منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویبنامه در خصوص تعیین آقای سیدکامل تقوی نژاد به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21

۲۵/۹/۱۳۹۴ هـ۵۲۷۰۷ت/۱۲۵۳۲۰شماره

تصویب نامه در خصوص تعیین آقای سیدکامل تقوی نژاد به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۲۲/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۱۲) تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/
ت۲۳۹۱۳هـ مورخ ٬۱۰/۶/۱۳۸۰ موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آقای سیدکامل تقوی نژاد به عنوان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود.

                        معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF