با نقره اندوده شده (‌مطلا - مفضض) نمي‌باشد.
7 - منظور از داراي روكش (Plaques) يا داراي رويه (Doubles) از فلزات گرانبها اشيايي است كه شامل يك تكيه‌گاه فلزي باشد كه يك يا چند‌روي آن به وسيله جوشكاري يا تخت كردن با حرارت يا هر طريقه مكانيكي ديگر از فلزات گرانبها پوشانده شده باشد.
‌اشياء ساخته شده از فلزات معمولي كه روي آن فلزات گرانبها نشانده شده باشد داراي روكش و يا رويه تلقي مي‌شود.
8 - زيور آلات (Articles de bijuterie) به مفهوم شماره 71.12 عبارت است از:
‌الف - اشياء كوچك براي زيور از قبيل انگشتر - دستبند - گردن‌بند - سنجاق سينه (Broches) - گوشواره - زنجير ساعت - مدير و آويزه(Breloques) - آويزه گردن (Pendentifs) سنجاق كراوات - دگمه سر دست و مدال يا علامات مذهبي يا غير آن و غيره.
ب - اشياء براي مصرف شخصي كه شخص با خود همراه دارد و همچنين اشيايي كه در جيب يا كيف دستي گذاشته مي‌شود مانند قوطي سيگار و‌سيگارت - انفيه‌دان - قوطي جاي آب نبات و نقل - قوطي پودر - كيف زره‌بافت - تسبيح و غيره.
‌جواهر آلات (Articles de joaillerie) به مفهوم شماره مذكور عبارت است از جواهر آلات ساخته شده از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا‌رويه از فلزات گرانبها مرصع به مرواريد اصل يا بدل يا به سنگهاي گرانبها يا به سنگهاي بدلي يا به سنگهاي تركيبي يا دوباره ساخته يا داراي قسمتهاي از‌صدف يا از عاج يا از كهرباي طبيعي يا از كهرباي دوباره ساخته يا از شبه (‌كهرباي سياه) يا از مرجان.
9 - اشياء زرگري به مفهوم شماره 71.13 عبارت است از اشيايي از قبيل سرويس غذا - لوازم آرايش - لوازم دفتر - لوازم تدخين - اشياء تزيينات داخل‌خانه - اشياء براي انجام مراسم مذهبي.
10 - جواهرات فانتزي به مفهوم شماره 71.16 عبارت است از اشيايي نظير آن چه كه در يادداشت 8 - الف تعريف شده (‌به استثناء دگمه سردست و‌ساير دگمه‌هاي شماره 98.01 و شانه براي بستن و نگاهداشتن زلف و گيره زلف (Barrettes) و همانند شماره 98.12) كه مرواريد اصل و سنگهاي‌گرانبها يا سنگهاي تركيبي يا سنگهاي دوباره ساخته يا فلزات گرانبها يا فلزات داراي روكش يا رويه از فلزات گرانبها در آن به كار نرفته باشد (‌مگر آن كه از‌متفرعات و لوازم بي‌اهميت آنها باشد) و متشكل باشد از:
‌الف - تمام يا قسمتي از فلزات معمولي ولو مطلا يا مفضض يا با پلاتين آب داده شده باشد.
ب - از هر ماده ديگري به شرط اين كه حداقل متضمن دو ماده مختلف باشد (‌مثلاً چوب و شيشه - استخوان و كهربا - صدف و مواد پلاستيك‌مصنوعي) - و در اين مورد لوازم متعارفي متصل كردن اشياء به هم (‌از قبيل نخ تسبيح و گردن‌بند و همانند) در نظر گرفته نمي‌شود.
11 - قاب و قوطي و جعبه و ظرفهاي همانند مربوط به اشياء مذكور در اين فصل كه معمولاً به آن فروخته مي‌شود اگر با هم عرضه شود تابع تعرفه‌بندي‌همان شيء مي‌باشد ولي اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 220 الي 222<
‌فصل 72
‌مسكوكات
‌يادداشت
‌اين فصل شامل مسكوكاتي كه جنبه اشياء كلكسيون را دارد نمي‌شود (‌شماره 99.05)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 223<
‌قسمت پانزدهم
‌فلزات معمولي و مصنوعات آنها
‌يادداشت
1 - مشمول اين قسمت نمي‌شود:
‌الف - رنگها و مركبهاي تهيه شده از گرد يا از خرد و ريزهاي (Paillettes) فلزي و همچنين ورقه‌هاي مخصوص علامت‌گذاري با داغ (‌شماره 32.08 تا32.10 و 32.13)
ب - فروسريوم (Ferro - cerium) و ساير آلياژهاي آتشزا (Pyrophoriques) (‌شماره 36.07)
ج - كلاههاي فلزي و اجزاي فلزي آنها (‌شماره‌هاي 65.06 و 65.07)
‌د - استخوان‌بندي و اجزاء فلزي چتر باراني و چتر آفتابي و چتر سايه‌بان (‌شماره 66.03)
ه - اشياء فصل 71 به ويژه آلياژهاي فلزات گرانبها و فلزات معمولي داراي روكش يا رويه از فلزات گرانبها و جواهر آلات فانتزي از فلزات معمولي.
‌و - اشياء مذكور در قسمت شانزدهم (‌ماشينها و دستگاهها و لوازم برق)
‌ز - خطوط آهني سوار شده (‌شماره 86.10) و ساير اشياء مذكور در قسمت هفدهم.
ح - آلات و دستگاههاي مشمول قسمت هيجدهم و همچنين فنر ساعت.
ط - ساچمه‌هاي شكار (‌شماره 93.07) و ساير اشياء مربوط به قسمت نوزدهم (‌اسلحه و مهمات)
ي - اشياء مذكور در فصل 94 (‌مبل - تشك فنري تختخواب (Sommiers) و غيره)
ك - الك دستي (‌شماره 96.06).
ل - اشياء مذكور در فصل 97 (‌بازيچه و اسباب بازي و ادوات ورزش).
م - دگمه - چوب - قلم - مداد - خودكار - سرقلم و ساير اشياء فصل 98 (‌مصنوعات متفرقه)
2 - اجزاء و لوازم (Fournitures) مورد استعمال عمومي از فلزات معمولي مذكور در تمام قسمتهاي تعرفه عبارت است از:
‌الف - اشياء مذكور در قسمتهاي 73.20 و 73.25 و 73.29 و 73.31 و 73.32 و همچنين اشياء همانند از ساير فلزات معمولي.
ب - فنر و تيغه فنر از فلزات معمولي غير از فنر ساعت (‌شماره 91.11)
ج - اشياء مذكور در شماره‌هاي 83.01 و 83.02 و 83.07 و 83.09 و 83.12 و 83.14.
‌در فصلهاي 73 تا 82 (‌جز در مورد شماره‌هاي 73.29 و 73.14 تذكرات مربوط به اجزاء و قطعات مجزا شامل اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومي به‌مفهوم آن چه در بالا گفته شده نخواهد بود.
‌با حفظ مقررات جمله بالا و يادداشت فصل 83 مصنوعات مربوط به فصل 82 و فصل 83 از فصل 73 تا 81 خارج هستند.
3 - قاعده آلياژها:
‌الف - آلياژهاي فلزات معمولي كه از حيث وزن بيش از 10 درصد نيكل داشته باشد در رديف نيكل طبقه‌بندي مي‌شود به استثناء موردي كه وزن آهن از‌وزن هر يك از فلزات ديگر بيشتر باشد.
ب - فرو آلياژها (Ferro - alliages) و كوپرو آلياژها (Cupro - alliges) به ترتيب مشمول شماره‌هاي 73.02 و 73.04 مي‌باشد.
ج - ساير آلياژهاي فلزات معمولي در رديف فلزي طبقه‌بندي مي‌شود كه وزن آن از وزن هر يك از فلزات ديگر بيشتر باشد.
‌د - آلياژهاي فلزات معمولي مذكور در اين قسمت (‌به استثناء فروآلياژها و كوپروآلياژها) و عناصري كه مربوط به اين قسمت نباشد در رديف آلياژهاي‌فلزات معمولي اين قسمت طبقه‌بندي مي‌شود به شرط آن كه مجموع وزن اين فلزات مساوي يا بيشتر از وزن ساير عناصر باشد.
ه - مخلوطهاي تفته (Frittes) گردهاي فلزي و همچنين مخلوطهاي مختلف‌النوع (Heterogenes) به‌هم‌آميخته كه با گداختن به دست آمده باشد‌تابع رژيم آلياژها محسوب مي‌شود.
4 - جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد در تمام قسمتهاي تعرفه هر جا كه فلزي اسماً ذكر شده است اين تسمه شامل آلياژهايي كه طبق يادداشت 3- تابع آن فلز است نيز خواهد بود.
5 - قاعده اشياء مركب (Composites):
‌جز در موارد مقررات مخصوص مخالف مصنوعات ساخته شده از فلزات معمولي يا از فلزاتي كه معمولي محسوب مي‌شود و متضمن دو يا چند فلز‌معمولي باشد در رديف مصنوعات آن فلزي كه از حيث وزن برتري دارد طبقه‌بندي مي‌شود - براي اجراء اين قاعده بايد در نظر گرفته شود كه:
‌الف - چدن و آهن و فولاد مانند يك فلز واحد محسوب مي‌شود.
ب - براي تشخيص اين كه آلياژها با مجموع وزني كه دارند مانند كدام فلز بايد محسوب شود از قاعده متخذه در قسمت 3 بالا بايد تبعيت نمود.
6 - منظور از آخال يا فضولات فلزات يا مصنوعات فلزي آخال و فضولاتي است كه منحصراً مخصوص به دست آوردن فلز يا براي تهيه محصولات يا‌تركيبات شيميايي باشد.
‌فصل 73
‌چدن - آهن - فولاد
‌يادداشت
1 - در نظر گرفته مي‌شود كه:
‌الف - چدن (‌شماره 73.01) محصول آهني است كه از حيث وزن 1.9 درصد يا بيشتر كربن و احتمالاً از عناصر ذيل هم به تنهايي يا با هم به شرح زير‌داشته باشد.
‌كمتر از 15 درصد فسفر
8 درصد كمتر سيلسيوم
6 درصد يا كمتر منگنز
30 درصد يا كمتر كروم
40 درصد يا كمتر تنگستن
10 درصد يا كمتر مجموعاً از عناصر ديگر آلياژ (‌نيكل - مس - آلومينيوم - تيتان - و اناديوم - موليبدن و غيره)
‌ليكن آلياژهاي آهني موسوم به فولاد غير قابل تغيير شكل كه بر حسب وزن 1.9 درصد و بيشتر كربن داشته و داراي مشخصات فولاد باشد و بر حسب‌نوع تابع تعرفه‌بندي فولادي است.
ب - چدن اشپيگل (‌شماره 73.01) عبارت است از محصولاتي كه مقدار منگنز آن بر حسب وزن بيش از 6 درصد بوده و از 30 درصد تجاوز نكند و از‌لحاظ ساير مشخصات با تعريف يادداشت 1 - الف تطبيق نمايد.
ج - فروآلياژها (‌شماره 73.02) عبارت است از:
‌محصولات آهن خام ذوب آهن كه عملاً براي تخت كردن و چكش‌كاري (Forgeage) مناسب نيست و تركيباتي را تشكيل مي‌دهد كه در آهن‌سازي(Siderugie) به مصرف مي‌رسد و بر حسب وزن مواد ذيل را به تنهايي يا با هم به شرح زير داشته باشد.
‌بيش از 8 درصد سيليسيوم
‌بيش از 30 درصد منگنز.
‌بيش از 30 درصد كروم
‌بيش از 40 درصد تنگستن
‌بيش از 10 درصد مجموعاً از عناصر ديگر آلياژ (‌آلومينيوم - تيتان - واناديوم - موليبدن - نيوبيوم و غيره به استثناي مس)
‌ميزان مجموع عناصر آلياژ غير آهني در مورد فروآلياژهايي كه داراي سيليسيوم است از 96 درصد و در مورد فروآلياژهايي كه داراي منگنز بدون‌سيليسيوم است از 92 درصد و در مورد ساير آلياژها از 90 درصد نمي‌تواند بر حسب وزن تجاوز نمايد.
‌د - فولادهاي ممزوج (Allies) (‌شماره 73.15) عبارت است از فولادهايي كه وزناً يك يا چند عنصر به نسبت‌هاي زير دارا باشد:
‌بيش از 2 درصد منگنز و سيليسيوم با هم.
‌دو درصد يا بيشتر منگنز.
‌دو درصد يا بيشتر سيلسيوم.
0.50 درصد يا بيشتر نيكل.
0.50 درصد يا بيشتر كروم
0.10 درصد يا بيشتر موليبدن
0.10 درصد يا بيشتر واناديوم
0.30 درصد يا بيشتر تنگستن
0.30 درصد يا بيشتر كبالت
0.30 درصد يا بيشتر آلومينيوم
4% درصد يا بيشتر مس
10 درصد يا بيشتر سرب
0.12 درصد يا بيشتر فسفر
0.10 درصد يا بيشتر گوگرد
0.20 درصد يا بيشتر فسفر و گوگرد با هم.
0.10 درصد يا بيشتر ساير عناصر منفرداً
ه - فولاد اعلا با كربن (‌شماره 73.15) عبارت است از فولادي كه بر حسب وزن 0.6 درصد يا بيشتر كربن داشته باشد مشروط بر اين كه ميزان گوگرد و‌فسفر هر كدام جداگانه كمتر از 0.4 درصد وزن و با هم كمتر از 0.07 درصد باشد.
‌و - آهن ماسيون Massiaux شماره (73.06) عبارت است از محصولات تهيه شده براي تخت كردن يا چكش‌كاري (Laminage et forgeage)‌يا دوباره آب كردن كه به ترتيب ذيل به دست مي‌آيد:
- خواه با كوبيدن آهن پودله (Puddle) با پتك مكانيكي به منظور برطرف كردن جوش كوره (Scorie daffinage).
- خواه با جوشكاري بسته‌هاي (Paquets) خرد و ريز آهن و فولاد يا آهن‌هاي پودله به وسيله تخت كردن در حرارت بالا.
‌ز - شمش (LIngots) (‌شماره 73.06) عبارت است از:
‌محصولات براي تخت كردن يا چكش‌كاري كه با گداختن تهيه شده و با ريختن در يك قالب به دست آمده باشد.
ح - شمش بزرگ (Blooms) و شمش كوچك (Billettes) (‌شماره 73.07) عبارت است از:
‌محصولات نيمه‌كاره به قطع مستطيل يا مربع كه مقطع قائم آنها بيش از 1.225 ميليمتر مربع و ستبراي آنها از يك چهارم پهنا تجاوز نمايد.
ط - شمشهاي پهن (Brames et largets) (‌شماره 73.07) عبارت است از محصولات نيمه‌كاره به قطع مستطيل كه حداقل ستبراي آن شش‌ميليمتر و حداقل پهناي آن 150 ميليمتر بوده و ستبراي آن از يك چهارم پهنا تجاوز ننمايد.
ي - محصولات نيمه‌تمام (Ebauches) به شكل طومار براي تهيه ورقه (‌شماره 73.08) عبارت است از محصولات نيمه‌كاره تخت شده با حرارت به‌قطع مستطيل با حداقل 1.5 ميليمتر ستبرا و بيش از 500 ميليمتر پهنا به شكل طومار يكسره (Bobines) كه حداقل وزن آن 500 كيلوگرم باشد.
ك - تخته‌هاي پهن (Larges plats) (‌شماره 73.09) عبارت است از محصولات به قطع مستطيل كه طولاً با حرارت به وسيله كانلورهاي(Cannelures) مسدود و يا به وسيله دستگاه اونيورسل (Train universel) تخت شده (Lamines) باشد و ستبراي آن 5 ميليمتر تا 100‌ميليمتر محسوباً و پهناي آن بيش از 150 تا 1200 ميليمتر محسوباً باشد.
ل - تسمه (Feuillards) (‌شماره 73.12) عبارت است از محصولات تخت شده كه كنار آن قيچي شده يا نشده باشد به قطع مستطيل با حداكثر 6‌ميليمتر ستبرا و حداكثر 500 ميليمتر پهنا به شرط اين كه ستبراي آن از يك‌دهم پهنا تجاوز نكند و به شكل باريكه‌هاي (Bandes) راست يا حلقه يا‌دسته‌هاي خم شده (bottes ployees) عرضه شود.
م - ورقه (Toles) (‌شماره 73.13) عبارت است از:
‌محصولات تخت شده (‌به استثناي محصولات نيمه‌تمام Ebauches) به شكل طومار براي تهيه ورقه كه در يادداشت ا - ي بالا تعريف شده است( به‌هر ستبرا و اگر اين محصولات به شكل مربع يا مستطيل باشد پهناي آن بايد از 500 ميليمتر بيشتر باشد.
‌ورقه‌هاي بريده به شكل غير از مربع يا مستطيل ولو سوراخ شده موجدار (Ondulees) - شياردار (Cannelees) - ترك ترك (Striees) -‌صيقلي شده مشمول شماره 73.13 باقي مي‌ماند به شرط اين كه كاري كه در آن شده طوري نباشد كه به اين نوع ورقه‌ها جنبه اشياء يا مصنوعاتي را كه‌جاي ديگر ذكر شده است بدهد.
ن - مفتول (Fils) (‌شماره 73.14) عبارت است از محصولات توپر كه به حالت سرد كشيده شده يا از مفتول كش رد شده باشد و بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن به هر شكلي كه باشد از 13 ميليمتر تجاوز ننمايد. معذالك براي تفسير شماره‌هاي 73.26 و 73.27 محصولاتي هم كه با تخت كردن به دست‌مي‌آيد و داراي همان ابعاد باشد مفتول تلقي مي‌شود.
س - ميله (Barres) (‌شماره 73.10 عبارت است از:
‌محصولات توپر كه با هيچ يك از تعريفات حرفهاي ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. بالا كاملاً تطبيق نكند و مقطع قائم آن گرد - قطعه دايره - بيضي كامل يا ناقص- سه‌گوش متساوي‌الساقين - چهارگوش - مستطيل - شش‌گوش - هشت گوش يا ذوذنقه منظم باشد همچنين ميله‌هاي استخوان‌بندي براي سيمان يا‌بتون كه با مشخصات بالا وفق دهد ولي مختصر دندانه يا برآمدگي يا گودي يا برجستگي كه از تخت كردن پديد آمده باشد نيز داشته باشد.
ع - ميله‌هاي توخالي (Barres creuses) فولادي براي حفر معادن (‌شماره 73.10) عبارت است از:
‌ميله به هر قطع (Section) مخصوص ساختن سر مته يا ميله‌هاي معدن‌كني كه بزرگترين بعد مقطع خارجي آن بيش از 15 ميليمتر تا 50 ميليمتر‌محسوباً باشد و دست كم با سه برابر بزرگترين بعد داخلي (‌دهانه) آن مساوي باشد. ميله‌هاي توخالي فولادي كه با اين تعريف تطبيق نكند مشمول‌شماره 73.18 خواهد بود.
ف - پروفيله (‌شماره 73.11) عبارت است از:
‌محصولات توپر غير از آن چه كه در شماره 73.16 ذكر شده و با يكي از تعريفات حرفهاي ح. ط. ي. ك. ل. م. ن. بالا كاملاً تطبيق نكند و مقطع قائم آن‌به اشكالي كه در حرف س تعيين شده است نباشد.
2 - شماره‌هاي 73.06 تا 73.14 شامل محصولات از فولادهاي ممزوج يا از فولاد اعلاي كربن‌دار (‌شماره 73.15) نمي‌باشد.
3 - محصولات آهن و فولادسازي (Siderurgiques) شماره‌هاي 73.06 تا 73.15 كه روكشي از فلز آهني (Metal ferreux) مختلف‌النوع داشته‌باشد تابع رژيم آن نوع فلز آهني خواهد بود كه از حيث وزن برتري دارد.
4 - آهني كه به طريق الكتروليز به دست مي‌آيد بر حسب شكل و اندازه‌هايي كه دارد در شماره مربوط به محصولاتي كه به طريق ديگر به دست آمده‌باشد طبقه‌بندي مي‌شود.
5 - لوله‌هاي فشار قوي (Conduites forces) به مفهوم شماره 73.19 عبارت است از لوله‌هاي گرد (‌و همچنين زانو) پرچ شده - لحيم شده يا‌بدون لحيم - كه قطر داخلي آن متجاوز از 400 ميليمتر و ستبراي جدار آن بيش از 10.15 ميليمتر باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 233 الي 243<
‌فصل 74
‌مس
‌يادداشت
1 - منظور از كوپرو آلياژها (Cupro - alliages) به مفهوم شماره 74.02 تركيباتي است از مس و ساير مواد به نسبتهاي مختلف كه عملاً قابل تخت‌كردن يا چكش‌كاري (Forgeage) نيست و در فلزسازي غير آهني خواه به عنوان واسطه براي تهيه آلياژها يا براي رفع زنگ‌زدگي يا مصارف همانند به‌كار برده مي‌شود ولي تركيبات فسفر و مس (‌فسفورهاي مس Phosphures de cuivre) كه بيش از هشت درصد وزن آن فسفر باشد مشمول شماره28.55 مي‌باشد.
2 - براي اجراي اين فصل در نظر گرفته مي‌شود:
‌الف - مفتول (‌شماره 74.03) عبارت است از محصولات توپر پهن شده (Lamines) - گرد شده - كشيده شده يا از مفتول كش رد شده كه بزرگترين‌بعد مقطع قائم آن به هر شكلي كه باشد از 6 ميليمتر تجاوز نكند.
ب - ميله‌ها و پروفيله‌ها (‌شماره 74.03) عبارت است از محصولات توپر پهن شده (Lamines) - گرد شده (Files) - كشيده شده يا‌چكش‌كاري شده كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن بيش از 6 ميليمتر و در مورد محصولات پهن ستبراي آن از يك دهم پهنا بيشتر باشد - محصولات‌داراي همان شكل و اندازه كه با قالب‌ريزي يا ريخته‌گري يا تفتيدن (Frittage) به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملي بيش از صافكاري عادي‌انجام شده باشد در رديف محصولات مذكور محسوب مي‌شود.
ج - ورقه - تخته - ورق و نوار (Bandes) (‌شماره 74.04) عبارت است از محصولات پهن (‌غير از محصولات خام شماره 74.01) پيچيده شده(Enroules) يا نشده كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و ستبراي آن بيش از 0.15 ميليمتر باشد از يك‌دهم پهنا تجاوز كند.
‌ورقه - تخته - ورق - و نوار كه ستبراي آن بيش از 0.15 ميليمتر باشد و به شكل ديگري غير از مربع يا مستطيل بريده شده باشد - سوراخ شده موج‌دار- شياردار - ترك ترك - صيقلي شده يا داراي پوشش باشد نيز مشمول شماره 74.04 مي‌شود مشروط بر اين كه عمليات مذكور به محصولات مزبور‌جنبه مصنوعات يا اشيايي را كه در جاي ديگر ذكر شده است ندهد.
3 - سوله (Tubes et tuyaux) و ميله توخالي(Barres creuses) و لوازم لوله‌كشي - صيقلي شده يا داراي روپوش و يا به اشكال مخصوص يا‌فاسونه (‌هلالي (Cintres) - مارپيچي - حديد شده - قلاويز شده - سوراخ شده - داراي شكل خاص (Retreints) - مخروطي پرده‌دار (Aailettes rapportees) و غيره) به خصوص مشمول شماره‌هاي 74.07 و 74.08 مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 245 الي 247<
‌فصل 75
‌نيكل
‌يادداشت
1 - براي اجراي اين فصل در نظر گرفته مي‌شود:
‌الف - مفتول (‌شماره 75.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - كشيده شده يا از مفتول كش رد شده كه بزرگترين بعد مقطع قائم‌آن به هر شكلي كه باشد از 6 ميليمتر تجاوز نكند.
ب - ميله‌ها و پروفيله‌ها (‌شماره 75.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - كشيد شده يا چكش‌كاري شده كه بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبراي آن بيش از يك دهم پهناي آن باشد - محصولات داراي همان شكل و اندازه كه با‌قالب‌ريزي يا ريخته‌گري يا با تفتيدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملي بيش از صافكاري عادي انجام شده باشد در رديف محصولات مذكور‌محسوب مي‌شود.
ج - ورقه - تخته - ورق و نوار (‌شماره 75.03) عبارت است از محصولات پهن (‌غير از محصولات خام شماره 75.01) پيچيده شده يا نشده كه‌بزرگترين بعد مقطع قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و ستبراي آن از يك‌دهم پهنا تجاوز نكند.
‌ورقه - تخته - ورق و نوار كه به شكل ديگري غير از مربع يا مستطيل بريده شده باشد - سوراخ شده - موج‌دار - شياردار - ترك ترك - صيقلي شده يا‌داراي پوشش باشد نيز مشمول شماره 75.03 مي‌شود مشروط بر اين كه عمليات مذكور به محصولات مزبور جنبه مصنوعات يا اشيايي را كه در جاي‌ديگر ذكر شده است ندهد.
2 - لوله و ميله‌هاي توخالي و لوازم لوله‌كشي - صيقلي شده يا داراي روپوش يا به اشكال مخصوص يا فاسونه (‌ هلالي - مارپيچي - حديد شده -‌قلاويز شده - سوراخ شده - داراي شكل خالص (Retreints) مخروطي - پره‌دار و غيره) به خصوص مشمول شماره 75.04 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 249<
‌فصل 76
‌آلومينيوم
‌يادداشت
1 - براي اجراي اين فصل در نظر گرفته مي‌شود:
‌الف - مفتول (‌شماره 76.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول شده - كشيده شده يا از مفتول كش رد شده كه بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن به هر شكلي كه باشد از 6 ميليمتر تجاوز نكند.
ب - ميله‌ها و پروفيله‌ها (‌شماره 76.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - كشيده شده يا چكش‌كاري شده كه بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبراي آن از يك دهم پهناي آن باشد - محصولات داراي همان شكل و اندازه كه با‌قالب‌ريزي يا ريخته‌گري يا با تفتيدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملي بيش از صافكاري عادي انجام شده باشد در رديف محصولات مذكور‌محسوب مي‌شود.
ج - ورقه - تخته - ورق و نوار (‌شماره 76.03) عبارت است از محصولات پهن (‌غير از محصولات خام شماره 76.01) پيچيده شده يا نشده كه‌بزرگترين بعد مقطع قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و ستبراي آن كه بايد بيش از 0.20 ميليمتر باشد از يك‌دهم پهنا تجاوز نكند.
‌ورقه - تخته - ورق و نوار كه ستبراي آن بيش از 0.20 ميليمتر باشد و به شكل ديگري غير از مربع يا مستطيل بريده شده باشد - سوراخ شده - موج‌دار- شياردار - ترك ترك - صيقلي شده يا داراي پوشش باشد نيز مشمول شماره 76.03 مي‌شود مشروط بر اين كه عمليات مذكور به محصولات مزبور‌جنبه مصنوعات يا اشيايي را كه در جاي ديگر ذكر شده است ندهد.
2 - لوله و ميله‌هاي توخالي و لوازم لوله‌كشي - صيقلي شده يا داراي روپوش يا به اشكال مخصوص يا فاسونه (‌ هلالي - مارپيچي - حديد شده -‌قلاويز شده - سوراخ شده - داراي شكل خالص (Retreints) مخروطي - پره‌دار و غيره) به خصوص مشمول شماره 76.06 و 76.07 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 252 الي 255<
‌فصل 78
‌سرب
‌يادداشت
1 - براي اجراي اين فصل در نظر گرفته مي‌شود:
‌الف - مفتول (‌شماره 78.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول شده - كشيده شده يا از مفتول كش رد شده كه بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن به هر شكلي كه باشد از 6 ميليمتر تجاوز نكند.
ب - ميله‌ها و پروفيله‌ها (‌شماره 78.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - كشيده شده يا چكش‌كاري شده كه بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبراي آن بيش از يك دهم پهنا بيشتر باشد - محصولات داراي همان شكل و اندازه كه با‌قالب‌ريزي يا ريخته‌گري يا با تفتيدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملي بيش از صافكاري عادي انجام شده باشد در رديف محصولات مذكور‌محسوب مي‌شود.
ج - صفحه (Tables) ورق و نوار (‌شماره 78.03) عبارت است از محصولات پهن (‌غير از محصولات خام شماره 78.01) پيچيده شده يا نشده كه‌بزرگترين بعد مقطع قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و ستبراي آن از يك‌دهم پهنا تجاوز نكند - به استثناي محصولاتي كه وزن آن در هر متر مربع 1.700‌كيلوگرم يا كمتر باشد.
‌صفحه و ورق و نوار كه به ستبراي آن بيش از 1.700 كيلوگرم بيشتر باشد و به شكل ديگري غير از مربع يا مستطيل بريده شده باشد - سوراخ شده -‌موج‌دار - شياردار - ترك ترك - صيقلي شده يا داراي روپوشش باشد نيز مشمول شماره 78.03 مي‌شود مشروط بر اين كه عمليات مذكور به‌محصولات مزبور جنبه مصنوعات يا اشيايي را كه در جاي ديگر گفته شده است ندهد.
2 - لوله و ميله‌هاي توخالي و لوازم لوله‌كشي - صيقلي شده يا داراي روپوش يا به اشكال مخصوص يا فاسونه (‌ هلالي - مارپيچي - حديد شده -‌قلاويز شده - سوراخ شده - داراي شكل خالص (Retreints) مخروطي - پره‌دار و غيره) به خصوص مشمول شماره 78.05 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 256<
‌فصل 79
‌روي
‌يادداشت
1 - براي اجراي اين فصل در نظر گرفته مي‌شود:
‌الف - مفتول (‌شماره 79.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول - كشيده شده يا از مفتول كش رد شده كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن‌به هر شكلي كه باشد از 6 ميليمتر تجاوز نكند.
ب - ميله‌ها و پروفيله‌ها (‌شماره 79.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - كشيده شده يا چكش‌كاري شده كه بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبراي آن بيش از يك دهم پهناي آن باشد - محصولات داراي همان شكل و اندازه كه با‌قالب‌ريزي يا ريخته‌گري يا با تفتيدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملي بيش از صافكاري عادي انجام شده باشد در رديف محصولات مذكور‌محسوب مي‌شود.
ج - تخته - ورق و نوار (‌شماره 79.03) عبارت است از محصولات پهن (‌غير از محصولات خام شماره 79.01) پيچيده شده يا نشده كه بزرگترين بعد‌مقطع قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و ستبراي آن از يك‌دهم پهنا تجاوز نكند.
‌تخته - ورق و نوار به شكلي غير از مربع يا مستطيل بريده شده باشد - سوراخ شده - موج‌دار - شياردار - ترك ترك - صيقلي شده يا داراي پوشش‌باشد نيز مشمول شماره 79.03 مي‌شود مشروط بر اين كه عمليات مذكور به محصولات مزبور جنبه مصنوعات يا اشيايي را كه در جاي ديگر ذكر شده‌است ندهد.
2 - لوله و ميله‌هاي توخالي و لوازم لوله‌كشي - صيقلي شده يا داراي روپوش يا به اشكال مخصوص يا فاسونه (‌ هلالي - مارپيچي - حديد شده -‌قلاويز شده - سوراخ شده - داراي شكل خالص (Retreints) مخروطي - پره‌دار و غيره) به خصوص مشمول شماره 79.04 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 258<
‌فصل 80
‌قلع
‌يادداشت
1 - براي اجراي اين فصل در نظر گرفته مي‌شود:
‌الف - مفتول (‌شماره 80.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - مفتول - كشيده شده يا از مفتول كش رد شده كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن‌به هر شكلي كه باشد از 6 ميليمتر تجاوز نكند.
ب - ميله‌ها و پروفيله‌ها (‌شماره 80.02) عبارت است از محصولات توپر پهن شده - گرد شده - كشيده شده يا چكش‌كاري شده كه بزرگترين بعد مقطع‌قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و در مورد محصولات پهن ستبراي آن بيش از يك دهم پهناي بيشتر باشد و همچنين محصولات داراي همان شكل و‌اندازه كه با قالب‌ريزي يا ريخته‌گري يا با تفتيدن به دست آمده باشد و بعداً در سطح آن عملي بيش از صافكاري عادي انجام شده باشد در رديف‌محصولات مذكور محسوب مي‌شود.
ج - صفحه (Tables) (‌ورقه Toles) تخته - ورق و نوار (‌شماره 80.03) عبارت است از محصولات پهن (‌غير از محصولات خام شماره 80.01)‌پيچيده شده يا نشده كه بزرگترين بعد مقطع قائم آن بيش از 6 ميليمتر باشد و ستبراي آن از يك‌دهم پهنا تجاوز نكند.
‌به استثناي محصولاتي كه وزن هر متر مربع آن يك كيلوگرم يا كمتر باشد.
‌صفحه (‌ورقه Toles) - تخته - ورق و نوار كه وزن آن در هر متر مربع بيش از يك كيلوگرم باشد و به شكل ديگري غير از مربع يا مستطيل بريده شده‌باشد - سوراخ شده - موج‌دار - شياردار - ترك ترك - صيقلي شده يا داراي پوشش باشد نيز مشمول شماره 80.03 مي‌شود مشروط بر اين كه عمليات‌مذكور به محصولات مزبور جنبه مصنوعات يا اشيايي را كه در جاي ديگر ذكر شده است ندهد.
2 - لوله و ميله‌هاي توخالي و لوازم لوله‌كشي - صيقلي شده يا داراي روپوش يا به اشكال مخصوص يا فاسونه (‌ هلالي - مارپيچي - حديد شده -‌قلاويز شده - سوراخ شده - داراي شكل خالص (Retreints) مخروطي - پره‌دار و غيره) به خصوص مشمول شماره 80.05 مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 261<
‌ساير فلزات معمولي
‌فصل 81
‌يادداشت
‌شماره 81.04 شامل نمي‌شود مگر فلزات معمولي را كه در زير نام برده شده است:
‌بيسموت - كادميوم - كبالت - كروم - گاليوم - ژرمانيوم - هافنيوم - (‌سلتيوم) - انديوم - منگنزنيوبيوم(‌كلومبيوم) - رنيوم - انتيمون - تيتان -‌توريوم - تاليوم - اورانيوم ضعيف شده از لحاظ 235 U و اناديوم وزير كمونيوم.
‌اين شماره شامل مات و اسپس و ساير محصولات رابطه براي فلزكاري كبالت و همچنين سرمه‌ها (Cermets) نيز مي‌باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 262<
‌فصل 82
‌افزارها - مصنوعات كارد و چاقوسازي - اسباب سر ميز Couverts de table) از فلزات معمولي
‌يادداشت
1 - علاوه بر چراغهاي لحيم‌كاري و كوره آهنگري دستي و چرخ چاقوتيزكني سوار شده و مجموعه افزار مانيكور و پديكور و اشياء مشمول شماره‌هاي82.07 و 82.15 اين فصل فقط شامل اشيايي مي‌گردد كه داراي تيغه يا قسمت عامل باشد:
‌الف - از فلز معمولي.
ب - از كربورهاي فلزي.
ج -) از سنگهاي گرانبها يا از سنگهاي تركيبي يا دوباره ساخته روي پايه يا دسته از فلز معمولي.
‌د - از مواد ساينده روي پايه يا دسته از فلز معمولي به شرط اين كه در افزار مورد نظر دندانه يا تيغه يا ساير قسمتهاي برنده يا تراشنده آن در اثر وجود گرد‌ساينده عمل خاص خود را از دست ندهد.
2 - اجزاء و قطعات مجزاي مصنوعات ساخته شده از فلز معمولي مندرج در اين فصل تابع تعرفه‌بندي همان مصنوعات مي‌باشد به استثناي اجزاء و‌قطعاتي كه مخصوصاً اسم برده شده و افزارگير براي افزارهاي دستي شماره 84.48 ولي در تمام موارد از اين فصل اجزاء و لوازم مورد استعمال عمومي‌به مفهوم يادداشت 2 اين فصل مستثني مي‌باشد.
‌طبق مفاد مندرجات جمله بالا اشياء نيمه‌تمام مصنوعات مذكور در اين فصل و همچنين اجزاء و قطعات نيمه‌تمام اين اشياء تابع تعرفه‌بندي مصنوعات‌كامل مربوطه خواهد بود.
‌سر و شانه (Peignes et contre peignes) و تيغه براي تيغ و براي ماشين موزني از هر نوع حتي برقي مشمول شماره 82.11 يا 82.13‌مي‌شود.
3 - اشياء مذكور در شماره‌هاي مختلف اين فصل اگر به طور مجموعه در جعبه يا در قوطي يا در جلد عرضه شود مجموع آن اشياء تابع تعرفه‌بندي آن‌شيء خواهد بود كه حقوق گمركي آن بيش از اشياء ديگر موجود در مجموعه باشد ولي مجموعه‌هاي مانيكور و پديكور و همانند حتي آنهايي كه داراي‌قيچي باشد تابع شماره 82.13 خواهد بود.
4 - قاب و قوطي و جعبه و ظرفهاي همانند مربوط به اشياء مذكور در اين فصل كه معمولاً با آن فروخته مي‌شود اگر با هم عرضه شود تابع تعرفه‌بندي‌همان شيء مي‌باشد ولي اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس خود طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 265 الي 268<
‌فصل 83
‌مصنوعات گوناگون از فلزات معمولي
‌يادداشت
‌اشياء ساخته شده از چدن يا از آهن يا از فولاد مذكور در شماره‌هاي 73.25 و 73.29 و 73.31 و 73.32 و 73.35 در هيچ مورد مانند قطعات اشياء‌مندرج در اين فصل تلقي نمي‌شود و همچنين است در مورد همين اشياء كه از ساير فلزات معمولي ساخته شده باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 268 الي 272<
‌قسمت شانزدهم
‌ماشين آلات و دستگاهها و لوازم برق
‌يادداشت
1 - مشمول اين قسمت نمي‌شود:
‌الف - تسمه‌هاي نقليه يا نقاله از مواد پلاستيكي مصنوعي فصل 39 و همچنين اشياء فني از كائوچوي ولكانيزه سفت‌نشده از قبيل گرده (Rondelles)- بست - دريچه (Clapets) و همانند (‌شماره 40.14).
ب - اشياء براي مصارف فني از چرم طبيعي يا مصنوعي يا از چرم دوباره‌ساخته (‌شماره 42.04) و يا از پوستهاي نرم (‌شماره 43.03)
ج - ماسوره - دوك - لوله و ساير تكيه‌گاههاي همانند از هر جنس (‌فصول 39 و 40 و 44 و 48 يا قسمت پانزدهم بر حسب مورد)
‌د - كاغذ و مقواهاي سوراخ شده براي دستگاههاي مكانيكي ژاكار و همانند (‌شماره 84.21)
ه - تسمه‌هاي نقليه يا نقاله از مواد نسجي (‌شماره 59.16) و همچنين اشياء براي مصارف فني - از مواد نسجي (‌شماره 59.17)
‌و - اشياء تماماً از سنگهاي گرانبها يا از سنگهاي تركيبي يا از سنگهاي دوباره‌ساخته (‌سنگهاي سوارنشده) (‌ شماره 71.02 يا 71.03 يا 71.15)
‌ز - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از مواد پلاستيك‌مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07 مي‌باشد.)
ح - پارچه‌ها و تسمه‌هاي سر و ته متصل (Sans fin) از مفتول يا از نوارهاي فلزي (‌قسمت پانزدهم)
ط - اشياء فصلهاي 82 و 83.
ي - لوازم حمل و نقل موضوع قسمت هفدهم
ك - اشياء فصل 90 (‌آلات و دستگاههاي اندازه‌گيري و آلات و دستگاههاي دقيق و غيره)
ل - اشياء ساعت‌سازي (‌فصل 91)
م - افزارهاي قابل تعويض شماره 82.05 و برسهايي كه اجزاء ماشين آلات شماره 96.02 را تشكيل مي‌دهند همچنين افزارهاي قابل تعويض با يكديگر‌كه بر حسب نوع موادي كه قسمت عامل آن افزار را تشكيل مي‌دهد طبقه‌بندي مي‌شود (‌فصلهاي 40 و 42 و 43 و 45 و 59 و شماره‌هاي 68.04 و69.09 الخ).
ن - ماشينهايي كه جنبه اسباب‌بازي يا بازيچه يا آلات ورزشي دارد (‌فصل 97)
2 - با حفظ مقررات يادداشتهاي 1 و 3 اين قسمت و يادداشت 1 فصلهاي 84 و 85 اجزاء و قطعات مجزاي ماشين آلات (‌به استثناي اجزاء و قطعات‌مجزاي اشياء مشمول شماره‌هاي 84.64 و 85.23 و 85.24 و 85.25 و 85.27) مطابق قواعد زير طبقه‌بندي مي‌شوند:
‌الف - اجزاء و قطعات مجزاي مشخص شده در يكي از شماره‌هاي دو فصل 84 يا 85 بدون توجه به اين كه مربوط به چه ماشيني است تابع تعرفه‌بندي‌همان شماره خواهد بود (‌به استثناي شماره‌هاي 84.65 و 85.28).
ب - هر گاه اجزاء و قطعات مجزا غير از آن چه كه در بند پيش گفته شده معلوم باشد كه منحصراً يا مخصوصاً مربوط به يك يا چند ماشين مندرج در‌يك شماره باشد (‌حتي شماره 84.59 يا 85.22) تابع تعرفه‌بندي ماشين يا ماشينهاي مذكور خواهد بود ليكن اجزاء و قطعات مجزايي كه خواه مربوط‌به اشياء مشمول شماره 85.13 و يا شماره 85.15 باشد در شماره 85.13 طبقه‌بندي مي‌گردد.
ج - ساير اجزاء و قطعات مجزا مشمول شماره‌هاي 84.65 يا 85.25 مي‌باشد.
3 - در اين قسمت در مواردي كه ميان ماشينها و اجزاء آن وجه تمايزي برقرار شده باشد ماشينهاي ناتمام كه به همان حال داراي اساس ماشين كامل‌باشد مانند ماشين كامل تلقي مي‌گردد نه مانند اجزاء ماشين.
4 - ماشينهايي كه به حال پياده يا به هم چفت نشده عرضه شود و همچنين ماشينهاي ناتمام به مفهوم يادداشت بالا مانند ماشينهاي سوار شده طبقه‌بندي‌مي‌شود.
5 - جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد ماشينهاي انواع مختلف كه براي با هم كار كردن تلفيق شده و يك واحد تنها را تشكيل مي‌دهد و همچنين‌ماشينهايي كه براي انجام دو يا چند عمل مختلف متناوب يا تكميلي تعبيه شده است تابع طبقه‌بندي ماشيني است كه عمل مهمتر را انجام مي‌دهد.
6 - ماشينهاي محرك از هر قبيل كه به ماشينهاي كار متصل باشد و يا توأماً با ماشينهاي كار عرضه شده و به طور وضوح مربوط به آن دستگاه باشد(‌داراي پايه مشترك - داراي جاي مخصوص نصب كه در بدنه تعبيه شده باشد -( داراي لوح نصب مشترك يا جاسازي مشابه) تابع رژيم ماشيني‌مي‌باشد كه بايد آن را به كار اندازد - در مورد تسمه‌هاي نقليه يا نقاله كه روي ماشينها سوار شده يا با ماشينهايي كه بايد براي به كار انداختن آن مصرف‌شود عرضه شده باشد نيز به همان نحو عمل خواهد شد.
7 - براي اجراي يادداشتهاي فوق كلمه ماشينها در آن واحد هم به ماشينها و هم به آلات و دستگاههاي مختلف اين قسمت اطلاق مي‌گردد.
‌فصل 84
‌ديگ بخار - ماشين آلات و ادوات مكانيكي
‌يادداشت
1 - از اين فصل مستثني مي‌باشد:
‌الف - سنگ آسيا و اشياء همانند براي آرد كردن و ساير اشياء فصل 68
ب - دستگاهها و ماشين آلات و ادوات (‌مثلاً تلمبه) و اجزاء آنها - از محصولات سراميكي (-‌فصل 69)
ج - شيشه آلات آزمايشگاه (‌شماره 70.17 و مصنوعات شيشه‌اي براي مصارف فني (‌شماره‌هاي 70.20 و 70.21)
‌د - اشياء شماره‌هاي 73.36 و 73.37 و همچنين اشياء همانند از ساير فلزات معمولي.
ه - افزارهاي و ماشين‌افزارهاي الكترومكانيك دستي (‌شماره 85.05) و دستگاههاي الكترومكانيكي براي مصارف خانگي (‌شماره 85.06).
2 - با حفظ مقررات يادداشتهاي 5 و 6 قسمت شانزدهم ماشينها و دستگاههايي كه بتواند در عين حال از يك طرف در شماره‌هاي 84.01 تا 84.21‌و از طرف ديگر در شماره‌هاي 84.22 تا 84.60 طبقه‌بندي شود در شماره‌هاي 84.01 تا 84.21 طبقه‌بندي مي‌شوند.
‌معهذا:
‌اولاً - مشمول شماره 84.17 نمي‌شود:
‌الف - ماشينهاي جوجه‌كشي و جوجه‌پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان يا اتووهاي Etuves براي روياندن (‌ شماره 84.28)
ب - دستگاههاي خيساندن دانه براي آسياب (‌شماره 84.29)
ج - دستگاه شيره‌كشي از چغندر براي قندسازي (‌شماره 84.30)
‌د - ماشينها و دستگاههاي حرارت‌دهنده براي عمل آوردن نخ و منسوجات و مصنوعات از مواد نسجي (‌شماره 84.40)
ه - دستگاهها و ادوات انجام‌دهنده يك عمل مكانيكي كه تغيير ميزان حرارت (‌گرمي يا سردي) در آنها ولو اين كه لازمه كار هم باشد جز يك نقش فرعي‌در مقابل عمل نهايي ايفاء نكند.
‌ثانياً - مشمول شماره 84.19 نمي‌شود:
‌الف - ماشينهاي دوزندگي براي بستن لفافها (‌شماره 84.41)
ب - ماشينها و دستگاههاي مخصوص دفتر كار (‌شماره 84.54)
3 -) گلوله‌هاي (Billes) فولادي كاليبر شده (Calibrees) يعني گلوله‌هاي صيقلي شده كه قطر حداكثر يا حداقل آنها از قطر اسمي بيش از يك صدم‌تفاوت نداشته باشد به شرط اين كه در هر حال اين تفاوت (‌اغماض) از 0.05 ميليمتر تجاوز ننمايد مشمول شماره 84.62 مي‌شود گلوله‌هاي فولادي كه‌با تعريف فوق مطابقت نكند مشمول شماره 73.40 مي‌گردد.
4 - جز در مواردي كه مقررات مخالفي باشد و با حفظ مقررات يادداشت 2 بالا و همچنين يادداشت 5 قسمت شانزدهم ماشينهايي كه چندين مورد‌استعمال دارند تحت شماره مربوط به مهمترين مورد استعمال آن طبقه‌بندي مي‌شوند و يا در صورتي كه چنين شماره وجود نداشته باشد و يا اين كه‌مورد استعمال خاص آن ميسر نباشد تحت شماره 84.59 طبقه‌بندي مي‌شود.
‌در هر حال ماشينهاي ساختن طناب و كابل از هر ماده (‌ماشينهاي تابيدن و غيره (Toronneuses, commetteuses, machines a cabler)‌نيز مشمول شماره 84.59 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 277 الي 291<
‌فصل 85
‌ماشين آلات و دستگاههاي برقي و اشيايي كه براي مصارف الكتروتكنيك به كار مي‌رود
‌يادداشت
1 - از اين فصل مستثني مي‌شود:
‌الف - لحاف و بالش و پاگرم‌كن و اشياء همانند كه با برق گرم مي‌شود - لباس و كفش و گوش‌گرم‌كن ساير اشيايي كه با برق گرم مي‌شود و اشخاص با‌خود دارند.
ب - مصنوعات شيشه‌اي شماره 70.11
ج - مبلهايي كه با برق گرم مي‌شود (‌فصل 94).ٍ
2 - اشيايي كه ممكن است در آن واحد مشمول شماره 85.01 و شماره 85.08 يا 85.09 يا 85.21 بشود و در سه شماره اخيرالذكر طبقه‌بندي مي‌شود‌و ليكن موتاتورها Mutateursبا بخار جيوه در طشتك فلزي مشمول شماره 85.01 خواهد ماند.
3 - شماره 85.06 با قيد اين كه دستگاههاي الكترومكانيكي از انواعي باشد كه معمولاً براي مصارف خانگي به كار مي‌رود شامل اشياء زير مي‌گردد:
‌الف - جارو (Aspirateurs de poussieres) - دستگاه واكس زدن كف اتاق - خردكننده و مخلوط‌كننده مواد خوراكي - دستگاه آبميوه‌گيري و‌بادبزنهاي خانگي.
ب - ساير دستگاهها به وزن حداكثر 20 كيلوگرم به استثناي ماشين ظرف‌شويي (‌شماره 84.19) و ماشينهاي شستن رخت و غيره (‌شماره 84.18 يا84.40) بر حسب اين كه ماشينهاي فرار از مركز باشد يا نباشد) - ماشين اتوكشي (‌شماره 84.16 يا 84.40 بر حسب اين كه دستگاه نورد باشد يا نباشد) - چرخ دوزندگي (‌شماره 84.41) و دستگاههاي الكتروترميك شماره 85.12)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 293 الي 299<
‌قسمت هفدهم
‌وسايط نقليه و لوازم آن
‌يادداشت
1 - اين قسمت شامل اشيايي كه در شماره‌هاي 97.01 و 97.03 و 97.08 ذكر شده و همچنين لوژوسورتمه (Bobsleighs) و همانند (‌شماره97.06) نمي‌باشد.
2 - اشياء ذيل ولو اين كه براي وسايط نقليه بودن آنها قابل تشخيص باشد مشمول شماره‌هاي اين قسمت كه با اجزاء و قطعات مجزا و متفرعات وسايط‌نقليه تخصيص يافته است نمي‌شود:
‌الف - بست - گرده (‌واشر) و همانند از هر جنس (‌در شماره 84.64 و يا ساير حسب نوع مواد آن طبقه‌بندي مي‌شود)
ب - اجزاء و قطعات و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌ قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از مواد‌پلاستيكي مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07 مي‌باشد.
ج - اشياء فصل 82 (‌افزار).
‌د - اشياء شماره 83.11.
ه - ماشينها و دستگاههاي مذكور در شماره‌هاي 84.01 و 84.59 و همچنين اجزاء و قطعات مجزاي آنها - اشياء مذكور در شماره‌هاي 84.61 و84.62 و عوامل انتقال شماره 84.63 به شرط اين كه اجزاء اصلي موتورها باشد.
‌و - ماشينها و دستگاههاي برقي و همچنين ادوات و متفرعات برقي (‌فصل 85)
‌ز - آلات و دستگاههاي فصل 90
ح - اشياء صنعت ساعت‌سازي Horlogerie (‌فصل 91).
ط - اسلحه (‌فصل 93).
ي - برسهاي اجزاء وسايط نقليه (‌شماره 96.02).
3 - عبارت اجزاء و قطعات مجزا و متفرعات به مفهوم مندرجات فصلهاي 86 تا 88 شامل اجزاء و قطعات مجزا و متفرعاتي مي‌شود كه منحصراً يا‌اكثراً براي وسايط نقليه يا اشياء اين قسمت باشد - هر گاه يك جزء يا يك قطعه مجزا يا يك شيء فرعي بتواند در عين حال با خصوصيات دو يا چند‌عنوان اين قسمت تطبيق نمايد بايد آن را تحت عنواني كه با مصرف عمده آن تطبيق مي‌كند طبقه‌بندي نمود.
4 - هواپيماهايي كه مخصوصاً طوري ساخته شده‌اند كه بتوانند در عين حال براي هواپيمايي و هم مانند وسيله نقليه زميني به كار برده شوند مانند‌هواپيما تلقي مي‌گردند.
‌اتومبيلهايي كه مخصوصاً به نحوي ساخته شده است كه هم مانند وسيله نقليه زميني و هما مانند كشتي به كار برده شود (‌اتومبيلهاي ذوحياتينVoitures - amphibies) مانند اتومبيل تلقي مي‌گردند.
5 - وسايط نقليه و ساير اشياء اين قسمت به حالت تكميل‌نشده يا ناقص با وسايل نقليه كامل يا تمام شده طبقه‌بندي مي‌شود مشروط بر اين كه صفات‌اساسي آن را داشته باشد.
6 - جز در صورت وجود مقررات خاص مخالف وسايط نقليه و ساير اشياء اين قسمت كه كامل بوده يا كامل تلقي مي‌شود در صورتي كه پياده شده يا به‌حال سوارنشده عرضه گردد مانند وسايط نقليه سوار شده طبقه‌بندي مي‌شود.
‌فصل 86
‌وسايط نقليه و لوازم براي خطوط آهن - دستگاههاي غير برقي اشاره دادن براي راههاي ارتباطي
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - تراورس‌هاي چوبي (‌شماره 44.07) يا بتوني (‌شماره 68.11) براي راه آهن.
ب - لوازم راه آهن مذكور در شماره 73.16
ج - دستگاههاي برقي اشاره دادن شماره 85.16.
2 - محور Essieux چرخ - چرخهاي سوار شده روي محور (Trains de roues) - طوق و زه دور چرخ (Bandages et frettes) توپي(Centres) - اجزاء رخ - شاسي - بوگي (Boggies - بي‌سل Bissels و ساير باركشهاي (Trucks) همانند - جعبه محور (‌جعبه گريس و‌روغن) - دستگاه ترمز از هر نوع - سپر ضد ضربه - چنگك و قلابهاي اتصال - كروگهاي ارتباط بين واگن‌هاي راه آهن (Souffletsdintercirculation) و قطعات بدنه (Articles de carrosserie) مشمول شماره 86.09 مي‌باشند.
3 - با حفظ مقررات يادداشت 1 بالا اشياء ذيل به خصوص مشمول شماره 86.10 (‌لوازم ثابت) مي‌باشد: ريلهاي به هم متصل شده (‌قابل حمل و نقل يا‌غير قابل حمل و نقل) - صفحه‌هاي گردان و پلهاي گردان - سپرسكو (Bitoirs) و طاق اندازه (Gabarits) همچنين شماره 86.10 شامل ديسك و‌پلاكهاي متحرك و راهنماها (Semaphores) و دستگاههاي فرمان براي عبور و دستگاههاي سوزنباني زميني و پستهاي مانور از دور و ساير‌دستگاههاي غير برقي اشاره و حراست و نظارت و فرمان براي كليه خطوط ارتباطي حتي اگر داراي دستگاههاي فرعي براي روشنايي برقي هم باشد نيز‌مي‌گردد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 303<
‌فصل 87
‌ارابه‌هاي خودرو (Voitures automobiles) - تراكتور - چرخهاي‌پايي و ساير وسايط نقليه زميني
‌يادداشت
1 - منظور از تراكتورها به مفهوم اين فصل ارابه‌هاي موتوري است كه اساساً براي كشيدن يا به جلو راندن ادوات يا ارابه‌ها و يا محمولات ديگر تعبيه شده است حتي اگر داراي بعضي دستگاههاي فرعي باشد كه در عين انجام عمل عمده خود براي حمل و نقل افزار و بذر و كود و غيره به كار برده شود.
2 - شاسي‌هاي ارابه‌اي خودرو داراي اتاق راننده مشمول شماره 87.02 مي‌شود نه شماره 87.04
3 - شماره 87.10 شامل چرخهاي پايي كودكان كه به طريق چرخهاي پايي معمولي ساخته نشده نمي‌باشد و نيز آنهايي را كه داراي چرخ ساچمه‌دار‌نيست شامل نمي‌گردد - اين چرخها مشمول شماره 97.01 مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 305 الي 308<
‌فصل 89
‌وسايط ناوبري دريايي و رودخانه‌اي
‌يادداشت
‌كشتيهاي غير كامل يا ناتمام و بدنه كشتي پياده شده يا پياده‌نشده (Demontes ou non) و همچنين كشتيهاي كامل پياده شده بر حسب نوع كشتي‌طبقه‌بندي مي‌شود و يا در صورت ترديد در تشخيص اين كه مربوطه به چه نوع كشتي است در شماره 89.01 طبقه‌بندي مي‌گردد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 309<
‌قسمت هيجدهم
‌آلات و دستگاههاي بصري (Optiques) و عكاسي و سينماتوگرافي و اندازه‌گيري و بازديد و رسيدگي (Verification) - آلات تدقيقdeprecision - آلات و دستگاههاي طبي جراحي - اشياء صنعت ساعت‌سازي - آلات موسيقي - دستگاههاي ضبط و اداي صوت يا براي ضبط و‌انعكاس (Reproduction) تصاوير و صدا در تلويزيون با اصول مغناطيسي
‌فصل 90
‌آلات و دستگاههاي بصري (Optiques) و عكاسي و سينماتوگرافي و اندازه‌گيري و بازديد و رسيدگي - آلات تدقيق - آلات و دستگاههاي طبي‌جراحي 
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - اشيايي كه مصرف فني دارد - ساخته شده از كائوچوي ولكانيزه سفت‌نشده (‌شماره 40.14) - از چرم طبيعي يا مصنوعي يا از چرم دوباره‌ساخته (‌شماره 42.04) - از مواد نسجي (‌شماره 59.17)
ب - محصولات نسوز (Refractaries) شماره 69.03 - اشياء براي مصارف شيميايي و ساير مصارف فني شماره 69.09.
ج - آينه‌هاي شيشه‌اي كه از لحاظ اپتيك كار نشده باشد (‌شماره 70.09) و آينه‌هاي ساخته شده از فلزات معمولي يا از فلزات گرانبها كه جنبه عناصر‌اپتيك نداشته باشد (‌شماره 83.12 يا فصل 71 بر حسب مورد).
‌د - اشياء شيشه‌اي شماره‌هاي 70.07 و 70.14 و 70.15 و 70.17 و 70.18.
ه - اجزاء و قطعات مجزا و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم - از فلزات معمولي (‌قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از‌مواد پلاستيك مصنوعي (‌كه) به طور كلي مشمول شماره 39.07 مي‌باشد).
‌و - تلمبه‌هاي توزيع داراي دستگاه اندازه‌گيري شماره 84.10 - باسكول و ترازو براي رسيدگي و شمارش قطعاتي از كارخانه بيرون داده مي‌شود و‌همچنين وزنه‌هايي كه جداگانه عرضه شود (‌شماره 84.20) - دستگاههاي بلند كردن و جابجا كردن (‌شماره 84.22) - ادوات مخصوص براي تنظيم‌قطعه‌اي كه بايد كار شود يا براي تنظيم افزار روي ماشين‌افزارها حتي داراي ادوات اپتيك براي خواندن (‌مثلاً دستگاههاي موسوم به تقسيم‌كننده اپتيك)‌ شماره 84.48 (‌غير از ادواتي كه صرفاً اپتيك باشد: دوربين‌هاي تمركز (Lunettes de centrage) - دوربين‌هاي همرديف كردن (Lunettesdalignement) و غيره) دستگاه فشارشكن (Detendeurs) - دريچه (Vannes) و ساير اشياء صنعت شير و فلكه‌سازي (Robinetterie)(‌شماره 84.61)
‌ز - نورافكن براي اتومبيل (‌شماره 85.09) و دستگاههاي هدايت و اكتشاف و عمق‌يابي و تفحص و فرمان به وسيله راديو (‌شماره 85.15).
ح - دستگاههاي سينماتوگرافي ضبط يا انعكاس صوت كه فقط با اصول مغناطيسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و همچنين دستگاههاي برداشتن نسخ‌متعدد با اصول منحصراً مغناطيسي از نوار و صفحه و غيره (‌تكيه‌گاههاي صدا) پر شده با همان اصول (‌شماره 92.11) - دستگاههاي مغناطيسي‌خواننده (‌شماره 92.13)
ط - اشياء فصل 97.
ي - كيله‌ها كه طبقه‌بندي آن تابع نوع موادي است كه از آن ساخته شده است.
2 - ماشين و دستگاههاي و آلات غير كامل يا ناتمام مانند ماشين و دستگاهها و آلات كامل يا تمام طبقه‌بندي مي‌شود به شرط اين كه صفت و خاصيت‌اساسي ماشين و دستگاهها و آلات مزبور را دارا باشند.
3 - با حفظ مقررات يادداشتهاي 1 و 2 بالا:
‌الف - اجزاء و قطعات مجزا و لوازم ماشين و دستگاهها و آلات يا اشياء مذكور در اين فصل عبارت از اشيايي باشد كه با وضع و كيفيتي كه دارد در يكي‌از شماره‌هاي همين فصل يا فصول 84 و 85 و 91 (‌به جز شماره‌هاي 84.65 و 85.28) منظور شده باشد در همان شماره‌ها طبقه‌بندي مي‌شود.
ب - ساير اجزاء و قطعات مجزا و لوازم كه معلوم باشد منحصراً يا بيشتر براي ماشينها و دستگاهها و آلات اين فصل تابع تعرفه‌بندي آن ماشينها و‌دستگاهها و آلات مي‌شود يا لدي‌الاقتضاء تحت شماره 90.29 طبقه‌بندي مي‌شود.
4 - شماره 90.05 دوربينهاي نجومي (‌شماره 90.06) و دوربينهاي نشانه‌گيري براي اسلحه و دوربينهاي كشتي زيردريايي يا ارابه‌هاي جنگي و دوربين‌براي ماشينها و دستگاهها و آلات اين فصل (‌شماره 90.13) را شامل نمي‌باشد.
5 - ماشين و دستگاهها يا آلات اپتيك اندازه‌گيري و بازديد و رسيدگي و نظارت كه بتوان در عين حال آنها را مشمول شماره‌هاي 90.13 و 90.19‌دانست و در شماره 90.16 طبقه‌بندي مي‌شود.
6 - شماره 90.28 منحصراً شامل اشياء زير است:
‌الف - آلات و دستگاههاي اندازه‌گيري نيروي برق.
ب - آلات و دستگاهها و ماشينها از نوعي كه در شماره‌هاي 90.14 و 90.15 و 90.22 و 90.23 و 90.24 و 90.25 و 90.27 توصيف شده (‌به‌استثناي استروبوسكوپ‌ها Stroboscopes) مشروط بر اين كه عمل آنها منوط به يك پديده (Phenomenes) الكتريكي باشد كه با تغييرات‌شيء مورد تحقيق قابل تغيير است.
ج - دستگاهها و آلات براي كشف يا اندازه‌گيري اشعه آلفا - بتا - گاما يا اشعه ايكس يا اشعه كيهاني (Cosmiques) و همانند.
‌د - تنظيم‌كننده‌هاي (Regulateurs) خودكار كميته‌هاي (Grandeurs) برقي همچنين تنظيم‌كننده‌هاي خودكار ساير كميته‌ها كه عمل آنها منوط به‌يك پديده برقي است كه با عامل تنظيم تغييرپذير است.
7 - قاب و قوطي و جعبه و ظرفهاي همانند مربوط به اشياء مذكور در اين فصل كه معمولاً با آن فروخته مي‌شود اگر با هم عرضه شود تابع تعرفه‌بندي‌همان شيء مي‌باشد ولي اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس خود طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 314 الي 320<
‌فصل 91
‌اشياء صنعت ساعت‌سازي (Horlogerie)
‌يادداشت
1 - براي اجراي شماره‌هاي 91.02 و 91.07 دستگاه محرك (Mouvements) ساعت عبارت از دستگاهي است كه آلت تنظيم‌كننده آن يك لنگر‌مجهز به فنر فندول (Spiral) باشد و ستبراي آن با پلاتين و پل‌ها از 12 ميليمتر تجاوز نكند.
2 - دستگاههاي مكانيكي كه بدون چرخ دنده (Echapement) كار مي‌كند از شماره‌هاي 91.07 و 91.08 خارج و مشمول شماره 84.08 مي‌باشد.
3 - اين فصل شامل لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌ قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از مواد‌پلاستيك مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07) مي‌باشد و وزنه ساعت و شيشه‌هاي ساعت و زنجير و دستبند ساعت و قطعات تجهيزات‌برقي و گردونه‌هاي ساچمه‌اي و ساچمه‌هاي گردونه نمي‌شود - فنرهاي ساعت و همچنين فنرهاي مارپيچي ساعت) مشمول شماره 91.11 مي‌شود.
4 - با حفظ مقررات يادداشتهاي 2 و 3 دستگاه محرك ساعت و قطعاتي كه هم براي ساعت و هم براي مصارف ديگر مخصوصاً در آلات اندازه‌گيري و‌آلات تدقيق قابل مصرف باشد در اين فصل طبقه‌بندي مي‌شوند.
5 - قاب و قوطي و جعبه و ظرفهاي همانند مربوط به اشياء مذكور در اين فصل كه معمولاً با آن اشياء فروخته مي‌شوند اگر با هم عرضه شود تابع‌تعرفه‌بندي همان شيء مي‌باشد ولي اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس خود طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 322 الي 324<
‌فصل 92
‌آلات موسيقي و دستگاههاي ضبط و اداي صوت يا براي ضبط و انعكاس صدا و تصاوير در تلويزيون با اصول مغناطيسي - اجزاء و لوازم آلات و‌ادوات مزبور
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - فليمهايي كه تمام يا قسمتي از آن براي چاپ يا اصول عكاسي يا فتوالكتريكي حساس شده و يا در آن صدا ضبط شده باشد - ظاهر شده يا‌ظاهرنشده (‌فصل 37).
ب - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌قسمت پانزدهم) يا اشياء همانند از مواد پلاستيكي‌مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07 مي‌باشد).
ج - ميكروفن - آمپلفيكاتور - بلندگو - گوشي - قطع‌كننده - استروبوسكوپ - و ساير آلات و دستگاهها و تجهيزات فرعي با اشياء مندرج در اين‌فصل به كار برده مي‌شود ولي با آن توأم نبوده و با هم در يك محفظه جا داده نشده باشد (‌فصل 85 يا 90) - دستگاههاي ضبط يا اداري صوت توأم با‌دستگاههاي بيسيم (‌شماره 85.15)
‌د - لوله‌پاك‌كن (Ecouvillons) و ساير انواع فرچه براي پاك كردن آلات موسيقي (‌شماره 96.02).
ه - آلات و دستگاههاي كه جنبه بازيچه داشته باشد (‌شماره 97.03).
‌و - آلات و دستگاههايي كه جنبه اشياء كلكسيون يا عتيقه داشته باشد (‌شماره 99.05 يا 99.06).
2 - آلات و دستگاههاي اين فصل كه ناقص يا ناتمام باشد در رديف اشياء كامل و تمام طبقه‌بندي مي‌شود مشروط بر اين كه داراي مشخصات اساسي‌آنها باشد.
3 - آرشه و چوب (Baguettes) و اشياء همانند براي آلات موسيقي شماره‌هاي 92.02 و 92.06 در صورتي كه به تعداد آلات مربوطه عرضه شود‌تابع تعرفه‌بندي همان آلات خواهد بود.
‌مقواها و كاغذهاي سوراخ شده شماره 92.10 و همچنين تكيه‌گاه (Supports) صدا شماره 92.12 بر حسب مورد تابع همين دو شماره مي‌باشد‌حتي اگر با آلات و يا دستگاههاي مربوطه هم عرضه شود.
4 - قاب و قوطي و جعبه و ظرفهاي همانند مربوط به اشياء مذكور در اين فصل كه معمولاً با آن اشياء فروخته مي‌شود اگر با هم عرضه شود تابع‌تعرفه‌بندي همان شيء مي‌باشد ولي اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 325 الي 327<
‌قسمت نوزدهم
‌اسلحه و مهمات
‌فصل 93
‌اسلحه و مهمات
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - چاشني‌ها و كپسولهاي آتشزا - منفجركننده‌ها (Detonateurs) - فشفشه‌هاي مهتاب يا ضد تگرك و ساير اشياء فصل 36
ب - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از مواد پلاستيك‌مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07 مي‌باشد).
ج - ارابه‌هاي جنگي و اتومبيلهاي زره‌پوش مسلح (‌شماره 87.08)
‌د - دوربينهاي نشانه‌گيري و ساير دستگاههاي اپتيك مگر در مواردي كه روي اسلحه سوار شده يا به طور سوار نشده با اسلحه مربوطه عرضه شود(‌فصل 90)
ه - كشكنجير (Atrbaletes) - كمان و تير براي تيراندازي - اسلحه‌هاي دگمه‌دار براي سالن شمشيربازي و اسلحه‌هايي كه جنبه بازيچه دارد (‌فصل97).
‌و - اسلحه و مهماتي كه جنبه اشياء كلكسيون يا جنبه عتيقه دارد (‌شماره‌هاي 99.05 يا 99.06)
2 - سلاحهاي غير كامل يا نيمه‌تمام در رديف سلاحهاي كامل يا تمام شده طبقه‌بندي مي‌شود به شرط اين كه مشخصات اصلي آن را دارا باشد.
3 - به مفهوم شماره 93.07 عبارت "‌اجزاء و قطعات مجزا" شامل دستگاههاي راديو يا رادار شماره 85.15 كه در بعضي فشفشه‌هاي خمپاره‌ها استعمال‌مي‌شود نمي‌باشد.
4 - قاب و قوطي و جعبه و ظرفهاي همانند مربوط به اشياء مذكور در اين فصل كه معمولاً با آن اشياء فروخته مي‌شود تابع تعرفه‌بندي همان شيء‌مي‌باشد ولي اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 328 الي 330<
‌قسمت بيستم
‌كالا و محصولات گوناگون كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول قسمتهاي ديگر تعرفه نشود
‌فصل 94
‌مبل - مبلهاي طبي جراحي - اسباب تختخواب و همانند
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - تشك و بالش و بالشتك بادي (Pneumatiques) يا آبي فصلهاي 39 و 40 و 62
ب - انواع چراغ و دستگاههاي روشنايي كه تابع تعرفه‌بندي نوع موادي است كه در ساخت آن به كار رفته است (‌شماره‌هاي 44.27 و 70.14 و 83.07‌و غيره).
ج - مصنوعات سنگي يا مواد سراميكي از نوعي كه به جاي نشيمن و ميز و يا ستون در پارك و باغ و دهليز و غيره به كار مي‌رود (‌فصل 68 يا 69).
‌د - آينه‌هاي زميني مانند آينه‌هاي قدي پايه‌دار و غيره (‌شماره 70.09)
ه - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از مواد پلاستيك‌مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07) مي‌باشد و همچنين گاوصندوقهاي شماره 83.03)
‌و - مبل حتي غير مجهز كه اجزاء مشخص دستگاههاي مولد سرماي شماره 84.15 را تشكيل دهد - مبلهايي كه مخصوصاً براي چرخهاي دوزندگي به‌مفهوم شماره 84.41 تعبيه شده است.
‌ز - مبلهايي كه اجزاء مشخص دستگاههاي شماره 85.15 را تشكيل دهد (‌دستگاههاي گيرنده بيسيم و تلويزيون و غيره).
ح - تفدان براي مطب دندانسازي (‌شماره 90.17)
ط - اشياء فصل 91 مخصوصاً محفظه و اتاقك ساعتهاي ديواري و دستگاههاي همانند.
ي - مبلهايي كه اجزاء مشخص فنوگراف و ماشينهاي ديكته و ساير دستگاههاي شماره 92.11 را تشكيل دهد (‌شماره 92.13)
ك - مبلهايي كه جنبه بازيچه دارد (‌شماره 97.03) - بيليارد از هر نوع و مبلهاي بازي شماره 97.04 و همچنين ميزهاي شعبده‌بازي شماره 97.05.
2 - جز در مورد مستثنيات ذيل مبل به مفهوم شماره‌هاي 94.01 تا 94.01 عبارت است از اشيايي كه براي گذراندن روي زمين ساخته شده است:
‌الف - گنجه‌هاي ديواري مخصوص مطبخ (Blocs de cuisine) و گنجه‌هاي همانند.
ب - نشيمن‌ها و تختخوابهاي معلق يا ديواري (Rabattables).
ج - كتابخانه‌ها و مبلهاي همانند داراي قطعات تكميلي براي آويزان كردن يا روي زمين قرار دادن.
3 - مبل راحتي داراي صفحه و اجزاء يا متفرعات از شيشه يا از مرمر يا از مواد ديگر به صورت سوارنشده يا جفت‌نشده كه به هم عرضه شود مانند‌مصنوعات سوار شده طبقه‌بندي مي‌شود.
4 - الف - صفحات شيشه (‌و همچنين آينه) يا مرمر يا سنگ حتي به شكل بريده معين در صورتي كه جداگانه عرضه شود به شرط اين كه با ساير عناصر‌تركيب نشده باشد مانند اجزاء اشياء اين فصل تلقي نمي‌شود.
ب - اشياء مذكور در شماره 94.04 در صورتي كه جداگانه عرضه شود تحت همان شماره طبقه‌بندي مي‌شود ولو اين كه اجزاء مبلهاي شماره 94.01 تا94.03 را تشكيل دهد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 332<
‌فصل 95
‌مواد تراش‌پذير و قالب‌پذير به حال كار شده (‌به انضمام مصنوعات)
‌يادداشت
‌مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - اشياء فصل 66 (‌چتر باراني - چتر آفتابي - عصا - شلاق - تعليمي و اجزاء آنها)
ب - بادبزن و سپرك دستي (Ecrans a main) شماره (67.05)
ج - اشياء فصل 71 به ويژه جواهرات فانتزي.
‌د - اشياء فصل 82 (‌افزار - مصنوعات كارد و چاقوسازي - اسباب سر ميز (Couverts de table) سوار شده و داراي دسته يا اجزاء از مواد‌تراش‌پذير و قالب‌پذير اين دسته‌ها و اجزاء چنانچه جداگانه عرضه شود مشمول همين فصل مي‌گردد.
ه - اشياء فصل 90 به ويژه دوره عينك.
‌و - اشياء فصل 91 (‌اشياء صنعت ساعت‌سازي به ويژه قاب ساعت و محفظه و اتاقك ساعتهاي پاندول و دستگاههاي همانند.
‌ز - اشياء فصل 92 به ويژه آلات موسيقي.
ح - اشياء فصل 93 به ويژه اجزاء اسلحه.
ط - اشياء فصل 94 (‌مبل و اجزاء آن)
ي - اشياء فصل 96 (‌مصنوعات برس‌سازي و غيره)
ك - اشياء فصل 97 (‌بازيچه - اسباب‌بازي و غيره)
ل - اشياء فصل 98 (‌مصنوعات گوناگون).
م - اشياء فصل 99 (‌ميزهاي زيبا - اشياء كلكسيون و عتيقه)
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 334<
‌فصل 96
‌مصنوعات برس‌سازي و قلم مو - جارو - گردگير - پودرزن و اشياء غربال و الك‌سازي
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - اشياء فصل 71
ب - اشياء برس‌سازي از نوعي كه به طور وضوح براي مصرف در طب و جراحي و دندانسازي و دامپزشكي باشد (‌شماره 90.17)
ج - اشيايي كه جنبه بازيچه دارد (‌فصل 97).
2 - سرهاي آماده براي مصنوعات برس‌سازي به مفهوم شماره 96.03 عبارت است از دسته‌هاي مو يا الياف نباتي يا ساير مواد - سوارنشده - آماده‌براي استعمال بدون اين كه از هم جدا بشود - براي ساختن قلم مو يا اشياء همانند يا آنهايي كه براي رسيدن به اين منظور احتياج به كار تكميلي مختصر‌از قبيل چسبانيدن يا اندودن ته آن و هموار كردن يا سائيدن انتهاي آن داشته باشد.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 336<
‌فصل 97
‌بازيچه (Jouets) - اسباب‌بازي (Jeux) - اشياء براي تفريح و براي ورزش
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - شمع براي درخت نوئل (‌شماره 34.06)
ب - آتشبازي براي تفريح (‌شماره 36.05)
ج - نخ - تك‌نخ - ريسمان - زه - و همانند براي ماهيگيري حتي بريده به طول معين ولي سوارنشده مربوط به فصل 39 يا به شماره 42.06 يا قسمت‌يازدهم.
‌د - كيف جاي اسباب ورزش و ظرفهاي ديگر شماره 42.02 يا 43.03
ه - لباس ورزش و همچنين لباسهاي مبدل تفريحي (Travestis) از كشباف يا از ساير منسوجات فصلهاي 60 و 61.
‌و - پرچم و بند پرچم از منسوجات و همچنين بادبان كشتي و روپوش وسايط نقليه - فصل 62.
‌ز - كفش (‌به استثناي آنهايي كه روي اسباب سرسره (Patins) نصب شده) و كلاههاي مخصوص ورزش و همچنين زنگال و حافظ استخوان پا(Protege - tibias) براي ورزش (‌فصلهاي 64 و 65).
ح - عصاي كوه‌نوردان - تعليمي و شلاق (‌شماره 66.02 و همچنين اجزاء آنها (‌شماره 66.03).
ط - چشم شيشه‌اي سوارنشده براي عروسك و براي ساير بازيچه‌ها - شماره 70.19.
ي - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از مواد پلاستيكي‌مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07 مي‌باشد).
ك - اشياء شماره 83.11.
ل - وسايط نقليه ورزشي قسمت هفدهم به استثناي لوژ و سورتمه ورزشي (Bobsleighs) و همانند.
م - چرخ پايي براي كودكان كه طبق مدل چرخهاي معمولي ساخته شده و داراي گردونه ساچمه‌اي باشد. (‌ شماره 87.10)
ن - قايقهاي ورزشي از قبيل كانوئه Canoes و اسكيف (Skiffs) (‌فصل 89) و وسايل راندن آنها (‌فصل 44 اگر چوبي باشد).
س - عينكهاي حافظ چشم براي تمرينات ورزشي و براي بازي در هواي آزاد (‌شماره 90.04)
ع - تيپچه و سوت‌سوتك (‌شماره 92.08)
ف - اسلحه و ساير اشياء فصل 93.
ص - زه براي راكت - چادر - اشياء براي اردوگاه و دستكش از هر جنس (‌تابع نوع جنس مي‌باشد).
2 - اشياء مربوط به اين فصل ممكن است داراي تزيينات يا متفرعات ساده كم اهميت از فلزات گرانبها و يا از فلزات داراي رويه يا روكش از فلزات‌گرانبها يا از مرواريد اصل يا از سنگهاي گرانبها يا از سنگهاي مصنوعي يا از سنگهاي دوباره‌ساخته باشد.
3 -‌منظور از عروسك شماره 97.02 منحصراً آنهايي است كه به شكل انسان ساخته شده باشد.
4 - اشياء غير كامل يا ناتمام در رديف اشياء كامل طبقه‌بندي مي‌شود مشروط بر اين كه داراي مشخصات اساسي آن باشد.
5 - با رعايت يادداشت 1 بالا اجزاء و قطعات مجزا و متفرعاتي كه قابل تشخيص باشد كه منحصراً يا اكثراً مربوط به اشياء مذكور در اين فصل مي‌باشد‌تابع تعرفه‌بندي همان شيء خواهد بود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 339 الي 341<
‌فصل 98
‌مصنوعات گوناگون
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - مداد براي ابرو يا بزك (Maquillage) (‌شماره 33.06).
ب - دگمه و دگمه‌هاي نيمه‌تمام - شانه - گيره زلف (Barrettes) و اشياء همانند كه تمام يا قسمتي از آن از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا‌رويه از فلزات گرانبها باشد (‌با رعايت مقررات يادداشت 2 - الف از فصل 71) يا داراي مرواريد اصل يا داراي سنگ‌هاي گرانبها يا سنگهاي مصنوعي يا‌دوباره‌ساخته (‌فصل 71).
ج - اجزاء و لوازم مورد مصرف عمومي به مفهوم يادداشت 2 قسمت پانزدهم از فلزات معمولي (‌قسمت پانزدهم) و اشياء همانند از مواد پلاستيك‌مصنوعي (‌كه به طور كلي مشمول شماره 39.07 مي‌باشد).
‌د - قلم پگار (Tire - lignes) (‌شماره 90.16).
ه - بازيچه‌هاي فصل 97.
2 - با رعايت مقررات يادداشت (1) اين فصل اشيايي كه تمام يا قسمتي از آن از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا رويه از فلزات گرانبها يا از‌سنگهاي گرانبها و يا از سنگهاي مصنوعي يا دوباره‌ساخته يا داراي مرواريد اصل باشد مشمول همين فصل مي‌شود.
3 - قاب و قوطي و جعبه و ظرفهاي همانند مربوط به اشياء مذكور در اين فصل كه معمولاً به آن اشياء فروخته مي‌شود اگر با هم عرضه شود تابع‌تعرفه‌بندي همان شيء مي‌باشد ولي اگر جداگانه عرضه شود بر حسب نوع جنس طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 342 الي 344<
‌قسمت بيست و يكم
‌هنرهاي زيبا - اشياء كلكسيون و عتيقه
‌فصل99
‌هنرها زيبا - اشياء كلكسيون و عتيقه
‌يادداشت
1 - مشمول اين فصل نمي‌شود:
‌الف - تمبر پست و تمبرهاي مالياتي و همانند - باطل‌نشده - كه در كشور مربوط رايج يا قرار است رايج شود (‌ شماره 49.07)
ب - پارچه‌هاي نقاشي شده براي دكور تماشاخانه (‌تئاتر) - پرده‌هاي زمينه كارگاه و مصارف همانند (‌شماره 59.12)
ج - مرواريد اصل و جواهر حتي به حالت كار شده (‌شماره‌هاي 71.01 و 71.02)
2 - به مفهوم شماره 99.02 گراور و نقشهاي برجسته (Estampes) و ليتوگرافيهاي اصلي عبارت است از نسخه‌هايي كه به رنگ سياه يا به رنگهاي‌الوان مستقيماً از يك يا از چند صفحه كه تماماً به دست صنعتگر انجام شده است چاپ شده باشد بدون توجه به تكنيك يا مواد مصرف شده به استثناء‌عمليات مكانيكي يا فتومكانيكي.
3 - حجاريهايي كه جنبه تجارتي داشته باشد (‌كه به سري و تعداد زياد تهيه مي‌شود - قالب‌ريزيها و كارهاي پيشه‌وران) مشمول شماره‌هاي 99.03‌نمي‌شود و در فصل مربوط به جنسي كه از آن ساخته شده طبقه‌بندي مي‌گردد.
4 - الف - با رعايت يادداشتهاي 1 و 2 و 3 اشيايي كه ممكن است در عين حال مشمول اين فصل و فصلهاي ديگر تعرفه باشد بايد در اين فصل‌طبقه‌بندي شود.
ب - اشيايي كه ممكن است در عين حال مشمول شماره 99.06 و شماره‌هاي 99.01 تا 99.05 گردد بايد در شماره‌هاي 99.01 تا 99.05 طبقه‌بندي‌شود.
5 - قابهاي تابلوهاي نقاشي و گراور و نقشهاي برجسته (Estampes) و ليتوگرافي در صورتي كه وضع ظاهري و ارزش آنها به اين اشياء متناسب‌باشد با همان اشياء طبقه‌بندي مي‌شود.
>‌جدول: دوره 22 - جلد 13 - صفحه 345 الي 347<
‌جداول فوق منضم به قانون امور گمركي مي‌باشد.
 
 

دانلود به صورت PDF