منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۱۹۴۸۱/ت۵۱۴۴۷هـ                              ۱۰/۹/۱۳۹۴

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان انرژی اتمی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱/۹/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳) قانون اصلاح قانون معادن

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اختلاط: وجود ماده و یا موادی از طبقات (۱) و (۲) با مواد معدنی طبقه (۴) در یک محدوده معدنی مشخص.

ب ـ سازمان: سازمان انرژی اتمی ایران.

پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ت ـ محصول اصلی: ماده معدنی پرتوزا که به لحاظ اقتصادی و یا راهبردی در میان کانه های موجود در کانسار به عنوان کانه هدف، استخراج و استحصال می شود.

ث ـ محصول جانبی: ماده معدنی پرتوزا که به لحاظ اقتصادی و یا راهبردی نسبت به سایر کانه های موجود در کانسار برای استخراج و استحصال، در اولویت بعدی قرار می گیرد.

ج ـ آلودگی به عناصر پرتوزا: وجود عناصر پرتوزا در محیط و یا همراه مواد معدنی که با تشخیص سازمان در چارچوب ضوابط و مقررات بین المللی و نظام ایمنی هسته ای، می تواند چرخه عملیات معدنی و محدوده عملیاتی را پس از خاتمه فعالیت، با هرگونه احتمال آسیب و صدمات ناشی از قرارگرفتن در معرض یا تماس با عناصر پرتوزا بیش از حد مجاز برای فرد یا محیط همراه سازد.

چ ـ باطله پرتوزا: باطله های معدنی حاوی عناصر پرتوزا یا آلوده به مواد پرتوزا با هر شکل فیزیکی که در اثر انجام عملیات معدنی، پرتوزایی یا غلظت پرتوزایی آن ها بیش از معیارهای تعیین شده توسط سازمان باشد.

ح ـ ملاحظات پرتویی: رعایت موارد ایمنی پرتویی به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه احتمال آسیب و صدمات ناشی از قرارگرفتن در معرض یا تماس با عناصر پرتوزا بیش از حد مجاز برای فرد یا محیط.

خ ـ اقدامات حفاظت پرتویی: مداخله به منظور جلوگیری و یا کاهش پرتوگیری.

دـ مجوز فعالیت معدنی: پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری و اجازه برداشت موضوع بندهای (ض)، (غ) و (ق) ماده (۱) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ .

ماده۲ـ وزارت موظف است در صورت شناسایی عناصر پرتوزای بیش از حد مجاز، مراتب را به سازمان اعلام کند. سازمان نیز موظف است در موارد اعلام شده از سوی وزارت یا مواردی را که خارج از محدوده های در اختیار خود شناسایی می کند، با هماهنگی وزارت نسبت به بررسی میدانی و نمونه برداری اقدام و در سقف زمانی سه ماه وضعیت پرتوزایی ماده معدنی و دسته بندی آن را تعیین و ضمن اعلام عمومی به وزارت ابلاغ نماید.

تبصره ـ سازمان موظف است به طور مستمر ضوابط و معیارهای مربوط به کار با عناصر پرتوزا را بروزرسانی نموده و به وزارت اعلام نماید و وزارت موظف است نسبت به اعمال ضوابط مذکور اقدام کند.

ماده۳ـ در صورت اختلاط درون محدوده های دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت، چنانچه ماده معدنی پرتوزا محصول اصلی باشد، محدوده های مذکور با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

تبصره ـ هزینه های انجام شده توسط دارندگان مجوز فعالیت معدنی، براساس تبصره ماده (۲۳) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ محاسبه و توسط سازمان به آن ها پرداخت خواهد شد و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع می شود.

ماده۴ ـ در صورت اختلاط درون محدوده های در اختیار سازمان، برای جلوگیری از تضییع مواد معدنی سایر طبقات چنانچه محدوده به تشخیص سازمان قابل تفکیک باشد، از محدوده مذکور منفک و در اختیار وزارت قرار خواهد گرفت.

ماده ۵ ـ در صورت اختلاط درون محدوده های در اختیار سازمان، برای جلوگیری از تضییع مواد معدنی سایر طبقات، چنانچه محدوده به تشخیص سازمان قابل تفکیک نباشد، عملیات معدنی و فرآوری و بهره برداری مواد غیرپرتوزا، توسط سازمان انجام خواهد شد. وزارت موظف است در صورت درخواست سازمان نسبت به صدور مجوز حمل این گونه مواد معدنی غیرپرتوزا، در قبال اخذ حقوق دولتی اقدام نماید.

ماده۶ ـ در صورت اعلام ماده معدنی پرتوزا به عنوان محصول جانبی توسط سازمان در محدوده های دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت، سرمایه گذاری درخصوص جداسازی و فرآوری مربوط به عناصر پرتوزا توسط سازمان انجام می شود و بهره بردار مکلف است ضمن مدیریت کل فرایند تولید، عناصر پرتوزای تولیدی را به عنوان محصول جانبی به سازمان تحویل دهد.

تبصره۱ـ بهره بردار در صورت تمایل می تواند با موافقت سازمان نسبت به سرمایه گذاری درخصوص جداسازی و فرآوری مربوط به عناصر پرتوزا اقدام نماید و محصول پرتوزا را به عنوان یکی از محصولات جانبی به سازمان با قیمت توافقی براساس اسناد مثبته هزینه کرد مربوط، به فروش رساند.

تبصره۲ـ بهره بردار موظف است ضمن رعایت ملاحظات پرتویی، انجام عملیات معدنی و تولید مواد پرتوزا و رفع آلودگی را تحت نظارت سازمان انجام دهد.

ماده۷ـ در صورت وجود آلودگی به عناصر پرتوزا در موادمعدنی موجود در کانسار، دارنده مجوز فعالیت معدنی موظف است به منظور حفظ و جلوگیری از پراکندگی این مواد، مطابق با دستورالعمل های سازمان علاوه بر رعایت ملاحظات پرتویی، اقدامات مربوط به کاهش آثار آلودگی مواد مذکور را در عملیات معدنی و تا حد تعیین شده تحت نظارت سازمان انجام دهد.

تبصره۱ـ مواد باطله پرتوزا، مطابق با دستورالعمل های سازمان توسط دارنده مجوز فعالیت معدنی از مواد معدنی اصلی جدا و درصد باطله نگهداری شده و عملیات پسمانداری آن نیز مطابق با ضوابط و مقررات با نظارت سازمان انجام می گیرد و در صورت نیاز سازمان به مواد باطله مذکور، مواد مذکور به قیمت توافقی به سازمان تحویل می شود.

تبصره۲ـ هزینه انجام اقدامات حفاظت پرتویی، پسمانداری و از کاراندازی توسط دارندگان مجوز فـعالیت معدنی، مشمول تبصره (۵) ماده (۱۴) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ خواهدبود.

ماده۸ ـ معادن موضوع این آیین نامه و تأسیسات و تجهیزات مربوط به آن ها که دارای آلودگی بیش از حد مجاز به عناصر پرتوزا باشند، پس از پایان عملیات معدنی با اعلام وزارت، مشمول از کاراندازی مطابق دستورالعمل ابلاغی با نظارت سازمان می باشند.

ماده۹ـ چنانچه دارندگان مجوز فعالیت معدنی به تعهدات خود عمل ننمایند، وفق ماده (۲۰) اصلاحی قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و مواد (۱۷) و (۱۸) قانون حفاظت در برابر اشعه ـ مصوب ۱۳۶۸ـ با آن ها برخورد خواهد شد.

ماده۱۰ـ سازمان موظف است پایش و نظارت مستمر پرتویی در محدوده های عملیاتی معدنی دارای مجوز فعالیت معدنی از وزارت و محیط تحت تأثیر آن را در حین و پس از برچیده شدن عملیات معدنی، طبق قوانین و معیارهای فنی انجام داده و اقدامات لازم را براساس نتایج به دست آمده به عمل آورد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF