منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۱۰۷۰۳۱/ت۵۲۲۲۱هـ                               ۱۷/۸/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۶/۸/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ واحد تولیـدی: بنگاه دارای پروانه بهـره برداری یا مجوز از دستگاه هـای اجرایی ذی ربط.

ب ـ هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیست محیطی: هزینه های طرح های پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحد های تحقیق و توسعه نزد دستگاه های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آلایندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد.

پ ـ حق امتیاز تولید کالا یا خدمات: امتیاز، مجوز یا گواهینامه ای که واحد تولیدی برای تولید کالا یا خدمات جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارایه خدمات از دستگاه های اجرایی ذی ربط در اثر فعالیت های تحقیق و توسعه دریافت می کند.

ت ـ ثبت اختـراع: گواهینـامه ثبت اختـراع (یا پتنت) از مراجع ذی صـلاح ملی یا بین المللی.

ماده۲ـ مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) به ترتیب به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می یابد تا در حدود تخصیص و براساس مبادله موافقتنامه فیمابین با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت نمایند.

تبصره ـ کمک مـوضـوع این ماده هزینه قطعـی شده بـرای دستـگاه ذی ربط محسوب می گردد.

ماده۳ـ وزارتخانه های مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین فرآیندهای اجرایی و شاخص های طرح های تحقیقاتی مشمول، روش اولویت بندی آنها و معیارهای تعیین میزان کمک های مزبور براساس ماهیت، اثربخشی، رسوخ فناوری، ارتقای بهره وری، پیچیدگی و هزینه بر بودن پژوهش ها اقدام نموده و از طریق سامانه های اطلاع رسانی، اعلام عمومی نمایند. کمک های مذکور براساس سرفصل های مقرر در ماده (۴) این آیین نامه به واحد یا واحدهای تولیدی (طرح های مشترک) ذی ربط اختصاص می یابد.

ماده۴ـ هزینه های زیر به عنوان هزینه های تحقیقاتی مرتبط قابل قبول می باشد:

الف ـ هزینه های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محیطی.

ب ـ هزینه های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.

پ ـ هزینه های مربوط به همکاری های تحقیقاتی با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان.

ت ـ هزینه های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به ثبت اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.

تبصره۱ـ کمک های موضوع این آیین نامه تنها شامل آن دسته از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست محیطی می شود که حق امتیاز کالا یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور صورت گرفته باشد.

تبصره۲ـ اعطای کمک های موضوع این آیین نامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمک های مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یک بار مجاز خواهدبود.

ماده۵ ـ وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیت های ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول اجرای این آیین نامه بوده و مکلفند گزارش های مربوط را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF