منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
اصلاح بند (د) ماده (۱) آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
۱۹/۱۰/۱۳۹۴                           هـ۵۲۰۶۶ت/۱۳۶۰۵۱شماره


اصلاح بند (د) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ کل کشور
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۲۳۰۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در بند (د) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۲۴۷/
ت۵۱۸۰۲هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن بعد از عبارت «پیوست شماره (۱)» عبارت «و ردیف های متفرقه» اضافه میگردد.
                                              معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF