منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۳۲۹۶۲/ت۴۹۰۱۵هـ                             ۱۳/۱۰/۱۳۹۴

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران و به استناد ماده (۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

 و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

ب ـ سازمان نظام مهندسی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ سازمان نظام دامپزشکی: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه یا مجوز یا هرگونه مدرک قانونی برای فعالیت تولیدی در یکی از بخش های کشاورزی و منابع طبیعی.

ث ـ دانش آموختگان: دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی و محیط زیست که دانشنامه آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و صلاحیت حرفه ای آنها به تأیید سازمان های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی رسیده باشد.

ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حمایت های قانونی، اعطای تسهیلات و مشوق های مورد نظر قانون و سهم برخورداری هر یک از زیربخش های کشاورزی و منابع طبیعی از آنها را سالانه تا پایان مرداد ماه تعیین و علاوه بر ارسال به مراجع ذیربط، اعلام عمومی نماید.

ماده۳ ـ بهره برداران برای استفاده از تسهیلات ماده (۳) قانون با رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) قانون، به ترتیب زیر در اولویت قرار می گیرند:

الف ـ بهره بردارانی که در مجموعه خود از دانش آموختگان به صورت تمام وقت استفاده می کنند.

ب ـ بهره بردارانی که کل فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) قانون انجام می دهند.

پ ـ بهره بردارانی که بخشی از فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) قانون انجام می دهند.

ماده۴ ـ برخورداری از حمایت های موضوع این آیین نامه منوط به وجود مدارک مثبته مبنی بر استفاده مستمر از دانش آموختگان و یا قرارداد منعقده با دانش آموختگان و یا مراکز موضوع ماده (۲) قانون می باشد.

تبصره۱ـ سازمان های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی موظفند به منظور نظارت، پایش و تأیید صلاحیت برخورداری بهره برداران از حمایت های موضوع این آیین نامه، نسبت به ایجاد و راه اندازی یک سامانه نرم افزاری بر خط برای ثبت مستندات این ماده اقدام نمایند.

تبصره۲ـ سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی موظفند ظرف یک ماه نسبت به بررسی و ارزیابی مستندات ثبت شده در سامانه فوق اقدام و در صورت تأیید، نسبت به اعلام احراز صلاحیت بهره برداران به مراجع اعطاکننده حمایت های موضوع این آیین نامه اقدام نمایند.

ماده۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه و کلیه فعالیت های انجام گرفته در زمینه اعطای حمایت های قانونی، تسهیلات و مشوق ها را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطاکننده حمایت ها و سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی به صورت سالیانه تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF