منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون تأسيس مدارس غير انتفاعي 
 
 
ماده 1- مدارس غير انتفاعي پس از اخذ موافقت نهايي وزارت آموزش و پرورش و بر اساس مفاد اين آئيننامه منحصراً در محل و منطقه‌اي كه مورد موافقت قرار گرفته است تأسيس مي‌گردد.
 
ماده 2- اولويت برخورداري از كمكهاي دولت در تاسيس مدارس غير انتفاعي با موسس و موسساتي ميباشد كه در محل و مناطق آنها تنگناهها و كمبود فضاهاي آموزشي وجود داشته باشد.
 
تبصره – محلها و مناطق موضوع اين ماده بر اساس تراكم جمعيت دانش‌آموزي، كمبود فضاي آموزشي و برنامه‌ريزيهاي وزارت آموزش و پرورش همه ساله توسط آن وزارت تعيين و ابلاغ مي‌گردد.
 
ماده 3- در دو سال اول اجراي قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي محدوديتي در مورد محل و منطقه استقرار اين مدارس وجود نخواهد داشت و پس از اين مدت اولويتهاي مربوط توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين و اعلام ميشوند.
 
نخست وزير – مير حسين موسوي روزنامه رسمي شماره 12842-10/1/1368 شماره 140116/ت964 27/12/1367 هيات وزيران در جلسه مورخ 13/12/1367 بنا به پيشنهاد شماره 28982/140 مورخ 11/11/67 وزارت آموزش و پرورش آئيننامه اجرايي قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي را به شرح زير تصويب نمودند:
 
آئيننامه اجرايي مدارس غير انتفاعي فصل اول- ضوابط تاسيس مدارس غير انتفاعي ماده 1- مدارس غير انتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسيس و اداره ميشود.
 
تبصره – منظور از غير انتفاعي بودن آنست كه درآمد حاصله صرفاً صرف هزينه‌هاي جاري و توسعه آتي مدارس گردد.
 
ماده 2- مدارس غير انتفاعي در هر يك از دوره‌هاي زير بوسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي تاسيس خواهد شد:
 
الف – كودكستان (آمادگي، سال ماقبل دبستان).
 
ب – ابتدايي ج – راهنمايي تحصيلي د- متوسطه شامل دبيرستانهاي نظري و هنرستانها (در رشته‌هاي مختلف مصوب وزارت آموزش و پرورش) هـ - آموزشگاههاي آمادگي كنكور و كلاسهاي تقويتي ماده 3- شرايط آموزش، فني، تربيتي، بهداشتي و ايمني واحدهاي آموزشي در تمام مدت سال تحصيلي بايد با ضوابط و دستورالعملهائيكه از طرف آموزش و پرورش ابلاغ مي‌شود مطابقت داشته باشد.
 
ماده 4- مجوز تاسيس مدارس غيرانتفاعي بنام فرد يا افراد حقيقي و حقوقي صادر مي‌شود و اجازه مذكور قابل انتقال يا واگذاري به ديگري نيست در صورت تخلف از اين ماده شوراي نظارت مركزي مي‌تواند مجوز تاسيس را لغو نمايد.
 
ماده 4- مجوز تاسيس مدارس غير انتفاعي بنام فرد يا افراد حقيقي و حقوقي صادر مي‌شود و اجازه مذكور قابل انتقال يا واگذاري به ديگري نيست در صورت تخلف از اين ماده شوراي نظارت مركزي مي‌تواند مجوز تاسيس را لغو نمايد.
 
ماده 5- معرفي موسس يا موسسان مدارس غير انتفاعي پس از تاييد ميزان نيازهاي مالي آنها از سوي آموزش و پرورش جهت اخذ وام از نظام بانكي كشور بر اساس مفاد ماده 18 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي توسط آن وزارت صورت خواهد پذيرفت.
 
فصل دوم- شرايط مدير و كاركنان و وظايف و نحوه انتخاب آنان ماده 6- مديران مدارس دخترانه منحصراً از بين خواهران و مديران مدارس پسرانه از بين برادران متاهل انتخاب خواهند شد.
 
ماده 7- مدير مدرسه نسبت به حسن اجراي امور پرورشي، آموزشي و اداري در مقابل آموزش و پرورش مسئوليت دارد و بايد زمينه‌هاي لازم براي بازرسي نمايندگان آموزش و پرورش را بنحو احسن فراهم نمايد.
 
ماده 8- كادر امور تربيتي مدارس غير انتفاعي از ميان كسانيكه داراي شرايط گزينش وزارت آموزش و پرورش هستند و مرجحاً داراي مدرك ليسانس ميباشند توسط مؤسس يا مؤسسان معرفي مي‌گردند تا پس از تاييد صلاحيت آنان توسط آموزش و پرورش بكار مشغول شوند.
 
ماده 9- ضوابط علمي موضوع ماده 11 قانون بشرح زير مي‌باشد:
 
الف – حداقل ديپلم براي مدارس ابتدائي ، كودكستان (آمادگي).
 
ب – حداقل فوق ديپلم براي مدارس راهنمايي.
 
ج- حداقل ليسانس براي دبيرستانها و هنرستانها.
 
ماده 10- كليه پرسنل اعم از مديران، معاونين، مربيان، معلمان، متصديان امور دفتري و خدمتگزاران موظف به اجراي دقيق و كامل شرح وظايف ابلاغ شده توسط آموزش و پرورش ميباشند.
 
فصل سوم – ثبت نام و مقررات انضباطي در مدارس غير انتفاعي ماده 11- ثبت نام و تحصيل دانش‌آموزان در پايه‌ها و رشته‌هاي مختلف تحصيلي و جابجائي آنان در جريان سال تحصيلي بر اساس مقررات و دستورالعملهاي جاري آموزش و پرورش انجام مي‌شود.
 
ماده 12- آئين‌نامه انضباطي و ضوابط تشويق و تنبيه مدارس دولتي براي دانش‌آموزان مدارس غير انتفاعي نيز لازم‌الاجراء است.
 
ماده 13- همه ساله 50% از كل ظرفيت پذيرش مدارس غير انتفاعي به دانش‌آموزان محل اختصاص مي‌يابد (موضوع ماده 13 قانون) منظور از محل در اين ماده مناطق و يا نواحي آموزشي مربوطه مي‌باشد.
 
ماده 14- مدير هر واحد آموزشي موظف است در خصوص تشكيل شوراي موضوع تبصره 3 ماده 7 قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي حداكثر تا 15 آبانماه هر سال تحصيلي نسبت به تعيين نمايندگان معلمان و انجمن اولياء و مربيان با نظارت نماينده آموزش و پرورش اقدام نمايد.
 
ماده 15- دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون در حدود اين تصويبنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تدوين و ابلاغ مي‌گردد.
 
نخست‌وزير- مير حسين موسوي وزارتخانه‌هاي ذيربط جلسه موضوع اين بند تشكيل نگردد، مراتب همراه با گزارش توجيهي و دلائل توسط معاون حقوقي وزارتخانه متقاضي در كميسيون موضوع بند 3 مصوبه مورد تصميم‌گيري قرار خواهد گرفت.
 
نخست وزير – مير حسين موسوي روزنامه رسمي شماره 12745- 7/9/1367 شماره 3593/1 12/8/1367 جناب آقاي نخست وزير قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مصوب 5/3/1367 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بند «د» ماده‌ي 3 آن كه در جلسه‌ي مورخ 19/7/1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي رسيده است ارسال مي‌گردد، تا براي اجراء در اختيار مسوولان گذارده شود.
 
رئيس جمهور – سيد علي خامنه‌اي 17/8/1367 شماره 81276/ق/54 وزارت آموزش و پرورش قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي كه در جلسه روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي و بند «د» ماده 3 آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان بوده در جلسه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيده و طي نامه شماره 3593/1 مورخ 12/8/67 رياست جمهوري به نخست‌وزيري واصل گرديده به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
 
لازم است وزارت آموزش و پرورش زمينه اجراي سريع اين قانون را با تهيه و پيشنهاد عاجل آئيننامه مواد 12 و 20 آن فراهم نمايد.
 
نخست وزير – مير حسين موسوي قانون تاسيس مدارس غير انتفاعي مقدمه – تعريف ماده 1- مدارس غير انتفاعي مدارسي است كه از طريق مشاركت مردم، مطابق اهداف و ضوابط و برنامه‌ها و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسيس و اداره مي‌شود.
 
مبحث اول- تاسيس و اداره مدارس غير انتفاعي ماده 2- مؤسس يا موسسان مدارس غير انتفاعي فرد يا افراد حقيقي و نيز شخص يا اشخاص حقوقي هستند كه بر طبق مفاد اين قانون اقدام به تاسيس واحد آموزشي مي‌نمايند.
 
ماده 3- مؤسس يا موسسان بايد واجد شرايط زير باشند:
 
الف- اسلام و عمل به احكام اسلامي و حسن شهرت.
 
ب – التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي.
 
ج – تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
 
د- عدم وابستگي به رژيم گذشته و عدم وابستگي به گروهكهاي منحرف يا منحرف و غير قانوني مانند منافقين.
 
هـ تاهل و حداقل 30 سال سن.
 
و- سابقه آموزشي يا فرهنگي ز- حداقل مدرك ديپلم يا معادل (حوزه‌اي) آن.
 
تبصره 1- در صورتيكه مؤسس يا مؤسسان از اشخاص حقوقي باشند فرد يا افرادي كه بعنوان نماينده يا نمايندگان موسس يا مؤسسان معرفي مي‌شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند.
 
تبصره 2- مرجع تحقيق و رسيدگي و اعلام صلاحيت مؤسس يا مؤسسان شوراي نظارت مذكور در ماده 15 اين قانون مي‌باشد.
 
تبصره 3- موسسان مدارس اقليتهاي ديني شناخته شده موضوع اين قانون توسط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تاييد ايشان باشند به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي‌شوند.
 
ماده 4- وظايف مؤسس يا مؤسسان به قرار زير مي‌باشد:
 
الف – اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش جهت تاسيس واحد يا واحدهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي (كودكستان، دبستان، مدرسه راهنمايي، دبيرستان و آموزشگاههاي آمادگي كنكور و كلاسهاي تقويتي).
 
ب- تضمين منابع مالي لازم جهت تامين هزينه‌هاي واحد آموزشي حداقل به مدت يكسال.
 
ج – پيش‌بيني و تهيه فضاي آموزشي مناسب و تجهيزات و امكانات آموزشي و تربيتي مورد نياز واحد آموزشي طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش فضاي آموزشي اينگونه مدارس همانند مدارس دولتي موجود در منطقه است مگر آنكه براي مؤسسين امكان استفاده از فضاي بيشتر باشد.
 
د- تنظيم بودجه و اداره امور مالي مدرسه.
 
هـ- پيشنهاد سه نفر واجد شرايط به آموزش و پرورش جهت صدور حكم مديريت واحد آموزشي بنام يكي از آنها.
 
ماده 5- مدير واحد آموزشي بايد داراي شرايط زير باشد:
 
الف – اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلامي و ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
 
ب – سلامت رواني و نداشتن نقص عضو بطوريكه مانع انجام وظيفه شود.
 
ج – عدم وابستگي به رژيم گذشته و گروهكهاي منحرف غير قانوني.
 
د- داشتن آشنايي با مسائل آموزشي هـ - تأهل براي مردان و- تابعيت جمهوري اسلامي ايران ز- داشتن حداقل 30 سال سن تبصره – مديران مدارس غير انتفاعي بر حسب دوره‌هاي تحصيلي واحد آموزشي بايد حداقل داراي يكي از مدارك زير يا معادل آنها باشند.
 
دبستان، ديپلم- راهنمايي، كارداني (فوق‌ديپلم) – دبيرستان ، كارشناسي (ليسانس) ماده 6- مدير مدارس غير انتفاعي با توجه به شرايط مندرج در ماده 5 و بر اساس پيشنهاد مؤسس يا موسسان و حكم آموزش و پرورش منصوب مي‌گردد.
 
در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم صادر نشود، شوراي نظارت مذكور در ماده 15 در مورد فرد يا افراد پيشنهاد شده از طرف موسس و يا موسسان اتخاذ تصميم خواهد نمود.
 
در صورت عزل مدير از طرف شوراي نظارت انتخاب مدير جديد به رويه فوق انجام خواهد شد و تا تعيين مدير جديد، اداره واحد آموزشي به تشخيص آموزش و پرورش با يكي از كاركنان آموزشي آن واحد خواهد بود.
 
تبصره – انتخاب مجدد مدير قبلي بلامانع است.
 
ماده 7- منابع مالي مدارس غير انتفاعي عبارتند از:
 
الف – شهريه دريافتي از اولياء دانش‌آموزان.
 
ب- كمكهاي دريافتي از اولياء دانش‌آموزان و افراد خير و موسسات خيريه.
 
تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند به مدارس غير انتفاعي كمك نمايد. ميزان و موارد كمكهاي مذكور در آئيننامه خاصي كه به تصويب هيات وزيران ميرسد مشخص خواهد شد.
 
تبصره 1- وزارت آموزش و پرورش مي‌تواند به مدارس غير انتفاعي كمك نمايد. ميزان و موارد كمكهاي مذكور در آئيننامه خاصي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد مشخص خواهد شد.
 
تبصره 2- ميزان شهريه قابل دريافت با توجه به سطح آموزشي و همچنين هزينه‌هاي سال قبل، هر سال به پيشنهاد موسس يا موسسان و تاييد آموزش و پرورش تعيين خواهد شد.
 
تبصره 3- شهريه و كمكهاي دريافتي از افراد خير يا آموزش و پرورش تحت نظر شورائي مركب از افراد ذيل هزينه خواهد شد:
 
1- نماينده مؤسس يا موسسان 2- نماينده معلمان واحد آموزشي 3- دو نفر نماينده انجمن اولياء و مربيان واحد آموزشي 4- مدير واحد آموزشي.
 
تبصره 4- موسس يا موسسان موظف‌اند ساليانه ترازنامه مالي را جهت اطلاع اولياء دانش‌آموزان منتشر نمايند.
 
ماده 8- ماموريت مستخدمين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي به مدارس غير انتفاعي بنا به تقاضاي اين مدارس موافقت دستگاه ذيربط امكان‌پذير است.
 
تبصره – حقوق و مزاياي اينگونه ماموران بر حسب توافق مؤسسه ذيربط با مدارس غير انتفاعي قابل پرداخت خواهد بود. سابقه خدمت اين گونه ماموران در مدارس غير انتفاعي از لحاظ گروه ، رتبه، پايه يا درجه به هر عناوين مشابه ديگر و بازنشستگي و وظيفه جزو سوابق خدمت دولتي آنان طبق مقررات منظور و محسوب خواهد شد. مكاتبات مربوط از طريق آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
 
مبحث دوم – برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي و نظارت بر امور مدارس غير انتفاعي ماده 9- برنامه‌هاي آموزشي و تربيتي، كتب درسي و امتحانات مدارس غير انتفاعي طبق قوانين و مقررات و دستورالعملهاي عمومي وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
 
ماده 10- مربيان امور تربيتي واحد آموزشي طبق آئيننامه اجرايي اين قانون توسط موسس يا موسسان به آموزش و پرورش معرفي و پس از تاييد مشغول بكار مي‌شوند.
 
ماده 11- كادر آموزشي و اداري مورد نياز بر اساس ضوابط علمي و گزينشي كه در وزارت آموزش و پرورش مجري است به پيشنهاد مدير واحد آموزشي و تاييد موسس يا موسسان انتخاب خواهند شد.
 
ماده 12- آئيننامه استقرار مدارس غير انتفاعي در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
 
ماده 13- همه ساله حداقل پنجاه درصد از كل ظرفيت پذيرش مدارس غير انتفاعي به دانش‌آموزان محل اختصاص مي‌يابد.
 
تبصره 1- به ازاي كمكهاي دريافتي از دولت يا افراد خير و موسسات خيريه، مدارس غير انتفاعي موظفند از دانش‌آموزاني كه امكان پرداخت شهريه را ندارند ثبت‌نام بعمل آورند.
 
تبصره 2- خانواده‌هاي شهداء، اسرا، مفقودالاثرها و جانبازان و افراد بي‌سرپرست در اولويت مي‌باشند.
 
ماده 14- كليه درآمدها و هزينه‌هاي اين مدارس در دفاتر رسمي ثبت مي‌شود و عنداللزوم مورد بازرسي آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد. تراز سالانه اين مدارس همه ساله توسط مدير واحد آموزشي تنظيم و پس از تاييد شوراي مذكور در تبصره 3 ماده 7 جهت رسيدگي به وزارت آموزش و پرورش و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه مي‌گردد.
 
ماده 15- براي نظارت بر اجراي اين قانون، شورائي در وزارت آموزش و پرورش به رياست وزير آموزش و پرورش با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
 
1- وزير آموزش و پرورش و در غياب وي معاون وزير كه مسووليت امور مدارس غير انتفاعي را بعهده دارد.
 
2- يكفنر به انتخاب نخست وزير 3- يكنفر به انتخاب شورايعالي انقلاب فرهنگي 4- يكنفر به انتخاب شورايعالي آموزش و پرورش 5- يكنفر به انتخاب انجمن اولياء و مربيان مركزي تبصره – شوراي مذكور شوراهائي با تركيب نمايندگان اعضاء شوراي فوق‌الذكر در سطح استانها به رياست مدير كل آموزش و پرورش و در صورت لزوم به همين ترتيب در سطح شهرستانها و مناطق با مسووليت رئيس آموزش و پرورش تشكيل مي‌دهد. در صورت اعتراض متقاضيان به تصميمات اين شوراها موضوع جهت رسيدگي به شوراي بالاتر ارجاع مي‌گردد.
 
ماده 16- شوراي نظارت علاوه بر نظارت كلي و بازرسي و انجام ديگر وظايف مذكور در ساير مواد اين قانون به شكايات مربوط به عدم صدور مجوز و تعيين ميزان شهريه رسيدگي مي‌نمايد.
 
ماده 17- در صورتيكه موسس يا موسسان فاقد برخي از شرايط مذكور در ماده 3 شوند و يا در اجراي مقررات اين قانون، با بي‌توجهي به تذكرات مسوولين آموزش و پرورش تخلفاتي در زمينه‌هاي آموزشي، تربيتي و اداري بطور مكرر مرتكب شوند، شوراي نظارت مي‌تواند پروانه و يا مجوز تاسيس اينگونه مدارس را لغو نمايد. و تا پايان سال تحصيلي ادامه كار مدرسه بعهده آموزش و پرورش خواهد بود.
 
تبصره 1- در صورتيكه موسس يا موسسان نسبت به راي صادره شوراي نظارت اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به دادگاه صالح شكايت كنند.
 
تبصره 2- در صورت انحلال، اموال باقيمانده مربوط به آموزش و پرورش صرفا در امور آموزشي به مصرف خواهد رسيد.
 
ماده 18- بانكهاي كشور موظف‌اند طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا با معرفي وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد نيازهاي مالي موسس يا موسسان مدارس غير انتفاعي كه فرهنگي و يا از مستخدمين ديگر دستگاههاي دولتي و يا وابسته به دولت باشند جهت تهيه فضاي آموزشي و تامين تجهيزات و امكانات بصورت وام قرض‌الحسنه تامين نمايد.
 
ماده 19- معلمان و كاركنان تمام‌وقت غير دولتي مدارس غير انتفاعي بر اساس قانون تامين اجتماعي از بيمه بازنشستگي و خدمات درماني بهره‌مند مي‌گردند.
 
ماده 20- از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه اجرايي آن ظرف مدت سه ماه با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
 
ماده 21- با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي مي‌گردد.
 
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و پانزده تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بند د ماده 3 آن كه مورد ايراد شوراي نگهبان بوده در جلسه مورخ 19/7/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي به تصويب رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF