منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
آیین نامه اجرایی بند (ب)ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
شماره۷۹۲۲۷/۵۱۸۹۱                                  ۱۸/۶/۱۳۹۴

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

شورای ملی ایمـنی زیستی در جلسه ۲۹/۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استـناد بند (ب) ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۸ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ب)ماده (۷) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین نامه اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ حمل و نقل داخلی: هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی در داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ حمل و نقل فرامرزی: هر نوع جابه جایی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی از داخل مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به خارج و یا بالعکس.

پ ـ حمل و نقل عبوری (ترانزیت): هرگونه جابه جایی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی از یک کشور به سایر کشورها از طریق مرزهای رسمی جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ رخداد (Event) : هر لینه (لاین) موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی که دارای ساختار تراژن و محل ادخال منحصر به فرد خود با استفاده از فناوری زیستی جدید است.

ث ـ برچسب: هرگونه سند یا برگه اطلاعاتی نشان دهنده محتوای یک محموله دربردارنده موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی که به همراه کالا بوده و یا بر روی آن نصب می شود.

ج ـ حد آستانه (Acceptance threshold) : بالاترین درصد موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که الزامی به برچسب گذاری ندارد.

چ ـ حد تحمل (Tolerance) : درصد موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی در یک محموله است که بالاتر از آن اجازه ورود به تولید یا مصرف در کشور را ندارد.

ماده۲ـ در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی صلاح برای صادرات، واردات و حمل و نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی بدون هدف رهاسازی، این محصولات باید به نحوی بسته بندی شوند که در حین حمل و نقل متعارف، امکان انتشار آنها وجود نداشته باشد، بسته بندی ضمن رعایت سایر قوانین و مقررات موضوعه شرایط زیر را باید داشته باشد:

الف ـ منافذ بسته بندی حداکثر نصف اندازه کوچکترین ابعاد قابل تکثیر و انتشار نمونه موجود زنده تغییریافته ژنتیکی دربسته باشد.

تبصره ـ چنانچه موجود زنده دارای گرده یا زیگوت یا مشابه آن باشد باید اندازه منافذ بسته کوچکتر از نصف اندازه آن گرده یا زیگوت باشد.

ب ـ جنس بسته متعارف و از استحکام لازم برخوردار باشد.

پ ـ متقاضی باید ویژگی های بسته بندی خود را اعلام کند.

ماده۳ـ محموله یا بسته های حاوی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی دارای مجوز بدون هدف رهاسازی در حین حمل و نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) باید دارای برچسب و شناسنامه باشد.

ماده۴ـ در صورتی که درصد موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی موجود در محموله بالاتر از حدآستانه باشد، در برچسب محموله باید موارد زیر درج شود:

الف ـ عبارت «این محموله حاوی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی است.»

ب ـ شماره مجوز جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ شناسنامه محموله متضمن اطلاعات زیر:

۱ـ شماره رخداد یا شماره شناسایی اختصاصی.

۲ـ مورد مصرف (خوراک انسان، دام یا هرگونه استفاده مستقیم یا غیرمستقیم).

۳ـ اعلام عدم رهاسازی.

۴ـ آدرس اینترنتی اتاق ملی تهاتر ایمنی زیستی (nBCH) برای کسب اطلاعات بیشتر.

تبصره۱ـ حد آستانه دو درصد است.

تبصره۲ـ حد تحمل برای وجود موجودات تغییرشکل یافته ژنتیکی بدون مجوز صفر است.

تبصره۳ـ بسته بندی، برچسب گذاری و حمل و نقل داخلی و فرامرزی و عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی برای مقاصد پژوهش، با رعایت بند (ج) ماده (۷) و ماده (۱۰) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۸ـ از شمول این آیین نامه مستثنی است.

ماده۵ ـ شرایط حمل و نقل داخلی و فرامرزی موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی دارای مجوز به شرح زیر است:

الف ـ درج تاریخ آغاز و پایان حمل و نقل در اسناد همراه توسط متصدی حمل و نقل.

ب ـ اعلام مبدأ، مقصد و مسیر حمل و نقل توسط متصدی حمل و نقل.

پ ـ درج عبارت «این محموله حاوی حمل و نقل موجودات تغییرشکل یافته ژنتیکی است» در اسناد همراه، در حمل و نقل موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی.

ت ـ رعایت موارد مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین نامه توسط متصدی حمل و نقل.

ماده۶ ـ در صورت صدور مجوز توسط دستگاه اجرایی ذی صلاح برای صادرات، واردات و حمل و نقل داخلی، فرامرزی یا عبوری (ترانزیت) موجودات زنده تغییرشکل یافته ژنتیکی با هدف رهاسازی برای تجاری سازی در ایران، رخدادهای دارای مجوز رهاسازی مشمول قوانین و مقررات برچسب گذاری و شرایط حمل و نقل و بسته بندی سایر محصولات و موجودات خواهندبود.

تبصره ـ دستورالعمل های اجرایی این ماده توسط دستگاه های اجرایی ذی صلاح تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.

این مصوبه در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : سایت مجلس شورای اسلامی‌
دانلود به صورت PDF