منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصوبه اصلاح و تکمیل موادی از آیین نامه جایزه ادبی جلال آل احمد
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
مصوبه اصلاح و تکمیل موادی از آیین نامه جایزه ادبی جلال آل احمد

۱۵/۹/۱۳۹۴ دش/۱۴۴۴۲/۹۴شماره
مصوبه اصلاح و تکمیل موادی از آییننامه جایزه ادبی جلال آل احمد
(مصوب جلسه ۷۷۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مصوبه « اصلاح و تکمیل موادی از آییننامه جایزه ادبی جلال آل احمد» که در جلسه ۷۷۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب
فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۴ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهتصویب رسیده است٬ بهشرح ذیل برای اجراء ابلاغ
میشود:
«۱ـ کلمه «تاریخ نگاری» مندرج در مواد ۶ ٬۵ ٬۲ و ۷ حذف میشود.
۲ـ تبصره ذیل ماده ۶ بهشرح ذیل اصلاح میشود:
تبصره ـ دبیر هیأت علمی با پیشنهاد و تأیید هیأت امنا انتخاب میشود.
۳ـ تبصره زیر به ماده۱۲ الحاق میشود:
تبصره ـ براساس نوع و کیفیت اثر٬ میزان جایزه از حداقل تعداد ۳۰ سکه تا حداکثر تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی تعیین و اهدا
میشود».
                       رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF