منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۲۷/۱۲/۱۳۹۴                                                ۱۷۱۳۲۴/۵۲۰۶۲شماره


اصلاح جزء (ب) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ
مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ وزارت کشور
وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی
وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان ـ سازمان حفاظت محیطزیست
نظر به اینکه در جزء (ب) بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۵۹۰۰۵/ت۵۲۰۶۲هـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۴ موضوع اصلاح آییننامه اجرایی تبصره (۲۰)
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور٬ عبارت «و به انتهای بند یادشده عبارت» شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده سوخت نیروگاهی را براساس ترتیبات مواد (۲۱) و (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده به
حسابهای ذیربط واریز نماید. «اضافه میشود» به اشتباه تحریر شده است٬ مراتب برای اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF