منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه در خصوص تأیید صور ت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۶۱۱۰۲/ت۵۲۵۹۲هـ                              ۸/۱۲/۱۳۹۴
تصویب نامه در خصوص تأیید صور ت های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت وزیران در جلسه ۲/۱۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۹۱۹/۱۰/۹۴۲
مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۴دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

۱ـ صورت  های مالی و عملکرد هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به شرح صورتجلسه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تأیید می  شود.

۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب و حق  الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان مذکور و سازمان حسابرسی تعیین می  شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

صورتجلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی

 مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

 در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴

پیرو دعوتنامه شماره ۱۲۲۴/۲۰/۹۴۲ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۴ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخـصصی شورای عـالی منـاطق آزاد تجاری ـ صنـعتی و ویـژه اقتصـادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد. اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و توضیحات هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر ـ مقبول)، صورت های مالی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

۲ ـ درخصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص)، مقرر شد هیأت مدیره تمهیدات لازم را به منظور استفاده کامل از سهمیه تخصیصی و تمدید قراردادهای مربوط به پروژه های موج شکن شرقی و غربی و اتمام آنها، اتخاذ نماید.

۳ـ درخصوص بندهای ۶ و ۷ گزارش بازرس قانونی، بند گزارش به استماع کارگروه رسید.

۴ـ در خصوص بند ۸ گزارش بازرس قانونی، ضمن استماع توضیحات ارائه شده درخصوص بند ۸ مقرر شد اقدامات در دست انجام در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۳ تا حصول نتایج نهائی موردپیگیری قرار گرفته و نتیجه اقدامات به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

۵ ـ درخصوص بندهای ۹ و ۱۰ گزارش بازرس قانونی، بندهای گزارش به استماع اعضای کارگروه رسید.

۶ ـ در خصوص بند ۱۱ ـ سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس، بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع کارگروه رسید.

۷ـ با توجه به یادداشت ۳۱ توضیحی صورتهای مالی، در اجرای بند (ژ) ماده (۸) اساسنامه با انتقال مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از سود انباشته به حساب اندوخته های سازمان موافقت می شود.

۸ ـ با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیأت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورتهای مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۲ مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص دبیر شورا به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مبلغی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

۹ـ کارگروه تخصصی به دبیرخانه شورا مأموریت داد تا با توجه به ماده (۲۰) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در خصوص انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ و تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اقدام نماید.

۱۰ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب شد.

جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF