منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون افراز و ثبت اراضي مربوط به سازمان مسكن ‌مصوب 1350.12.29
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون افراز و ثبت اراضي مربوط به سازمان مسكن
‌مصوب 1350.12.29
‌ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون در مورد اراضي كه طبق احكام نهايي محاكم دادگستري يا هيأتهاي موضوع قوانين مصوب سال 35 و اصلاحي‌سال 39 مربوط به اراضي دولت و شهرداريها به نحو اشاعه به ملكيت سازمان مسكن استقرار يافته و يا خواهد يافت هيأتهاي سه نفري مراكز استانهايي‌كه اراضي مذكور در حوزه آنها واقع است به تقاضاي سازمان مسكن با ابلاغ به شركاء و جلب نظر كارشناس حكم به افراز و تعيين سهم سازمان مسكن‌خواهند داد. عدم حضور شركاء مانع رسيدگي نخواهد بود و رأي هيأتهاي سه نفري در اين مورد قطعي است و اداره ثبت با رعايت مقررات و انجام‌تشريفات مربوط اقدام به صدور سند مالكيت افرازي خواهد نمود.
‌تبصره - مدلول ماده 101 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري مصوب سال 45 در مورد افراز سهم سازمان مسكن به طور يك جا از اين نوع‌اراضي لازم‌الرعايه نيست ولي در مورد تفكيك آنها اجراي ماده فوق و رعايت ضوابط طرح جامع ضروري خواهد بود.
‌ماده 2 - نسبت به اراضي موات يا باير بلامالك كه از طرف سازمان مسكن تقاضاي ثبت آن شده و يا در اجراي ماده 17 قانون تقسيم و فروش املاك‌مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب سال 47 تقاضاي ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظيم صورت مجلس تحديد حدود در صورتي كه زمين در‌محدوده سند مالكيت يا محدوده تحديد شده ملك غير نباشد بلافاصله سند مالكيت آن را به نام سازمان مسكن صادر خواهد كرد. هرگاه اشخاص‌نسبت باين نوع اراضي اعتراض داشته باشند بايد پس از انتشار آگهي نوبتي ظرف مدت مقرر 90 روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسليم دارند و در‌صورتي كه دعوي وارد تشخيص شود در صورت وجود تمام يا قسمتي از زمين حكم به رد عين به محكوم‌له و اصلاح سند صادر مي‌گردد و هرگاه در‌زمين از طرف سازمان مسكن احداث اعياني شده و يا به غير منتقل گرديده باشد حكم به پرداخت بهاي روز صدور سند مالكيت به تشخيص كارشناس‌رسمي دادگستري با احتساب 6 درصد بهره در سال تا تاريخ اجراي حكم از طرف سازمان مسكن به محكوم‌له نسبت به آن قسمت از زمين كه احداث‌اعياني شده يا منتقل گرديده صادر خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 1350.12.21 در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم اسفند ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF