منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تصویب نامه درخصوص تعیین جریمه های نقض تعهدات مندرج در پروانه های اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) و ارایه خدمات ارتباطی (Servco)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
                                 ۲۰/۸/۱۳۹۴                                                                                هـ۵۲۴۶۷ت/۱۰۹۳۵۴شماره
تصویبنامه درخصوص تعیین جریمههای نقض تعهدات مندرج در پروانههای اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO)
و ارایه خدمات ارتباطی (Servco)
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک شماره ۵۳۳۹۳/۱ مورخ ۱/۷/۱۳۹۴ وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات٬
امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون
اجازه تعیین و وصـول حق امتیـاز فعـالیت بخش غیـردولتـی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ تصویب کرد: جریمه های نقض
تعهدات مندرج در پروانههای اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) و ارایه خدمات ارتباطی (Servco) به شرح زیر تعیین میشود:

۱ـ جریمه نقض تعهدات اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) :
۲ـ جریمه نقض تعهدات پروانه ارایه خدمات ارتباطی (Servco) :


تبصره ـ سقف مجموع جریمههای مشخص شده در ردیفهای (۶) ٬(۵) ٬(۴) و (۷) در هر سال به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون
ریال تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری  
منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF