منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۱۰۳/ت۵۲۵۹۱هـ                              ۸/۱۲/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص تأیید صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴ دبیـرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه
آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۱۱۹/۲۰/۹۴۲ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخـصصی شورای عـالی مناطق آزاد تجـاری ـ صـنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد اروند، در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ و استـماع گـزارش حسـابرس مستـقل و بازرس قـانونی مـربوط به سال مـالی منتـهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ شد:

۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورتهای مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش ـ تاکید بر مطلب خاص: مقرر شد هیأت مدیره ضمن هماهنگی با معاونت برنامه ریزی و هماهنگی امور مناطق دبیرخانه شورا سند راهبردی منطقه را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ به منظور طرح و تصمیم گیری در شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند، همچنین در خصوص تهیه طرح جامع منطقه حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ اقدامات لازم را بعمل آورده و نتایج اقدامات را هر چهار ماه یکبار به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش بازرس قانونی: بند گزارش به استماع کارگروه رسید.

۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره «اطلاعات مربوط به اهداف کمی تعیین شده در بودجه مصوب و مقایسه آن با عملکرد» برای سال مالی ۱۳۹۳ را حداکثر تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ به بازرس قانونی ارائه نماید.

۵ ـ در خصوص بندهای ۸ و ۹ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۶ ـ در خصوص بند ۱ـ ۱۰ گزارش بازرس قانونی: کارگروه ضمن استماع توضیحات ارائه شده، بر رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و کلیه مقررات جاری تاکید نمود.

۷ـ در خصوص بندهای ۲ ـ ۱۰، ۴ ـ ۱۰ و ۵ ـ ۱۰ گزارش بازرس قانونی: توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۸ ـ در خصوص بند ۳ ـ ۱۰ گزارش بازرس قانونی، کارگروه مقرر نمود، ضمن رعایت کامل مفاد تصویب نامه بودجه و مقررات جاری، با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس دبیرخانه شورا حداکثر تا تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۴ اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف موضوع بعمل آید.

۹ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی: مقرر شد هیأت مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه آیین نامه های مورد نیاز به دبیرخانه شورا جهت سیر مراحل قانونی به منظور تصویب در چارچوب بند (خ) ماده ۱۷ اساسنامه اقدامات لازم را بعمل آورد.

۱۰ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش بازرس قانونی : ضمن استماع توضیحات ارائه شده، مقرر شد اقدامات در دست انجام در جهت انجام تکالیف مجمع عمومی مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳، تا حصول نتایج نهائی پیگیری شده و نتایج اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

۱۱ـ در خصوص بند های ۱۳ و ۱۴ گزارش بازرس قانونی : بند های گزارش به استماع کارگروه رسید.

۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش ـ سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس : مقرر شد هیأت مدیره اقدامات لازم در جهت تشکیل کمیته مبارزه با پولشوئی در سازمان منطقه آزاد اروند بعمل آورد.

۱۳ـ با توجه به یادداشت ۳۰ توضیحی صورتهای مالی : در اجرای بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه با انتقال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت می شود.

۱۴ـ با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۱۵ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.

۱۶ـ روزنامه اطلاعات، به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF