منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون الحاق دو تبصره به قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373.4.12
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌قانون الحاق دو تبصره به قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373.4.12
‌ماده واحده - تبصره‌هاي ذيل به عنوان تبصره 3‌و4 به قانون تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373.4.12 الحاق مي‌گردد:
‌تبصره 3 - به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور وابسته به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود تا از طريق دفاتر خود مستقر در مرزهاي جاده‌اي‌بين‌المللي كشور از وسايل نقليه خارجي متعلق به كشورهائي كه از وسائل نقليه ايراني به طور يك جانبه عوارض و يا ماليات وضع و اخذ مي‌نمايند به‌صورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نمايد.
‌تبصره 4 - وجوه حاصل از اجراي قانون مقررت تردد وسايل نقليه خارجي و عوارض اتوبان‌هاي كشور كه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان‌حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور وصول مي‌شود به حساب سازمان نزد خزانه واريز و صد در صد (100%) وجوه واريزي توسط سازمان بر اساس قانون‌بودجه ساليانه كشور صرف اجراي قوانين مزبور، نگهداري آزاد راه‌ها و مشاركت در احداث آزاد راه‌هاي كشور و بزرگ راه‌هاي ترانزيتي و تير پارك‌ها و‌پايانه‌ها و تقويت و تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده‌اي نمايد. مازاد درآمدهاي ساليانه سازمان به عنوان منابع تأمين اعتبار تلقي و بر اساس بودجه سالانه‌صرف انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل الحاق 2 تبصره) در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1374.6.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF