منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۰۷۸/ت۵۲۵۹۴هـ                              ۸/۱۲/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیـرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی

 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

درخصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا) مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۴۷۴/۲۰/۹۴۲ مورخ ۷/۵/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشـکیل شد، اعضـای مجمع ضـمن استماع گزارش هیأت مدیره و بررسی صورتهـای مالی و گزارش عملکرد هیأت مـدیره برای سـال مـالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ نمودند:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا پیگیریها و اقدامات لازم به منظور وصول یا تسویه مانده های اقلام راکد انتقالی از سنوات قبل بعمل آمده و در صورت لزوم نسبت به احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها در جهت رعایت استاندارد های پذیرفته شده حسابداری و تعدیل حساب ها اقدام نموده و نتایج اقدامات بعمل آمده را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نمایند.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد دستورالعمل محاسبه بهای تمام شده اراضی فروش رفته خدمات ارائه شده، ابلاغی توسط دبیرخانه شورای عالی (طی نامه شماره ۲۲۳/۲۰/۹۰۲ مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۰) در خصوص زمینهایی که در تملک سازمان می باشد، اجرایی شود.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع گزارش سازمان، مقرر شد سازمان گزارشی از وضعیت و ماهیت مؤسسه صندوق رفاه ارس تهیه و جهت بررسی و تصمیم گیری توسط مجمع عمومی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارائه نماید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع گزارش سازمان در مورد اقدامات انجام شده در سال مالی ۱۳۹۲ مقرر شد سازمان نسبت به ارائه مستندات و مدارک موضوع این بند به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اقدام نماید.

۵ ـ در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان با پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ پاسخ تأییدیه های درخواستی حسابرس مستقل اقدام و نتایج اقدامات را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارائه نماید.

۶ ـ در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل: بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل: با توجه به تکلیف مقرر سال قبل مجمع عمومی، سازمان منطقه نسبت به تحویل و تحول با ذیحسابی اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش اقدامات انجام شده به استماع اعضای جلسه رسید.

۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد هیأت مدیره در اجرای قوانین و مقررات موضوعه اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل: ضمن تاکید بر انجام تکالیف مجمع عمومی و ارائه نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورا، بر رعایت مفاد اساسنامه نیز تاکید گردید.

۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش بازرس قانونی: هیأت مدیره سازمان موظف است نسبت به رعایت مفاد بودجه مصوب سالیانه اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد سازمان نسبت به اخذ اسناد مالکیت موضوع این بند اقدام لازم را بعمل آورد.

۱۳ ـ در خصوص بندهای ۱۶ و ۱۷ گزارش بازرس قانونی: بندهای گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۱۴ـ در خصوص بند ۱۸ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده در خصوص اقدامات انجام شده در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی مرتبط، به استماع کارگروه رسید و مقرر شد سازمان اقدامات لازم به منظور برقراری دوره های آموزشی در اجرای دستورالعمل مربوط را بعمل آورد.

۱۵ـ کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲، مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۶ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد فیمابین سازمان و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

۱۷ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF