منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌
‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري
‌ماده واحده - پنج تبصره زير به عنوان تبصره‌هاي 4 و 5 و 6 و 7 و 8 به قانون شرايط انتخاب دادگستري مصوب 1361.2.14 مجلس شوراي‌اسلامي الحاق مي‌گردد.
‌تبصره 4 - رتبه قضايي دارندگان پايه قضايي كه در اجراي قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري به كادر اداري گمارده شده يا مي‌شوند به رتبه اداري‌تبديل مي‌گردد و در گروه و پايه‌اي از جدول حقوقي قانون استخدام كشوري قرار خواهند گرفت كه حقوق آن معادل حقوق رتبه قضايي آنان در تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن اين قانون باشد، مگر اين كه با توجه به مدارك تحصيلي و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام كشوري در گروه و پايه‌اي قرار‌گيرند كه حقوق آن بيش از حقوق رتبه قضايي آنها بوده كه گروه و پايه استحقاقي اخير به آنها داده خواهد شد.
‌تبصره 5 - بانوان دارندگان پايه قضايي واجد شرايط مذكور در بندهاي ماده واحده مي‌توانند در دادگاههاي مدني خاص و اداره سرپرستي صغار به عنوان‌مشاور خدمت نمايند و پايه قضايي خود را داشته باشند.
‌تبصره 6 - ترفيعات و وضع استخدامي بعدي مستخدمين مذكور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام كشوري خواهد بود.
‌تبصره7 - پس از تبديل رتبه قضايي به اداري چنانچه مستخدم بازنشستگي باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته يا دارا شود، شوراي‌عالي قضايي مي‌تواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نمايد، در صورتي كه موقع بازنشستگي در مقررات استخدام كشوري احتساب مدت‌بازنشستگي با بيش از سنوات خدمت تجويز شده باشد شامل چنين مستخدمي نيز خواهد بود.
‌تبصره 8 - تاريخ بازنشستگي كساني كه به موجب لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1357 بازنشسته‌شده و سپس در اجراي مقررات اين قانون نيز بازنشستگي آنان تأييد گرديده همان تاريخ اول خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1363.11.25 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF